SFS 2004:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2004:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
041197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 11 kap. 5, 9 och 11 §§ samt rubriken närmast före 11 kap. 12 §

skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 7 § skall lyda ⬝Skattskyldighetens

inträde m.m.⬝,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a�

11 c och 13 §§, samt närmast före 11 kap. 11 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

11 kap.

5 § Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

1. yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft

eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör),

3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1�5 säljer eller förbrukar elektrisk

kraft, som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §,

4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller

förbrukar elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7.

Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt

3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och som förbru-
kat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 6�7 eller
skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om tillsyns-
myndigheten beslutar att,

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivise-

ring inte är uppfyllda, eller

2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för

energieffektivisering.

Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan

att betala ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt
den elektriska kraften.

Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § för-

sta stycket menas den myndighet som avses i 19 § lagen om program för
energieffektivisering.

1 Prop. 2003/04:170, bet. 2004/05:NU7, rskr. 2004/05:90.

SFS 2004:1197

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:

7 a § Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt
5 § första stycket 4 inträder när elektrisk kraft tas i anspråk för annat ända-
mål än sådan industriell verksamhet i tillverkningsprocessen som omfattas
av ett godkännande att delta i programmet för energieffektivisering.

7 b § Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt
5 § andra stycket inträder vid tidpunkten för tillsynsmyndighetens beslut att

1. åtagandena enligt programmet inte uppfyllts, eller
2. återkalla godkännandet att delta i programmet.
Skatt enligt första stycket skall betalas för den elektriska kraft som förbru-

kats under den tid som den skattskyldige deltog i programmet. Skatten skall
bestämmas till belopp som motsvarar vid varje tidpunkt gällande skattesats
och med beaktande av vid tidpunkten gällande bestämmelser om befrielse
från skatt.

Redovisningsperioden för skatt enligt andra stycket skall omfatta den tid

som deltagandet pågått.

9 §

2 Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet trans-

portmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med
sådan förbrukning,

2. i huvudsak förbrukats eller sålts för förbrukning för kemisk reduktion

eller i elektrolytiska processer,

3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av pro-

dukter som avses 6 a kap. 1 § 6,

4. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk

kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvalt-
ningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

5. förbrukats eller sålts för förbrukning i metallurgiska processer eller vid

tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur har förändrats, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 2,

6. förbrukats i den industriella tillverkningsprocessen hos den skattskyl-

dige, om denne deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om pro-
gram för energieffektivisering, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 2, 3
eller 5,

7. tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som fram-

går av dennes godkännande enligt 11 a §.

11 §

3 Annan än den som är skattskyldig får köpa elektrisk kraft utan ener-

giskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören att den elektriska
kraften skall användas för ett sådant ändamål som avses i 9 § 1�5.

2 Senaste lydelse 2004:628.

3 Senaste lydelse 2003:810.

background image

3

SFS 2004:

Skattebefriad förbrukare

11 a § Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som

1. deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för ener-

gieffektivisering,

2. förbrukar elektrisk kraft i annan industriell tillverkningsprocess än så-

dan som avses i 9 § 2, 3 eller 5, och

3. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i öv-

rigt är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills

vidare. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skatt-

skyldig köpa elektrisk kraft utan skatt i det fall som omfattas av godkännan-
det.

11 b § En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och för-
brukning av elektrisk kraft befriad från skatt och på lämpligt sätt se till att
det finns underlag för kontrollen av att kraften använts för det ändamål som
var förutsättning för skattebefrielsen.

11 c § Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om pro-

gram för energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i pro-
grammet,

2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i öv-

rigt inte längre finns,

3. den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i

godkännandet som skattebefriad förbrukare,

4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §, eller
5. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalningsla-

gen (1997:483).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

�&terbetalning av energiskatt

13 §

4 Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare del-

tar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffekti-
visering och har förbrukat elektrisk kraft i annan industriell tillverkningspro-
cess än sådan som avses i 9 § 2, 3 eller 5, beslutar beskattningsmyndigheten
efter ansökan om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräk-

nas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyn-
digheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får
återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte
finns.

4 Tidigare 13 § upphävd genom 2002:422.

background image

4

SFS 2004:

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom ett år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. Den som omfattas av punkten 2 i övergångsbestämmelsen till lagen

(2004:1196) om program för energieffektivisering har, efter ansökan, rätt till
återbetalning av påförd energiskatt på elektrisk kraft som förbrukats i annan
industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5
lagen om skatt på energi, för tiden den 1 juli � den 31 december 2004. Ansö-
kan om återbetalning av skatt skall ha kommit in till beskattningsmyndighe-
ten senast den 31 december 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.