SFS 1994:282 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

SFS 1994_282 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:282

Utkom från trycket
den 10 maj 1994

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia;

utfärdad den 28 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Bolivia under-
tecknade den 14 januari 1994 skall, tillsammans med det protokoll som är
fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelse i avtalet beskattas endast i Bolivia skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:155, bet. 1993/94:SkU38, rskr. 1993/94:241.

531

background image

Bilaga

SFS 1994:282

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN
BOLIVIAS REGERING FÖR UNDVIKANDE
AV DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT
BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sverige och Republiken Boli-
via, som önskar ingå ett avtal för undvikande
av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

a) i Bolivia:

1) kompletteringsskatten till mer-

värdeskatten,

2) skatten på bolags schablonmäs-

sigt beräknade inkomst,

3) skatten på schablonmässigt be-

räknad inkomst av fastighet,

4) omsättningsskatten på viss egen-

dom, och

532

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF BOLIVIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME

The Kingdom of Sweden and The Republic of
Bolivia, desiring to conclude a Convention for
the Avoidance of Double Taxation and the

Prevention of Fiscal Evasion with respect to
taxes on Income, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention shall
apply are:

(a) In Bolivia:

(i) the VAT comlementary system

(el Régimen Complementario
al Impuesto al Valor Agregado);

(ii) the tax on companies’ presumed

income (el Impuesto a la
Renta Presunta de Empresas);

(iii) the tax on the presumed income

of properties’ owners (el
Impuesto a la Renta Presunta de
Propietarios de Bienes);

(iv) the tax on transactions (el

Impuesto a las Transacciones);
and

background image

SFS 1994:282

5) skatten på vinst vid utvinning av

kolväte;

(i det följande benämnda ”boli-

viansk skatt”);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö-

mansskatten och kupongskatten
däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m.fl.,
och

4) den kommunala inkomstskatten;

(i det följande benämnda
”svensk skatt”).

Vid tillämpningen av detta avtal skall de

skatter som anges i denna punkt anses vara
skatter på inkomst.

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma
eller i huvudsak likartat slag, som efter under-

tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt

1.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som vidtagits i respektive
skattelagstiftning.

533

(v) the tax on profit obtained from

hydrocarbons exploitation (el
Impuesto a las utilidades obten-
idas de la Explotación de Hidro-
carburos y/o Minerales);
(hereinafter referred to as
“Bolivian tax”);

(b) in Sweden:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten), includ-
ing the tax for employees at sea
(sjömansskatten) and the with-
holding tax on dividends
(kupongskatten);

(ii) the income tax for non-residents

(den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta);

(iii) the income tax for non-resident

artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.);
and

(iv) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten);
(hereinafter referred to as
“Swedish tax”).

All the taxes referred to in this paragraph

shall for the purposes of this Convention be
considered as taxes on income.

(2) The Convention shall apply also to any
identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph (1).

The competent authorities of the

Contracting States shall notify each other of
any substantial changes which have been made
in their respective taxation laws.

background image

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention,
unless the context otherwise requires:

(a) the term “Bolivia” means The Repub-

lic of Bolivia, as the context requires
and, when used in a geographical
sense, the area in which the taxation
laws of The Republic of Bolivia apply;

(b) the term “Sweden” means the King-

dom of Sweden and, when used in a
geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accord-
ance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms “a Contracting State” and

“the other Contracting State” mean
Bolivia or Sweden, as the context
requires;

(d) the term “person” includes an indi-

vidual, a company and any other body
of persons;

(e) the term “company” means any jurid-

ical person as well as any body corpor-
ate or any entity which is treated as a
body corporate for tax purposes;

(f) the terms “enterprise of a Contracting

State” and “enterprise of the other
Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident
of a Contracting State and an enter-
prise carried on by a resident of the
other Contracting State;

(g) the term “international traffic” means

any transport by a ship or aircraft
operated by an enterprise of a
Contracting State, except when the
ship or aircraft is operated solely
between places in the other
Contracting State;

534

SFS 1994:282

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Bolivia” åsyftar Republiken Bolivia

och innefattar när uttrycket används i
geografisk betydelse det område över
vilket Republiken Bolivias skattelagar

är tillämpliga;

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sve-

rige och innefattar, när uttrycket an-
vänds i geografisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten
och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med
folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den

andra avtalsslutande staten” åsyftar
Bolivia eller Sverige, beroende på
sammanhanget;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bo-

lag och annan sammanslutning;

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behand-
las såsom juridisk person;

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och

”företag i den andra avtalsslutande

staten” åsyftar företag som bedrivs av
person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat respektive företag som be-
drivs av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten;

g) ”internationell trafik” åsyftar trans-

port med skepp eller luftfartyg som
används av företag i en avtalsslutande
stat, utom då skeppet eller luftfartyget

används uteslutande mellan platser i
den andra avtalsslutande staten;

background image

SFS 1994:282

h) ”medborgare” åsyftar:

1) en fysisk person som är medbor-

gare i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag

och annan sammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning
som gäller i en avtalsslutande
stat;

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

1) i Bolivia, ”Ministro de Hacienda

y Desarrollo Econömico”, dess
befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid til-
lämpningen av detta avtal,

2) i Sverige, finansministern, hans

befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid til-
lämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta-
let ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skat-
ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning el-
ler annan liknande omständighet.

Uttrycket ”person med hemvist i en avtals-

slutande stat” inbegriper inte person som är

535

(h) the term “national” means:

(i) any individual possessing the

nationality of a Contracting
State;

(ii) any legal person, partnership and

association deriving its status as
such from the laws in force in a
Contracting State;

(i) the term “competent authority”

means:
(i) in Bolivia, the “Ministro de Haci-

enda y Desarrollo Economico”,
its authorized representative or
the authority which is designated
as a competent authority for the
purposes of this Convention;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized
representative or the authority
which is designated as a compet-
ent authority for the purposes of
this Convention.

