SFS 2002:684 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2002:684 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
020684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Prop. 2001/02:177, bet. 2001/02:SkU26, rskr. 2001/02:331.

2

Senaste lydelse 2001:962.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som upp-
fyller krav för

a) miljöklass 1
�

motorbensin

�

alkylatbensin

b) miljöklass 2

3 kr 16 öre
per liter
1 kr 66 öre
per liter
3 kr 19 öre
per liter

1 kr 46 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter

4 kr 62 öre
per liter
3 kr 12 öre
per liter
4 kr 65 öre
per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin
än som avses
under 1

3 kr 84 öre
per liter

1 kr 46 öre
per liter

5 kr 30 öre
per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74 �
2710 00 78

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat
vid 350°C,

707 kr per m

3

1 798 kr per m

3

2 505 kr per m

3

SFS 2002:684

Utkom från trycket
den 16 juli 2002

background image

2

SFS 2002:684

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut

med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller
för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

b) inte har försetts
med märkämnen
och ger minst 85
volymprocent
destillat vid 350°C,
tillhörig
miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

1 323 kr per m

3

1 557 kr per m

3

1 865 kr per m

3

1 798 kr per m

3

1 798 kr per m

3

1 798 kr per m

3

3 121 kr per m

3

3 355 kr per m

3

3 663 kr per m

3

4. ur

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som
används för

a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

0 kr per
1 000 kg

138 kr per
1 000 kg

1 298 kr per
1 000 kg

1 890 kr per
1 000 kg

1 298 kr per
1 000 kg

2 028 kr per
1 000 kg

5. ur

2711 29 00

Metan som
används för
a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

0 kr per
1 000 m

3

229 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 346 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 575 kr per
1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för
a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

0 kr per
1 000 m

3

229 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 346 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 575 kr per
1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen

301 kr per
1 000 kg

1 564 kr per
1 000 kg

1 865 kr per
1 000 kg

8. 2713 11 00�

2713 12 00

Petroleumkoks

301 kr per
1 000 kg

1 564 kr per
1 000 kg

1 865 kr per
1 000 kg

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

background image

3

SFS 2002:684

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.