SFS 2009:1493 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2009:1493 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
091493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1994:1776) om

skatt på energi

3

dels att 4 kap. 8 § samt 6 kap. 7 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 8 § samt 6 kap. 2, 3, 8 och 10 §§

ska utgå,

dels att 6 kap. 3, 4 och 8 §§ ska betecknas 6 kap. 13, 14 och 12 §§,
dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4�7, 8 a, 9 och 11 §§,

5 kap. 1�4 och 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b och
11 §§, nya 6 kap. 12�14 §§, rubriken närmast före 4 kap. 6 § samt rubriken
till 6 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 a kap., och 18 nya para-

grafer, 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b och 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2�8, 8 a och 9�
11 §§ och 7 kap. 2 a § samt närmast före 4 kap. 2 och 8 §§ och 6 kap. 2, 9, 12
och 13 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

7 §

Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot här

i landet.

Med import avses att en produkt förs in till Sverige från tredje land under

förutsättning att produkten inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande
eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv
2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt
och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

4. Med import avses även att pro-

dukten frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export
avses att en produkt förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EG-
land.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska ge-

menskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden
utanför detta skatteområde.

1 Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

2 Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för
punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Ce-
lex 32008L0118).

3 Senaste lydelse av

4 kap. 8 § 2002:422
6 kap. 7 § 1999:431.

4 EUT L 9, 14.1.2009, s. 12 (Celex 32008L0118).

SFS 2009:1493

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1493

2 kap.

11 §

5

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1. metan som framställts av biomassa,
2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402, med undantag för träavfall som

härrör från hushållsavfall,

3. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

4. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit full-

ständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit
oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure.
Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen

gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om
förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 5 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under

flyttning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i
10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 §
fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skatte-
betalningslagen.

3 a kap. Uppskovsförfarandet

1 §

I denna lag avses med

uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid till-

verkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EG av bränsle,

släpps för konsumtion: att bränsle
1. avviker från ett uppskovsförfarande,
2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller
4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett upp-

skovsförfarande,

beskattat bränsle: bränsle som släppts för konsumtion i ett EG-land och

för vilket skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet.

2 §

Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas

endast

1. från ett skatteupplag till
a) ett annat skatteupplag,

5 Senaste lydelse 2007:778.

background image

3

SFS 2009:1493

b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i

ett annat EG-land,

c) en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EG, eller
d) antingen
� en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den

diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
eller

� en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en med-

lemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos el-
ler uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om

bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från bränsleskatt

gäller i det andra EG-landet.

Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag el-

ler platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första
stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts
till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den
registrerade varumottagaren.

3 §

För flyttning under uppskovsförfarande krävs att det bränsle som flyt-

tas omfattas av

1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 6 kap. 4 § eller

av sådant ersättningsdokument som avses i 6 kap. 9 §, och

2. sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap. 4 § första och andra styck-

ena eller 4 kap. 8 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt

territorium och där bränslets slutdestination är belägen på svenskt territo-
rium.

4 §

En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit

emot bränslet på en sådan destination som avses i 2 §. Vid export avslutas
flyttningen när varorna lämnat EG.

5 §

Bränsle som flyttas enligt artiklarna 17�28 i rådets direktiv 2008/118/

EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om
upphävande av direktiv 92/12/EEG, och där flyttningen inte har påbörjats i
Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfaran-
de i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

4 kap.

1 §

6

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt

uppskovsförfarandet,

2. har godkänts som varumottagare enligt 6 eller 7 §,
3. har godkänts som registrerad avsändare enligt 8 §,

6 Senaste lydelse 2002:884.

background image

4

SFS 2009:1493

4. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,
5. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,
6. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EG-land till Sverige

enligt 11 §,

7. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett

skatteupplag,

8. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när

bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett an-
nat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

9. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid

350ºC och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

10. i annat fall än som avses i 1�9, innehar skattepliktigt bränsle utanför

ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här.

1 a §

7

Från skattskyldighet enligt 1 § 6 och 10 undantas

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att för-

utsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap.
1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motor-

drivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som
används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet,
släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3. bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat

bränslet i ett annat EG-land och som själv transporterar bränslet hit, om
bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte
1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank,

bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10
liter,

2. flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som
a) är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
b) förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig

handel med sådant bränsle.