(2) As regards the application of the Conven-
tion by a Contracting State, any term not
defined therein shall, unless the context other-

wise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the
taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the
term ”resident of a Contracting State” means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-

cile, residence, place of management or any
other criterion of a similar nature.

The term “resident of a Contracting State”

does not include any person who is liable to tax

background image

in that State in respect only of income from
sources in that State, however, this term does
include any person resident in Bolivia who is
liable to tax under Bolivian laws.

(2) Where by reason of the provisions of para-

graph (1) an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be
determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a
permanent home available to him in
both States, he shall be deemed to be
a resident of the State with which his
personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre

of vital interests cannot be deter-
mined, or if he has not a permanent
home available to him in either State,
he shall be deemed to be a resident of
the State in which he has an habitual
abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall
be deemed to be a resident of the
State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent auth-
orities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agree-
ment.

(3) Where by reason of the provisions of para-

graph (1) a person other than an individual is
a resident of both Contracting States, then it
shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is
situated.

536

SFS 1994:282

skattskyldig i denna stat endast för inkomst
från källa i denna stat. Dock skall uttrycket in-
begripa varje person som är bosatt och skatt-
skyldig i Bolivia enligt boliviansk lagstiftning.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande
sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har en
sådan bostad i båda staterna, anses
han ha hemvist i den stat med vilken

hans personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsin-
tressen eller om han inte i någondera
staten har en bostad som stadigva-
rande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist i den stat där han sta-
digvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas sta-
digvarande i någon av dem, anses han
ha hemvist i den stat där han är med-
borgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i nå-
gon av dem, avgör de behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande sta-

terna frågan genom ömsesidig över-
enskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

background image

SFS 1994:282

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar

bland annat:
a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,
f) lantbruk eller plantage, och
g) gruva, olje- eller gaskälla, sten-

brott eller annan plats för utvin-
ning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monte-
rings- eller installationsverksamhet eller verk-
samhet som består av övervakning i anslutning

därtill utgör fast driftställe endast om verk-
samheten pågår under en tidrymd som översti-

ger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller ut-
lämnande av företaget tillhöriga va-
ror,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, ut-
ställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning
eller förädling genom annat företags
försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för in-

537

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the
term “permanent establishment” means a

fixed place of business through which the busi-
ness of an enterprise is wholly or partly carried
on.

(2) The term “permanent establishment”
includes among other:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a farm or plantation; and
(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of
natural resources.

(3) A building site or a construction, assembly
or installation project or supervisory activities
in connection therewith constitutes a perman-
ent establishment only if such site, project or
activities continue for a period of more than
six months.

(4) Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, the term “permanent establish-
ment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the

purpose of storage, display or delivery
of goods or merchandise belonging to
the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of
processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of

background image

purchasing goods or merchandise or
of collecting information, for the
enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of
carrying on, for the enterprise, any
other activity of a preparatory or
auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of
activities mentioned in sub-para-
graphs (a) to (e), provided that the
overall activity of the fixed place of
business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary
character.

(5) Notwithstanding the provisions of para-
graph (4) of this Article where an enterprise
has a fixed place of business in a Contracting
State for the purpose of purchasing mineral

products for the enterprise, such fixed place
shall be considered as a permanent establish-
ment.

(6) Notwithstanding the provisions of para-

graphs (1) and (2), where a person - other than
an agent of an independent status to whom
paragraph (7) applies - is acting in a
Contracting State, on behalf of an enterprise
of the other Contracting State, that enterprise
shall be deemed to have a permanent estab-
lishment in the first-mentioned Contracting
State in respect of any activities which that
person undertakes for the enterprise, if such a
person has and habitually exercises in that

State an authority to conclude contracts in the
name of the enterprise, unless the activities of
such person are limited to those mentioned in
paragraph (4) which, if exercised through a
fixed place of business, would not make this
fixed place of business a permanent establish-
ment under the provisions of that paragraph.

538

SFS 1994:282

köp av varor eller inhämtande av upp-
lysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att
för företaget bedriva annan verksam-
het av förberedande eller biträdande
art,

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att
kombinera verksamheter som anges i
punkterna a ) - e ) , under förutsättning
att hela den verksamhet som bedrivs
från den stadigvarande platsen för af-
färsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande eller
biträdande art.

5. Om ett företag för inköp av mineralpro-
dukter till företaget innehar en stadigvarande
plats för affärsverksamhet i en avtalsslutande
stat skall - utan hinder av bestämmelserna i
punkt 4 i denna artikel - sådan stadigvarande
plats anses utgöra fast driftställe.

6. Om en person (som inte är sådan obe-
roende representant på vilken punkt 7 tilläm-
pas) är verksam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den andra avtalsslutande staten, an-
ses detta företag - utan hinder av bestämmel-
serna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i

den förstnämnda avtalsslutande staten beträf-
fande varje verksamhet som denna person be-
driver för företaget om sådan person har och i
denna stat regelmässigt använder fullmakt att
sluta avtal i företagets namn såvida inte verk-
samheten är begränsad till sådan som anges i
punkt 4 och som - om den bedrevs från en sta-
digvarande plats för affärsverksamhet - inte
skulle göra denna stadigvarande plats för af-
färsverksamhet till fast driftställe enligt be-

stämmelserna i nämnda punkt.

background image

SFS 1994:282

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget bedri-
ver affärsverksamhet i denna stat genom för-

medling av mäklare, kommissionär eller an-
nan oberoende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver sin sed-
vanliga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom
(inbegripet inkomst av lantbruk eller skogs-
bruk) belägen i den andra avtalsslutande sta-

ten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety-
delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-

hör till fast egendom, levande och döda inven-
tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller

rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-

tyg anses inte vara fast egendom.

