SFS 1994:790 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

SFS 1994_790 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:790

Utkom från trycket
den 21 juni 1994

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Vitryssland;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Vitryssland
undertecknade den 10 mars 1994 skall gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelse i avtalet beskattas endast i Vitryssland, skall sådan inkomst

inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhål-

landet mellan Sverige och Vitryssland, nämligen

- lagen (1982: 708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sov-

jetunionen,

- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
och deras anställda,

- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:230, bet. 1993/94:SkU39, rskr. 1993/94:346.

1513

background image

SFS 1994:790

AVTAL MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGE
OCH REPUBLIKEN
VITRYSSLAND FÖR

UNDVIKANDE AV

DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRANDE AV

SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE
SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sveriges regering

och Republiken Vitrysslands rege-

ring, som önskar ingå ett avtal for
undvikande av dubbelbeskattning

och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer

som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är:

a) i Republiken Vitryssland:

1) skatten på inkomst och vinst

som förvärvas av juridiska perso-
ner,

2) inkomstskatten för fysiska

personer, och

3) skatten på fast egendom;

(i det följande benämnda "vitrysk

skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskat-
ten däri inbegripna,

CONVENTION BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND

THE REPUBLIC OF BELARUS
FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Republic of Belarus, desiring to
conclude a Convention for the
Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion

with respect to Taxes on Income,
have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to

persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Con-

vention shall apply are:

(a) In the Republic of Belarus:

(i) the tax on income and pro-

fits of legal persons;

(ii) the income tax of individu-

als; and

(iii) the tax on immovable

property;
(hereinafter referred to as "Re-

public of Belarus tax");

(b) in Sweden:

(i) the State income tax (den

statliga inkomstskatten), includ-
ing the sailors' tax (sjömans-

Bilaga

1514

background image

SFS 1994:790

2) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister
m.fl., och

4) den kommunala inkomstskat-

ten;

(i det följande benämnda "svensk

skatt").

2. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck-
nandet av detta avtal påförs vid
sidan av eller i stället för de skatter
som anges i punkt 1. De behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall meddela varandra de

väsentliga ändringar som vidtagits

i respektive skattelagstiftning.

3. Straffavgifter som påförs en

skattskyldig på grund av skatte-
bedrägeri eller annan skatteflykt
eller ränta som påförs på grund av
för sent erlagda skatter anses vid
tillämpningen av detta avtal inte

som skatter.

4. Vid tillämpningen av artiklar-

na 7 och 14 skall den vitryska
skatten på tast egendom som anges
i punkt 1 a) i denna artikel anses

som en skatt på inkomst eller skatt
på vinst beroende på sammanhang-

et.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen

av detta avtal följande uttryck

skatten) and the coupon tax
(kupongskatten);

(ii) the special income tax for

non-residents (den sarskilda in-
komstskatten for utomlands
bosatta);

(iii) the special income tax for

non-resident artistes and athletes

(den sarskilda inkomstskatten for

utomlands bosatta artister m.fl.);
and

(iv) the communal income tax

(den kommunala inkomstskat-
ten);
(hereinafter referred to as "Swe-

dish tax").

(2) The Convention shall apply

also to any identical or substantial-
ly similar taxes which are imposed
after the date of signature of the

Convention in addition to, or in
place of, the taxes referred to in
paragraph (1). The competent
authorities of the Contracting Sta-
tes shall notify each other of any
substantial changes which have
been made in their respective taxa-
tion laws.

(3) Penalty charges levied on a

taxpayer because of tax fraud or
other evasion of taxes or interest
charged because of late payment of
taxes shall not be considered as
taxes for the purposes of this Con-
vention.

. (4) For the purposes of Articles

7 and 14 the Republic of Belarus
tax on immovable property mentio-
ned in paragraph (l)(a) of this
Article shall be considered as an
income tax or a profits tax, as the
context requires.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this

Convention, unless the context
otherwise requires:

1515

background image

SFS 1994:790

nedan angiven betydelse:

a) "Republiken Vitryssland"

åsyftar det område som utgör

Republiken Vitrysslands territorium
i enlighet med folkrätten och där
Republiken Vitrysslands skattelag-

stiftning tillämpas;

b) "Sverige" åsyftar Konungari-

ket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk
betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra
havsområden över vilka Sverige, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion;

c) "en avtalsslutande stat" och

"den andra avtalsslutande staten"

åsyftar Republiken Vitryssland och
Sverige beroende på sammanhang-
et;

d) "person" inbegriper fysisk

person, bolag och annan person-
sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar aktiebolag

eller annan juridisk person med
obegränsat eller begränsat ansvar

för delägarna, eller annan samman-

slutning som vid inkomstbeskatt-
ningen behandlas som juridisk
person;

f) "företag i en avtalsslutande

stat" och "företag i den andra
avtalsslutande staten" åsyftar före-
tag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat
respektive företag som bedrivs av
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar

transport med skepp eller luftfartyg

som används av företag i en av-
tal sslu tände stat utom då skeppet

eller luftfartyget används uteslutan-
de mellan platser i den andra av-
talsslutande staten;

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har med-

borgarskap i en avtalsslutande
stat,

2) juridisk person, handels-

bolag och annan sammanslutning
som bildats enligt den lagstift-
ning som gäller i en avtalsslutan-

1516

(a) the term "the Republic of

Belarus" means the territory form-
ing the State territory of the Re-
public of Belarus in accordance
with international law and to which
the tax laws of the Republic of
Belarus apply;

(b) the term "Sweden" means the

Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, in-
cludes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as
other maritime areas over which
Sweden in accordance with interna-
tional law exercises sovereign
rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting

State" and "the other Contracting
State" mean the Republic of Be-
larus or Sweden, as the context
requires;

(d) the term "person" includes an

individual, a company and any
other body of persons;

(e) the term "company" means

any corporation or other legal
entity with unlimited or limited
liability, or any other body corpo-

rate which is treated as a separate

entity for income tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a

Contracting State" and "enterprise
of the other Contracting State"
mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Con-
tracting State and an enterprise
carried on by a resident of the

other Contracting State;

(g) the term "international traf-

fic" means any transport by a ship
or aircraft operated by an enterpri-
se of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is opera-
ted solely between places in the
other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing

the nationality of a Contracting
State;

(ii) any legal person, partner-

ship and association deriving its
status as such from the laws in

force in a Contracting State;

background image

de stat;

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Republiken Vitryssland,

finansministeriet i Republiken
Vitryssland eller dess befullmäk-
tigade ombud,

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndig-
het vid tillämpningen av detta
avtal.

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har enligt den statens lag-
stiftning i fråga om sådana skatter

på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "person med
hemvist i en avtalsslutande stat"
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, plats för bolags
bildande, bosättning, plats för

företagsledning eller annan lik-
nande omständighet, dock att

a) uttrycket inte inbegriper per-

son som är skattskyldig i denna
stat endast för inkomst från källa i

denna stat, samt

b) beträffande handelsbolag och

dödsbo, inbegriper uttrycket sådan
person endast i den mån dess in-
komst är skattepliktig i denna stat
på samma sätt som inkomst som
förvärvas av person med hemvist

där, antingen hos handelsbolaget
eller dödsboet, eller hos dess del-
ägare.

2. Då på grund av bestämmelser-

na i punkt 1 fysisk person har

1517

SFS 1994:790

(i) the term "competent authori-

ty" means:

(i) in the Republic of Belarus,

the Ministry of Finance of the
Republic of Belarus or its autho-
rized representative; and

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized represen-
tative or the authority which is
designated as a competent autho-
rity for the purposes of this
Convention.

