SFS 2004:1038 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2004:1038 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
041038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 2 kap. 1 och 10 §§, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 7, 8 och 9 §§, 10 kap. 5 §

samt 11 kap. 3, 10 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om änd-

ring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2 Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.

2 Senaste lydelse 2003:810.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

2 kr 84 öre
per liter

2 kr 12 öre
per liter

4 kr 96 öre
per liter

� alkylatbensin

1 kr 27 öre
per liter

2 kr 12 öre
per liter

3 kr 39 öre
per liter

b) miljöklass 2

2 kr 87 öre
per liter

2 kr 12 öre
per liter

4 kr 99 öre
per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 54 öre
per liter

2 kr 12 öre
per liter

5 kr 66 öre
per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74�
2710 00 78

Eldningsolja, diesel-
brännolja, fotogen,
m.m. som

a) har försetts med
märkämnen eller ger
mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350ºC,

735 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 344 kr per m

3

SFS 2004:1038

Utkom från trycket
den 3 december 2004

background image

2

SFS 2004:1038

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för
bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

10 §

3 För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2004.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

b)

inte har försetts

med-
märkämnen och ger
minst 85 volymprocent
destillat vid 350ºC, till-
hörig

miljöklass 1

1 036 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 645 kr per m

3

miljöklass 2

1 279 kr per m

3

2 609 kr per m

3

3 888 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljö
klass

1 600 kr per m

3

2 609 kr per m

3

4 209 kr per m

3

4. ur 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som används
för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

1 350 kr per
1 000 kg

1 350 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

144 kr per
1 000 kg

2 744 kr per
1 000 kg

2 888 kr per
1 000 kg

5. ur 2711 29 00 Metan som används

för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 110 kr per
1 000 m

3

1 110 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

238 kr per
1 000 m

3

1 954 kr per
1 000 m

3

2 192 kr per
1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som an-
vänds för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 110 kr per
1 000 m

3

1 110 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

238 kr per
1 000 m

3

1 954 kr per
1 000 m

3

2 192 kr per
1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen

313 kr per
1 000 kg

2 270 kr per
1 000 kg

2 583 kr per
1 000 kg

8. 2713 11 00�

2713 12 00

Petroleumkoks

313 kr per
1 000 kg

2 270 kr per
1 000 kg

2 583 kr per
1 000 kg

3 Senaste lydelse 2003:810.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

background image

3

SFS 2004:1038

6 a kap.

1 §

4 Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

4 Senaste lydelse 2004:223.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1.

Förbrukning för annat

ändamål än motordrift eller
uppvärmning eller i en pro-
cess där bränslet i allt väsent-
ligt används för annat ända-
mål än motordrift eller upp-
värmning

100 procent

100 procent

100 procent

2.

Förbrukning i tåg eller

annat spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för pri-
vat ändamål

Bensin, bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vil-
ken medgivande enligt 2 kap.
9

§ eller fartygstillstånd

enligt fiskelagen (1993:787)
meddelats, när båten inte
används för privat ändamål

Bensin, bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget
inte används för privat ända-
mål

Annan bensin än flygbensin
(KN-nr 2710 00 26)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartyg, när luftfartyget
används för privat ändamål
eller i luftfartygsmotorer i
provbädd eller i liknande
anordning

Andra bränslen än flygben-
sin och flygfotogen (KN-nr
2710 00 51)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställ-
ning av mineraloljeprodukter,
kolbränslen, petroleumkoks
eller andra produkter för vilka
skatteplikt har inträtt för till-
verkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning vid framställ-
ning av skattepliktig elek-
trisk kraft, med de
begränsningar som följer av
3 §

Bränsle som avses i 2 kap.
1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, för-
brukning i metallurgiska
processer

Andra bränslen än kolbräns-
len och petroleumkoks

100 procent

100 procent

�

background image

4

SFS 2004:1038

9 kap.

7 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ skall om-
fatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattnings-
myndigheten inom ett år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning en-
ligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 och 14 skall dock återbetal-
ningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka
bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att an-
sökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden
begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

9. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, för-
brukning för annat ändamål
än drift av motordrivna for-
don vid tillverkningsproces-
sen i industriell verksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle
som avses i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

10.

Om skattebefrielse inte

följer av tidigare punkter, för-
brukning för annat ändamål
än drift av motordrivna for-
don vid yrkesmässig växthus-
odling

Bensin, råtallolja, bränsle
som avses i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

11.

Om skattebefrielse inte

följer av tidigare punkter, för-
brukning för annat ändamål
än drift av motordrivna for-
don i yrkesmässig jordbruks-,
skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle
som avses i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

12.

