SFS 1994:789 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

SFS 1994_789 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Vietnam;

SFS 1994:789
Utkom från trycket
den 21 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Vietnam un-
dertecknade den 24 mars 1994 skall, tillsammans med det protokoll som är
fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalet är avfattat på svenska, vietnamesiska och engelska. Alla texterna
har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till
denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Vietnam, skall sådan inkomst

inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1477

1

Prop. 1993/94:246, bet. 1993/94: SkU40, rskr. 1993/94:347.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

background image

SFS 1994:789

AVTAL MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGES
REGERING OCH
SOCIALISTISKA REPUBLIKEN
VIETNAMS REGERING FÖR
UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRANDE AV
SKATTEFLYKT

BETRÄFFANDE SKATTER PÅ
INKOMST

Konungariket Sveriges regering

och Socialistiska Republiken Viet-
nams regering, som önskar ingå ett
avtal för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på

inkomst, har kommit överens om
följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer

som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande sta-
terna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skat-

ter på inkomst som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska
underavdelningars eller lokala
myndigheters räkning, oberoende
av det sätt på vilket skatterna tas
ut.

2. Med skatter på inkomst för-

stås alla skatter som utgår på in-

komst i dess helhet eller på delar
av inkomst, däri inbegripna skatter
på vinst på grund av överlåtelse av

lös eller fast egendom, skatter på

Bilaga

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE
SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL

EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Socialist Republic of Vietnam,

Desiring to conclude an Agree-

ment for the avoidance of double
taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes
on income,

Have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Agreement shall apply to

persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to

taxes on income imposed on behalf
of a Contracting State or of its
political subdivisions or local au-
thorities, irrespective of the man-
ner in which they are levied.

2. There shall be regarded as

taxes on income all taxes imposed
on total income, or on elements of
income, including taxes on gains
from the alienation of movable or
immovable property, taxes on the

1478

background image

SFS 1994:789

sammanlagda beloppet av företags
lönebetalningar samt skatter på
värdestegring.

3. De för närvarande utgående

skatter på vilka detta avtal tilläm-

pas är:

a) i Vietnam:

1) skatten för fysiska personer,

2) vinstskatten, och
3) skatten på överföring av

vinst
(i det följande benämnda ”viet-

namesisk skatt”);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskat-
ten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister
m.fl., och

4) den kommunala inkomstskat-

ten
(i det följande benämnda ”svensk

skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck-
nandet av detta avtal påförs vid
sidan av eller i stället för de för
närvarande utgående skatterna. De
behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna skall meddela
varandra viktigare ändringar som
gjorts i respektive skattelagstift-
ning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck
nedan angiven betydelse:

a) ”Vietnam” åsyftar Socialistis-

ka Republiken Vietnam och in-
nefattar, när uttrycket används i
geografisk betydelse, Vietnams

total amounts of wages or salaries
paid by enterprises as well as taxes
on capital appreciation.

3. The existing taxes to which

the Agreement shall apply are:

(a) in Vietnam:

(i) the personal income tax;
(ii) the profit tax; and
(iii) the profit remittance tax;

(hereinafter referred to as ”Viet-

namese tax”);

(b) in Sweden:

(i) the national income tax,

including the tax for employees
at sea and the withholding tax on

dividends;

(ii) the income tax for non-

residents;

(iii) the income tax for non-

resident artistes and athletes; and

(iv) the municipal income tax;

(hereinafter referred to as ”Swe-

dish tax”).

4. The Agreement shall also

apply to any identical or substanti-
ally similar taxes which are impo-
sed after the date of signature of
this Agreement in addition to, or in
place of the existing taxes. The
competent authorities of the Con-
tracting States shall notify each
other of important changes which

have been made in their respective
taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this

Agreement, unless the context
otherwise requires:

(a) the term ”Vietnam” means

the Socialist Republic of Vietnam;
when used in a geographical sense,
it means all its national territory,

1479

background image

SFS 1994:789

territorium och territorialvatten
samt områden utanför Vietnams
territorialvatten, över vilka Viet-
nam enligt vietnamesisk lagstift-
ning och i överensstämmelse med
folkrättens regler har suveräna
rättigheter att utforska eller utnyttja
naturtillgångar på havsbottnen, i
dess underlag och i där över lig-
gande vatten;

b) ”Sverige” åsyftar Konunga-

riket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk
betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra
havsområden över vilka Sverige, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion;

c) ”en avtalsslutande stat” och

”den andra avtalsslutande staten”

åsyftar Vietnam eller Sverige,
beroende på sammanhanget;

d) ”person” inbegriper fysisk

person, bolag och annan person-
sammanslutning;

e) ”bolag” åsyftar juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person;

f) ”företag i en avtalsslutande

stat” och ”företag i den andra av-
talsslutande staten” åsyftar företag
som bedrivs av person med hem-
vist i en avtalsslutande stat respek-
tive företag som bedrivs av person
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten;

g) ”medborgare” åsyftar:

1) fysisk person som har med-

borgarskap i en avtalsslutande

stat,

2) juridisk person, handels-

bolag och annan sammanslutning
som bildats enligt den lagstift-
ning som gäller i en avtalsslutan-
de stat;
h) ”internationell trafik” åsyftar

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en av-
talsslutande stat utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutan-
de mellan platser i den andra av-
talsslutande staten; och

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

1480

including its territorial sea and any
area beyond its territorial sea,
within which Vietnam by Viet-

namese legislation and in accordan-
ce with international law, has
sovereign rights of exploration for
and exploitation of natural resour-
ces of the seabed and its subsoil
and superjacent watermass;

(b) the term ”Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, in-
cludes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as
other maritime areas over which
Sweden in accordance with interna-
tional law exercises sovereign
rights or jurisdiction;

(c) the terms ”a Contracting

State” and ”the other Contracting
State” mean Vietnam or Sweden as
the context requires;

(d) the term ”person” includes an

individual, a company and any
other body of persons;

(e) the term ”company” means

any body corporate or any entity
which is treated as a body corpora-
te for tax purposes;

(f) the terms ”enterprise of a

Contracting State” and ”enterprise
of the other Contracting State”
mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Con-
tracting State and an enterprise
carried on by a resident of the
other Contracting State;

(g) the term ”national” means:

(i) any individual possessing

the nationality of a Contracting
State;

(ii) any legal person, partner-

ship and association deriving its
status as such from the laws in
force in a Contracting State;

(h) the term ”international traf-

fic” means any transport by a ship
or aircraft operated by an enterpri-
se of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is opera-
ted solely between places in the
other Contracting State; and

(i) the term ”competent authori-

background image

SFS 1994:789

1) i Vietnam, finansministern

eller dennes befullmäktigade
ombud, och

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndig-
het vid tillämpningen av detta
avtal.

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har enligt den statens lag-
stiftning i fråga om sådana skatter

på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "person med
hemvist i en avtalsslutande stat"

person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning,
medborgarskap, plats för företags-
ledning eller annan liknande om-

ständighet.

2. Då på grund av bestämmelser-

na i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande sta-
terna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den

stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans för-
fogande. Om han har en sådan

bostad i båda staterna, anses han
ha hemvist i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum
för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i

vilken avtalsslutande stat han har
centrum för sina levnadsintressen
eller om han inte i någondera
staten har en bostad som stadigva-

ty" means:

(i) in the case of Vietnam, the

Minister of Finance or his autho-
rized representative; and

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authori-
zed representative or the authori-
ty which is designated as a com-

petent authority for the purposes
of this Agreement.

2. As regards the application of

the Agreement by a Contracting
State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which
it has under the law of that State
concerning the taxes to which the
Agreement applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this

Agreement, the term "resident of a
Contracting State" means any

person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence,

nationality, place of management
or any other criterion of a similar
nature.

2. Where by reason of the pro-

visions of paragraph 1 an individu-
al is a resident of both Contracting
States, then his status shall be
determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a

resident of the State in which he
has a permanent home available to
him. If he has a permanent home
available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident of
the State with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in

which he has his centre of vital
interests cannot be determined, or
if he has no permanent home avail-
able to him in either State, he shall

1481

background image

SFS 1994:789

rande står till hans förfogande,
anses han ha hemvist i den stat där
han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av
dem, anses han ha hemvist i den
stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är med-
borgare i någon av dem, skall de
behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommel-
se.