(2) As regards the application of

the Convention by a Contracting
State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which
it has under the law of that State

concerning the taxes to which the

Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this

Convention, the term "resident of
a Contracting State" means any

person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, place of
incorporation, residence, place of
management or any other criterion
of a similar nature, provided,
however, that

(a) this term does not include

any person who is liable to tax in
that State in respect only of income

from sources in that State; and

(b) this term applies, for a part-

nership or estate, only to the extent

that the income derived by such

partnership or estate is subject to
tax in that State as the income of a
resident, either in its hands or in
the hands of its partners.

(2) Where by reason of the pro-

visions of paragraph (1) an indivi-

background image

SFS 1994:790

hemvist i båda avtalsslutande sta-

terna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den

stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans för-

fogande. Om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han

ha hemvist i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum
för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i

vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han
inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till
hans förfogande, anses han ha
hemvist i den stat där han stadig-
varande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av
dem, anses han ha hemvist i den
stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är med-
borgare i någon av dem, skall de
behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommel-
se.

3. Då på grund av bestämmelser-

na i punkt 1 annan person än fy-
sisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, skall de
behöriga myndigheterna söka av-
göra frågan genom ömsesidig

överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "fast drift-
ställe" en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken ett
företags verksamhet helt eller
delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe"

1518

dual is a resident of both Contract-

ing States, then his status shall be

determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a

resident of the State in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident of

the State with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

(b) if the State in which he has

his centre of vital interests cannot
be determined, or if he has not a
permanent home available to him
in either State, he shall be deemed
to be a resident of the State in
which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them,
he shall be deemed to be a resident
of the State of which he is a natio-
nal;

(d) if he is a national of both

States or of neither of them, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the pro-

visions of paragraph (1) a person
other than an individual is a resi-
dent of both Contracting States, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this

Convention, the term "permanent

establishment" means a fixed place
of business through which the
business of an enterprise is wholly
or partly carried on.

(2) The term "permanent esta-

background image

SFS 1994:790

innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,

f) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar,

g) byggnad som används för

försäljning av varor, och

h) plats för byggnads-, anlägg-

nings-, monterings- eller installa-
tionsverksamhet men endast om
verksamheten pågår under en tid-
rymd som överstiger tolv månader.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket "fast driftställe" inte
innefatta:

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget till-
höriga varor,

b) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utläm-
nande,

c) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom

annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för inköp av varor eller
inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att för företaget bedriva
annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att kombinera verksam-
heter som anges i punkterna a-e,
under förutsättning att hela verk-

samheten som bedrivs från den
stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande

eller biträdande art.

blishment" includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of ex-
traction of natural resources;

(g) a building used for selling

goods; and

(h) a building site, a construc-

tion, assembly or installation pro-

ject but only where such site or

project continues for a period of

more than twelve months.

(3) Notwithstanding the prece-

ding provisions of this Article, the
term "permanent establishment"
shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpo-
se of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to

the enterprise solely for the purpo-
se of processing by another enter-

prise;

(d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise or of collecting in-
formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed

place of business solely for any
combination of activities mentioned
in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of
the fixed place of business result-
ing from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

1519

background image

SFS 1994:790

4. Om en person - som inte är

sådan oberoende representant på
vilken punkt 5 tillämpas - är verk-
sam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den andra avtalsslutande
staten samt i den förstnämnda

avtalsslutande staten har och där
regelmässigt använder fullmakt att
sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag - utan hinder av be-
stämmelserna i punkterna 1 och 2 -
ha fast driftställe i denna stat be-
träffande varje verksamhet som

denna person bedriver för före-
taget. Detta gäller dock inte om
den verksamhet som denna person
bedriver är begränsad till sådan
som anges i punkt 3 och som - om
den bedrevs från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet - inte
skulle göra denna stadigvarande
plats för affärsverksamhet till fast

driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt.

5. Företag i en avtalsslutande

stat anses inte ha fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten
endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoen-

de representant, under förutsättning
att sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat kontrollerar eller kon-
trolleras av ett bolag med hemvist

i den andra avtalsslutande staten

eller ett bolag som bedriver affärs-
verksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller
på annat sätt), medför inte i och

för sig att någotdera bolaget utgör
fast driftställe för det andra.

(4) Notwithstanding the provi-

sions of paragraphs (1) and (2),

where a person - other than an
agent of an independent status to
whom paragraph (5) applies - is
acting in a Contracting State on
behalf of an enterprise of the other
Contracting State, that enterprise
shall be deemed to have a perma-

nent establishment in the first-men-
tioned Contracting State in respect
of any activities which that person

undertakes for the enterprise, if
such a person has and habitually
exercises in that State an authority
to conclude contracts in the name
of the enterprise, unless the ac-
tivities of such person are limited
to those mentioned in paragraph
(3) which, if exercised through a
fixed place of business, would not
make this fixed place of business a

permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

(5) An enterprise of a Contract-

ing State shall not be deemed to
have a permanent establishment in
the other Contracting State merely
because it carries on business in
that other State through a broker,
general commission agent or any

other agent of an independent
status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of
their business.

(6) The fact that a company

which is a resident of a Contract-
ing State controls or is controlled
by a company which is a resident
of the other Contracting State, or
which carries on business in that
other State (whether through a
permanent establishment or other-
wise) shall not of itself constitute
either company a permanent esta-
blishment of the other.

1520

background image

SFS 1994:790

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri
inbegripen inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom"

åsyftar mark och byggnader. Ut-
trycket inbegriper också tillbehör
till fast egendom, levande och döda
inventarier i lantbruk och skogs-
bruk, rättigheter på vilka bestäm-
melserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till

föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineral förekomst, källa eller

annan naturtillgång. Skepp, båtar
och luftfartyg anses inte vara fast
egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, ge-
nom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av

fast egendom som tillhör företag

och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yr-
kesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som före-

tag i en avtalsslutande stat förvär-
var, beskattas endast i denna stat,
såvida inte företaget bedriver rörel-
se i den andra avtalsslutande staten

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident

of a Contracting State from immo-
vable property (including income

from agriculture or forestry) situa-
ted in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable pro-

perty" means land and buildings.
The term shall also include pro-
perty accessory to immovable
property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of
general law respecting landed
property apply, usufruct of immo-
vable property and rights to vari-
able or fixed payments as conside-

ration for the working of, or the
right to work, mineral deposits,
sources and other natural resour-

ces. Ships, boats and aircraft shall
not be regarded as immovable
property.

(3) The provisions of paragraph

(1) shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use
in any other form of immovable
property.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (3) shall also apply to the
income from immovable property
of an enterprise and to income
from immovable property used for
the performance of independent
personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise

of a Contracting State shall be
taxable only in that State unless the
enterprise carries on business in
the other Contracting State through

1521

background image

SFS 1994:790

från där beläget fast driftställe. Om
företaget bedriver rörelse på nyss

angivet sätt, får företagets inkomst
beskattas i den andra staten, men
endast så stor del därav som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande

stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där be-
läget fast driftställe hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3
föranleder annat, i vardera avtals-
slutande staten till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha för-
värvat om det varit ett fristående

företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor och

självständigt avslutat affärer med
det företag till vilket driftstället
hör.

