SFS 2009:1495 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2009:1495 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
091495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 1 kap. 10 §, 2 kap. 1 och 11 §§, 6 a kap. 1�3 och 5 §§, 7 kap. 3 §

samt 9 kap. 5 och 7�9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 1 b §, 6 a kap.

2 a § samt 7 kap. 4 §, av följande lydelse.

1 kap.

10 §

2

Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme

och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och
2. elverkningsgraden uppgår till minst 15 procent.

2 kap.

1 §

3

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

2 Senaste lydelse 2008:561.

3 Senaste lydelse 2009:1492.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyl-
ler krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 6 öre
per liter
1 kr 37 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter
2 kr 44 öre
per liter

5 kr 50 öre
per liter
3 kr 81 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 9 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter

5 kr 53 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1

3 kr 81 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter

6 kr 25 öre
per liter

SFS 2009:1495

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1495

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

1 b §

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2010.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

11 §

4

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49 eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märk- och färgäm-
nen eller ger mindre
än 85 volymprocent
destillat vid 350

oC,

797 kr per m

3

3 017 kr per m

3

3 814 kr per m

3

b) inte har försetts
med märk- och färg-
ämnen och ger minst
85 volymprocent de-
stillat vid 350ºC, till-
hörig
miljöklass 1

1 524 kr per m

3

3 017 kr per m

3

4 541 kr per m

3

miljöklass 2

1 786 kr per m

3

3 017 kr per m

3

4 803 kr per m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

1 924 kr per m

3

3 017 kr per m

3

4 941 kr per m

3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som används
för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

2 222 kr per
1 000 kg

2 222 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

1 024 kr per
1 000 kg

3 174 kr per
1 000 kg

4 198 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som an-
vänds för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 581 kr per
1 000 m

3

1 581 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

880 kr per
1 000 m

3

2 259 kr per
1 000 m

3

3 139 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702 eller
2704

Kol och koks

605 kr per
1 000 kg

2 625 kr per
1 000 kg

3 230 kr per
1 000 kg

4 Senaste lydelse 2009:1494.

background image

3

SFS 2009:1495

2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit full-

ständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oan-
vändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure.
Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen

gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om
förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under

flyttning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i
10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 §
fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skatte-
betalningslagen.

6 a kap.

1 §

5

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

5 Senaste lydelse 2008:562.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som
motorbränsle eller som bränsle
för uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska processer un-
der förutsättning att det ingåen-
de materialet genom uppvärm-
ning i ugnar förändras kemiskt
eller dess inre fysikaliska struk-
tur förändras eller bibehålls i
skänkar eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som avses i a
eller b, då bränslet i en och
samma process används både
som bränsle för uppvärmning
och för annat ändamål än som
motorbränsle eller bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

background image

4

SFS 2009:1495

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

2. Förbrukning i tåg eller annat
spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken
medgivande enligt 2 kap. 9 §
eller fartygstillstånd enligt fis-
kelagen (1993:787) meddelats,
när båten inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget
inte används för privat ändamål

Andra bränslen än
flygfotogen (KN-nr
2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i provbädd
eller i liknande anordning

Andra bränslen än
flygbensin (KN-nr
2710 11 31) och
flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid fram-
ställning av energiprodukter el-
ler andra produkter för vilka
skatteplikt har inträtt för tillver-
karen

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för fram-
ställning av skattepliktig elek-
trisk kraft

Bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon vid
tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i en anläggning för vilken
utsläppsrätter ska överlämnas
enligt 6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om handel med
utsläppsrätter

70 procent

100 procent

�

b) i andra fall än som avses
under a

70 procent

70 procent

�

10. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon vid
yrkesmässig växthusodling

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

70 procent

�

11. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon i yrkes-
mässig jordbruks-, skogsbruks-
eller vattenbruksverksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

70 procent

�

background image

5

SFS 2009:1495

2 §

6

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b�11 medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energi-
skatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 a, medges befri-

else från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den en-
ergiskatt och 93 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befri-

else från energiskatten med ett belopp som motsvarar 6 procent av den koldi-
oxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

2 a §

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b förbrukas i yr-

kesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar, medges befri-
else från koldioxidskatt med 2 100 kronor per kubikmeter.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

12. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning i sodapannor
eller i lutpannor

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid till-
verkningsprocessen i gruv-
industriell verksamhet för drift
av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

84 procent

70 procent

�

14. �

�

�

�

15. �

�

�

�

16. Förbrukning i processer för
framställning av andra minera-
liska ämnen än metaller under
förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning
i ugnar förändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska struktur
förändras

100 procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för framställning av värme
i en anläggning för vilken ut-
släppsrätter ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen om handel
med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

93 procent

�

b) i annan värmeproduktion

�

6 procent

�

6 Senaste lydelse 2008:561.

background image

6

SFS 2009:1495

3 §

7

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för

den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från
energiskatt med 70 procent och från koldioxidskatt med 70 procent.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon

skattbefrielse enligt denna paragraf.

