SFS 2011:1370 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2011:1370 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
111370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §,

10 kap. 11 § och 11 kap. 11 c § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha
följande lydelse.

2 kap.

11 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,
2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit full-

ständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oan-
vändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure.
Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen

gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om
förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under

flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i
26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 §
fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2011:287.

SFS 2011:1370

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1370

6 kap.

1 §

3

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap. 2 och 2 a §§. Skatten ska

betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelser-
na i 37 kap. 9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap.
2 §, 63 kap. 2 §, 4�6 §§, 8�10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2�4 §§,
7, 8, 11 och 13�15 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap. 1�3 §§
skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 4 kap 2 eller 2 a §§ har betalat in skatt

och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket
eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den
skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska

sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas
av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska
dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

8 kap.

3 §

4

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,
4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244), eller

5. förbrukaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

10 kap.

11 §

5

Bestämmelserna i 68 kap. 1 § och 70 kap. 1�3 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244) ska tillämpas på avgift enligt detta kapitel.

11 kap.

11 c §

6

Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om

program för energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i
programmet,

2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i öv-

rigt inte längre finns,

3 Senaste lydelse 2009:1493.

4 Senaste lydelse 2006:1508.

5 Senaste lydelse 2002:422.

6 Senaste lydelse 2006:1508.

background image

3

SFS 2011:1370

3. den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i

godkännandet som skattebefriad förbrukare,

4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §,
5. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244), eller

6. förbrukaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 6 kap. 1 § andra stycket tillämpas på ränta

som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför
sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap.
skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.