539

(7) An enterprise of a Contracting State shall
not be deemed to have a permanent establish-
ment in the other Contracting State merely
because it carries on business in that other
State through a broker, general commission
agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in
the ordinary course of their business.

(8) The fact that a company which is a resid-
ent of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of
the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether
through a permanent establishment or other-
wise) shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the
other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a
Contracting State from immovable property
(including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State1.

(2) The term "immovable property" shall
have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property
in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct of immov-
able property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working of,

or the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable
property.

background image

(3) The provisions of paragraph (1) shall
apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable
property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3)
shall also apply to the income from immovable
property of an enterprise and to income from

immovable property used for the performance
of independent personal services.

(5) Nothing in this Convention shall prevent
Bolivia from levying “the tax on presumed

income of properties’ owners” on immovable
property situated in Bolivia.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a
Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business
in the other Contracting State through a

permanent establishment situated therein. If
the enterprise carries on business as aforesaid,
the profits of the enterprise may be taxed in
the other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3),

where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situ-
ated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent estab-
lishment the profits which it might be expected
to make if it were a distinct and separate enter-
prise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and
dealing wholly independently with the enter-
prise of which it is a permanent establishment.

540

SFS 1994:282

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-
komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm-
pas även på inkomst av fast egendom som till-
hör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

5. Ingenting i detta avtal hindrar Bolivia från
att ta ut ”skatten på schablonmässigt beräknad
inkomst av fastighet” på fast egendom belägen
i Bolivia.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals-

slutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men en-
dast så stor del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe, hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-
rer med det företag till vilket driftstället hör.

background image

SFS 1994:282

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-
komst medges avdrag för utgifter som upp-

kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och all-
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är
beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift-
ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm-
mas på grundval av en fördelning av företagets
hela inkomst på de olika delarna av företaget,
hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i
denna avtalsslutande stat den skattepliktiga

inkomsten bestäms genom sådant förfarande.
Den fördelningsmetod som används skall dock
vara sådan att resultatet överensstämmer med
principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-
dast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företa-
get. Det angivna begränsar inte Bolivias rätt
att beskatta ett fast driftställe i det fall ett före-
tag förvärvar mineralprodukter genom det
fasta driftstället.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter
bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta

driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran-
leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som
behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i förevarande artikel.

541

(3) In the determination of the profits of a
permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the business of the
permanent establishment, including executive

and general administrative expenses so
incurred, whether in the State in which the
permanent establishment is situated or else-
where.

(4) Insofar as it has been customary in a
Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on
the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts,
nothing in paragraph (2) shall preclude that
Contracting State from determining the profits
to be taxed by such an apportionment as may
be customary; the method of apportionment
adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles
contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a perman-
ent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise. This
does not limit the right of Bolivia to tax a
permanent establishment in case where the
enterprise is purchasing mineral products
through the permanent establishment.

(6) For the purposes of the preceding para-
graphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined
by the same method year by year unless there
is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other
Articles of this Convention, then the provi-
sions of those Articles shall not be affected by
the provisions of this Article.

background image

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting
State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in

that State.

(2) With respect to profits derived by the air
transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph (1)
shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that
consortium by AB Aerotransport (ABA), the
Swedish partner of Scandinavian Airlines
System (SAS).

(3) The provisions of paragraph (1) shall also
apply to profits from the participation in a

pool, a joint business or an international oper-
ating agency.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in
the management, control or capital of
an enterprise of the other Contracting
State, or

(b) the same persons participate directly

or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of
the other Contracting State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between
independent enterprises, then any profits

542

SFS 1994:282

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträf-
fande inkomst som förvärvas av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
endast i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas
av AB Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System
(SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även
på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat di-

rekt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger
del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av
såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i den andra avtals-
slutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital, iakttas föl-
jande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-

background image

SFS 1994:282

dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-

taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten
för ett företag i denna stat inräknar - och i
överensstämmelse därmed beskattar - in-
komst, för vilken ett företag i den andra avtals-
slutande staten beskattats i denna andra stat,
samt den sålunda inräknade inkomsten är så-
dan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats

mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende
företag, skall denna andra stat, om den anser

att det är berättigat att inkomsten inräknats på
angivet sätt, genomföra vederbörlig justering
av det skattebelopp som påförts för inkomsten

där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna överlägger

vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i

denna andra stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
får emellertid utdelningen beskattas även i den

avtalsslutande stat där bolaget som betalar ut-
delningen har hemvist, enligt lagstiftningen i
denna stat, men om mottagaren har rätt till ut-
delningen får skatten inte överstiga 15 procent
av utdelningens bruttobelopp. Om den som

har rätt till utdelningen är ett bolag (med un-

dantag för handelsbolag) som innehar minst 25
procent av det utbetalande bolagets kapital,

543

which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so
accrued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the
profits of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the
profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the first-
mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those
which would have been made between inde-
pendent enterprises, then that other State, if it
agrees with the inclusion, shall make an appro-
priate adjustment to the amount of the tax
charged therein on those profits. In determin-
ing such adjustment, due regard shall be had
to the other provisions of this Convention and
the competent authorities of the Contracting
States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a
resident of a Contracting State to a resident of

the other Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para-

graph (1), such dividends may also be taxed in
the Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident and accord-
ing to the laws of that State, but if the recipient
is the beneficial owner of the dividends the tax
so charged shall not exceed 15 per cent of the
gross amount of the dividends. However, if the

beneficial owner is a company (other than a
partnership) which holds at least 25 per cent of

background image

the capital of the company paying the divi-
dends, the dividends should be exempt from
tax in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