5 §

8

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § andra stycket som

gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även
gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma
sätt.

7 kap.

3 §

9

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som han har för-

brukat eller sålt som bränsle för uppvärmning och som utgör en energipro-
dukt enligt

1. KN-nr 1507�1518,
2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, eller
3. KN-nr 3824 90 99.
Första stycket gäller också om produkterna ingår som en beståndsdel i ett

annat bränsle.

För produkt enligt KN-nr 3824 90 99 gäller första och andra styckena en-

dast för skatt på den del av bränslet som framställts av biomassa.

Första�tredje styckena gäller endast i den utsträckning bränslet uppfyller

de hållbarhetskriterier som gäller enligt artikel 17 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG

10.

4 §

11

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på metan som framställts av

biomassa och som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbräns-
le eller som bränsle för uppvärmning.

I fråga om vätskeformig eller gasformig metan som den skattskyldige för-

brukat eller sålt som motorbränsle gäller första stycket endast om bränslet
uppfyller de hållbarhetskriterier som anges i artikel 17 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009.

9 kap.

5 §

12

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i an-

dra�fjärde styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft
och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för än-
damål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9�11 eller 16 eller en-
ligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

7

Senaste lydelse 2008:561.

8

Senaste lydelse 2008:561.

9

Senaste lydelse 2007:778.

10 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028.

11 Tidigare 7 kap. 4 § upphävd genom 2001:518.

12 Senaste lydelse 2006:1508.

background image

7

SFS 2009:1495

�&terbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten och 70

procent av koldioxidskatten,

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elek-

trisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på
bränsle.

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för

denna värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av återbetalning-
en fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag.
Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för
värme som har levererats från kraftvärmeproduktion.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja,
energiskattesats som följer av beslutet.

7 §

13

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ ska om-

fatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas in till beskattnings-
myndigheten inom tre år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning en-
ligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller 2 a § ska dock återbetal-
ningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka
bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att an-
sökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden
begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

8 §

14

Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ föreligger en-

dast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

a) minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
b) minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
Sådan återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller

2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500
kronor per kalenderår.

9 §

15

Utöver möjligheterna till skattebefrielse enligt 6 a kap. får skatten

sättas ned för bränsle som förbrukats av ett energiintensivt företag för upp-
värmning eller för drift av stationära motorer vid tillverkningsprocessen i in-
dustriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet. Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan nedsätt-

13 Senaste lydelse 2007:1387.

14 Senaste lydelse 2007:1387.

15 Senaste lydelse 2006:1508.

background image

8

SFS 2009:1495

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

ning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den
del av skatten som överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas för-
säljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutan-
de skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skatte-
beloppet för bränslet.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I
sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning
av värmen. Om olika bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställ-
ning får fördelningen mellan bränslena väljas fritt vid beräkning av nedsätt-
ningen. Motsvarande gäller för mottagare av värmeleveranser från kraftvär-
meproduktion.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a) 21 euro per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 19 41�2710 19

49) eller fotogen (KN-nr 2710 19 21 eller 2710 19 25),

b) 14,30 euro per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 19 61�2710 19

69),

c) 41 euro per 1 000 kilogram gasol (KN-nr 2711 12 11�2711 19 00) som

förbrukats för drift av stationära motorer,

d) 5,40 euro per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711

21 00), och

e) 4,10 euro per 1 000 kilogram kol och koks (KN-nr 2701, 2702 och

2704),

varvid det nedsatta skattebeloppet i genomsnitt alltid minst ska motsvara

minimiskattenivåerna för de förbrukade energislagen.

Omräkning av de belopp i euro som anges i tredje stycket görs för varje

kalenderår enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första
vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens
officiella tidning.

Begränsningarna av nedsättningen av skatt i tredje stycket gäller också för

bränsle enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.