Beskattning vid oegentligheter

2 §

8

Om bränsle, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angi-

ven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps
för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

1. begåtts i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har be-

gåtts.

Skatt enligt första stycket ska betalas av
1. den eller dem som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
2. varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från upp-

skovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit
medveten om att avvikelsen var otillåten.

7 Senaste lydelse 2008:1319.

8 Senaste lydelse 2001:518.

background image

5

SFS 2009:1493

Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då

bränslet släpptes för konsumtion.

2 a §

Om beskattat bränsle som flyttas till eller via Sverige inte når angi-

ven mottagare, ska bränslet beskattas här om det beror på en oegentlighet
som har

1. begåtts i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har be-

gåtts.

Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten

eller av varje annan person som medverkat i oegentligheten. Skatten ska tas
ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten be-
gicks respektive upptäcktes.

3 §

9

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet

i Sverige avser att

1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller
2. i större omfattning hålla bränslen i lager.
För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli

upplagshavare

1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska för-

hållanden och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av

ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som re-

gistrerad avsändare.

4 §

10

En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska

ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i
Sverige eller ett annat EG-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och upp-

gå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de
bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av
bränsle enligt 3 a kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd
skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-
land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten
inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana

lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp
som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i
medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i an-
språk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

9 Senaste lydelse 2006:1508.

10 Senaste lydelse 2002:1141.

background image

6

SFS 2009:1493

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från

bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskaps-
lagring av olja och kol.

5 §

11

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas

om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
3. upplagshavaren begär det.
Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även

godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad av-
sändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

Registrerad varumottagare

6 §

12

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land, får godkännas som re-
gistrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att
bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för be-

talning av skatten på de bränslen som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bräns-
lena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

7 §

13

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes-

mässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett an-
nat EG-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. God-
kännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid
denna särskilt angivna flyttning.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skat-

ten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas
från det andra EG-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte be-
talas i rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på tillfälligt registrerade varumottagare.

Registrerad avsändare

8 §

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett

uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel
79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, får godkännas som registrerad av-
sändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är

11 Senaste lydelse 2001:518.

12 Senaste lydelse 2002:422.

13 Senaste lydelse 2002:422.

background image

7

SFS 2009:1493

lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska för-
hållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 4 § första och an-

dra styckena och om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas
även på registrerad avsändare.

8 a §

14

Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket eller 8 § sker med

fartyg eller via rörledning kan Skatteverket medge att upplagshavaren eller
den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av
skatten.

I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att sä-

kerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad
som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn
till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda om-
ständigheter.

9 §

15

Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet för-

värvar beskattat bränsle och bränslet transporteras hit från ett annat EG-land
av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är
säljaren skattskyldig.

Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på

det bränsle som sänds från det andra EG-landet. Säkerheten ska uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bräns-
let. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 9 b § omfattar även så-

dana överföringar av bränsle som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gå-
voförsändelser.

9 a §

Vid distansförsäljning enligt 9 § ska säljaren företrädas av en rep-

resentant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av
Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för
skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne
svara för redovisningen av skatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som
gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen
ska finnas tillgängligt hos representanten.

Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje

stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket.

9 b §

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer bränsle till någon i Sve-

rige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 9 och 9 a §§,
innan bränslet avsänds från det andra EG-landet anmäla sig till Skatteverket
och ställa säkerhet för skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk
om skatten inte betalas i rätt tid.

14 Senaste lydelse 2001:523.

15 Senaste lydelse 2002:884.

background image

8

SFS 2009:1493

10 §

16

Den som tar emot bränsle som avsänts till Sverige enligt 9 eller

9 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säker-
het för skatten i Sverige.

11 §

17

Den som för in eller tar emot beskattat bränsle på annat sätt än ge-

nom distansförsäljning ska, innan bränslet flyttas från det andra EG-landet,
anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten
på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet

enligt 1 a §.

5 kap.

1 §

18

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 när
a) bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 3 a kap. 2 och

3 §§,

b) bränsle tas emot på en direkt leveransplats,
c) bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, el-

ler

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3 när bränsle

flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 3 a kap. 2 och 3 §§, och

3. den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 10, när bränslet kom att inne-

has utanför ett uppskovsförfarande.

1 a §

Skattskyldighet enligt 1 § 1 b inträder inte för bränsle som mot-

tagaren för in i skatteupplag i Sverige.