3. Då på grund av bestämmelser-

na i punkt 1 annan person än fy-
sisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna anses perso-
nen i fråga ha hemvist i den stat
där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "fast drift-
ställe" en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken ett
företags verksamhet helt eller
delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe"

innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anlägg-

nings-, monterings- eller installa-
tionsverksamhet eller verksamhet
som består av övervakning i an-
slutning därtill utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår

be deemed to be a resident of the
State in which he has an habitual
abode;

(c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them,
he shall be deemed to be a resident
of the State of which he is a natio-
nal;

(d) if he is a national of both

States or of neither of them, the

competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the pro-

visions of paragraph 1, a person
other than an individual is a resi-
dent of both Contracting States,
then it shall be deemed to be a
resident of the State in which its
place of effective management is
situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this

Agreement, the term "permanent
establishment" means a fixed place
of business through which the
business of an enterprise is wholly
or partly carried on.

2. The term "permanent

establishment" includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of ex-
traction of natural resources.

3. A building site, construction,

assembly or installation project or
supervisory activities in connection
therewith constitutes a permanent
establishment, only where such

site, project or activities continue

1482

background image

SFS 1994:789

under en tidrymd som överstiger
sex månader.

4. Utan hinder av punkterna 1

och 2 skall ett företags tillhanda-
hållande av tjänster, däri inbegripet
konsulttjänster, genom anställda
eller annan personal som anlitats
av företaget för sådana tjänster,
alltid utgöra fast driftställe när
sådan verksamhet (för samma eller
för därmed sammanhängande pro-

jekt) pågår inom landet under

tidrymd eller tidrymder som sam-
manlagt överstiger sex månader

under en tolvmånadersperiod.

5. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket "fast driftställe" inte

innefatta:

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring eller ut-

ställning av företaget tillhöriga
varor,

b) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
lagring eller utställning,

c) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom
annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för inköp av varor eller

inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att för företaget bedriva
annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att kombinera verksam-
heter som anges i punkterna a-e,
under förutsättning att hela verk-
samheten som bedrivs från den
stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande
eller biträdande art.

for a period of more than six
months.

4. Notwithstanding paragraphs 1

and 2 the furnishing of services,
including consultancy services, by
an enterprise through employees or
other personnel engaged by the
enterprise for such purpose, always
constitutes a permanent establish-
ment where activities of that nature
continue (for the same or a connec-

ted project) within the country for
a period or periods aggregating
more than six months within any
twelve month period.

5. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, the term

"permanent establishment" shall be

deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage or display
of goods or merchandise belonging
to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpo-
se of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpo-
se of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise or of collecting in-

formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed

place of business solely for any
combination of activities mentioned

in sub-paragraphs a) to e), provid-
ed that the overall activity of the
fixed place of business resulting
from this combination is of a pre-

paratory or auxiliary character.

1483

background image

SFS 1994:789

6. Om en person - som inte är

sådan oberoende representant på
vilken punkt 8 tillämpas - är verk-
sam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den andra avtalsslutande
staten, anses detta företag - utan

hinder av bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 - ha fast driftställe i
den förstnämnda avtalsslutande
staten beträffande varje verksamhet
som denna person bedriver för
företaget om

a) han i denna stat har och regel-

mässigt använder fullmakt att sluta
avtal i företagets namn, såvida inte
verksamheten är begränsad till
sådan som anges i punkt 5 och som
- om den bedrevs från en stadig-
varande plats för affärsverksamhet
- inte skulle göra denna stadigva-
rande plats för affärsverksamhet till
fast driftställe enligt bestämmelser-

na i nämnda punkt, eller

b) han inte har sådan fullmakt

men ändå regelmässigt i den först-
nämnda avtalsslutande staten in-
nehar varulager från vilket han för
företagets räkning regelbundet
levererar varor.

7. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
försäkringsföretag i en avtalsslutan-
de stat, utom vad gäller återför-
säkring, ha fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten, om det
uppbär premier från denna andra
stats territorium eller försäkrar där
belägna risker genom en person
som inte är en sådan oberoende
representant på vilken punkt 8
tillämpas.

8. Företag i en avtalsslutande

stat anses inte ha fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten
endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare,
kornmissionär eller annan oberoen-
de representant, under förutsättning
att sådan person därvid bedriver

1484

6. Notwithstanding the provi-

sions of paragraphs 1 and 2, where
a person - other than an agent of
an independent status to whom

paragraph 8 applies - is acting in a
Contracting State on behalf of an
enterprise of the other Contracting

State, that enterprise shall be dee-

med to have a permanent establish-
ment in the first-mentioned Con-
tracting State in respect of any
activities which that person under-
takes for the enterprise, if such a

person:

(a) has and habitually exercises

in that State an authority to con-
clude contracts in the name of the
enterprise, unless the activities of
such person are limited to those
mentioned in paragraph 5 which, if
exercised through a fixed place of

business, would not make this
fixed place of business a perma-
nent establishment under the pro-
visions of that paragraph; or

(b) has no such authority, but

habitually maintains in the first-
mentioned State a stock of goods
or merchandise from which he
regularly delivers goods or mer-
chandise on behalf of the enterpri-
se.

7. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, an in-
surance enterprise of a Contracting

State shall, except in regard to re-
insurance, be deemed to have a
permanent establishment in the
other Contracting State if it collects
premiums in the territory of that
other State or insures risks situated
therein through a person other than
an agent of an independent status
to whom paragraph 8 applies.

8. An enterprise of a Contracting

State shall not be deemed to have
a permanent establishment in the
other Contracting State merely

because it carries on business in
that State through a broker, general
commission agent or any other
agent of an independent status,
provided that such persons are

background image

SFS 1994:789

sin sedvanliga affärsverksamhet.

9. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat kontrollerar eller kon-
trolleras av ett bolag med hemvist
i den andra avtalsslutande staten
eller ett bolag som bedriver affärs-
verksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller

på annat sätt), medför inte i och
för sig att någotdera bolaget utgör
fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri
inbegripen inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har

den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslu-
tande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fast egendom,
levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka bestämmelserna i privat-
rätten om fast egendom tillämpas,
byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga
eller fasta ersättningar för nyttjan-
det av eller rätten att nyttja mine-

ralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp och luftfartyg
anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, ge-
nom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

acting in the ordinary course of
their business.

9. The fact that a company

which is a resident of a Contract-
ing State controls or is controlled
by a company which is a resident
of the other Contracting State, or
which carries on business in that
other State (whether through a per-
manent establishment or otherwi-
se), shall not of itself constitute
either company a permanent esta-
blishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident

of a Contracting State from immo-
vable property (including income
from agriculture or forestry) situa-
ted in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2. The term "immovable pro-

perty" shall have the meaning
which it has under the law of the
Contracting State in which the
property in question is situated.
The term shall in any case include
property accessory to immovable
property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of
general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct
of immovable property and rights
to variable or fixed payments as
consideration for the working of,
or the right to work, mineral depo-
sits, sources and other natural
resources; ships and aircraft shall
not be regarded as immovable
property.

3. The provisions of paragraph 1

shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in
any other form of immovable property.

1485

background image

SFS 1994:789

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag
och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yr-
kesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som före-

tag i en avtalsslutande stat förvär-
var, beskattas endast i denna stat,
såvida inte företaget bedriver rörel-
se i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe. Om
företaget bedriver rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst
beskattas i den andra staten, men
endast så stor del därav som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande

stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där be-
läget fast driftställe hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3
föranleder annat, i vardera avtals-
slutande staten till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan
antas att driftstället skulle ha för-
värvat om det varit ett fristående
företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor och
självständigt avslutat affärer med
det företag till vilket driftstället

hör.

3. Vid bestämmandet av fast

driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det
fasta driftstället, härunder inbegrip-
na utgifter för företagets ledning
och allmänna förvaltning, oavsett
om utgifterna uppkommit i den stat
där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes. Avdrag medges
emellertid inte för belopp som det

1486

4. The provisions of paragraphs

1 and 3 shall also apply to the

income from immovable property
of an enterprise and to income
from immovable property used for
the performance of independent
personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of

a Contracting State shall be taxable
only in that State unless the enter-

prise carries on business in the
other Contracting State through a
permanent establishment situated
therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of
them as is attributable to that per-
manent establishment.

2. Subject to the provisions of

paragraph 3, where an enterprise
of a Contracting State carries on
business in the other Contracting

State through a permanent
establishment situated therein,
there shall in each Contracting
State be attributed to that perma-
nent establishment the profits
which it might be expected to
make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the
same or similar activities under the
same or similar conditions and
dealing wholly independently with
the enterprise of which it is a
permanent establishment.