(3) The term “dividends” as used in this
Article means income from shares or other
rights, not being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other corporate
rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws
of the State of which the company making the
distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)
shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other
Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article 7
or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a
Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed profits to
a tax on the company's undistributed profits

544

SFS 1994:282

undantas utdelningen från beskattning i den
stat där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt-

ning för vinst av vilken utdelningen betalats.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna
artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter, som inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till utdelningen
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hem-
vist, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med

det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte be-
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke utde-

background image

SFS 1994:282

lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat i enlighet med lagstiftningen
där.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den

avtalsslutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta-
garen har rätt till räntan får skatten inte över-
stiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2
skall ränta som anges i punkt 1 beskattas en-

dast i den avtalsslutande stat där mottagaren
till räntan har hemvist om något av följande

krav uppfylls:

a) räntan betalas till regeringen i en av-

talsslutande stat, centralbanken i en
avtalsslutande stat, politisk underav-
delning eller till en lokal myndighet i
en sådan stat,

b) räntan betalas av sådan person som

anges i a,

c) räntan betalas med anledning av ett

lån beviljat eller garanterat av en fi-
nansiell institution av offentligrättslig
karaktär med syfte att främja export
och utveckling om krediten beviljats
eller garanterats på särskilt förmån-
liga villkor, eller

d) räntan betalas med anledning av kre-

ditförsäljning av ett företag i en avtals-

18-SFS 1994

545

even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or
income arising in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State, accord-
ing to its laws.

(2) However, such interest may also be taxed
in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the

recipient is the beneficial owner of the interest
the tax so charged shall not exceed 15 per cent
of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of para-

graph (2), interest mentioned in paragraph (1)
shall be taxable only in the Contracting State
where the recipient of the interest is a resident
if one of the following requirements is
fulfilled:

(a) the recipient thereof is the govern-

ment of a Contracting State, the Cent-
ral Bank of a Contracting State or a
political subdivision or local authority
thereof;

(b) the interest is paid by such a person

mentioned in sub-paragraph (a);

(c) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed by a financial
institution of a public character with
the objective to promote exports and
development if the credit is granted or
guaranteed on preferential condi-
tions; or

(d) the interest is paid with respect to

indebtedness arising on the sale on

background image

credit, by an enterprise of a
Contracting State, of any merchand-
ise or industrial, commercial or
scientific equipment to an enterprise
of the other Contracting State.

(4) In respect of paragraph (3) of this Article

it is understood that the term “financial institu-
tion of a public character”, in the case of
Sweden, includes SWEDECORP (Styrelsen
for internationellt naringslivsbistand) and
Swedfund International AB or any Swedish
institution that may be founded by the
Swedish Government to fulfill the same
purposes as the said institutions.

(5) The term “interest” as used in this Article
means income from debt-claims of every kind,

whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or

debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the
purpose of this Article.

(6) The provisions of paragraphs (1), (2) and
(3) shall not apply if the beneficial owner of

the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other
Contracting State in which the interest arises,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-

pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect
of which the interest is paid is effectively
connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be,

shall apply.

546

SFS 1994:282

slutande stat av varor eller industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrust-
ning till ett företag i den andra avtals-
slutande staten.

4. De avtalsslutande staterna är överens om
att beträffande punkt 3 i denna artikel innefat-

tar uttrycket ”finansiell institution av offentlig-
rättslig karaktär” i Sverige SWEDECORP
(Styrelsen för internationellt näringslivsbi-
stånd) och Swedfund International AB eller
varje svensk institution som upprättas av den
svenska regeringen för att fullgöra samma än-
damål som de förut nämnda institutionerna.

5. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna arti-
kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som
utfärdats av staten, och inkomst av obligatio-

ner eller debentures, däri inbegripna agiobe-
lopp och vinster som hänför sig till sådana vär-
depapper, obligationer eller debentures.

Straffavgift på grund av sen betalning anses
inte som ränta vid tillämpningen av denna arti-
kel.

6. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 till-
lämpas inte, om den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-

rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

background image

SFS 1994:282

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande
stat om utbetalaren är den staten själv, politisk
underavdelning, lokal myndighet eller person

med hemvist i denna stat. Om emellertid den
person som betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband med vilken

den skuld uppkommit på vilken räntan beta-
las, och räntan belastar det fasta driftstället el-
ler den stadigvarande anordningen, anses rän-
tan härröra från den stat där det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till räntan
eller mellan dem båda och annan person rän-
tebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-

delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-

tande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat i enlighet med lagstiftningen
där.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte

547

(7) Interest shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is that State
itself, a political subdivision, a local authority
or a resident of that State. Where, however,
the person paying the interest, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent establishment
or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was
incurred, and such interest is borne by such
permanent establishment or fixed base, then
such interest shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or

fixed base is situated.

(8) Where by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to
the debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain taxable
according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State
and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State, accord-

ing to its laws.