2 §

19

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mot-

tagandet av bränslet,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 § 3, när bränslet

förs in till Sverige, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt

5 § ska betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala
tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyl-
dighet att betala tull. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 §
första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet
att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

3 §

20

Skattskyldigheten inträder

1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig en-

ligt 4 kap. 1 § 4 respektive 5, när bränslet förs in till Sverige,

16 Tidigare 4 kap. 10 § upphävd genom 2002:890.

17 Senaste lydelse 2002:422.

18 Senaste lydelse 2001:518.

19 Senaste lydelse 2006:1508.

20 Senaste lydelse 2006:1508.

background image

9

SFS 2009:1493

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 8 eller 9 eller enligt 4 kap.

12 § 4, när bränslet levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål
som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lager-

hållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs
av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att

betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager.

4 §

21

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap.

1 § 7 eller 12 § 2, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas.

5 §

22

Skatten ska betalas till Tullverket när bränsle importeras av någon

som inte är

1. upplagshavare,
2. godkänd lagerhållare, eller
3. registrerad avsändare.

6 kap. Förfarandet vid beskattningen och dokumenthantering
vid bränsleflyttningar enligt uppskovsförfarandet

1 §

23

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses

i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap 2 och 2 a §§. Skatten ska

betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska 11 kap. 19 §
andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap.
2, 3 och 7�11 §§, 19 kap. 6, 7, 8�11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap.
och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen tillämpas.

Om den som är skattskyldig enligt 4 kap 2 eller 2 a § har betalat in skatt

och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket
eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den
skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska så-

dan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av.
Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock
inte räknas av.

Det datoriserade systemet

2 §

24

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets

och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av
uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor

25 (det

datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

21 Senaste lydelse 2006:1508.

22 Senaste lydelse 2002:422.

23 Senaste lydelse 2002:422.

24 Tidigare 6 kap. 2 § upphävd genom 2002:422.

25 EUT L 162, 1.7.2003, s. 5 (Celex 32003D1152).

background image

10

SFS 2009:1493

2. administrativa referenskoder enligt 4 § andra stycket,
3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,
4. mottagningsrapporter enligt 8 § första stycket, och
5. exportrapporter enligt 8 § andra stycket.
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet

finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9

och 10 §§.

Bestämmelserna i 4�7 och 9 §§ om avsändande av bränsle gäller upplags-

havare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territo-

rium och bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller
inte bestämmelserna i 4�11 §§.

3 §

26

Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mot-

tagningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna
verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet

ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftsläm-
naren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

4 §

27

Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 3 a kap. 2 § påbörjas,

ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt admini-
strativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet
innan flyttningen av bränslet påbörjas.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av det elektroniska admini-

strativa dokumentet. �r uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket
tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren.
�r uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål un-
derrätta avsändaren om det.

5 §

28

Avsändaren ska lämna den person som medför bränslet ett dokument

som innehåller den administrativa referenskod som avses i 4 § andra stycket.
Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela
bränsleflyttningen.

6 §

29

Den som avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det da-

toriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen
måste vara en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 a, b
eller c, eller en direkt leveransplats.

7 §

Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § andra

stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för
bränslet i det andra EG-landet.

26 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 3 § 2001:518.

27 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 4 § 2006:1508.

28 Tidigare 6 kap. 5 § upphävd genom 1999:431.

29 Tidigare 6 kap. 6 § upphävd genom 1999:432.

background image

11

SFS 2009:1493

8 §

30

Den som på en sådan destination som avses 3 a kap. 2 § tar emot

bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och se-
nast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna
en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c som avslutas med att

bränslet exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en
rapport om att bränslet lämnat EG (exportrapport).

8 a §

31

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen

avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som

tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade syste-
met, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna
destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket

intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att
flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport

inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall är det Tullverket
som ska intyga att flyttningen avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot

ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket,
ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Reservsystemet

9 §

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en bränsle-

flyttning under uppskovsförfarande påbörjas om

1. bränslet åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma upp-

gifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit
om det kunnat upprättas (ersättningsdokument), och

2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet in-

formerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det

sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat
sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska där-
efter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen på-
börjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat

sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses
i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

10 §

32

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som

anges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mot-
tagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett

30 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 8 § 1999:1323.