3. In determining the profits of a

permanent establishment, there
shall be allowed as deductions
expenses which are incurred for
the purposes of the business of the
permanent establishment, including

executive and general administrati-
ve expenses so incurred, whether
in the State in which the permanent
establishment is situated or else-

background image

SFS 1994:789

fasta driftstället kan ha betalat till
företagets huvudkontor eller annat
företaget tillhörigt kontor (om inte

beloppen utgör ersättning för fak-
tiska utgifter) i form av royalty,
avgift eller annan liknande betal-
ning för nyttjandet av patent eller

annan rättighet, eller i form av
ersättning för särskilda tjänster
eller för företagsledning eller -

utom i fråga om bankföretag - i

form av ränta på kapital utlånat till
det fasta driftstället. På samma sätt
skall vid bestämmandet av fast
driftställes inkomst inte beaktas
belopp som det fasta driftstället
debiterat företagets huvudkontor
eller annat företaget tillhörigt kon-
tor (om inte beloppen utgör ersätt-
ning för faktiska utgifter) i form av
royalty, avgift eller annan liknande
betalning för nyttjandet av patent
eller annan rättighet, eller i form
av ersättning för särskilda tjänster
eller för företagsledning eller -
utom i fråga om bankföretag - i
form av ränta på kapital utlånat till
företagets huvudkontor eller annat
företaget tillhörigt kontor.

4. Bestämmelserna i denna arti-

kel påverkar inte tillämpningen av

sådan lagstiftning i en avtalsslutan-
de stat som avser en persons skat-
tepliktiga inkomst i sådana fall där

den information som är tillgänglig
för den behöriga myndigheten i
denna stat är otillräcklig för att
bestämma den inkomst som är
hänförlig till ett fast driftställe, allt

under förutsättning att lagstiftning-
en, i den utsträckning den informa-
tion som är tillgänglig för den
behöriga myndigheten så tillåter,
tillämpas i överensstämmelse med
principerna i denna artikel.

5. I den mån inkomst hänförlig

till fast driftställe brukat i en av-
talsslutande stat bestämmas på

where. However, no such deduc-
tion shall be allowed in respect of
amounts, if any, paid (otherwise
than towards reimbursement of
actual expenses) by the permanent
establishment to the head office of
the enterprise or any of its other
offices, by way of royalties, fees
or other similar payments in return
for the use of patents or other
rights, or by way of commission,
for specific services performed or
for management, or, except in the
case of a banking enterprise, by
way of interest on moneys lent to
the permanent establishment. Like-
wise, no account shall be taken, in
the determination of the profits of
a permanent establishment, for
amounts charged (otherwise than
towards reimbursement of actual
expenses), by the permanent esta-
blishment to the head office of the
enterprise or any of its other offi-
ces, by way of royalties, fees or
other similar payments in return

for the use of patents or other
rights, or by way of commission
for specific services performed or
for management, or, except in the
case of banking enterprise by way
of interest on moneys lent to the

head office of the enterprise or any
of its other offices.

4. Nothing in this Article shall

affect the application of any law of
a Contracting State relating to the
determination of the tax liability of
a person in cases where the in-
formation available to the compe-
tent authority of that State is in-
adequate to determine the profits to
be attributed to a permanent esta-
blishment, provided that law shall
be applied, so far as the informa-
tion available to the competent
authority permits, consistently with
the principles of this Article.

5. Insofar as it has been custo-

mary in a Contracting State to
determine the profits to be attribu-

1487

background image

SFS 1994:789

grundval av en fördelning av före-
tagets hela inkomst på de olika
delarna av företaget, hindrar be-
stämmelserna i punkt 2 inte att i
denna avtalsslutande stat den skat-
tepliktiga inkomsten bestäms ge-
nom sådant förfarande. Den för-
delningsmetod som används skall
dock vara sådan att resultatet över-
ensstämmer med principerna i
denna artikel.

6. Vid tillämpningen av före-

gående punkter bestäms inkomst
som är hänförlig till det fasta drift-
stället genom samma förfarande år
från år, såvida inte goda och till-
räckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse

inkomster som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs

bestämmelserna i dessa artiklar inte

av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett

företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av luftfartyg
eller skepp i internationell trafik,
beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av
AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en

1488

ted to a permanent establishment
on the basis of an apportionment of
the total profits of the enterprise to
its various parts, nothing in para-
graph 2 shall preclude such Con-
tracting State from determining the

profits to be taxed by such an

apportionment as may be customa-
ry; the method of apportionment
adopted shall, however, be such
that the result shall be in accordan-
ce with the principles contained in
this Article.

6. For the purposes of the prece-

ding paragraphs, the profits to be
attributed to the permanent
establishment shall be determined
by the same method year by year
unless there is good and sufficient
reason to the contrary.

7. Where profits include items of

income which are dealt with sepa-
rately in other Articles of this
Agreement, then the provisions of
those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits derived by an enterpri-

se of a Contracting State from the
operation of aircraft or ships in
international traffic shall be taxable
only in that Contracting State.

2. With respect to profits derived

by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of paragraph

1 shall apply only to such part of

the profits as corresponds to the
participation held in that consor-
tium by AB Aerotransport (ABA),
the Swedish partner of Scandinavi-
an Airlines System (SAS).

3. The provisions of paragraph 1

shall also apply to profits from the

participation in a pool, a joint

background image

SFS 1994:789

pool, ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller kontrollen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller

kontrollen av såväl ett företag i en

avtalsslutande stat som ett företag
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i båda dessa företags
kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varan-
dra oberoende företag, får all
inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villko-
ren i fråga inte tillkommit detta

företag, inräknas i detta företags
inkomst och beskattas i överens-
stämmelse därmed.

2. Bestämmelserna i denna arti-

kel hindrar inte tillämpningen av

sådan lagstiftning i en avtalsslutan-

de stat som avser en persons skat-
tepliktiga inkomst, inbegripet fall
där tillgänglig information för
behörig myndighet i denna stat inte
är tillräcklig för att bestämma den
inkomst som är hänförlig till ett
företag, allt under förutsättning av
att lagstiftningen så långt detta är
praktiskt möjligt tillämpas i över-
ensstämmelse med principerna i
denna artikel.

business or an international operat-

ing agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or in-
directly in the management, control
or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the mana-
gement, control or capital of an
enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other
Contracting State,

and in either case conditions are
made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ
from those which would be made
between independent enterprises,
then any profits which would, but
for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have
not so accrued, may be included in
the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Nothing in this Article shall

affect the application of any law of
a Contracting State relating to the
determination of the tax liability of
a person, including determinations
in cases where the information
available to the competent authority
of that State is inadequate to deter-
mine the income to be attributed to
an enterprise, provided that law

shall be applied, so far as it is

practicable to do so, consistently
with the principles of this Article.

1489

background image

SFS 1994:789

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar ut-
delningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till utdelningen
får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens

bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag) som
direkt innehar minst 70 procent av
eller har investerat minst tolv
miljoner U.S. dollar i det utbe-
talande bolagets kapital,

b) 10 procent av utdelningens

bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag) som
innehar mindre än 70 procent men
minst 25 procent av det utbetalande
bolagets kapital,

c) 15 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt

berör inte bolagets beskattning för
den vinst av vilken utdelningen
betalas.

3. Med uttrycket "utdelning"

förstås i denna artikel inkomst av
aktier, gruvaktier, stiftarandelar

eller andra rättigheter som inte är
fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra an-
delar i bolag, som enligt lagstift-
ningen i den stat där det utdelande
bolaget har hemvist vid beskatt-
ningen behandlas på samma sätt
som inkomst av aktier.

1490

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contract-
ing State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may

also be taxed in the Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident and
according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial
owner of the dividends the tax so
charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross

amount of the dividends if the
beneficial owner is a company
(other than a partnership) which

holds directly at least 70 per cent
or has invested at least twelve
millions U.S. dollar in the capital
of the company paying the divi-
dends;

(b) 10 per cent of the gross

amount of the dividends if the
beneficial owner is a company
(other than a partnership) which
holds less than 70 per cent but at
least 25 per cent of the capital of
the company paying the dividends;

(c) 15 per cent of the gross

amount of the dividends in all
other cases.

This paragraph shall not affect

the taxation of the company in
respect of the profits out of which
the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used

in this Article means income from
shares, mining shares, founders'
shares or other rights, not being
debt-claims, participating in pro-
fits, as well as income from other
corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a resi-
dent.

background image

SFS 1994:789

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till utdelningen har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten, där bolaget som be-
talar utdelningen har hemvist, från
där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksam-

het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,

samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordning-
en. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive

artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-

komst från den andra avtalsslutan-
de staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelning-
en betalas till person med hemvist
i denna andra avtalsslutande stat
eller i den mån den andel på grund
av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med fast driftstäl-
le eller stadigvarande anordning i
denna andra stat, och ej heller
beskatta bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller
den icke utdelade vinsten helt eller
delvis utgörs av inkomst som upp-
kommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas

4. The provisions of paragraphs

1 and 2 shall not apply if the be-

neficial owner of the dividends,
being a resident of a Contracting
State, carries on business in the
other Contracting State of which
the company paying the dividends
is a resident through a permanent
establishment situated therein, or

performs in that other State in-
dependent personal services from a

fixed base situated therein, and the
holding in respect of which the
dividends are paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In
such case, the provisions of Article
7 or Article 14, as the case may

be, shall apply.

5. Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on
the dividends paid by the company,
except insofar as such dividends
are paid to a resident of that other
Contracting State or insofar as the

holding in respect of which the
dividends are paid is effectively
connected with a permanent esta-
blishment or a fixed base situated
in that other State, nor subject the
company's undistributed profits to
a tax on the company's undistribu-
ted profits, even if the dividends

paid or the undistributed profits
consist wholly or partly of profits
or income arising in such other

State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contract-

ing State and paid to a resident of
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. However, such interest may

1491

background image

SFS 1994:789

även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om motta-
garen har rätt till räntan får skatten

inte överstiga 10 procent av rän-
tans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 2 skall ränta som härrör
från en avtalsslutande stat och som
betalas till regeringen i den andra
avtalsslutande staten undantas från
beskattning i den förstnämnda
staten.

Vid tillämpningen av denna

punkt åsyftar uttrycket "regering"

a) beträffande Vietnam, Socialis-

tiska Republiken Vietnams regering
vilket innefattar:

1) Statsbanken i Vietnam,

2) lokala myndigheter, och
3) sådana institutioner vars

kapital i sin helhet ägs av Socia-
listiska Republiken Vietnams
regering eller av lokal myndighet
som de två avtalsslutande stater-
nas behöriga myndigheter från
tid till annan kommer överens

om,
b) beträffande Sverige, Konunga-

riket Sveriges regering vilket in-
nefattar:

1) Riksbanken,

2) en politisk underavdelning

eller lokal myndighet,

3) SWEDECORP (Styrelsen

för internationellt näringslivs-
bistånd) och Swedfund Interna-
tional AB eller annan svensk
institution som upprättas av den
svenska regeringen för att uppnå
samma ändamål som de förut
nämnda institutionerna och som

de två avtalsslutande staternas
behöriga myndigheter från tid till
annan kommer överens om.

4. Med uttrycket "ränta" förstås

i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den säker-
ställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen
den medför rätt till andel i gäldenä-

1492

tional AB or any other Swedish
institution that may be founded
by the Swedish Government to
fulfill the same purposes as the
said institutions as may be
agreed from time to time be-
tween the competent authorities
of the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in

this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits,

also be taxed in the Contracting
State in which it arises and accord-
ing to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial ow-
ner of the interest the tax so char-
ged shall not exceed 10 per cent of

the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provi-

sions of paragraph 2, interest ari-
sing in a Contracting State and
paid to the Government of the
other Contracting State shall be
exempt from tax in the first-men-
tioned Contracting State.

For the purposes of this para-

graph, the term "Government"

(a) in the case of Vietnam,

means the Government of the
Socialist Republic of Vietnam and
shall include:

(i) the State Bank of Vietnam;
(ii) the local authorities; and
(iii) such institutions, the capi-

tal of which is wholly owned by
the Government of the Socialist
Republic of Vietnam or any local
authorities as may be agreed
from time to time between the

competent authorities of the two
Contracting States;

(b) in the case of Sweden, means

the Government of the Kingdom of
Sweden and shall include:

(i) the Central Bank;
(ii) a political subdivision or

local authority;

(iii) SWEDECORP (Styrelsen

för internationellt näringslivs-

bistånd) and Swedfund Interna-

background image

SFS 1994:789

rens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värde-
papper som utfärdats av staten och
inkomst av obligationer eller de-

bentures, däri inbegripna agiobe-

lopp och vinster som hänför sig till
sådana värdepapper, obligationer
eller debentures. Straffavgift på
grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av
denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna

1, 2 och 3 tillämpas inte, om den

som har rätt till räntan har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast drift-

ställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna andra stat

från där belägen stadigvarande
anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordning-
en. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren
är den staten själv, politisk under-
avdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigvaran-
de anordning i samband med vilken
den skuld uppkommit för vilken
räntan betalas, och räntan belastar

det rasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen, anses
räntan härröra från den stat där det
fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person

and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, includ-
ing premiums and prizes attaching
to such securities, bonds or deben-
tures. Penalty charges for late

payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this
Article.

5. The provisions of paragraphs

1, 2 and 3 shall not apply if the

beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting

State, carries on business in the

other Contracting State in which
the interest arises, through a per-
manent establishment situated
therein, or performs in that other
State independent personal services
from a fixed base situated therein,
and the debt-claim in respect of
which the interest is paid is effec-
tively connected with such perma-
nent establishment or fixed base. In

such case the provisions of Article
7 or Article 14, as the case may

be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to

arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a
political sub-division, a local au-
thority or a resident of that State.
Where, however, the person pay-
ing the interest, whether he is a
resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed
base in connection with which the

indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such
interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then
such interest shall be deemed to
arise in the State in which the
permanent establishment or fixed
base is situated.

7. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other per-

1493

background image

SFS 1994:789

räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana

förbindelser inte förelegat, tilläm-

pas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i var-
dera avtalsslutande staten med

iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be-

skattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till royaltyn,
får skatten inte överstiga 15 pro-
cent av royaltyns bruttobelopp. Om
royaltyn betalas på grund av pa-

tent, mönster eller modell, hemligt
recept eller hemlig tillverknings-
metod eller för upplysning om
erfarenhetsrön av industriell eller
vetenskaplig natur eller för nyttjan-
det av eller för rätten att nyttja

industriell, kommersiell eller veten-
skaplig utrustning som innefattar

överföring av know how, får skat-
ten, utan hinder av föregående
mening, inte överstiga 5 procent av
royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" för-

stås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till
litterärt, konstnärligt eller veten-

son, the amount of the interest,

having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the
amount which would have been
agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the pay-
ments shall remain taxable accord-

ing to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the
other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Con-

tracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may
be taxed in that other Contracting
State.

2. However, such royalties may

also be taxed in the Contracting
State in which they arise and
according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial
owner of the royalties the tax so
charged shall not exceed 15 per
cent of the gross amount of the
royalties. Notwithstanding the

preceding sentence, if the royalties
are paid with respect to any patent,
design or model, secret formula or
process, or for information con-
cerning industrial or scientific
experience or for the use of or the
right to use industrial, commercial
or scientific equipment involving a
transfer of know how, the tax so
charged shall not exceed 5 per cent
of the gross amount of the royalti-
es.

3. The term "royalties" as used

in this Article means payments of
any kind received as a considera-

tion for the use of, or the right to
use, any copyright of literary,
artistic or scientific work including

1494

background image

SFS 1994:789

skapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och film eller band för
radio- eller televisionsutsändning,

patent, varumärke, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod

samt för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig utrust-

ning eller för upplysning om erfa-
renhetsrön av industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller den stadigva-

rande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren
är den staten själv, politisk under-
avdelning, lokal myndighet eller en
person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som
betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat

har fast driftställe eller stadigvaran-
de anordning i samband varmed

skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar
det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen, anses
royaltyn härröra från den stat där
det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och

den som har rätt till royaltyn eller

cinematograph films, or films or
tapes used for radio or television
broadcasting, any patent, trade
mark, design or model, plan, se-
cret formula or process, or for the
use of, or the right to use, industri-
al, commercial or scientific equip-
ment, or for information concern-
ing industrial, commercial or sci-
entific experience.

4. The provisions of paragraphs

1 and 2 shall not apply if the be-

neficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting
State, carries on business in the
other Contracting State in which
the royalties arise, through a per-
manent establishment situated
therein, or performs in that other
State independent personal services
from a fixed base situated therein,
and the right or property in respect
of which the royalties are paid is
effectively connected with such

permanent establishment or fixed
base. In such case, the provisions
of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to

arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a
political subdivision, or a local
authority or a resident of that
State. Where, however, the person
paying the royalties, whether he is
a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a
permanent establishment or fixed
base in connection with which the
liability to pay the royalties was
incurred, and such royalties are
borne by such permanent establish-
ment or fixed base, then such
royalties shall be deemed to arise

in the State in which the permanent

establishment or fixed base is
situated.

6. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between

1495

background image

SFS 1994:789

mellan dem båda och annan person

royaltybeloppet, med hänsyn till
det nyttjande, den rätt eller den
upplysning för vilken royaltyn

betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetala-
ren och den som har rätt till royal-
tyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämn-
da belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstift-
ningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga

bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst på grund av överlåtelse

av sådan fast egendom som avses i
artikel 6 punkt 2 får beskattas i den
stat egendomen är belägen. Vinst
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av andelar
eller liknande rättigheter i ett bolag
vars tillgångar uteslutande eller
huvudsakligen består av fast egen-
dom belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna

andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse

av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande

stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom, hän-
förlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkes-
verksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i

den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Det-
samma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe

(för sig eller tillsammans med hela
företaget) eller av sådan stadigva-
rande anordning.

both of them and some other pet-

son, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or

information for which they are
paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by

the payer and the beneficial owner
in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain
taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard
being had to the other provisions
of this Agreement.

