SFS 2003:810 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2003:810 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
030810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 2 kap. 1 och 10 §§, 6 a kap. 3 §, 9 kap. 5 och 9 §§, 10 kap. 5 §

samt 11 kap. 3 och 9�12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2 Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.

2 Senaste lydelse 2002:1142.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

b) miljöklass 2

2 kr 68 öre
per liter
1 kr 12 öre
per liter
2 kr 71 öre
per liter

2 kr 11 öre
per liter
2 kr 11 öre
per liter
2 kr 11 öre
per liter

4 kr 79 öre
per liter
3 kr 23 öre
per liter
4 kr 82 öre
per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 38 öre
per liter

2 kr 11 öre
per liter

5 kr 49 öre
per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74�
2710 00 78

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
märkämnen eller ger
mindre än 85 volym-
procent destillat vid 350°C,

732 kr per m

3

2 598 kr per m

3 3 330 kr per m3

SFS 2003:810

Utkom från trycket
den 28 november 2003

4 SFS 2003:778�826

background image

2

SFS 2003:810

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut

med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller
för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2005 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

10 §

3 För kalenderåret 2005 och efterföljande kalenderår skall energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2003.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

6 a kap.

3 §

4 Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en

kraftvärmeanläggning skall, för den del av bränslet som förbrukas för fram-

b) inte har försetts med
märkämnen och ger minst
85 volymprocent destillat
vid 350°C, tillhörig
miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljöklass

733 kr per

m

3

975 kr per m

3

1 294 kr per m

3

2 598 kr per

m

3

2 598 kr per

m

3

2 598 kr per

m

3

3 331 kr per

m

3

3 573 kr per

m

3

3 892 kr per m

3

4. ur 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål än som
avses under a

0 kr per
1 000 kg

143 kr per
1 000 kg

1 344 kr per
1 000 kg

2 732 kr per
1 000 kg

1 344 kr per
1 000 kg

2 875 kr per
1 000 kg

5. ur 2711 29 00

Metan som används för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål än
som avses under a


0 kr per
1 000 m

3

237 kr per
1 000 m

3

1 105 kr per
1 000 m

3

1 946 kr per
1 000 m

3

1 105 kr per
1 000 m

3

2 183 kr per
1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål än som
avses under a

0 kr per
1 000 m

3

237 kr per
1 000 m

3

1 105 kr per
1 000 m

3

1 946 kr per
1 000 m

3

1 105 kr per
1 000 m

3

2 183 kr per
1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen

312 kr per
1 000 kg

2 260 kr per
1 000 kg

2 572 kr per
1 000 kg

8. 2713 11 00�

2713 12 00

Petroleumkoks

312 kr per
1 000 kg

2 260 kr per
1 000 kg

2 572 kr per
1 000 kg

3 Senaste lydelse 2002:1142.

4 Senaste lydelse 2001:518.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

background image

3

SFS 2003:810

ställning av värme, skattebefrielsen enligt 1 § 7 när det gäller koldioxidskatt
endast utgöra 75 procent. Såvitt avser råtallolja skall befrielsen utgöra 100
procent av den energiskatt och endast 75 procent av den koldioxidskatt som
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Fördelning av bränslet
som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft skall ske
genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Det-
samma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning
vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraftproduktion. Om olika
bränslen förbrukas skall proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för energiskatt och koldiox-

idskatt på bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten
som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan
utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten i en
kraftvärmeanläggning.

9 kap.

5 §

5 Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-

samhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som fram-
ställt värmen återbetalning av den del av energiskatten på elektrisk kraft som
överstiger 0,5 öre per kilowattimme samt hela energiskatten och 75 procent
av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats vid framställning av vär-
men. Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för
denna värmeframställning skall energislagen vid beräkning av återbetal-
ningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energi-
slag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller
för värme som har levererats vid samtidig framställning av värme och elek-
trisk kraft.

Bestämmelserna i första stycket om bränslen tillämpas även på råtallolja,

dock att återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar
den energiskatt och 75 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle
som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtall-
olja, energiskattesats som följer av beslutet.