3. Vid bestämmandet av fast

driftställes inkomst medges avdrag

för utgifter som uppkommit för det
fasta driftstället, härunder inbegrip-

na utgifter för företagets ledning
och allmänna förvaltning, oavsett

om utgifterna uppkommit i den stat
där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

4. I den mån inkomst,hänförlig

till fast driftställe brukat i en av-
talsslutande stat bestämmas på
grundval av en fördelning av före-
tagets hela inkomst på de olika
delarna av företaget, hindrar be-
stämmelserna i punkt 2 inte att i
denna avtalsslutande stat den skat-
tepliktiga inkomsten bestäms ge-
nom sådant förfarande. Den för-

delningsmetod som används skall
dock vara sådan att resultatet över-
ensstämmer med principerna i
denna artikel.

1522

a permanent establishment situated
therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of
them as is attributable to that per-
manent establishment.

(2) Subject to the provisions of

paragraph (3), where an enterprise
of a Contracting State carries on
business in the other Contracting
State through a permanent esta-

blishment situated therein, there
shall in each Contracting State be
attributed to that permanent esta-
blishment the profits which it
might be expected to make if it
were a distinct and separate enter-
prise engaged in the same or simi-
lar activities under the same or
similar conditions and dealing
wholly independently with the

enterprise of which it is a perma-
nent establishment.

(3) In the determination of the

profits of a permanent establish-
ment, there shall be allowed as
deductions expenses which are
incurred for the purposes of the
business of the permanent esta-
blishment, including executive and
general administrative expenses so

incurred, whether in the State in

which the permanent establishment

is situated or elsewhere.

(4) Insofar as it has been custo-

mary in a Contracting State to
determine the profits to be attribu-
ted to a permanent establishment
on the basis of an apportionment of
the total profits of the enterprise to
its various parts, nothing in para-
graph (2) shall preclude that Con-
tracting State from determining the
profits to be taxed by such an
apportionment as may be customa-
ry; the method of apportionment
adopted shall, however, be such
that the result shall be in accordan-
ce with the principles contained in
this Article.

background image

SFS 1994:790

5. Inkomst hänförs inte till fast

driftställe endast av den anledning-
en att varor inköps genom det festa
driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av före-

gående punkter bestäms inkomst
som är hänförlig till det fasta drift-
stället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och till-
räckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse

inkomster som behandlas särskilt i

andra artiklar av detta avtal, berörs
bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett

företag i en avtalsslutande stat

genom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik,
beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas beträffande inkomst som

förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av
AB Aerotransport (ABA), den

svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i ett
gemensamt företag eller en interna-
tionell driftsorganisation.

(5) No profits shall be attributed

to a permanent establishment by
reason of the mere purchase by
that permanent establishment of
goods or merchandise for the en-
terprise.

(6) For the purposes of the pre-

ceding paragraphs, the profits to be
attributed to the permanent esta-
blishment shall be determined by

the same method year by year
unless there is good and sufficient
reason to the contrary.

(7) Where profits include items

of income which are dealt with
separately in other Articles of this
Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a

Contracting State from the opera-
tion of ships or aircraft in interna-
tional traffic shall be taxable only
in that State.

(2) With respect to profits deri-

ved by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of paragraph
(1) shall apply only to such part of

the profits as corresponds to the
participation held in that consor-
tium by AB Aerotransport (ABA),
the Swedish partner of Scandinavi-
an Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragraph

(1) shall also apply to profits from
the participation in a joint business
or an international operating agen-
cy.

1523

background image

SFS 1994:790

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i

ledningen eller kontrollen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller
kontrollen av såväl ett företag i en

avtalsslutande stat som ett företag
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i båda dessa företags
kapital, iakttas följande.
Om mellan företagen i fråga om
handelsförbindelser eller finansiella

förbindelser avtalas eller föreskrivs

villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av var-
andra oberoende företag, får all in-
komst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villko-
ren i fråga inte tillkommit detta

företag, inräknas i detta företags
inkomst och beskattas i överens-

stämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat

inräknar i inkomsten för ett företag
i denna stat och i överensstämmel-
se därmed beskattar inkomst som

ett företag i den andra avtalsslutan-
de staten beskattats för i denna
andra stat samt den sålunda in-

räknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor
som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende
företag, skall denna andra stat

genomföra vederbörlig justering av
det skattebelopp som påförts för
inkomsten i denna stat. Vid sådan

justering iakttas övriga bestämmel-
ser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna överlägger vid behov med
varandra.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:
(a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or in-
directly in the management, control
or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the mana-
gement, control or capital of an
enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other
Contracting State,

and in either case conditions are
made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ
from those which would be made
between independent enterprises,
then any profits which would, but
for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have
not so accrued, may be included in
the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State

includes in the profits of an enter-
prise of that State - and taxes
accordingly - profits on which an
enterprise of the other Contracting
State has been charged to tax in
that other State and the profits so
included are profits which would
have accrued to the enterprise of
the first-mentioned State if the
conditions made between the two
enterprises had been those which
would have been made between
independent enterprises, then that
other State shall make an appropri-
ate adjustment to the amount of the
tax charged therein on those pro-

fits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to
the other provisions of this Con-

vention and the competent authori-
ties of the Contracting States shall
if necessary consult each other.

1524

background image

SFS 1994:790

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar ut-
delningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om

mottagaren har rätt till utdelningen
får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens

bruttobelopp, om den som har rätt

till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag), som

direkt innehar minst 30 procent av
det utbetalande bolagets kapital,

b) 10 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

Utan hinder av bestämmelserna i

a) och b) skall sådan utdelning
beskattas endast i den avtalsslutan-
de stat där den som har rätt till
utdelningen har hemvist om den
som har rätt till utdelningen är ett
bolag (med undantag av handels-

bolag) som direkt innehar 100
procent av det utbetalande bolagets
kapital men endast till den del
vinsten av vilken utdelningen be-
talas härrör från industriella aktivi-
teter eller tillverkning eller från

jordbruk, skogsbruk, fiske eller

turism (inbegripet restaurang- och
hotell verksamhet). Bestämmelsen i
detta stycke skall emellertid inte
tillämpas om vinsten av vilken
utdelningen betalas har undantagits
från beskattning i den andra av-
talsslutande staten.

Bestämmelserna i denna punkt

berör inte bolagets beskattning för
den vinst av vilken utdelningen
betalas.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company

which is a resident of a Contract-

ing State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) However, such dividends

may also be taxed in the Contract-
ing State of which the company
paying the dividends is a resident
and according to the laws of that
State, but if the recipient is the
beneficial owner of the dividends
the tax so charged shall not ex-
ceed:

(a) 5 per cent of the gross

amount of the dividends if the
beneficial owner is a company
(other than a partnership) which
holds directly at least 30 per cent
of the capital of the company pay-
ing the dividends;

(b) 10 per cent of the gross

amount of the dividends in all
other cases.

Notwithstanding the provisions

of sub-paragraphs (a) and (b) such
dividends shall be taxable only in
the Contracting State of which the
beneficial owner is a resident if the
beneficial owner is a company
(other than a partnership) which
holds directly 100 per cent of the
capital of the company paying the
dividends but only to the extent
that the profits out of which the
dividends are paid have been deri-
ved from industrial or manufac-
turing activities or from agricultu-
re, forestry, fishing or tourism
(including restaurants and hotels).
However, this exemption shall not
apply if the profits out of which
the dividends are paid have been
exempt from tax in the other Con-
tracting State.

This paragraph shall not affect

the taxation of the company in
respect of the profits out of which
the dividends are paid.