Article 13

Gains from the alienation of

property

1. Gains from the alienation of

immovable property, as defined in
paragraph 2 of Article 6, may be
taxed in the Contracting State in
which such property is situated.
Gains derived by a resident of a
Contracting State from the aliena-
tion of shares or comparable in-
terests in a company, the assets of
which consist wholly or principally
of immovable property situated in
the other Contracting State, may be
taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of

movable property forming part of
the business property of a perma-
nent establishment which an enter-

prise of a Contracting State has in
the other Contracting State or of

movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of
a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose
of performing independent personal
services, including such gains from
the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed
base, may be taxed in that other

State.

1496

background image

SFS 1994:789

3. Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1 och 2 beskattas

endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist. Vinst,
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av andelar
eller liknande rättigheter i ett bolag
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, vilket bolag huvud-
sakligen investerar eller har in-

vesterat "passivt" i aktier, obliga-
tioner, debentures eller andra
värdepapper eller uteslutande ägnar
eller har ägnat sig åt andra finansi-
ella transaktioner, får beskattas i
denna andra stat.

4. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 3 får vinst, som fysisk
person som har haft hemvist i en
avtalsslutande stat och som erhållit
hemvist i den andra avtalsslutande
staten förvärvar på grund av över-
låtelse av andelar eller andra rättig-

heter i bolag, beskattas i den först-
nämnda staten om överlåtelsen av
andelarna eller rättigheterna sker
vid något tillfälle under en femårs-
period efter det datum då den
fysiska personen upphört att ha
hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt
yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna
stat. Om verksamheten utövas i

den andra avtalsslutande staten får
emellertid sådan inkomst också
beskattas i denna andra stat om

a) han i den andra avtalsslutande

staten har en stadigvarande anord-
ning som regelmässigt står till hans

3. Gains from the alienation of

any property other than that refer-
red to in paragraphs 1 and 2, shall

be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a
resident. However, gains derived
by a resident of a Contracting State
from the alienation of shares or
comparable interests in a company
which is a resident of the other
Contracting State and which prima-

rily is or has been making passive
investments in the form of acqui-
ring shares, bonds or debentures or
other securities or is or has been
doing other purely financial trans-
actions, may be taxed in that other
State.

4. Notwithstanding the provi-

sions of paragraph 3, gains from
the alienation of shares or other

corporate rights derived by an
individual who has been a resident
of a Contracting State and who has
become a resident of the other
Contracting State, may be taxed in
the first-mentioned State if the
alienation of the shares or other

corporate rights occur at any time
during the five years next follow-
ing the date on which the indivi-
dual has ceased to be a resident of
the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by a resident

of a Contracting State in respect of
professional services or other
activities of an independent charac-
ter shall be taxable only in that
State. However, when the activities
are performed or exercised in the
other Contracting State, the income
may also be taxed in that other
State:

(a) if he has a fixed base regu-

larly available to him in the other
Contracting State for the purpose

1497

background image

SFS 1994:789

förfogande för att utöva verksam-

heten, men i sådant fall får endast
så stor del av inkomsten beskattas
i den andra avtalsslutande staten
som är hänförlig till denna stadig-
varande anordning, eller

b) hans vistelse i den andra

avtalsslutande staten uppgår till
tidrymd eller tidrymder som sam-
manlagt överstiger 183 dagar under
en tolvmånadersperiod, men i
sådant fall får endast så stor del av
inkomsten beskattas i denna andra
stat som är hänförlig till verksam-
het som utövas där, eller

c) ersättningen för hans verksam-

het i den andra avtalsslutande sta-
ten betalas av person med hemvist
i denna avtalsslutande stat eller
belastar fast driftställe eller stadig-
varande anordning i denna avtals-
slutande stat samt överstiger
40 000 U.S. dollar under beskatt-
ningsåret.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbe-

griper särskilt självständig veten-
skaplig, litterär och konstnärlig
verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt
sådan självständig verksamhet som
läkare, advokat, ingenjör, arkitekt,
tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan
liknande ersättning som person
med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär på grund av anställning

endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i
denna andra stat, får ersättning
som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 1 beskattas ersättning,

of performing his activities; in that
case, only so much of the income
as is attributable to that fixed base
may be taxed in that other Con-
tracting State; or

(b) if his stay in the other Con-

tracting State is for a period or
periods amounting to or exceeding
in the aggregate 183 days in any
twelve month period; in that case,
only so much of the income as is
derived from his activities perfor-
med in that other State may be
taxed in that State; or

(c) if the remuneration for his

activities in the other Contracting
State is paid by a resident of that
Contracting State or is borne by a

permanent establishment or a fixed
base situated in that Contracting

State and exceeds in the fiscal year

40,000 U.S. dollar.

2. The term "professional servi-

ces" includes especially indepen-
dent scientific, literary, artistic,
educational or teaching activities as
well as the independent activities
of physicians, lawyers, engineers,
architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of

Articles 16, 18 and 19, salaries,
wages and other similar remunera-
tion derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only
in that State unless the employment
is exercised in the other Contract-
ing State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in
that other State.

2. Notwithstanding the provi-

sions of paragraph 1, remuneration

1498

background image

SFS 1994:789

som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär för arbe-
te som utförs i den andra avtalsslu-
tande staten, endast i den först-
nämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidrymd eller tidrym-
der som sammanlagt inte överstiger

183 dagar under en tolvmånaders-

period, och

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes väg-
nar, samt

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe eller stadigvarande
anordning som arbetsgivaren har i
den andra staten.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg,

som används i internationell trafik
av ett företag i en avtalsslutande
stat, beskattas i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av medlem i
styrelse i bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelser-

na i artiklarna 14 och 15 får in-
komst, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i
den andra avtalsslutande staten i
egenskap av artist, såsom teater-

derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an
employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period,
and

(b) the remuneration is paid by,

or on behalf of, an employer who
is not a resident of the other State,
and

(c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has
in the other State.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remune-
ration derived in respect of an
employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in interna-
tional traffic by an enterprise of a
Contracting State may be taxed in
that State.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar

payments derived by a resident of
a Contracting State in his capacity
as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resi-
dent of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provi-

sions of Articles 14 and 15, in-

come derived by a resident of a
Contracting State as an entertainer,

such as a theatre, motion picture,
radio or television artiste, or a
musician, or as an athlete, from his

1499

background image

SFS 1994:789

eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker, eller
av idrottsman, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom per-

sonlig verksamhet, som artist eller
idrottsman utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan

person, får denna inkomst, utan
hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller
idrottsmannen utövar verksamhe-
ten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 skall inte tillämpas på in-
komst som förvärvas på grund av
verksamhet utövad i en avtalsslu-
tande stat om besöket i denna stat
uteslutande finansierats genom
allmänna medel av den andra av-
talsslutande staten enligt ett pro-
gram för kulturellt utbyte mellan
de två avtalsslutande staterna.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande
ersättningar

1. Om inte bestämmelserna i

artikel 19 punkt 2 föranleder annat
får pension och annan liknande
ersättning, utbetalning enligt social-

försäkringslagstiftningen och liv-
ränta, vilka härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till person
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas i den först-
nämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta"

förstås ett fastställt belopp, som

utbetalas periodiskt på fastställda
tider under en persons livstid eller
under angiven eller fastställbar
tidsperiod och som utgår på grund
av förpliktelse att verkställa dessa
utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i

personal activities as such exer-
cised in the other Contracting

State, may be taxed in that other
State.

2. Where income in respect of

personal activities exercised by an
entertainer or an athlete in his
capacity as such accrues not to the
entertainer or athlete himself but to
another person, that income may,
notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in
the Contracting State in which the
activities of the entertainer or
athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs

1 and 2 shall not apply to remune-

ration or profits derived from
activities exercised in a Contracting
State if the visit to that State is
directly supported wholly from the

public funds of the other Contract-

ing State according to the cultural

exchange program between the two
Contracting States.

Article 18

Pensions, annuities and similar

payments

1. Subject to the provisions of

paragraph 2 of Article 19, pensions
and other similar remuneration,
disbursements under the Social

Security legislation and annuities
arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
the first-mentioned Contracting

State.

2. The term "annuity" means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make
the payments in return for adequate
and full consideration in money or
money's worth.

