SFS 2010:1824 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1824 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om

skatt på energi

dels att 2 kap. 12 § och 12 kap. 1 § samt rubriken närmast före 2 kap.

12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

Befrielse från skatt i vissa fall

2 kap.

12 §

2

Regeringen får i särskilda fall helt eller delvis medge befrielse från

energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som framställs av biomassa, eller
2. annat bränsle än som avses i 1, som förbrukas inom pilotprojekt för tek-

nisk utveckling av mer miljövänliga produkter.

Första stycket gäller även om bränslet ingår som en beståndsdel i ett annat

bränsle.

7 kap.

5 a §

3

En skattskyldig som har befriats från skatt på bränsle enligt 2 kap.

12 § får göra avdrag för denna skatt i den omfattning som följer av beslutet
om skattebefrielse.

12 kap.

1 §

4

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

av den skattskyldige och sökanden.

Beslut som meddelas av regeringen får inte överklagas.

1 Prop. 2010/11:32, bet. 2010/17:SkU13, rskr. 2010/11:77.

2 Senaste lydelse 2006:1508.

3 Tidigare 7 kap. 5 a § upphävd genom 2001:518.

4 Senaste lydelse 2002:422.

SFS 2010:1824

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1824

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.