1525

background image

SFS 1994:790

3. Med uttrycket "utdelning"

förstås i denna artikel inkomst av

aktier eller andra rättigheter som

inte är fordringar, med rätt till

andel i vinst, samt inkomst av
andra andelar i bolag, som enligt
lagstiftningen i den stat där det
utdelande bolaget har hemvist vid

beskattningen behandlas på samma
sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till utdelningen har hemvist

i en avtalsslutande stat och bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten, där bolaget som be-
talar utdelningen har hemvist, från

där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordning-

en. I sådant fall tillämpas bestäm-

melserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andra avtalsslutan-
de staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelning-
en betalas till person med hemvist

i denna andra stat eller i den mån

den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt
samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna
andra stat, och inte heller beskatta
bolagets icke utdelade vinst, även
om utdelningen eller den icke
utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit
i denna andra stat.

1526

(3) The term "dividends" as used

in this Article means income from
shares or other rights, not being
debt-claims, participating in pro-
fits, as well as income from other

corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a resi-

dent.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall not apply if the

beneficial owner of the dividends,
being a resident of a Contracting
State, carries on business in the
other Contracting State of which
the company paying the dividends

is a resident, through a permanent
establishment situated therein, or

performs in that other State in-
dependent personal services from a

fixed base situated therein, and the

holding in respect of which the
dividends are paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In
such case the provisions of Article
7 or Article 14, as the case may
be, shall apply.

(5) Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on
the dividends paid by the company,

except insofar as such dividends
are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a
permanent establishment or a fixed
base situated in that other State,
nor subject the company's undistri-
buted profits to a tax on the com-
pany's undistributed profits, even
if the dividends paid or the undi-
stributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising
in such other State.

background image

SFS 1994:790

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till räntan får skat-
ten inte överstiga 5 procent av
räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 2 skall ränta beskattas
endast i den avtalsslutande stat där
mottagaren av räntan har hemvist
om någon av följande förutsätt-
ningar är uppfylld:

a) utbetalaren eller mottagaren av

räntan är den avtalsslutande staten
själv, någon av dess offentligrättsli-
ga organ, politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter
eller centralbanken i en avtalsslu-

tande stat;

b) räntan betalas på grund av lån

som godkänts av regeringen i den
avtalsslutande stat där utbetalaren
av räntan har hemvist;

c) räntan betalas på grund av lån

som beviljats eller garanterats av
en finansiell institution av offent-
ligrättslig natur med syfte att främ-

ja export eller utveckling under

förutsättning att krediten är be-

viljad på särskilt förmånliga vill-
kor;

d) räntan betalas på grund av lån

som beviljats av en bank om syftet
med lånet är att främja export eller
utveckling i den andra avtalsslutan-
de staten;

e) räntan betalas av ett företag i

den andra avtalsslutande staten

med anledning av räntemottagarens
kreditförsäljning av varor eller
industriell, kommersiell eller veten-

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contract-

ing State and paid to a resident of
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

(2) However, such interest may

also be taxed in the Contracting
State in which it arises and accord-
ing to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial ow-

ner of the interest the tax so char-
ged shall not exceed 5 per cent of

the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (2) interest shall
be taxable only in the Contracting
State where the recipient of the
interest is a resident if one of the
following requirements is fulfilled:

(a) The payer or the recipient of

the interest is the Contracting State
itself, a statutory body, a political
subdivision or a local authority
thereof or the Central Bank of a
Contracting State;

(b) the interest is paid in respect

of a loan which has been approved
by the Government in the Contract-
ing State where the payer of the
interest is a resident;

(c) the interest is paid in respect

of a loan granted or guaranteed by
a financial institution of a public
character with the objective to
promote exports or development, if
the credit is granted or guaranteed
on preferential conditions;

(d) the interest is paid in respect

of a loan granted by a bank if the
objective of the loan is to promote
exports or development in the
other Contracting State;

(e) the interest is paid in respect

of an indebtedness arising on the
sale on credit, by the recipient, of
any merchandise or industrial,
commercial or scientific equipment

1527

background image

SFS 1994:790

skaplig utrustning.

4. Med uttrycket "ränta" förstås

i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den säker-
ställts genom inteckning i fast

egendom eller inte och antingen
den medför rätt till andel i gäldenä-
rens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värde-
papper, som utfärdats av staten,
och inkomst av obligationer eller
debentures, däri inbegripna agiobe-
lopp och vinster som hänför sig till
sådana värdepapper, obligationer
eller debentures. Straffavgift på
grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av
denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken räntan härrör,
från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med

det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen. I sådant

fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren
är den staten själv, politisk under-
avdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigvaran-
de anordning i samband med vilken

den skuld uppkommit för vilken
räntan betalas, och räntan belastar
det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen, anses rän-

1528

to an enterprise of the other Con-
tracting State.

(4) The term "interest" as used

in this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and

whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits,
and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, includ-
ing premiums and prizes attaching
to such securities, bonds or deben-
tures. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as
interest for the purpose of this
Article.

(5) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall not apply if the
beneficial owner of the interest,

being a resident of a Contracting
State, carries on business in the
other Contracting State in which

the interest arises, through a per-
manent establishment situated
therein, or performs in that other
State independent personal services
from a fixed base situated therein,
and the debt-claim in respect of

which the interest is paid is effec-
tively connected with such perma-
nent establishment or fixed base. In
such case the provisions of Article
7 or Article 14, as the case may
be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to

arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a
political subdivision, a local autho-
rity or a resident of that State.
Where, however, the person pay-
ing the interest, whether he is a
resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed
base in connection with which the
indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such
interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then

background image

SFS 1994:790

tan härröra från den stat där det
fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och

den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tilläm-
pas bestämmelserna i denna artikel

endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i var-
dera avtalsslutande staten med

iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas

i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be-

skattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om

mottagaren har rätt till royaltyn,
får skatten inte överstiga:

a) 3 procent av royaltyns brutto-

belopp om royaltyn avser ersätt-
ning för nyttjandet av, eller rätten
att nyttja, patent, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod

eller för upplysning om erfaren-
hetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur;

b) 5 procent av royaltyns brutto-

belopp om royaltyn avser ersätt-
ning för nyttjandet av, eller rätten

such interest shall be deemed to
arise in the State in which the
permanent establishment or fixed
base is situated.

(7) Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between

both of them and some other per-
son, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the
amount which would have been
agreed upon by the payer and the

beneficial owner in the absence of

such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the pay-
ments shall remain taxable accord-
ing to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the
other provisions of this Conven-
tion.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Con-

tracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may

also be taxed in the Contracting

State in which they arise and ac-

cording to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial
owner of the royalties, the tax so
charged shall not exceed:

(a) 3 per cent of the gross

amount of the royalties if the roy-
alties have been received as a
consideration for the use, or the
right to use, any patent, secret
formula or process, or for informa-
tion concerning industrial, com-
mercial or scientific experience;

(b) 5 per cent of the gross

amount of the royalties if the roy-
alties have been received as a

1529

background image

SFS 1994:790

att nyttja, industriell, kommersiell
eller vetenskaplig utrustning; och

c) 10 procent av royaltyns brut-

tobelopp i övriga fall.

3. Med uttrycket "royalty" för-

stås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av, eller

för rätten att nyttja, upphovsrätt till

litterärt, konstnärligt eller veten-
skapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och film eller band för
radio- eller televisionsutsändning,
patent, varumärke, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept

eller hemlig tillverkningsmetod
samt för nyttjandet av, eller för

rätten att nyttja, industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig utrust-

ning eller för upplysning om erfa-
renhetsrön av industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller

utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det

fasta driftstället eller den stadig-

varande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren
är den staten själv, politisk under-
avdelning, lokal myndighet eller en
person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som
betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat

eller inte, i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigvaran-

consideration for the use of, or the
right to use, industrial, commercial
or scientific equipment; and

(c) 10 per cent of the gross

amount of the royalties in all other
cases.

