SFS 2002:884 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2002:884 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
020884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 och 9 §§ lagen (1994:1776)

om skatt på energi skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,
2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,
5. den som i annat fall än som avses i 1�4 från ett annat EG-land till

Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

6. den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utan-

för ett skatteupplag,

7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bräns-
let för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre be-
lopp,

8. den som förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent

vid 350°C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon.

9 §

Om någon annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller

oregistrerad varumottagare i Sverige förvärvar bränsle från ett annat EG-
land och varan transporteras av säljaren eller av någon annan för säljarens
räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa sä-
kerhet för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet på-
börjas. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en representant som är

godkänd av beskattningsmyndigheten. En sådan representant skall enligt
fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatt
och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Un-
derlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos repre-
sentanten.

1

Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20.

2

Senaste lydelse 2001:518.

SFS 2002:884

Utkom från trycket
den 6 december 2002

background image

2

SFS 2002:884

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Bestämmelserna i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket om återkal-

lelse tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.