(2) However, such royalties may also be taxed
in the Contracting State in which they arise
and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the

background image

royalties the tax so charged shall not exceed 15
per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term “royalties” as used in this Article

means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,

secret formula or process.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)
shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other
Contracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-

pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the royalties are paid is effect-
ively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case may
be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is that State

itself, a political subdivision, a local authority
or a resident of that State. Where, however,
the person paying the royalties, whether he is
a resident of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent establish-

ment or a fixed base in connection with which
the liability to pay the royalties was incurred,
and such royalties are borne by such perman-
ent establishment or fixed base, then such
royalties shall be deemed to arise in the State
in which the permanent establishment or fixed
base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or

548

SFS 1994:282

överstiga 15 procent av royaltyns bruttobe-
lopp.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna ar-
tikel varje slags betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el-
ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf-
film och film eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hem-
lig tillverkningsmetod.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till royaltyn har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-
tande stat om utbetalaren är staten själv, poli-
tisk underavdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om emeller-
tid den person som betalar royaltyn, antingen
han har hemvist i en avtalsslutande stat eller

inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe
eller stadigvarande anordning i samband var-
med skyldigheten att betala royaltyn uppkom-

mit, och royaltyn belastar det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen, anses
royaltyn härröra från den stat där det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till royal-

background image

SFS 1994:282

tyn eller mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rätt eller den upplysning för vilken
royaltyn betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-

ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtalsslutande sta-

ten, eller på grund av överlåtelse av andelar i
ett bolag vars tillgångar huvudsakligen består
av sådan egendom, får beskattas i denna andra
stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-
dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande sta-

ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva självständig

yrkesverksamhet, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat har i den andra avtals-

slutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtals-
slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av skepp eller luftfartyg som används i interna-
tionell trafik eller av lös egendom som är hän-

549

between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a
Contracting State from the alienation of
immovable property referred to in Article 6
and situated in the other Contracting State, or
from the alienation of shares in a company the
assets of which consist principally of such
property, may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property
pertaining to a fixed base available to a resid-
ent of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of
performing independent personal services,
including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or with
the whole enterprise) or of such fixed base,
may be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alienation of ships
or aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation

background image

of such ships or aircraft, shall be taxable only
in that State.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this para-
graph shall apply only to such portion of the
gains as corresponds to the participation held
in that consortium by AB Aerotransport
(ABA), the Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of any property
other than those referred to in paragraphs (1),
(2) and (3) shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a
resident.

(5) Notwithstanding the provisions of para-

graph (4), gains from the alienation of shares
or other corporate rights of a company which
is a resident of one of the Contracting States
derived by an individual who has been a resid-
ent of that State and who has become a resid-
ent of the other Contracting State, may be
taxed in the first-mentioned State if the aliena-
tion of the shares or other corporate rights
occur at any time during the five years next
following the date on which the individual has
ceased to be a resident of the first-mentioned
State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is a
resident of a Contracting State in respect of

professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly
available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities. If
he has such a fixed base, the income may be

550

SFS 1994:282

förlig till användningen av sådana skepp eller
luftfartyg, beskattas endast i denna stat. Be-
stämmelserna i denna punkt tillämpas beträf-
fande vinst som förvärvas av luftfartskonsor-
tiet Scandinavian Airlines System (SAS) en-
dast i fråga om den del av vinsten som motsva-
rar den andel i konsortiet vilken innehas av
AB Aerotransport (ABA), den svenske del-

ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan
egendom än sådan som avses i punkterna 1-3
beskattas endast i den avtalsslutande stat där

överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller
andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en
av de avtalsslutande staterna som förvärvas av
en fysisk person som har haft hemvist i denna
stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande

staten får - utan hinder av bestämmelserna i
punkt 4 - beskattas i den förstnämnda avtals-

slutande staten om avyttringen av andelarna
eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle
under de fem år som följer närmast efter den

tidpunkt då den fysiska personen upphört att
ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut-
öva fritt yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna stat såvida
han inte har en stadigvarande anordning som
regelmässigt står till hans förfogande i den
andra avtalsslutande staten för att utöva verk-
samheten. Om han har en sådan stadigvarande

background image

SFS 1994:282

anordning får inkomsten beskattas i den andra
staten, men endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och ekonomisk rådgivare

utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,18

och 19 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte ar-

betet utförs i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra stat, får er-

sättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, en-

dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt inte överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra sta-
ten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning
som arbetsgivaren har i den andra sta-
ten.

551

taxed in the other State but only so much
thereof as is attributable to that fixed base.

(2) The term “professional services” includes
especially independent scientific, literary,
artistic, educational or teaching activities as

well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and economic advisers.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16,18
and 19, salaries, wages and other similar remu-

neration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para-
graph (1), remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not
exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve month period; and

(b) the remuneration is paid by, or on

behalf of, an employer who is not a
resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed
base which the employer has in the
other State.

background image

(3) Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State. Where a resident of
Sweden derives remuneration in respect of an
employment exercised aboard an aircraft
operated in international traffic by the air
transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

Article 16

Directors ’fees

Directors’ fees and other similar payments
derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of
directors of a company which is a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

Article 17

Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Articles
14 and 15, income derived by a resident of a
Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television
artist, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

(2) Where income in respect of personal activ-

ities exercised by an entertainer or a sports-

man in his capacity as such accrues not to the

entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or sportsman
are exercised.

552

SFS 1994:282

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel får ersättning för arbete, som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om
person med hemvist i Sverige uppbär inkomst
av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfar-
tyg som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
14 och 15 får inkomst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den andra avtals-
slutande staten i egenskap av artist, såsom tea-
ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi-
sionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam-
het, som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts-
mannen själv utan annan person, får denna in-
komst, utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller idrottsmannen ut-
övar verksamheten.

background image

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Pension och annan liknande ersättning, ut-

betalning enligt socialförsäkringslagstiftning-
en och livränta, vilka härrör från en avtalsslu-

tande stat och betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fast-
ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-

ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i penningar el-
ler penningars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion), som betalas av en avtalsslu-
tande stat, dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter till fy-
sisk person på grund av arbete som ut-
förs i denna stats, dess politiska un-
deravdelningars eller lokala myndig-
heters tjänst, beskattas endast i denna
stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande sta-

ten, om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i
denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 till-
lämpas på ersättning som betalas på grund av

553

SFS 1994:282

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

(1) Pensions and other similar remuneration,
disbursements under the Social Security legis-
lation and annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the other

Contracting State may be taxed in the first-
mentioned Contracting State.

