SFS 2021:165 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2021:165 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS2021-165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994:1776) om skatt på
energi ska införas en ny paragraf, 1 kap. 12 a §, av följande lydelse.

1 kap.
12 a §
Ett företag ska inte anses vara ett sådant företag utan rätt till statligt
stöd som avses i 12 § 1, om företaget fick ekonomiska svårigheter under
perioden 1 mars 2020�30 juni 2021 men inte befann sig i sådana svårigheter
den 29 februari 2020.

Första stycket gäller endast företag som för den angivna perioden
1. yrkar avdrag eller ansöker om återbetalning, eller
2. begär omprövning av beslut avseende ett sådant yrkande eller en sådan

ansökan.

Första stycket gäller inte företag som har försatts i konkurs vid yrkandet,

ansökan eller begäran enligt andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för yrkande om avdrag, ansökan

om återbetalning och begäran om omprövning som har gjorts före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:65, bet. 2020/21:SkU17, rskr. 2020/21:207.

SFS

2021:165

Publicerad
den

5 mars 2021

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.