(3) The term "royalties" as used

in this Article means payments of
any kind received as a considera-
tion for the use of, or the right to

use, any copyright of literary,
artistic or scientific work including
cinematograph films and films or

tapes for radio or television broad-

casting, any patent, trade mark,
design or model, plan, secret for-
mula or process, or for the use of,
or the right to use, industrial,
commercial, or scientific equip-
ment, or for information concern-
ing industrial, commercial or sci-
entific experience.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall not apply if the
beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting
State, carries on business in the
other Contracting State in which
the royalties arise, through a per-
manent establishment situated
therein, or performs in that other
State independent personal services
from a fixed base situated therein,

and the right or property in respect
of which the royalties are paid is
effectively connected with such
permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions
of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to

arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a
political subdivision, a local autho-
rity or a resident of that State.
Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or

not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed

1530

background image

SFS 1994:790

de anordning i samband varmed
skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar
det festa driftstället eller den sta-
digvarande anordningen, anses
royaltyn härröra från den stat där
det festa driftstället eller den sta-
digvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och

den som har rätt till royaltyn eller

mellan dem båda och annan person
royal ty beloppet, med hänsyn till

det nyttjande, den rätt eller den
upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetala-

ren och den som har rätt till royal-
tyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämn-

da belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstift-
ningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

7. Om Republiken Vitryssland i

ett avtal för undvikande av dubbel-
beskattning med tredje stat, som
den l juli 1993 var medlem i Or-

ganisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD),
överenskommer att undanta sådan

royal ty som avses i punkt 2 a) och
som härrör från Republiken Vit-
ryssland från vitrysk skatt eller att
begränsa den skattesats som anges
i nämnda punkt skall denna skatte-
befrielse eller lägre skattesats
tillämpas automatiskt som om detta

hade föreskrivits i punkt 2 a) i

denna artikel.

base in connection with which the
liability to pay the royalties was
incurred, and such royalties are
borne by such permanent establish-
ment or fixed base, then such
royalties shall be deemed to arise
in the State in which the permanent
establishment or fixed base is
situated.

(6) Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other per-
son, the amount of the royalties,
having regard to the use, right or
information for which they are
paid, exceeds the amount which

would have been agreed upon by

the payer and the beneficial owner
in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess

part of the payments shall remain
taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard
being had to the other provisions
of this Convention.

(7) If in any convention for the

avoidance of double taxation con-
cluded by the Republic of Belarus
with a third State, being a member
of the Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD) on July 1, 1993, the
Republic of Belarus would agree to
exempt royalties mentioned in sub-
paragraph (a) of paragraph (2)
arising in the Republic of Belarus
from the Republic of Belarus tax
on royalties or to limit the rate of
tax provided in that sub-paragraph
such exemption or lower rate shall
automatically apply as if it had
been specified in sub-paragraph (a)
of paragraph (2) of this Article.

1531

background image

SFS 1994:790

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat för-
värvar på grund av överlåtelse av
sådan fest egendom som avses i

artikel 6 och som är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse

av lös egendom, som utgör del av

rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande

stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom, hän-

förlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkes-

verksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i
den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Det-
samma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela

företaget) eller av sådan stadig-

varande anordning.

3. Vinst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat för-
värvar på grund av överlåtelse av
skepp eller luftfartyg som används
i internationell trafik eller av lös
egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp

eller luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt

tillämpas beträffande vinst som

förvärvas av det svenska, danska

och norska luftfartskonsortiet Scan-
dinavian Airlines System (SAS)
men endast i fråga om den del av
vinsten som motsvarar den andel i
konsortiet vilken innehas av AB
Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1-3 beskattas

1532

Article 13

Gains from the alienation of

property

(1) Gains derived by a resident

of a Contracting State from the
alienation of immovable property
referred to in Article 6 and situated
in the other Contracting State may
be taxed in that other State.

(2) Gains from alienation of

movable property forming part of
the business property of a perma-
nent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in
the other Contracting State or of
movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of
a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose
of performing independent personal
services, including such gains from
the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed
base, may be taxed in that other

State.

(3) Gains derived by a resident

of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft ope-
rated in international traffic or
movable property pertaining to the
operation of such ships or aircraft,
shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by

the Swedish, Danish and Norwegi-
an air transport consortium Scandi-
navian Airlines System (SAS), the
provisions of this paragraph shall
apply only to such portion of the
gains as corresponds to the partici-
pation held in that consortium by
AB Aerotransport (ABA), the
Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of

any property other than that refer-
red to in paragraphs (1), (2) and

background image

SFS 1994:790

endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av

andelar eller andra rättigheter i ett
bolag med hemvist i en av de

avtalsslutande staterna som för-

värvas av en fysisk person som har
haft hemvist i denna stat och fått
hemvist i den andra avtalsslutande

staten får - utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 4 - beskattas i
den förstnämnda avtalsslutande
staten om avyttringen av andelarna
eller rättigheterna inträffar vid
något tillfälle under de tio år som

följer närmast efter det att perso-

nen upphört att ha hemvist i den

förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person

med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar genom att utöva fritt

yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna

stat om han inte i den andra av-
talsslutande staten har en stadig-

varande anordning som regelmäs-

sigt står till hans förfogande för att
utöva verksamheten. Om han har
en sådan stadigvarande anordning,
får inkomsten beskattas i denna

andra stat men endast så stor del
av den som är hänförlig till denna
stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbe-

griper särskilt självständig veten-
skaplig, litterär och konstnärlig
verksamhet, uppfostrings- och un-
dervisningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läka-
re, advokat, ingenjör, arkitekt,
tandläkare och revisor utövar.

(3), shall be taxable only in the
Contracting State of which the
alienator is a resident.

(5) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (4), gains from
the alienation of shares or other
corporate rights of a company

which is a resident of one of the

Contracting States derived by an
individual who has been a resident
of that State and who has become
a resident of the other Contracting
State, may be taxed in the first-
mentioned State if the alienation of
such property occur at any time
during the ten years following the
date on which the individual has
ceased to be a resident of the first-
mentioned State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an indivi-

dual who is a resident of a Con-
tracting State in respect of pro-

fessional services or other activities

of an independent character shall
be taxable only in that State unless
he has a fixed base regularly avail-
able to him in the other Contract-
ing State for the purpose of per-
forming his activities. If he has
such a fixed base, the income may
be taxed in the other State but only
so much thereof as is attributable
to that fixed base.

(2) The term "professional servi-

ces" includes especially indepen-
dent scientific, literary, artistic,
educational or teaching activities as
well as the independent activities
of physicians, lawyers, engineers,
architects, dentists and accountants.

1533

background image

SFS 1994:790

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan

liknande ersättning som person
med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär på grund av anställning

endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtalsslu-

tande staten. Om arbetet utförs i
denna andra stat, får ersättning
som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 1 beskattas ersättning,
som person med hemvist i en

avtalsslutande stat uppbär för arbe-

te som utförs i den andra avtalsslu-
tande staten, endast i den först-
nämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidrymd eller tidrym-
der som sammanlagt inte överstiger

183 dagar under en tolvmånaders-

period, och

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes väg-
nar, samt

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe eller stadigvarande an-
ordning som arbetsgivaren har i
den andra staten.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg,
som används i internationell trafik
av ett företag i en avtalsslutande
stat, beskattas i denna stat. Om
person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst av arbete, vilket
utförs ombord på ett luftfartyg som
används i internationell trafik av
luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas
inkomsten endast i Sverige.