(2) The term “annuity” means a stated sum
payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the
payments in return for adequate and full

consideration in money or money's worth.

Article 19

Public services

(l)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a
political subdivision or a local auth-
ority thereof to an individual in
respect of services rendered to that
State or subdivision or authority shall
be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in
that other State and the individual is a
resident of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of
rendering the services.

(2) The provisions of Articles 15 and 16 shall
apply to remuneration in respect of services

background image

rendered in connection with a business carried
on by a Contracting State or a political subdivi-
sion or a local authority thereof.

Article 20

Students

(1) Payments which a student or business
apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the

other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the
purpose of his education or training receives
for the purpose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that State,
provided that such payments arise from
sources outside that State.

(2) In respect of grants, scholarships and
remuneration from employment not covered
by paragraph 1, a student or business
apprentice described in paragraph 1 shall, in
addition, be entitled during such education or
training to the same exemptions, reliefs or
reductions in respect of taxes available to
residents of the State which he is visiting.

(3) Paragraph 2 only applies if the student or
apprentice stays more than six months in the
Contracting State he is visiting.

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a
Contracting State, wherever arising, not dealt

with in the foregoing Articles of this Conven-
tion shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not
apply to income, other than income from

554

SFS 1994:282

arbete som utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

1. Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
utbildning, beskattas inte i denna stat för be-
lopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin
undervisning eller utbildning, under förutsätt-
ning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

2. Såvitt avser bidrag, stipendier och anställ-
ningsinkomst som inte omfattas av bestäm-
melserna i punkt 1, skall en student eller af-
färspraktikant som avses i nämnda punkt un-
der det undervisningen eller utbildningen på-
går vara berättigad till samma befrielse, lättna-
der och förmåner vid beskattningen som gäller
för en person med hemvist i den avtalsslutande
stat som han vistas i.

3. Punkt 2 är endast tillämplig om studenten
eller affärspraktikanten stannar i mer än sex
månader i den avtalsslutande stat i vilken han
vistas för sin undervisning eller utbildning.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på
inkomst, med undantag för inkomst av fast

background image

egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belä-
gen stadigvarande anordning, samt den rättig-

het eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Bolivia skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Svensk skatt som erläggs enligt svensk

lagstiftning och i enlighet med be-
stämmelserna i detta avtal på inkomst
med källa i Sverige - antingen betal-

ningen sker direkt eller genom av-
drag - skall (med undantag beträf-
fande utdelning för skatt som skall be-
talas på den vinst av vilken utdelning
betalas) skall avräknas från den boli-

vianska skatt på samma inkomst som
den svenska skatten har beräknats.

b) När bolag med hemvist i Sverige beta-

lar utdelning till bolag med hemvist i
Bolivia vilket bolag direkt eller indi-
rekt kontrollerar minst 10 procent av
det utbetalande bolagets samman-
lagda röstvärde, skall den skatt som
skall avräknas (utöver den svenska
skatt för vilken avräkning kan medges
i enlighet med a i denna punkt) även

omfatta den svenska skatt som erlagts

555

SFS 1994:282

immovable property as defined in paragraph
(2) of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the income is paid is effect-
ively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case may
be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of Bolivia, double taxation
shall be avoided as follows:

(a) Swedish tax payable under the laws of

Sweden and in accordance with this
Convention, whether directly or by
deduction, on profits, income or
chargeable gains from sources within
Sweden (excluding in the case of a
dividend, tax payable in respect of the
profits out of which the dividend is
paid) shall be allowed as a credit
against any Bolivian tax computed by
reference to the same profits, income
or chargeable gains by reference to
which the Swedish tax is computed.

(b) In the case of a dividend paid by a

company which is a resident of
Sweden to a company which is a resid-
ent of Bolivia and which controls
directly or indirectly at least 10 per
cent of the voting power in the
company paying the dividend, the
credit shall take into account (in addi-
tion to any Swedish tax for which
credit may be allowed under the

background image

provisions of sub-paragraph (a) of this
paragraph), the Swedish tax payable
by the company in respect of the
profits out of which such dividend is

paid.

(2) In the case of Sweden, double taxation
shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Boli-
via and in accordance with the provi-
sions of this Convention may be taxed
in Bolivia, Sweden shall allow -
subject to the provisions of the laws of
Sweden concerning credit for foreign

tax (as it may be amended from time
to time without changing the general
principle hereof) - as a deduction
from the tax on such income, an
amount equal to the Bolivian tax paid
in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the
provisions of this Convention, shall be
taxable only in Bolivia, Sweden may,
when determining the graduated rate
of Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only in
Bolivia.

(c) Notwithstanding the provisions of

sub-paragraph (a) of this paragraph,
dividends paid by a company which is
a resident of Bolivia to a company
which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to
the provisions of Swedish law govern-
ing the exemption of tax on dividends
paid to Swedish companies by
subsidiaries abroad.

(d) For the purposes of sub-paragraph (a)

of this paragraph the term “Bolivian
tax paid” shall be deemed to include

556

SFS 1994:282

på bolagets bakomliggande vinst av
vilken utdelningen betalas.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-
ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt boliviansk
lagstiftning och i enlighet med be-
stämmelserna i detta avtal får beskat-
tas i Bolivia, skall Sverige - med beak-
tande av bestämmelserna i svensk lag-
stiftning beträffande avräkning av ut-
ländsk skatt (även i den lydelse de
framdeles kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som an-
ges här ändras) - från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett be-

lopp motsvarande den skatt som er-
lagts i Bolivia för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestäm-
melserna i detta avtal, beskattas en-
dast i Bolivia, får Sverige vid faststäl-
landet av skattesatsen för svensk pro-
gressiv skatt beakta den inkomst som
skall beskattas endast i Bolivia.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a är

