SFS 2002:1142 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2002:1142 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
021142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 2 kap. 1 och 10 §§, 6 a kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 5 § samt 11 kap. 3 §

skall ha följande lydelse,

dels

att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1 och 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80.

2

Senaste lydelse 2002:684.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

2 kr 94 öre
per liter
1 kr 41 öre
per liter

1 kr 77 öre
per liter
1 kr 77 öre
per liter

4 kr 71 öre
per liter
3 kr 18 öre
per liter

b) miljöklass 2

2 kr 97 öre
per liter

1 kr 77 öre
per liter

4 kr 74 öre
per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin
än som avses
under 1

3 kr 63 öre
per liter

1 kr 77 öre
per liter

5 kr 40 öre
per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74 �
2710 00 78

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller ger
mindre än 85 volym-
procent destillat
vid 350

o

C,

720 kr per m

3

2 174 kr per m

3

2 894 kr per m

3

SFS 2002:1142

Utkom från trycket
den 30 december 2002

background image

2

SFS 2002:1142

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut

med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller
för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2004 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

10 §

3

För kalenderåret 2004 och efterföljande kalenderår skall energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2002.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

b) inte har försetts med
märkämnen och ger
minst 85 volymprocent
destillat vid 350

o

C,

tillhörig

miljöklass 1

1 004 kr per m

3

2 174 kr per m

3

3 178 kr per m

3

miljöklass 2

1 243 kr per m

3

2 174 kr per m

3

3 417 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon mil-
jöklass

1 556 kr per m

3

2 174 kr per m

3

3 730 kr per m

3

4. ur 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

1 322 kr per
1 000 kg

1 322 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

141 kr per
1 000 kg

2 286 kr per
1 000 kg

2 427 kr per
1 000 kg

5. ur 2711 29 00 Metan som används

för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 087 kr per
1 000 m

3

1 087 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

233 kr per
1 000 m

3

1 628 kr per
1 000 m

3

1 861 kr per
1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 087 kr per
1 000 m

3

1 087 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

233 kr per
1 000 m

3

1 628 kr per
1 000 m

3

1 861 kr per
1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen

307 kr per
1 000 kg

1 892 kr per
1 000 kg

2 199 kr per
1 000 kg

8. 2713 11 00�

2713 12 00

Petroleumkoks

307 kr per
1 000 kg

1 892 kr per
1 000 kg

2 199 kr per
1 000 kg

3

Senaste lydelse 2001:962.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

background image

3

SFS 2002:1142

6 a kap.

1 §

4

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

4

Senaste lydelse 2001:962.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning för annat
ändamål än motordrift eller
uppvärmning eller i en process
där bränslet i allt väsentligt
används för annat ändamål än
motordrift eller uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat
spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken
medgivande enligt 2 kap. 9 §
eller fartygstillstånd enligt
fiskelagen (1993:787)
meddelats, när båten inte
används för privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget
inte används för privat
ändamål

Annan bensin än
flygbensin (KN-
nr 2710 00 26)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartyg, när luftfartyget
används för privat ändamål
eller i luftfartygsmotorer i
provbädd eller i liknande
anordning

Andra bränslen
än flygbensin
och flygfotogen
(KN-nr 2710 00
51)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid
framställning av mineral-
oljeprodukter, kolbränslen,
petroleumkoks eller andra
produkter för vilka skatteplikt
har inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning vid
framställning av skattepliktig
elektrisk kraft, med de be-
gränsningar som följer av 3 §

Bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning i metallurgiska
processer

Andra bränslen
än kolbränslen
och
petroleumkoks

100 procent

100 procent

�

background image

4

SFS 2002:1142

2 §

5

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9�11 medges be-

frielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och
75 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a.

9 kap.

5 §

6

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-

samhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som fram-
ställt värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och
2. energiskatten och 75 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock inte

bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

som förbrukats vid framställning av värmen.
Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att

återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den ener-
giskatt och 75 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

9. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ändamål
än drift av motordrivna fordon
vid tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

75 procent

�

10. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ändamål
än drift av motordrivna fordon
vid växthusuppvärmning i
yrkesmässig växthusodling

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

75 procent

�

11. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ändamål
än drift av motordrivna fordon
i yrkesmässig jordbruks-,
skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

75 procent

�

12. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning i sodapannor,
lutpannor, metallurgiska
processer eller i processer för
framställning av andra
mineraliska ämnen än metaller

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsprocessen i
gruvindustriell verksamhet för
drift av andra motordrivna
fordon än personbilar, lastbilar
och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

75 procent

�

5

Senaste lydelse 2001:962.

6

Senaste lydelse 2001:962.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

5

SFS 2002:1142

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtall-
olja, energiskattesats som följer av beslutet.

11 kap.

3 §

7

Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 16,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 20,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 22,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november�den 31 mars förbru-

kas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade
effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

1. 19,2 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 §

för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller
yrkesmässig växthusodling, och

2. 22,7 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2004 och efterföljande kalenderår skall de i första och

andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om
skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

�vergångsbestämmelserna

2.

8

För tid fram till den 1 januari 2004 medger beskattningsmyndigheten ef-

ter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att
vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än
metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mi-
neraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motor-
drivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver
framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsätt-

ning som avses i första stycket.

7

Senaste lydelse 2001:962.

8

Senaste lydelse 2000:1155.

6

SFS 2002:1103�1150

background image

6

SFS 2002:1142

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.