9 §

6 Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, köp

av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § eller till återbetalning enligt
9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i in-
dustriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsätt-
ning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den
del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas för-
säljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskju-

5 Senaste lydelse 2002:1142.

6 Senaste lydelse 2001:518.

background image

4

SFS 2003:810

tande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande
skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på
bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I
sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning
av värmen. Om olika bränslen förbrukas samtidigt för denna värmefram-
ställning får fördelningen mellan bränslena väljas fritt vid beräkning av ned-
sättningen. Motsvarande gäller för mottagare av värmeleveranser vid samti-
dig framställning av värme och elektrisk kraft.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a) 160 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller

fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74�2710 00

78), och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av statio-

nära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldnings-

olja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall
betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en

period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten
senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

10 kap.

5 §

7 En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars

bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 § eller 9 a §.

Avgiften uppgår för personbil och båt till 1 000 kronor. Avgiften beräknas

för lastbilar, bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i
vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram

Avgift, kronor

0� 3 500

1 000

3 501�10 000

2 000

10 001�15 000

3 000

15 001�20 000

4 000

20 001�

5 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt

fordonsskattelagen (1988:327). Avgiften för annat motordrivet fordon än
som avses i andra stycket uppgår till 1 000 kronor. Avgiften tas ut för varje
tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §
eller 9 a §.

7 Senaste lydelse 2001:569.

background image

5

SFS 2003:810

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterli-

gare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och
en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

11 kap.

3 §

8 Energiskatten utgör

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 18,1 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 21,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 24,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november�den 31 mars förbru-

kas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade
effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

1. 20,5 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 §

för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller
yrkesmässig växthusodling, och

2. 24,1 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2005 och efterföljande kalenderår skall de i första och

andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om
skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

9 §

9 Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet trans-

portmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med
sådan förbrukning,

2. förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än motordrift

eller uppvärmning eller för användning i omedelbart samband med sådan
förbrukning,

3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av pro-

dukter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk

kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvalt-
ningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion.

10 §

10 Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle

som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7
och 3 och 4 §§.

8 Senaste lydelse 2002:1142.

9 Senaste lydelse 2001:518.

10 Senaste lydelse 2001:962. �ndringen innebär bl.a. att andra�fjärde styckena upp-
hävs.

background image

6

SFS 2003:810

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller
4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 17 öre per
kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns bot-
ten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 12 öre per kilowat-
timme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i
vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt en-
ligt elgeneratorns märkeffekt.

11 §

11 Annan än den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2

får köpa elektrisk kraft utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till
leverantören att den elektriska kraften skall användas för ett sådant ändamål
som avses i 9 §.

12 §

12 Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruks-

verksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vat-
tenbruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om
återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

Ansökan om återbetalning skall omfatta perioden den 1 juli�den 30 juni

(årsperiod). Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfatt-
ning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalen-
derkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förut-
sättningar för medgivande inte finns. Rätt till återbetalning föreligger endast
för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och ett belopp beräknat ef-
ter skattesatsen 0,5 öre per kilowattimme. �&terbetalning får dock endast gö-
ras för den del av skillnaden som överstiger 1 000 kronor per årsperiod.

Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom ett år efter utgången av årsperioden respektive kalender-
kvartalet.

�vergångsbestämmelserna till (1997:479)

2.

13 För tid fram till den 1 januari 2005 medger beskattningsmyndigheten ef-

ter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att
vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än
metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mi-
neraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motor-
drivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver
framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde.

Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten

dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

a) 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller

2711 21 00) och

11 Senaste lydelse 2002:422.

12 Senaste lydelse 2000:484.

13 Senaste lydelse 2002:1142.

background image

7

SFS 2003:810

b) 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller

2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00�2713 12 00).

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsätt-

ning som avses i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om de ändrade bestäm-

melserna om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i 9 kap. 5 § första
stycket och i fråga om 11 kap. 3 § första stycket 1 och 12 § och i övrigt den
1 januari 2004.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta

Bergqvist

(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.