1500

background image

SFS 1994:789

penningar eller penningars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag

för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, dess politiska

underavdelningar eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförs i denna stats,
dess politiska underavdelningars
eller lokala myndigheters tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas

emellertid endast i den andra av-
talsslutande staten om arbetet ut-
förs i denna andra stat och perso-
nen i fråga har hemvist i denna stat
och

1) är medborgare i denna stat,

eller

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension (utom pension som

betalas enligt socialförsäkringslag-
stiftningen), som betalas av, eller
från fonder inrättade av, en av-
talsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförts i denna stats,
dess politiska underavdelningars
eller lokala myndigheters tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emel-

lertid endast i den andra avtalsslu-
tande staten om personen i fråga
har hemvist och är medborgare i

denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna

15, 16 och 18 tillämpas på ersätt-

ning och pension som betalas på
grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av
en avtalsslutande stat, dess politis-
ka underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Article 19

Government service

1. (a) Remuneration, other than

a pension, paid by a Contracting
State or a political subdivision or a
local authority thereof to an in-
dividual in respect of services
rendered to that State or subdivi-
sion or authority shall be taxable
only in that State.

(b) However, such remuneration

shall be taxable only in the other
Contracting State if the services
are rendered in that State and the
individual is a resident of that State
who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident

of that State solely for the purpo-
se of rendering the services.

2. (a) Any pension (except for

pension paid under the Social
Security legislation) paid by, or out
of funds created by, a Contracting
State or a political subdivision or a
local authority thereof to an in-
dividual in respect of services
rendered to that State or subdivi-
sion or authority shall be taxable
only in that State.

(b) However, such pension shall

be taxable only in the other Con-
tracting State if the individual is a

resident of, and a national of, that
other State.

3. The provisions of Articles 15,

16 and 18 shall apply to remunera-

tion and pensions in respect of
services rendered in connection
with a business carried on by a
Contracting State or a political

subdivision or a local authority
thereof.

1501

background image

SFS 1994:789

Artikel 20

Studerande och affärspraktikant

Studerande och affärspraktikant,

som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat

hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för
sin undervisning eller utbildning,
beskattas inte i denna stat för be-
lopp som han erhåller för sitt uppe-
hälle, sin undervisning eller ut-
bildning, under förutsättning att
beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med

hemvist i en avtalsslutande stat

förvärvar och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oav-

sett varifrån inkomsten härrör.

2. Sådan inkomst som förvärvas

av person med hemvist i en av-
talsslutande stat från källa i den
andra avtalsslutande staten får
emellertid beskattas i denna andra
stat.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egen-
dom som avses i artikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har

hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar själv-
ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt den rät-
tighet eller egendom i fråga om
vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas

1502

Article 20

Students and apprentices

Payments which a student or

business apprentice who is or was
immediately before visiting a Con-
tracting State a resident of the
other Contracting State and who is
present in the first-mentioned State
solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the

purpose of his maintenance, educa-
tion or training shall not be taxed

in that State, provided that such
payments arise from sources out-
side that State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident

of a Contracting State, wherever
arising, not dealt with in the fore-
going Articles of this Agreement
shall be taxable only in that State.

2. However, any such income

derived by a resident of a Con-
tracting State from sources in the
other Contracting State may be
taxed in that other State.

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply to the income, other

than income from immovable
property as defined in paragraph 2
of Article 6, if the recipient of
such income, being a resident of a
Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State
through a permanent establishment

situated therein, or performs in that
other State independent personal
services from a fixed base situated
therein, and the right or property
in respect of which the income is
paid is effectively connected with
such permanent establishment or
fixed base. In such case the pro-

background image

SFS 1994:789

bestämmelserna i artikel 7 respekti-
ve artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av

dubbelbeskattning

1. Beträffande Vietnam skall

dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

Om person med hemvist i Viet-

nam förvärvar inkomst som enligt
svensk lagstiftning och i enlighet
med detta avtal får beskattas i

Sverige, skall Vietnam från den
vietnamesiska skatten på inkomsten
medge avräkning med ett belopp
motsvarande den skatt som erlagts
i Sverige. Avräkningsbeloppet skall
emellertid inte överstiga vietname-
sisk skatt på inkomsten beräknad

enligt skattelagstiftningen i Viet-
nam.

2. Beträffande Sverige skall

dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt vietnamesisk lagstiftning och
i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Vietnam,
skall Sverige - med beaktande av
bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse
de framdeles kan få genom att
ändras utan att den allmänna prin-
cip som anges här ändras) - från
den svenska skatten på inkomsten
avräkna ett belopp motsvarande

den vietnamesiska skatt som erlagts
på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som

enligt bestämmelserna i detta avtal
beskattas endast i Vietnam, får
Sverige vid fastställandet av skatte-
satsen för svensk progressiv skatt
beakta den inkomst som skall

visions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Vietnam,

double taxation shall be avoided as
follows:

Where a resident of Vietnam

derives income, profits or gains
which under the law of Sweden
and in accordance with this Agree-
ment may be taxed in Sweden,
Vietnam shall allow as a credit
against its tax on the income,
profits or gains an amount equal to
the tax paid in Sweden. The
amount of credit, however, shall
not exceed the amount of the Viet-
namese tax on that income, profits

or gains computed in accordance
with the taxation laws and regula-
tions of Vietnam.

2. In the case of Sweden, double

taxation shall be avoided as fol-
lows:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the
laws of Vietnam and in accordance
with the provisions of this Agree-
ment may be taxed in Vietnam,
Sweden shall allow - subject to the
provisions of the laws of Sweden
concerning credit for foreign tax
(as it may be amended from time
to time without changing the gene-
ral principle hereof) - as a deduc-
tion from the tax on such income,
an amount equal to the Vietnamese
tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordan-
ce with the provisions of this
Agreement, shall be taxable only in
Vietnam, Sweden may, when
determining the graduated rate of
Swedish tax, take into account the

1503

background image

SFS 1994:789

beskattas endast i Vietnam.

c) Utan hinder av bestämmelser-

na i a är utdelning från bolag med
hemvist i Vietnam till bolag med

hemvist i Sverige undantagen från

svensk skatt enligt bestämmelserna
i svensk lag om skattebefrielse för
utdelning som erhålls av svenska
bolag från dotterbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a anses

uttrycket "den skatt som erlagts i

Vietnam" innefatta vietnamesisk
skatt som skulle ha erlagts, men
som på grund av tidsbegränsade
bestämmelser i vietnamesisk lag-
stiftning avsedd att främja ekono-
misk utveckling inte erlagts eller
erlagts med lägre belopp under
förutsättning att sådan befrielse

eller lättnad från skatt givits be-
träffande vinst från industriell
verksamhet eller tillverkningsverk-
samhet eller från jordbruk (däri
inbegripet boskapsuppfödning),

skogsbruk, fiske, turism (däri
inbegripet restaurang- och hotell-
verksamhet), gruvdrift och sten-
brytning, allt under förutsättning
att verksamheten bedrivits i Viet-

nam. Vid tillämpningen av c skall
en skatt på 15 procent på ett under-
lag beräknat efter svenska regler
anses ha erlagts beträffande verk-

samhet som anges i föregående
mening under där angivna villkor.

e) Vid tillämpningen av a anses

skatt som erlagts i Vietnam be-
träffande royalty som erhållits
såsom ersättning för nyttjandet av
patent, mönster eller modell, rit-
ning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller för upp-
lysning om erfarenhetsrön av in-
dustriell, kommersiell eller veten-
skaplig natur (vilken skatt enligt

punkt 2 i artikel 12 inte kan över-
stiga 5 procent av bruttobeloppet
på sådan royalty), alltid ha erlagts
med 10 procent av royaltyns brut-
tobelopp om nyttjandet skett i
sådan verksamhet som angetts i d

1504

income which shall be taxable only
in Vietnam.

(c) Notwithstanding the provi-

sions of sub-paragraph (a) of this

paragraph, dividends paid by a
company which is a resident of

Vietnam to a company which is a
resident of Sweden shall be exempt
from Swedish tax according to the

provisions of Swedish law gover-
ning the exemption of tax on divi-
dends paid to Swedish companies
by subsidiaries abroad.

(d) For the purposes of sub-

paragraph (a) of this paragraph the
term "Vietnamese tax paid" shall
be deemed to include the Vietna-
mese tax which would have been
paid but for any time-limited ex-
emption or reduction of tax granted
under incentive provisions contai-
ned in Vietnamese laws designed
to promote economic development
to the extent that such exemption
or reduction is granted for profits
from industrial and manufacturing
activities as well as agriculture
(including cattle raising), forestry,
fishing, tourism (including restau-
rants and hotels), mining and quar-
rying, provided that the activities
have been carried out in Vietnam.
For the purposes of sub-paragraph
(c) of this paragraph a tax of 15
per cent calculated on a Swedish
tax base should be considered to

have been paid for such activities
under those conditions mentioned

in the previous sentence.

