SFS 2010:1823 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1823 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1497) om ändring
i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxid-skatt

Summa skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyl-
ler krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 25 öre per
liter
1 kr 46 öre per
liter

2 kr 60 öre per
liter
2 kr 60 öre per
liter

5 kr 85 öre per
liter
4 kr 6 öre per
liter

b) miljöklass 2

3 kr 28 öre per
liter

2 kr 60 öre per
liter

5 kr 88 öre per
liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin
än som avses
under 1

4 kr 7 öre per
liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre per
liter

SFS 2010:1823

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1823

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja, die-
selbrännolja, foto-
gen, m.m. som

a) har försetts med
märk- och färg-
ämnen eller ger
mindre än 85 vo-
lymprocent destil-
lat vid 350°C,

850 kr per m³

3 218 kr per m³

4 068 kr per m³

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volym-
procent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1

1 833 kr per m³

3 218 kr per m³

5 051 kr per m³

miljöklass 2

2 113 kr per m³

3 218 kr per m³

5 331 kr per m³

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 259 kr per m³

3 218 kr per m³

5 477 kr per m³

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol m.m. som an-
vänds för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

4 477 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som an-
vänds för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m³

2 409 kr per
1 000 m³

2 409 kr per
1 000 m³

b) annat ändamål än
som avses under a

939 kr per
1 000 m³

2 409 kr per
1 000 m³

3 348 kr per
1 000 m³

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

3 446 kr per
1 000 kg

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.