Om skattebefrielse inte

följer av tidigare punkter, för-
brukning i sodapannor, lut-
pannor, metallurgiska
processer eller i processer för
framställning av andra mine-
raliska ämnen än metaller

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid tillverk-
ningsprocessen i gruvindu-
striell verksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bus-
sar

Andra bränslen än bränsle
som avses i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

14. Förbrukning i yrkesmäs-
sig jordbruks-, skogsbruks-
eller vattenbruksverksamhet
för drift av andra motordrivna
fordon än personbilar, lastbi-
lar och bussar

Andra bränslen än bränsle
som avses i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

�

77 procent

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

5

SFS 2004:1038

8 § Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ föreligger en-
dast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

a) minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
b) minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11

eller 14 får dock återbetalning endast göras för den del av ersättningen som
överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

9 §

5 Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, köp

av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § eller till återbetalning enligt
9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i in-
dustriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsätt-
ning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den
del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas för-
säljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskju-
tande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande
skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på
bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I
sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning
av värmen. Om olika bränslen förbrukas samtidigt för denna värmefram-
ställning får fördelningen mellan bränslena väljas fritt vid beräkning av ned-
sättningen. Motsvarande gäller för mottagare av värmeleveranser vid samti-
dig framställning av värme och elektrisk kraft.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a) 195 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller

fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b)

130

kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710

00

74�

2710 00 78),

c) 375 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av statio-

nära motorer,

d) 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller

2711 21 00), och

e) 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 och

2703) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00�2713 12 00),

varvid det nedsatta skattebeloppet i genomsnitt alltid minst skall motsvara

minimiskattenivåerna för de förbrukade energislagen.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldnings-

olja, gasol, naturgas, kolbränslen och petroleumkoks tillämpas även på
bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

5 Senaste lydelse 2003:810.

background image

6

SFS 2004:1038

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en

period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten
senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

10 kap.

5 §

6 En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars

bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 § eller 9 a §.

Avgiften uppgår för personbil och båt till 10 000 kronor. Avgiften beräk-

nas för lastbilar, bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registre-
rade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram

Avgift, kronor

0� 3 500

10 000

3 501�10 000

20 000

10 001�15 000

30 000

15 001�20 000

40 000

20 001�

50 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt

fordonsskattelagen (1988:327). Avgiften för annat motordrivet fordon än
som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje
tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §
eller 9 a §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterli-

gare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och
en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

11 kap.

3 §

7 Energiskatten utgör

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 22,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 25,4 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november�den 31 mars förbru-

kas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade
effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

1. 21,8 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 §

för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller
yrkesmässig växthusodling, och

2. 25,4 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

6 Senaste lydelse 2003:810.

7 Senaste lydelse 2003:810.

background image

7

SFS 2004:1038

För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall de i första och

andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om
skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

10 §

8 Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle

som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7
och 3 och 4 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller
4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 16 öre per
kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns bot-
ten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 9 öre per kilowat-
timme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i
vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt en-
ligt elgeneratorns märkeffekt.

12 §

9 Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruks-

verksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vat-
tenbruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om
återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräk-

nas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyn-
digheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får
återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte
finns. Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det be-
talda skattebeloppet och ett belopp beräknat efter skattesatsen 0,5 öre per ki-
lowattimme. �&terbetalning får dock endast göras för den del av skillnaden
som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom ett år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet.

�vergångsbestämmelserna till (1997:479)

2 §

10 För tid fram till den 1 januari 2006 medger beskattningsmyndigheten

efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att
vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än
metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mi-
neraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motor-
drivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver
framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde.

8 Senaste lydelse 2003:810.

9 Senaste lydelse 2003:810.

10 Senaste lydelse 2003:810.

background image

8

SFS 2004:1038

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten

dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

a) 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller

2711 21 00) och

b) 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller

2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00�2713 12 00).

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsätt-

ning som avses i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

2. Den nya lydelsen av 11 kap. 12 § tillämpas dock för tid från och med

den 1 januari 2006 varvid årsperioden den 1 juli 2005�den 30 juni 2006 av-
kortas till perioden den 1 juli�den 31 december 2005. För den avkortade pe-
rioden skall skillnadsbeloppet 1 000 kronor enligt 11 kap. 12 § andra stycket
i stället utgöra 500 kronor. Ansökan om återbetalning av energiskatt skall
lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter utgången av perio-
den.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta

Bergqvist

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.