31 Tidigare 6 kap. 8 a § upphävd genom 1999:1323.

32 Tidigare 6 kap. 10 § upphävd genom 2002:422.

background image

12

SFS 2009:1493

pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma upp-
gifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprät-
tas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att

det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektro-
niskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte

kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

11 §

33

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande doku-

ment och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1. Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektroniskt

administrativt dokument.

2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter

om denna åtgärd.

3. Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en

mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten ska lämna en exportrapport.
Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade

systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella
bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och till-

delats en administrativ referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen
äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

Flyttning av beskattat bränsle

12 §

34

Den som ansvarar för en flyttning av beskattat bränsle som avses i

1 kap. 3 a § ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när bränslet flyttas
till

1. ett annat EG-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder

i det andra landet, eller

2. en svensk ort via ett annat EG-land.
Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja bränslet

under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagar-
dokument krävs dock inte vid distansförsäljning av beskattat bränsle som
sänds från Sverige.

Ledsagardokument

13 §

35

Trots bestämmelserna i 3 a kap. 3 § första stycket 1 och 4 § får upp-

lagshavare och registrerade avsändare flytta bränsle från Sverige enligt ett
uppskovsförfarande, om bränslet åtföljs av ett sådant ledsagardokument som
avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om all-
männa regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor

36, till

33 Tidigare 6 kap. 11 § upphävd genom 2001:193.

34 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 8 § 1999:1323.

35 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 3 § 2001:518.

36 EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

background image

13

SFS 2009:1493

1. mottagare i ett annat EG-land,
2. upplagshavare i Sverige via ett annat EG-land, eller
3. en exportplats.
Ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja bränslet under

transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid flyttning till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d gäl-

ler 7 §.

Flyttas obeskattat bränsle till en sådan varumottagare som avses i 4 kap.

7 § i ett annat EG-land, ska bränslet under flyttningen även åtföljas av doku-
mentation som visar att säkerhet ställts för skatten i destinationslandet.

14 §

37

En upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett

annat EG-land som åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i 13 §,
ska senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken
bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (retur-
exemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Skatteverket ska på returexemplaret attestera andra förluster än sådana

som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5, under förutsättning att förlusterna
uppkommit under flyttning inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas från ett skatteupplag

i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i
2 kap. 11 § första stycket 5 under flyttningen uppkommit i ett annat EG-land,
ska Skatteverket vid bränslets ankomst till Sverige ange i vilken omfattning
beskattning ska ske av de förlorade bränslemängderna samt hur skatten ska
beräknas. Skatteverket ska skicka en kopia av returexemplaret till behörig
myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

7 kap.

2 a §

Bestämmelserna i 1 § första stycket 3 och 2 § gäller inte skatt på

bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarande till sådan destination som av-
ses i 3 a kap. 2 § 1 c och d.

6 §

38

En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle som har beskat-

tats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under för-
utsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

8 kap.

1 §

39

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar

bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1�5, 10, 12 eller 16 om han
med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills

vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obe-
skattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

37 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 4 § 2006:1508.

38 Senaste lydelse 2001:518.

39 Senaste lydelse 2006:1508.

background image

14

SFS 2009:1493

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta

emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet en-
ligt 6 a kap. är befriat från skatt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär

skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får bränsle tas emot enligt tredje stycket till den
lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som
följer av beslutet.

9 kap.

10 §

40

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har

flyttats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas
där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EG-landet skatte-
befriat ändamål, medger Skatteverket efter ansökan återbetalning av skatten.

10 b §

41

Ansökan om återbetalning enligt 10 § i andra fall än som avses i

10 a § ska lämnas till Skatteverket. Den som begär återbetalning ska visa att
den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige.

Skatteverket återbetalar skattebeloppet sedan sökanden visat att
1. skatt betalats i mottagarlandet, eller
2. bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för ett där skattebefriat

ändamål.

11 §

42

Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, och visar den skatt-

skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskat-
tats i ett annat EG-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om
det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och

med den 1 april 2010.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före den 1 april 2010.

3. Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkän-

nas som registrerad avsändare.

4. En registrering som varumottagare enligt 4 kap. 6 § i sin äldre lydelse

ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registre-
rad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 8 § tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

40 Senaste lydelse 2006:1508.

41 Senaste lydelse 2006:1508.

42 Senaste lydelse 2001:518.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.