(e) For the purposes of sub-pa-

ragraph (a) of this paragraph the
Vietnamese tax paid in respect of
royalties received (which can not
according to paragraph 2 of Article

12 exceed 5 per cent of the gross

amount of such royalty) as a consi-
deration for the use of any patent,
design or model, plan, secret for-
mula or process, or for information
concerning industrial, commercial
or scientific experience shall where
it has been used in such an activity
as specified in sub-paragraph (d)
under the conditions specified in
that sub-paragraph, be deemed to

background image

SFS 1994:789

under där angivna villkor.

f) Bestämmelserna i d och e

gäller endast i fråga om de tio
första åren under vilka detta avtal
tillämpas. Denna period kan för-
längas genom ömsesidig överens-
kommelse mellan de behöriga
myndigheterna.

Artikel 23

Begränsningar av förmåner

I fall då person uppbär inkomst

(med undantag för utdelning enligt
artikel 10) från källa i annan stat
än Vietnam och sådan inkomst är
undantagen från beskattning i
Vietnam enligt vietnamesisk lag-
stiftning och också undantagen från
beskattning i Sverige enligt be-
stämmelserna i detta avtal, får
Sverige, utan hinder av bestämmel-
serna i detta avtal, beskatta sådan
inkomst i enlighet med sin interna
lagstiftning.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutan-

de stat skall inte i den andra av-
talsslutande staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den be-
skattning och därmed sammanhäng-
ande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållan-
den är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftstäl-

le, som företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten, skall i denna andra stat inte
vara mindre fördelaktig än beskatt-
ningen av företag i denna andra
stat, som bedriver verksamhet av
samma slag. Denna bestämmelse

48-SFS 1994

always have been paid at a rate of

10 per cent, of the gross amount of

the royalties.

(f) The provisions of paragraphs

(d) and (e) shall apply only for the
first ten years during which this
Agreement is effective. This period
may be extended by a mutual
agreement between the competent
authorities.

Article 23

Limitation of benefits

Where any person derives in-

come other than dividends mentio-
ned in Article 10 from a source
situated outside Vietnam and such
income is exempt from tax under
the laws of Vietnam and also ex-
empt from tax in Sweden under
this Agreement, Sweden may tax
such income under its own laws
notwithstanding the provisions of
this Agreement.

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting

State shall not be subjected in the

other Contracting State to any
taxation or any requirement con-
nected therewith, which is other or
more burdensome than the taxation
and connected requirements to
which nationals of that other State
in the same circumstances are or
may be subjected.

2. The taxation on a permanent

establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be
less favourably levied in that other

State than the taxation levied on
enterprises of that other State
carrying on the same activities.

1505

background image

SFS 1994:789

anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att medge
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådant person-
ligt avdrag vid beskattningen,
sådan skattebefrielse eller skatte-

nedsättning på grund av civilstånd
eller försörjningsplikt mot familj,
som medges person med hemvist i
den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmel-

serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11

punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 i
detta avtal tillämpas, är ränta,
royalty och annan betalning från

företag i en avtalsslutande stat till

person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgilla
vid bestämmandet av den beskatt-
ningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som
betalning till person med hemvist i
den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande

stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, skall inte i den först-
nämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är
eller kan bli underkastat.

5. Bestämmelserna i punkterna 2

och 4 i denna artikel skall inte
tillämpas avseende vietnamesisk
skatt på vinstöverföring, vilken inte
i något fall får överstiga 10 procent
av vinstens bruttobelopp. Angivna
bestämmelser skall inte heller
tillämpas på grund av beskattning i
Vietnam av verksamhet avseende
oljeletning eller oljeutvinning eller

jordbruk.

6. Bestämmelserna i denna arti-

kel anses inte medföra skyldighet

1506

This provision shall not be constru-
ed as obliging a Contracting State
to grant to residents of the other
Contracting State any personal
allowances, reliefs and reductions
for taxation purposes on account of
civil status or family responsibiliti-

es which it grants to its own resi-
dents.

3. Except where the provisions

of paragraph 1 of Article 9, para-
graph 7 of Article 11 or paragraph
6 of Article 12 of this Agreement
apply, interest, royalties and other
disbursements paid by an enterpri-
se of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State
shall, for the purpose of determi-
ning the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-men-
tioned State.

4. Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is whol-
ly or partly owned or controlled,

directly or indirectly, by one or
more residents of the other Con-
tracting State, shall not be subjec-
ted in the first-mentioned State to

any taxation or any requirement
connected therewith which is other
or more burdensome than the
taxation and connected require-
ments to which other similar enter-
prises of the first-mentioned State
are or may be subjected.

5. The provisions of paragraphs

2 and 4 of this Article shall not
apply to the Vietnamese profit
remittance tax, which in any case
shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of profits remitted,
and the Vietnamese taxation in
respect of oil exploration or pro-
duction activities or in respect of

agricultural production activities.

6. Nothing contained in this

Article shall be construed as obli-

background image

SFS 1994:789

för en avtalsslutande stat att medge
fysiska personer som inte har
hemvist i denna stat sådant person-
ligt avdrag vid beskattningen,
sådan skattebefrielse eller skatte-
nedsättning som medges personer
med hemvist i denna stat.

7. Bestämmelserna i denna arti-

kel skall endast tillämpas på skatter
som omfattas av detta avtal.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en person med hemvist i

en avtalsslutande stat anser att

myndighet i en avtalsslutande stat
eller i båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom
medför eller kommer att medföra
beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal kan han,
utan att detta påverkar hans rätt att

använda sig av de rättsmedel som
finns i dessa staters interna rätts-
ordning, framlägga saken för den
behöriga myndigheten i den av-
talsslutande stat där personen har

hemvist. Saken skall framläggas

inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om
den åtgärd som givit upphov till
beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, skall myn-

digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider
mot avtalet. Överenskommelse som
träffats skall genomföras utan

hinder av tidsgränser i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning.

ging either Contracting State to
grant to individuals not resident in
that State any of the personal al-
lowances, reliefs and reductions
for tax purposes which are granted
to individuals so resident.

7. The provisions of this Article

shall apply only to the taxes which
are the subject of this Agreement.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person who is a

resident of a Contracting State
considers that the actions of the
competent authority of one or both
of the Contracting States result or
will result for him in taxation not
in accordance with the provisions
of this Agreement, he may, irre-
spective of the remedies provided
by the domestic law of those Sta-
tes, present his case to the compe-
tent authority of the Contracting

State of which the person is a
resident. The case must be presen-
ted within three years from the
first notification of the action re-
sulting in taxation not in accord-
ance with the provisions of the
Agreement.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Con-
tracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not

in accordance with this Agreement.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of
the Contracting States.

1507

background image

SFS 1994:789

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga
om tillämpningen av avtalet. De
kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall
som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda
i direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i
de fall som angivits i föregående
punkter. De behöriga myndigheter-
na skall genom överläggningar
utveckla lämpliga bilaterala för-
faringssätt, betingelser och tekniker
för att underlätta förfarandet vid
sådana ömsesidiga överenskommel-
ser som angivits i denna artikel.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är
nödvändiga för att tillämpa bestäm-
melserna i detta avtal eller i de
avtalsslutande staternas interna
lagstiftning beträffande skatter som
omfattas av avtalet, i den mån
beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. I

synnerhet skall upplysningar ut-
bytas för att förhindra skattebrott
och skatteundandragande av skatter
som omfattas av avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av
artikel 1. Upplysningar som en
avtalsslutande stat mottagit skall

behandlas såsom hemliga på sam-
ma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat. Om upplys-
ningarna ursprungligen ansetts vara
hemliga i den överförande staten

får de yppas endast för personer

eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och administrativa myn-

3. The competent authorities of

the Contracting States shall jointly
endeavour to resolve any difficulti-
es or doubts arising as to the appli-
cation of the Agreement. They
may also consult together for the
elimination of double taxation in

cases not provided for in the
Agreement.

4. The competent authorities of

the Contracting States may commu-
nicate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding

paragraphs. The competent authori-
ties, through consultations, shall
develop appropriate bilateral pro-
cedures, conditions, methods and
techniques for the implementation
of the mutual agreement procedure
provided for in this Article.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of

the Contracting States shall ex-
change such information as is
necessary for carrying out the
provisions of this Agreement or cf
the domestic laws of the Contract-
ing States concerning taxes covered
by the Agreement, insofar as the
taxation thereunder is not contrary
to the Agreement, in particular for
the prevention of fraud or evasion
of such taxes. The exchange of
information is not restricted by
Article 1. Any information recei-
ved by a Contracting State shall be
treated as secret in the same man-
ner as information obtained under
the domestic laws of that State.
However, if the information is
originally regarded as secret in the
transmitting State it shall be dis-
closed only to persons or authoriti-
es (including courts and admini-
strative bodies) involved in the
assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in

1508

background image

SFS 1994:789

digheter) som fastställer, uppbär
eller indriver eller handlägger åtal
eller besvär i fråga om skatter som
omfattas av avtalet. Dessa personer
eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana
ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentliga rättegångar eller
i domstolsavgöranden. De behöriga
myndigheterna skall genom över-
läggningar utveckla lämpliga be-

tingelser och tekniker för utbytet
av upplysningar, däri inbegripet
utbyte av upplysningar rörande
skatteflykt om detta anses lämpligt.

