SFS 2004:628 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2004:628 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
040628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 9 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

11 kap.

9 §

2

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet trans-

portmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med
sådan förbrukning,

2. i huvudsak förbrukats eller sålts för förbrukning för kemisk reduktion

eller i elektrolytiska processer,

3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av pro-

dukter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk

kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvalt-
ningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

5. förbrukats eller sålts för förbrukning i metallurgiska processer eller vid

tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur har förändrats, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 2.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:144, bet. 2003/04:SkU36, rskr. 2003/04:271.

2 Senaste lydelse 2003:810.

SFS 2004:628

Utkom från trycket
den 30 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.