utdelning från bolag med hemvist i
Bolivia till bolag med hemvist i Sve-
rige undantagen från svensk skatt en-
ligt bestämmelserna i svensk lag om
skattebefrielse för utdelning som er-
hålles av svenska bolag från dotterbo-
lag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a anses ”den

skatt som erlagts i Bolivia” innefatta
bolivianska skatter som anges i punkt

background image

SFS 1994:282

1 a i artikel 2, även om sådana skatter

uttagits på grundval av en schablon-
mässigt beräknad inkomst. Vid til-
lämpningen av c skall en skatt på 15
procent på ett underlag beräknat efter
svenska regler anses ha erlagts, om
den vinst från vilken utdelningen be-
talas härrör från någon av följande ak-
tiviteter och verksamheten har bedri-

vits i Bolivia: Industriell verksamhet
eller tillverkningsverksamhet eller
jordbruk (däri inbegripet boskaps-
uppfödning), skogsbruk, fiske, turism
(däri inbegripet restaurang- och ho-
tellverksamhet), gruv- och stenbryt-
ning, oljerelaterad verksamhet samt
byggnadsverksamhet (däri inbegripet
anläggning av vägar).

e) Bestämmelserna i d gäller under de tio

första åren under vilka detta avtal till-
lämpas. Denna period kan förlängas
genom en ömsesidig överenskom-
melse mellan de behöriga myndighe-
terna.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande ståt skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-

melse även på person som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

557

the Bolivian taxes enumerated in
paragraph (1) (a) of Article 2 even
when such taxes have been levied in
respect of presumed income. For the
purposes of sub-paragraph (c) of this
paragraph a tax of 15 per cent calcu-
lated on a Swedish tax base shall be
considered to have been paid, if the
profits out of which the dividends are
paid are derived from any of the
following activities, provided that the
activities have been carried out in

Bolivia: Industrial and manufacturing
activities as well as agriculture
(including cattle raising), forestry,

fishing, tourism (including restaurants
and hotels), mining and quarrying,
oilrelated activities as well as
construction (including road construc-
tion),

(e) The provisions of paragraph (d) shall

apply only for the first ten years
during which this Convention is
effective. This period may be
extended by a mutual agreement
between the competent authorities.

Article 23

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not
be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.

This provision shall, notwithstanding the
provisions of Article 1, also apply to persons
who are not residents of one or both of the
Contracting States.

background image

(2) The taxation on a permanent establish-
ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State

than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities.

(3) Except where the provisions of paragraph
(1) of Article 9, paragraph (8) of Article 11,

or paragraph (6) of Article 12, apply, interest,
royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable profits of
such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been paid to a resid-
ent of the first-mentioned State. Similarly, any

debts of an enterprise of a Contracting State to
a resident of the other Contracting State shall,
for the purpose of determining the taxable
capital of such enterprise, be deductible under
the same conditions as if they had been
contracted to a resident of the first-mentioned
State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the
capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subject in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement

connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected
requirements to which other similar enter-
prises of the first-mentioned State are or may
be subject.

(5) Nothing contained in this Article shall be
construed as obliging either Contracting State
to grant to individuals not resident in that
State any of the personal allowances, reliefs
and reductions for tax purposes which are

granted to individuals so resident.

558

SFS 1994:282

2. Beskattningen av fast driftställe, som före-
tag i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel
9 punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-

stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-
tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

5. Ingenting i denna artikel anses medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat att medge
fysisk person som saknar hemvist i denna stat
sådant personligt avdrag vid beskattningen,
sådan skattebefrielse eller skattenedsättning
som medges fysisk person som har sådan hem-
vist.

background image

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2
tillämpas bestämmelserna i förevarande arti-
kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de

rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, framlägga saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken skall fram-
läggas inom tre år från den tidpunkt då perso-
nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi-
vit upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-
vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Överenskommelse som träffats genomförs

utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-

velsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

SFS 1994:282

559

(6) The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,
apply to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention,
he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the
Contracting State of which he is a resident or,
if his case comes under paragraph (1) of
Article 23, to that of the Contracting State of

which he is a national. The case must be
presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation
not in accordance with the provisions of the
Convention.

(2) The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the

other Contracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in accord-
ance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding
any time limits in the domestic law of the
Contracting States.

(3) The competent authorities of the
Contracting States shall endeavour to resolve
by mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult
together for the elimination of double taxation
in cases not provided for in the Convention.

background image

(4) The competent authorities of the

Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching
an agreement in the sense of the preceding
paragraphs.

Article 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of the
Contracting States shall exchange such

information as is necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of the
domestic laws of the Contracting States
concerning taxes covered by the Convention,

insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Article 1. Any
information received by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic

laws of that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assess-
ment or collection of, the enforcement or

prosecution in respect of, or the determination
of appeals in relation to, the taxes covered by
the Convention. Such persons or authorities
shall use the information only for such
purposes. They may disclose the information

in public court proceedings or in judicial
decisions.

(2) In no case shall the provisions of para-
graph (1) be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures

at variance with the laws and adminis-
trative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the

560

SFS 1994:282

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning, i fråga om
skatter som omfattas av avtalet i den mån be-
skattningen enligt denna lagstiftning inte stri-
der mot avtalet. Utbytet av upplysningar be-
gränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en
avtalsslutande stat mottagit skall behandlas så-
som hemliga på samma sätt som upplysningar
som erhållits enligt den interna lagstiftningen
i denna stat och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripna domstolar
och administrativa myndigheter) som faststäl-
ler, uppbär eller indriver de skatter som omfat-
tas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär
i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna en-
dast för sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentliga rättegångar eller i dom-
stolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med-
föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi-

ker från lagstiftning och administrativ
praxis i denna avtalsslutande stat eller
i den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sed-

background image

vanlig administrativ praxis i denna av-
talsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels-
eller yrkeshemlighet eller i närings-
verksamhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjäns-
temän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri-

vilegier vid beskattningen som enligt folkrät-
tens allmänna regler eller bestämmelser i sär-
skilda överenskommelser tillkommer diplo-
matiska företrädare eller konsulära tjänste-
män.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Var och en av de avtalsslutande staterna

skall underrätta den andra avtalsslutande sta-
ten när de åtgärder vidtagits som krävs enligt
lagstiftningen i den egna staten för att detta av-
tal skall träda i kraft.