2. Bestämmelserna i punkt 1

anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och ad-
ministrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

b) lämna upplysningar som inte

är tillgängliga enligt lagstiftning
eller sedvanlig administrativ praxis
i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärshemlighet, industri-,
handels- eller yrkeshemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat för-
faringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida
mot allmänna hänsyn.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och
konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid be-

skattningen som enligt folkrättens
allmänna regler eller bestämmelser
i särskilda överenskommelser
tillkommer diplomatiska företräda-
re eller konsulära tjänstemän.

respect of, or the determination of
appeals in relation to, the taxes
which are the subject of the Agree-
ment. Such persons or authorities
shall use the information only for

such purposes. They may disclose
the information in public court
proceedings or in judicial deci-
sions. The competent authorities
shall, through consultation, develop
appropriate conditions, methods
and techniques concerning the
matters in respect of which such
exchanges of information shall be
made, including, where appropria-
te, exchanges of information re-
garding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions

of paragraph 1 be construed so as
to impose on a Contracting State
the obligation:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the law
and administrative practice of that

or of the other Contracting State;

(b) to supply information which

is not obtainable under the laws or
in the normal course of the admini-
stration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-
sional secret or trade process, or
information, the disclosure of
which would be contrary to public
policy.

Article 27

Diplomatic agents and consular

officers

Nothing in this Agreement shall

affect the fiscal privileges of diplo-
matic agents or consular officers
under the general rules of interna-
tional law or under the provisions
of special agreements.

1509

background image

SFS 1994:789

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna

skall skriftligen underrätta varandra
när de åtgärder som enligt respekti-
ve stats lagstiftning krävs för att
detta avtal skall träda i kraft har
vidtagits. Avtalet träder i kraft då
den sista av dessa underrättelser tas
emot.

2. Avtalets bestämmelser tilläm-

pas:

a) i Vietnam:

1) beträffande källskatter, på

skattepliktigt belopp som betalas
den 1 januari det år som följer
efter det kalenderår då avtalet
träder i kraft eller senare;

2) beträffande övriga vietname-

siska skatter, på inkomst som
uppkommer det kalenderår som
följer efter det kalenderår under
vilket avtalet träder i kraft och

efterföljande kalenderår.

b) i Sverige:

på inkomst som förvärvas den

1 januari det år som följer när-

mast efter det år då avtalet träder
i kraft eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess

att det uppsägs av en avtalsslutande
stat. Vardera avtalsslutande staten
kan på diplomatisk väg, skriftligen
uppsäga avtalet genom underrättel-
se härom minst sex månader före
utgången av något kalenderår som
följer efter en tidrymd av fem år
från den dag då avtalet trädde i
kraft. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla:

1510

Article 28

Entry into force

1. Each Contracting State shall

notify the other in writing that the
procedures required by its legisla-
tion for the entry into force of this
Agreement have been complied
with. The Agreement enters into
force with the reception of the last
notification.

2. The Agreement shall have

effect:

(a) in Vietnam:

(i) in respect of taxes withheld

at source, in relation to taxable
amounts paid on or after 1 Janu-
ary following the calendar year
in which the Agreement enters
into force;

(ii) in respect of other Viet-

namese taxes, in relation to
income, profits or gains arising
in the calendar year following
the calendar year in which the
Agreement enters into force, and
in subsequent calendar years.
(b) in Sweden:

on income derived on or after

the first day of January of the
year next following that of the
entry into force of the Agree-
ment.

Article 29

Termination

This Agreement shall remain in

force until terminated by a Con-
tracting State. Either Contracting
State may terminate the Agree-
ment, through the diplomatic chan-
nel, by giving to the other Con-
tracting State, written notice of
termination at least six months
before the end of any calendar year
after the expiration of a period of
five years from the date of its
entry into force. In such event the
Agreement shall cease to have

background image

SFS 1994:789

a) i Vietnam:

1) beträffande källskatter, på

skattepliktigt belopp som betalas
den 1 januari det år som följer
efter det kalenderår under vilket
underrättelsen lämnas eller sena-
re,

2) beträffande övriga vietname-

siska skatter, på inkomst som
uppkommer det kalenderår som
följer efter det kalenderår under
vilket underrättelsen lämnas och
efterföljande kalenderår.

b) i Sverige:

på inkomst som förvärvas den

1 januari det år som följer när-

mast efter det år under vilket
underrättelsen lämnas eller sena-
re.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
avtal.

Som skedde i Stockholm den 24

mars 1994, i två exemplar på viet-
namesiska, engelska och svenska
språken. Alla tre texterna äger lika

vitsord. För den händelse att tvist
uppkommer vid tolkningen skall
dock den engelska texten äga före-

träde.

För Konungariket
Sveriges regering

Dick Kling

För Socialistiska Republiken
Vietnams regering

Pham Ngac

effect:

(a) in Vietnam:

(i) in respect of taxes withheld

at source, in relation to taxable
amounts paid on or after 1 Janu-
ary following the calendar year
in which the notice of termina-
tion is given;

(ii) in respect of other Vietna-

mese taxes, in relation to inco-
me, profits or gains arising in
the calendar year following the
calendar year in which the notice
of termination is given, and in
subsequent calendar years.
(b) in Sweden:

on income derived on or after

the first day of January of the
year next following that in which
the notice of termination is gi-
ven.

IN WITNESS WHEREOF the

undersigned, being duly authorized
thereto by their respective Govern-
ments, have signed this Agree-
ment.

DONE in duplicate at Stockholm

this twentyfourth day of March of
the year one thousand nine hundred
and ninetyfour in the Vietnamese,
English and Swedish languages, all
texts being equally authoritative. In
case of divergency the English text
shall prevail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Dick Kling

For the Government of
the Socialist Republic of Vietnam

Pham Ngac

1511

background image

SFS 1994:789

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet

mellan Konungariket Sveriges
regering och Socialistiska Republi-
ken Vietnams regering för undvi-
kande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst, har un-
dertecknade kommit överens om att
följande bestämmelser skall utgöra
en del av avtalet.

1. Till artikel 2

Det är överenskommet att sociala

avgifter, däri inbegripet den sven-
ska allmänna löneavgiften, inte
omfattas av detta avtal även om
avgifterna är beräknade på den
totala summan av ett företags
löneutbetalningar.

2. Till artikel 24

Under den tid Vietnam beviljar

tillstånd till investerare enligt lag-
stiftningen för utländska investe-
ringar i Vietnam i vilka den be-

skattning som investeraren skall
vara underkastad är angiven, skall
uttaget av skatt enligt sådant till-
stånd vilket särskilt anger skatt-
skyldigheten för investeraren, inte
anses strida mot bestämmelserna i
artikel 24 punkterna 2 och 4.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
protokoll.

Som skedde i Stockholm den 24

mars 1994, i två exemplar på viet-
namesiska, engelska och svenska
språken. Alla tre texterna äger lika

vitsord. För den händelse att tvist
uppkommer vid tolkningen skall
dock den engelska texten äga före-
träde.

1512

PROTOCOL

At the moment of signing the

Agreement between the Govern-
ment of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Socia-
list Republic of Vietnam for the
avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income,
the undersigned have agreed that
the following provisions shall form
an integral part of the Agreement.

I. Ad Article 2

It is agreed that social security

fees, including the Swedish Gene-
ral Salary-fee, are not covered by
this Agreement even though they
may be calculated on the total
amounts of wages or salaries paid
by enterprises.

II. Ad Article 24

For so long as Vietnam continu-

es to grant to investors licences
under the Law on Foreign Invest-
ment in Vietnam, which specify
the taxation to which the investor
shall be subject, the imposition of
such taxation shall not be regarded
as breaching the terms of para-
graphs 2 and 4 of Article 24.

IN WITNESS WHEREOF the

undersigned, being duly authorized
thereto by their respective Govern-

ments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Stockholm

this twentyfourth day of March of
the year one thousand nine hundred
and ninetyfour in the Vietnamese,

English and Swedish languages, all
texts being equally authoritative. In
case of divergency the English text
shall prevail.

background image

SFS 1994:789

För Konungariket For the Government of

Sveriges regering the Kingdom of Sweden

Dick Kling Dick Kling

För Socialistiska Republiken For the Government of
Vietnams regering the Socialist Republic of Vietnam
Pham Ngac Pham Ngac

1513

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.