1534

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of

Articles 16, 18 and 19, salaries,
wages and other similar remunera-
tion derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only
in that State unless the employment
is exercised in the other Contract-
ing State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in
that other State.

(2) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (1), remunera-
tion derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days within any period of 12

months; and

(b) the remuneration is paid by,

or on behalf of, an employer who
is not a resident of the other State;
and

(c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has
in the other State.

(3) Notwithstanding the prece-

ding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of
an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in interna-
tional traffic by an enterprise of a
Contracting State may be taxed in
that State. Where a resident of
Sweden derives remuneration in
respect of an employment exer-
cised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air
transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), such remu-

neration shall be taxable only in

Sweden.

background image

SFS 1994:790

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av medlem i
styrelse i bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelser-

na i artiklarna 14 och 15 får in-
komst, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i
den andra avtalsslutande staten i
egenskap av artist, såsom teater-
eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker, eller
av idrottsman, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom per-

sonlig verksamhet, som artist eller
idrottsman utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan

person, får denna inkomst, utan
hinder av bestämmelserna i artik-

larna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller
idrottsmannen utövar verksamhe-
ten.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande

ersättningar

1. Om inte bestämmelserna i

artikel 19 punkt 2 föranleder annat

får pension och annan liknande

ersättning, utbetalning enligt social-

försäkringslagstiftningen och liv-
ränta, vilka härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till person

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar

payments derived by a resident of
a Contracting State in his capacity
as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resi-
dent of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportsmen

(1) Notwithstanding the provi-

sions of Articles 14 and 15, in-
come derived by a resident of a
Contracting State as an entertainer,
such as a theatre, motion picture,
radio or television artiste, or a

musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such
exercised in the other Contracting
State, may be taxed in that other
State.

(2) Where income in respect of

personal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his
capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself
but to another person, that income
may, notwithstanding the provi-
sions of Articles 7, 14 and 15, be
taxed in the Contracting State in

which the activities of the entertai-
ner or sportsman are exercised.

Article 18

Pensions, annuities and similar

payments

(1) Subject to the provisions of

paragraph (2) of Article 19, pen-
sions and other similar remunera-
tion, disbursements under the
Social Security legislation and
annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the

1535

background image

SFS 1994:790

med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas i den först-
nämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta"

förstås i denna artikel ett fastställt
belopp, som utbetalas periodiskt på
fastställda tider under en persons
livstid eller under angiven eller
fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att

verkställa dessa utbetalningar som
ersättning för däremot fullt svaran-
de vederlag i penningar eller pen-
ningars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag

för pension), som betalas av en

avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter till fysisk per-
son på grund av arbete som utförs
i denna stats, politiska underav-
delningars eller lokala myndig-
heters tjänst, beskattas endast i
denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas

emellertid endast i den avtalsslutan-
de stat i vilken den fysiska perso-
nen har hemvist, om arbetet utförs
i denna stat och personen i fråga:

1) är medborgare i denna stat,

eller

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av,

eller från fonder inrättade av, en
avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförts i denna stats,
dess politiska underavdelningars
eller lokala myndigheters tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension (med undantag

för pension som utbetalas enligt

1536

other Contracting State may be
taxed in the first-mentioned Con-
tracting State.

(2) The term "annuity" means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make
the payments in return for adequate
and full consideration in money or
money's worth.

Article 19

Government service

(l)(a) Remuneration, other than

a pension, paid by a Contracting
State or a political subdivision or a
local authority thereof to an in-

dividual in respect of services
rendered to that State or subdivi-
sion or authority shall be taxable
only in that State.

(b) However, such remuneration

shall be taxable only in the other
Contracting State if the services
are rendered in that other State and
the individual is a resident of that
State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident

of that State solely for the purpo-
se of rendering the services.

(2)(a) Any pension paid by, or

out of funds created by, a Con-
tracting State or a political sub-
division or a local authority thereof
to an individual in respect of servi-
ces rendered to that State or sub-
division or authority shall be tax-
able only in that State.

(b) However, such pension (ex-

cept for pension paid under the

background image

SFS 1994:790

socialförsäkringslagstiftningen) be-
skattas emellertid endast i den
andra avtalsslutande staten om
personen i fråga har hemvist och är
medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna

15, 16 och 18 tillämpas på ersätt-

ning och pension som betalas på
grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av
en avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller

lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affårspraktikant,

som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat
hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för
sin undervisning eller utbildning,
beskattas inte i denna stat för be-

lopp som han erhåller för sitt uppe-

hälle, sin undervisning eller ut-
bildning, under förutsättning att
beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal,
beskattas endast i denna stat oav-

sett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egen-

dom som avses i artikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har
hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten från där beläget

49-SFS 1994

social security legislation) shall be
taxable only in the other Contract-
ing State if the individual is a
resident of, and a national of, that
State.

(3) The provisions of Articles

15, 16 and 18 shall apply to remu-

neration and pensions in respect of
services rendered in connection
with a business carried on by a
Contracting State or a political
subdivision or a local authority
thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or

business apprentice who is or was
immediately before visiting a Con-
tracting State a resident of the
other Contracting State and who is
present in the first-mentioned State
solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the
purpose of his maintenance, educa-
tion or training shall not be taxed
in that State, provided that such
payments arise from sources out-
side that State.

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident

of a Contracting State, wherever
arising, not dealt with in the fore-
going Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph

(1) shall not apply to income, other
than income from immovable
property as defined in paragraph
(2) of Article 6, if the recipient of
such income, being a resident of a
Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State

1537

background image

SFS 1994:790

fast driftställe eller utövar själv-

ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt den rät-
tighet eller egendom i fråga om
vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respekti-
ve artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av

dubbelbeskattning

1. Beträffande Republiken Vit-

ryssland skall dubbelbeskattning
undvikas på följande sätt:

Om person med hemvist i Re-

publiken Vitryssland förvärvar in-
komst som enligt bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Sverige,
skall Republiken Vitryssland från
vitrysk skatt på inkomsten avräkna
ett belopp motsvarande den in-
komstskatt som erlagts i Sverige på
inkomsten.

Sådan avräkning skall emellertid

inte överstiga den del av den vit-
ryska skatten, beräknad före av-
räkning, som är hänförlig till den

inkomst som får beskattas i Sveri-
ge.

2. Beträffande Sverige skall

dubbelbeskattning undvikas på föl-
jande sätt:

a) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt vitrysk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Republi-
ken Vitryssland, skall Sverige -
med beaktande av bestämmelserna
i svensk lagstiftning beträffande
avräkning av utländsk skatt (även i

den lydelse de framdeles kan få
genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här
ändras) - från den svenska skatten

1538

through a permanent establishment
situated therein, or performs in that
other State independent personal
services from a fixed base situated
therein, and the right or property
in respect of which the income is

paid is effectively connected with
such permanent establishment or

fixed base. In such case the pro-

visions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of the Republic of

Belarus, double taxation shall be
avoided as follows:

Where a resident of the Republic

of Belarus derives income which,
in accordance with the provisions
of this Convention, may be taxed
in Sweden, the Republic of Belarus
shall allow as a deduction from the
tax on the income of that resident,
an amount equal to the income tax
paid thereon in Sweden.

Such deduction shall not, how-

ever, exceed that part of the in-
come tax in the Republic of Be-
larus as computed before the de-
duction is given, which is attribu-
table to the income which may be
taxed in Sweden.

