SFS 2010:1896 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1896 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap.

3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första
stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som
frihet från bränsleskatt föreligger i det EG-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.

2 Senaste lydelse 2001:518.

SFS 2010:1896

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.