SFS 2011:321 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2011:321 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
110321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

2

Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 §

första stycket 1 anges i 4�6 och 12 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 §

första stycket 3 b anges i 8�10 och 13�15 §§ drivmedelslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJu9, rskr. 2010/11:194.

2 Senaste lydelse 2006:925.

SFS 2011:321

Utkom från trycket
den 5 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.