SFS 2006:1394 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2006:1394 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
061394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 10 §§ lagen (1994:1776)

om skatt på energi skall ha följande lydelse.

11 kap.

10 §

2

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle

som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7
och 3 och 4 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller
4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 14 öre per
kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns bot-
ten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 4 öre per kilowatt-
timme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i
vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt en-
ligt elgeneratorns märkeffekt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

2

Senaste lydelse 2005:960.

SFS 2006:1394

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.