SFS 1999:1324 Lag om ändring i lagen (1999:1063) om ändring lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1999:1324 Lag om ändring i lagen (1999:1063) om ändring lagen (1994:1776) om skatt på energi
991324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1063) om ändring lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (1999:1063) om ändring
i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1

3 kr 61 öre
per liter

86 öre
per liter

4 kr 47 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 64 öre
per liter

86 öre
per liter

4 kr 50 öre
per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin än
som avses under 1

4 kr 27 öre
per liter

86 öre
per liter

5 kr 13 öre
per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74�
2710 00 78

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller ger
mindre än 85 volym-
procent destillat vid
350�aC,
b) inte har försetts med
märkämnen och ger
minst 85 volymprocent
destillat vid 350�aC,
tillhörig

743 kr per m

3

1 058 kr per m

3

1 801 kr per m

3

SFS 1999:1324

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1324

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika använd-
ningssätt.

För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

miljöklass 1

1 864 kr per m

3

1 058 kr per m

3

2 922 kr per m

3

miljöklass 2

2 090 kr per m

3

1 058 kr per m

3

3 148 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljöklass

2 388 kr per m

3

1 058 kr per m

3

3 446 kr per m

3

4. ur

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol

145 kr per
1 000 kg

1 112 kr per
1 000 kg

1 257 kr per
1 000 kg

5. ur

2711 29 00

Metan

241 kr per
1 000 m

3

792 kr per
1 000 m

3

1 033 kr per
1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas

241 kr per
1 000 m

3

792 kr per
1 000 m

3

1 033 kr per
1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen

316 kr per
1 000 kg

920 kr per
1 000 kg

1 236 kr per
1 000 kg

8. 2713 11 00�

2713 12 00

Petroleumkoks

316 kr per
1 000 kg

920 kr per
1 000 kg

1 236 kr per
1 000 kg

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.