2. Avtalet skall träda i kraft trettio dagar efter
den dag då den sista av dessa underrättelser tas

emot och avtalets bestämmelser tillämpas där-
efter på inkomst beträffande vilken skatt tas ut
för beskattningsperiod som börjar den 1 ja-
nuari det år som följer närmast efter det år då
avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det upp-
sägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-

561

SFS 1994:282

normal course of the administration of
that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, indus-
trial, commercial or professional
secret or trade process, or informa-
tion, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre

public).

Article 26

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the
fiscal privileges of diplomatic agents or consu-
lar officers under the general rules of interna-
tional law or under the provisions of special
agreements.

Article 27

Entry into force

(1) Each of the Contracting States shall notify
to the other the completion of the procedures
required by its law for the bringing into force

of this Convention.

(2) The Convention shall enter into force on
the thirtieth day after the later of these noti-

fications and shall thereupon have effect on
income derived in respect of taxes levied for a
fiscal period beginning on or after the first day
of January of the year next following that of
the entry into force of the Convention.

Article 28

Termination

This Convention shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either

background image

Contracting State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination at least six
months before the end of any calendar year
after the expiration of a period of five years
from the date of its entry into force. In such
case, the Convention shall cease to have effect
in respect of income derived in respect of taxes
levied for a fiscal period beginning on or after
the first day of January of the year next follow-
ing that in which the notice of termination is

given.

In witness whereof the undersigned being duly
authorized thereto have signed this Protocol.

Done at Stockholm, this 14th day of January

1994, in duplicate in the Spanish, Swedish and

English languages. In case of any divergence
of interpretation the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Kingdom of the Republic
of Sweden of Bolivia

Bo Lundgren J. Medardo Navia

Quiroga

562

SFS 1994:282

slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift-
ligen uppsäga avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av nå-
got kalenderår som följer efter en tidrymd av
fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att gälla på inkomst beträffande vilken skatt
tas ut för beskattningsperiod som börjar den 1
januari det år som följer närmast efter det år
då uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 14 januari 1994,
i två exemplar på spanska, svenska och eng-
elska språken. För den händelse att tvist upp-
kommer vid tolkningen skall den engelska tex-

ten äga företräde.

För Konungariket För Republiken
Sveriges regering Bolivias regering

Bo Lundgren J. Medardo Navia

Quiroga

background image

SFS 1994:282

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Ko-
nungariket Sveriges regering och Republiken
Bolivias regering för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst, har underteck-
nade kommit överens om att följande bestäm-
melser skall utgöra en del av avtalet.

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet

Om (med undantag för artikel 10) en avtals-

slutande stats rätt att beskatta inkomst enligt
avtalet är begränsad och inkomsten enligt lag-
stiftningen i den andra avtalsslutande staten
anses härröra från källa i utlandet och därför
undantagen från beskattning i denna andra
stat, får den förstnämnda avtalsslutande sta-
ten - i syfte att förhindra skatteundandra-

gande - beskatta sådan inkomst utan hinder av
övriga bestämmelser i detta avtal.

2. Till artiklarna 11 och 12

Om Bolivia i ett ikraftvunnet avtal för und-

vikande av dubbelbeskattning med något an-
nat land som är medlem i Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling över-
enskommit att tillämpa en lägre skattesats på
ränta och royalty än den som anges i artiklarna

11 och 12, skall denna lägre skattesats ersätta

den skattesats som anges i angivna artiklar och
tillämpas från den dag då det avtalet träder i

kraft.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 14 januari 1994,
i två exemplar på spanska, svenska och eng-

elska språken. För den händelse att tvist upp-
kommer vid tolkningen skall den engelska tex-
ten äga företräde.

563

PROTOCOL

At the signing of the Convention between the
Government of the Kingdom of Sweden and
the Government of the Republic of Bolivia for
the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income, the undersigned have agreed
to the following provisions which shall form an
integral part of the Convention.

(1) With reference to the Convention

If according to any provisions of this

Convention - except for Article 10 - the right
of a Contracting State to tax income is limited
and according to the tax laws of the other
Contracting State the income is regarded as
income from foreign sources and therefore is
exempt from tax in that other State, the first-
mentioned State may - for the purpose of
preventing any avoidance of taxation - tax
such income notwithstanding any other provi-
sions of this Convention.

(2) With reference to Articles 11 and 12

If Bolivia has agreed in a Convention for the

elimination of double taxation in force
between it and any other member country of
the Organisation for Economic Co-operation
and Development to apply a lower rate of
taxation to interests or royalties than that
specified in Articles 11 and 12 respectively,
that lower rate shall be substituted for the rate
specified in those Articles with effect from the
date when that Convention enters into force.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed this
Protocol.

Done at Stockholm, this 14th day of January
1994, in duplicate in the Spanish, Swedish and
English languages. In case of any divergence
of interpretation the English text shall prevail.

background image

For the Government For the Government
of the Kingdom of the Republic
of Sweden of Bolivia

Bo Lundgren J. Medardo Navia

Quiroga

564

SFS 1994:282

För Konungariket För Republiken
Sveriges regering Bolivias regering

Bo Lundgren J. Medardo Navia

Quiroga

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.