SFS 1999:1063 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1999:1063 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
991063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi att 2 kap. 1 och 10 §§ och 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28.

2

Senaste lydelse 1997:450.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1.

2710 00 26,
2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som
uppfyller krav för

a) miljöklass 2

3 kr 61 öre
per liter

86 öre
per liter

4 kr 47 öre
per liter

b) miljöklass 3

3 kr 68 öre
per liter

86 öre
per liter

4 kr 54 öre
per liter

2.

2710 00 26,
2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin
än som avses
under 1

4 kr 27 öre
per liter

86 öre
per liter

5 kr 13 öre
per liter

3.

2710 00 51,
2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74 �
2710 00 78

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat vid 350

o

C,

743 kr per m

3

1 058 kr per m

3

1 801 kr per m

3

SFS 1999:1063

Utkom från trycket
den 13 december 1999

background image

2

SFS 1999:1063

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika använd-
ningssätt.

För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

10 §

3

För år 2001 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldi-

oxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i
1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i
procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober må-
nad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1999.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

b) inte har försetts
med märkämnen och
ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350

o

C, tillhörig

miljöklass 1

1 864 kr per m

3

1 058 kr per m

3

2 922 kr per m

3

miljöklass 2

2 090 kr per m

3

1 058 kr per m

3

3 148 kr per m

3

miljöklass 3

2 388 kr per m

3

1 058 kr per m

3

3 446 kr per m

3

4.

ur 2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som används
för

a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

1 kr 01 öre
per liter

56 öre
per liter

1 kr 57 öre
per liter

b) annat ändamål än
som avses under a

145 kr per
1 000 m

3

1 112 kr per
1 000 m

3

1 257 kr per
1 000 m

3

5.

ur 2711 29 00

Metan som används
för

a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

1 678 kr per
1 000 m

3

792 kr per
1 000 m

3

2 470 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

241 kr per
1 000 m

3

792 kr per
1 000 m

3

1 033 kr per
1 000 m

3

6.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

1 678 kr per
1 000 m

3

792 kr per
1 000 m

3

2 470 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

241 kr per
1 000 m

3

792 kr per
1 000 m

3

1 033 kr per
1 000 m

3

7.

2701, 2702
eller 2704

Kolbränslen

316 kr per
1 000 kg

920 kr per
1 000 kg

1 236 kr per
1 000 kg

8.

2713 11 00�
2713 12 00

Petroleumkoks

316 kr per
1 000 kg

920 kr per
1 000 kg

1 236 kr per
1 000 kg

3

Senaste lydelse 1997:449.

background image

3

SFS 1999:1063

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

11 kap.

3 §

4

Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 10,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 13,9 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §,
och

4. 16,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november�den 31 mars förbru-

kas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade
effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

1. 12,9 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 §

för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yr-
kesmässig växthusodling, och

2. 16,2 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första och

andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om
skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:289.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.