(2) In the case of Sweden,

double taxation shall be avoided as
follows:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the
laws of the Republic of Belarus
and in accordance with the pro-
visions of this Convention may be
taxed in the Republic of Belarus,
Sweden shall allow - subject to the
provisions of the law of Sweden
concerning credit for foreign tax
(as it may be amended from time
to time without changing the gene-
ral principle hereof) - as a deduc-
tion from the tax on such income,

background image

SFS 1994:790

på inkomsten avräkna ett belopp

motsvarande den vitryska skatt som

erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i artikel 19
beskattas endast i Republiken Vit-
ryssland, får Sverige - vid bestäm-
mandet av svensk progressiv skatt -
beakta sådan inkomst.

c) Vid tillämpningen av a) ovan

skall den vitryska skatten på fast
egendom som anges i artikel 2
punkt 1 a) anses som en inkomst-
skatt.

d) Utan hinder av bestämmelser-

na i a) i denna punkt är utdelning
från bolag med hemvist i Republi-
ken Vitryssland till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från
svensk skatt enligt bestämmelserna
i svensk lag om skattebefrielse for
utdelning som erhålles av svenska
bolag från dotterbolag utomlands.

e) Vid tillämpningen av a) i

denna punkt anses "den vitryska
skatt som erlagts" innefatta vitrysk
skatt som skulle ha erlagts om inte

tidsbegränsad befrielse från eller
nedsättning av skatt medgivits
enligt bestämmelser om skattelätt-
nader i vitrysk lagstiftning avsedd
att främja ekonomisk utveckling till
den del sådan befrielse eller ned-
sättning medgivits för vinster från

industriella aktiviteter eller till-
verkningsverksamhet eller från
jordbruk, skogsbruk, fiske eller
turism (restaurang- och hotellverk-
samhet däri inbegripna) under
förutsättning att verksamheten har

bedrivits i Republiken Vitryssland.
Vid tillämpningen av d) i denna
punkt skall en skatt om 15 procent
beräknad på ett svenskt beskatt-
ningsunderlag anses ha erlagts
avseende nämnda aktiviteter -
under förutsättning att de villkor
som anges i föregående mening är

an amount equal to the Republic of
Belarus tax paid in respect of such
income.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordan-
ce with the provisions of Article

19, shall be taxable only in the

Republic of Belarus, Sweden may,
when determining the graduated
rate of Swedish tax, take into
account the income which shall be
taxable only in the Republic of
Belarus.

(c) For the purpose of sub-para-

graph (a) of this paragraph the
Republic of Belarus tax on immo-
vable property mentioned in para-
graph (1) (a) of Article 2 shall be
considered as an income tax.

(d) Notwithstanding the provi-

sions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a
company which is a resident of the
Republic of Belarus to a company

which is a resident of Sweden shall
be exempt from Swedish tax accor-
ding to the provisions of Swedish

law governing the exemption of tax
on dividends paid to Swedish com-
panies by subsidiaries abroad.

(e) For the purposes of sub-pa-

ragraph (a) of this paragraph the
term "Republic of Belarus tax
paid" shall be deemed to include
the tax of the Republic of Belarus
which would have been paid but

for any time-limited exemption or
reduction of tax granted under
incentive provisions contained in
the laws of the Republic of Belarus
designed to promote economic
development to the extent that such
exemption or reduction is granted
for profits from industrial or manu-
facturing activities or from agricul-
ture, forestry, fishing or tourism
(including restaurants and hotels)
provided that the activities have
been carried out in the Republic of
Belarus. For the purposes of sub-
paragraph (d) of this paragraph a
tax of 15 per cent calculated on a
Swedish tax base shall be conside-
red to have been paid for such
activities - under those conditions

1539

background image

SFS 1994:790

uppfyllda.

f) Bestämmelserna i punkt e)

gäller endast i fråga om de fem

första åren under vilka detta avtal
tillämpas. Denna period kan för-

längas genom en ömsesidig över-

enskommelse mellan de behöriga

myndigheterna.

3. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal, om

a) bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat huvudsakligen
förvärvar sina inkomster från andra
stater

1) från aktiviteter sådana som

bank-, sjöfarts-, finans- eller
försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller liknande
enhet som tillhandahåller admini-
strativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver
rörelse huvudsakligen i andra
stater, och
b) sådan inkomst, i andra fall än

då tillämpning sker av den metod

för undvikande av dubbelbeskatt-

ning som normalt tillämpas av
denna stat, beskattas påtagligt lägre

enligt den statens lagstiftning än

inkomst av liknande verksamhet
som bedrivs inom denna stat eller
inkomst från verksamhet som
huvudkontor, coordination centre

eller liknande enhet som tillhanda-
håller administrativa eller andra

tjänster till en grupp av bolag som
bedriver rörelse i denna stat,
skall punkt 2 e) i denna artikel och
övriga bestämmelser i detta avtal
som medger undantag från beskatt-
ning eller reduktion av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant

bolag förvärvar och inte heller på
utdelning som betalas av sådant
bolag.

mentioned in the previous senten-
ce.

(f) The provisions of sub-para-

graph (e) shall apply only for the

first five years during which this
Convention is effective. This pe-

riod may be extended by a mutual
agreement between the competent
authorities.

(3) Notwithstanding any other

provision of this Convention, whe-
re

(a) a company that is a resident

of a Contracting State derives its
income primarily from other States
and

(i) from activities such as bank-

ing, shipping, financing or in-
surance or

(ii) from being the headquar-

ters, co-ordination centre or
similar entity providing admini-
strative services or other support
to a group of companies which
carry on business primarily in

other States; and
(b) except for the application of

the method of elimination of
double taxation normally applied

by that State, such income would
bear a significantly lower tax under
the laws of that State than income

from similar activities carried out

within that State or from being the
headquarters, co-ordination centre
or similar entity providing admini-
strative services or other support to
a group of companies which carry
on business in that State, as the
case may be,
sub-paragraph 2 (e) of this Article
and any other provisions of this
Convention conferring an exemp-
tion or a reduction of tax shall not
apply to the income of such com-
pany and to the dividends paid by
such company.

1540

background image

SFS 1994:790

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutan-

de stat skall inte i den andra av-
talsslutande staten bli föremål for
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli under-
kastad. Utan hinder av bestämmel-
serna i artikel 1 tillämpas denna
bestämmelse även på person som
inte har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

2. Beskattningen av fast driftstäl-

le, som företag i en avtalsslutande

stat har i den andra avtalsslutande
staten, skall i denna andra stat inte
vara mindre fördelaktig än beskatt-
ningen av företag i denna andra
stat, som bedriver verksamhet av
samma slag. Denna bestämmelse
anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att medge
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådant person-
ligt avdrag vid beskattningen,
sådan skattebefrielse eller skatte-
nedsättning på grund av civilstånd
eller försörjningsplikt mot familj,
som medges person med hemvist i
den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmel-

serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkt 7 eller artikel 12 punkt 6
tillämpas, är ränta, royalty och
annan betalning från företag i en
avtalsslutande stat till person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten avdragsgilla vid bestämman-

det av den beskattningsbara in-
komsten för sådant företag på
samma villkor som betalning till
person med hemvist i den först-
nämnda staten. På samma sätt är
skuld som företag i en avtalsslutan-
de stat har till person med hemvist

Article 23

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting

State shall not be subjected in the
other Contracting State to any
taxation or any requirement con-

nected therewith, which is other or
more burdensome than the taxation
and connected requirements to
which nationals of that other State
in the same circumstances are or
may be subjected. This provision
shall, notwithstanding the provi-
sions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of
one or both of the Contracting
States.

(2) The taxation on a permanent

establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be
less favourably levied in that other
State than the taxation levied on
enterprises of that other State
carrying on the same activities.
This provision shall not be constru-
ed as obliging a Contracting State

to grant to residents of the other
Contracting State any personal

allowances, reliefs and reductions

for taxation purposes on account of

civil status or family responsibiliti-
es which it grants to its own resi-
dents.

(3) Except where the provisions

of paragraph (1) of Article 9,
paragraph (7) of Article 11, or
paragraph (6) of Article 12, apply,
interest, royalties and other dis-
bursements paid by an enterprise
of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State
shall, for the purpose of determi-

ning the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the

same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-men-
tioned State. Similarly, any debts
of an enterprise of a Contracting

1541

background image

SFS 1994:790

i den andra avtalsslutande staten

avdragsgill vid bestämmandet av
sådant företags beskattningsbara

förmögenhet på samma villkor som

skuld till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande

stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller

indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, skall inte i den först-

nämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är

eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelser-

na i artikel 2 tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel på skatter av
varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig
ö verenskommelse

1. Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda av-

talsslutande staterna vidtagit åt-
gärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i

detta avtal kan han, utan att detta
påverkar hans rätt att använda sig
av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, fram-

lägga saken för den behöriga myn-

digheten i den avtalsslutande stat
där han har hemvist eller, om fråga
är om tillämpning av artikel 23
punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han är medborgare. Saken skall

framläggas inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit

State to a resident of the other
Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable
capital of such enterprise, be de-
ductible under the same conditions
as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned

State.

(4) Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is whol-
ly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or
more residents of the other Con-
tracting State, shall not be subjec-
ted in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement

connected therewith which is other
or more burdensome than the
taxation and connected require-
ments to which other similar enter-
prises of the first-mentioned State
are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article

shall, notwithstanding the provi-
sions of Article 2, apply to taxes
of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers

that the actions of one or both of
the Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by
the domestic law of those States,

present his case to the competent
authority of the Contracting State
of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph (1) of
Article 23, to that of the Contract-
ing State of which he is a national.
The case must be presented within
three years from the first notifica-
tion of the action resulting in taxa-

tion not in accordance with the
provisions of the Convention.

1542

background image

SFS 1994:790

upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men

inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, skall myn-

digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider

mot avtalet. Överenskommelse som
träffats skall genomföras utan
hinder av tidsgränser i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen
av avtalet. De kan även överlägga

i syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda

i direkt förbindelse med varandra i

syfte att träffa överenskommelse i
de fall som angivits i föregående
punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är
nödvändiga för att tillämpa bestäm-
melserna i detta avtal eller i de
avtalsslutande staternas interna
lagstiftning beträffande skatter som

omfattas av avtalet, i den mån

beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Ut-
bytet av upplysningar begränsas
inte av artikel 1. Upplysningar som

en avtalsslutande stat mottagit skall

(2) The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Con-
tracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not
in accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of
the Contracting States.

(3) The competent authorities of

the Contracting States shall endea-
vour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or
application of the Convention.
They may also consult together for
the elimination of double taxation
in cases not provided for in the
Convention.

(4) The competent authorities of

the Contracting States may commu-

nicate with each other directly for

the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding

paragraphs.

Article 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of

the Contracting States shall ex-
change such information as is
necessary for carrying out the

provisions of this Convention or of
the domestic laws of the Contract-
ing States concerning taxes covered
by the Convention, insofar as the
taxation thereunder is not contrary
to the Convention. The exchange
of information is not restricted by
Article 1. Any information recei-
ved by a Contracting State shall be

1543

background image

SFS 1994:790

behandlas såsom hemliga på sam-
ma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-

ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndig-
heter (däri inbegripet domstolar
och administrativa myndigheter)
som fastställer, uppbär eller in-

driver eller handlägger åtal eller

besvär i fråga om skatter som
omfattas av avtalet. Dessa personer
eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana
ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentliga rättegångar eller
i domstolsavgöranden. Utbyte av
upplysningar skall verkställas efter
begäran om detta i enskilda fall.

2. Bestämmelserna i punkt 1

anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och ad-
ministrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

b) lämna upplysningar som inte

är tillgängliga enligt lagstiftning
eller sedvanlig administrativ praxis
i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärshemlighet, industri-,
handels- eller yrkeshemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat för-
faringssätt eller upplysningar, vil-
kas överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och
konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid be-
skattningen som enligt folkrättens
allmänna regler eller bestämmelser
i särskilda överenskommelser till-
kommer diplomatiska företrädare

treated as secret in the same man-

ner as information obtained under
the domestic laws of that State and
shall be disclosed only to persons

or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in
the assessment or collection of, the

enforcement or prosecution in
respect of, or the determination of
appeals in relation to, the taxes
covered by the Convention. Such
persons or authorities shall use the
information only for such purpo-
ses. They may disclose the infor-

mation in public court proceedings
or in judicial decisions. The ex-

change of information shall be
carried out at request with respect
to particular cases.

(2) In no case shall the provi-

sions of paragraph (1) be construed
so as to impose on a Contracting
State the obligation:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that

or of the other Contracting State;

(b) to supply information which

is not obtainable under the laws or
in the normal course of the admini-
stration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-
sional secret or trade process, or
information, the disclosure of
which would be contrary to public
policy (ordre public).

Article 26

Diplomatic agents and consular

officers

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of diplo-
matic agents or consular officers
under the general rules of interna-
tional law or under the provisions
of special agreements.

1544

background image

SFS 1994:790

och konsulära tjänsteman.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras

och ratifikationshandlingarna skall
utväxlas snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft trettio

dagar efter utväxlingen av ratifika-

tionshandlingarna och dess bestäm-
melser tillämpas på inkomst som
förvärvas den 1 januari det år som
följer närmast efter det år då av-
talet träder i kraft eller senare.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess

att det sägs upp av en avtalsslutan-
de stat. Vardera avtalsslutande
staten kan på diplomatisk väg,
skriftligen uppsäga avtalet genom
underrättelse härom minst sex
månader före utgången av varje
kalenderår. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla
beträffande inkomst som förvärvas
den 1 januari det år som följer
närmast efter det år under vilket
underrättelsen lämnas eller senare.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
avtal.

Som skedde i Minsk den 10 mars

1994 på vitryska, svenska och

engelska språken. För den händelse
att tvist uppkommer vid tolkningen
skall den engelska texten äga före-

träde.

Article 27

Entry into force

(1) This Convention is subject to

ratification and the instruments of
ratification shall be exchanged as
soon as possible.

(2) The Convention shall enter

into force 30 days after the ex-
change of instruments of ratifica-
tion and its provisions shall have
effect on income derived on or
after the first day of January of the
year next following that of the

entry into force of the Convention.

Article 28

Termination

This Convention shall remain in

force until terminated by a Con-
tracting State. Either Contracting
State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels,

by giving written notice of termi-
nation at least six months before

the end of any calendar year. In
such case, the Convention shall
cease to have effect in respect of
income derived on or after the first
day of January of the year next
following that in which the notice

of termination is given.

In witness whereof the undersigned

being duly authorized thereto have
signed the present Convention.

Done at Minsk, this tenth day of
March 1994, in the Byelorussian,
Swedish and English languages. In
case of any divergency of interpre-
tation the English text shall pre-
vail.

1545

background image

SFS 1994:790

För Konungariket Sveriges
regering

Örjan Berner

För Republiken Vitrysslands
regering

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Örjan Berner

For the Government of
the Republic of Belarus

Vasili F. Nekrashevich

Vassili F. Nekrashevich

1546

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.