SFS 1995:1339 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina / SFS 1995:1339 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
SFS 1995_1339 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1339
Utkom från trycket
den 20 december 1995

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Ukraina;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande skatter på inkomst som Sverige och Ukraina undertecknade den

14 augusti 1995 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till

avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är
avfattat på svenska, ukrainska och engelska. Den svenska och den engelska
texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Ukraina, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den

1 januari året närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållan-

det mellan Sverige och Ukraina, nämligen

- lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Sovjetunionen,

- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
och deras anställda,

- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas
a) på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det då lagen trä-

der i kraft, samt

b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen

året efter det då lagen trädde i kraft eller vid tidigare års taxering.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

G�RAN PERSSON

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:55, bet. 1995/96:SkU6, rskr. 1995/96:14.

2505

background image

SFS 1995:1339

AVTAL MELLAN
SVERIGE OCH UKRAINA
F�R ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRA SKATTEFLYKT

BETR�FFANDE SKATTER P�&
INKOMST

Sverige och Ukraina, som önskar

ingå ett avtal för att undvika dub-
belbeskattning och förhindra skatte-

flykt beträffande skatter p in-

komst, har kommit överens om

följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer

som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skat-

ter på inkomst och på realisations-
vinst som påförs för en avtalsslu-
tande stats, dess politiska underav-
delningars eller lokala myndig-
heters rakning, oberoende av det
sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst för-

stås alla skatter, som utgår på
inkomst i dess helhet eller på delar
av inkomst, däri inbegripna skatter

på vinst på grund av överlåtelse av
lös eller fest egendom, skatt på den
totala lönesumman som utbetalas
av företag samt skatter på värde-
stegring.

3. De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är:

Bilaga

CONVENTION BETWEEN
SWEDEN AND UKRAINE

FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

Sweden and Ukraine, desiring to

conclude a Convention for the
Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion
with respect to Taxes on Income,
have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This convention shall apply to

persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) This Convention shall apply

to taxes on income and on capital
gains imposed on behalf of a Con-
tracting State or of its political
subdivisions or local authorities,
irrespective of the manner in which
they are levied.

(2) There shall be regarded as

taxes on income all taxes imposed
on total income or on elements of
income including taxes on gains
from the alienation of movable or
immovable property, taxes on the
total amounts of wages or salaries

paid by enterprises, as well as

taxes on capital appreciation.

(3) The taxes to which this Con-

vention shall apply are:

2506

å

background image

SFS 1995:1339

a) i Ukraina:

1) skatten p vinst (inkomst)

från företag (podatok na pributok
(dokhody) pidpriemstv),

2) inkomstskatten på medborga-

re (pributkovy podatok z groma-
dyan)
(i det följande benämnda "ukra-

insk skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskat-
ten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister
m.fl., och

4) den kommunala inkomstskat-

ten

(i det följande benämnda "svensk

skatt").

4. Avtalet tillämpas även beträf-

fande nya skatter på inkomst och

på förmögenhet, som efter under-
tecknandet av detta avtal införs i
en avtalsslutande stat. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse besluta huruvida
en skatt som införs i någon av de
avtalsslutande staterna är sådan
skatt som avtalet skall tillämpas på
i enlighet med vad som anges i

föregående mening.

5. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck-
nandet av detta avtal påförs vid
sidan av eller i stället för de skatter
som anges i punkt 3. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande

staterna skall meddela varandra de

väsentliga ändringar som vidtagits
i respektive skattelagstiftning.

6. Bestämmelserna i avtalet är

(a) In Ukraine:

(i) the tax on profit (income) of

enterprises (podatok na pributok
(dokhody) pidpriemstv);

(ii) the income tax on citizens

(pributkovy podatok z groma-
dyan);
(hereinafter referred to as "Uk-

rainian tax");

(b) in Sweden:

(i) the State income tax (den

statliga inkomstskatten), inclu-
ding the sailors' tax (sjomans-
skatten) and the coupon tax
(kupongskatten);

(ii) the special income tax for

non-residents;

(iii) the special income tax for

non-resident artistes; and

(iv) the communal income tax

(den kommunala inkomstskat-
ten);
(hereinafter referred to as "Swe-

dish tax").

(4) Where a new tax on income

or on capital is introduced in a

Contracting State after the date of
signature of the Convention, the
Convention shall apply also to such
tax. The competent authorities of
the Contracting States shall by
mutual agreement determine whe-
ther a tax which is introduced in
either Contracting State is one to

which the Convention shall apply
according to the preceding senten-
ce.

(5) The Convention shall apply

also to any identical or substantial-
ly similar taxes which are imposed
after the date of signature of the

Convention in addition to, or in
place of, the taxes referred to in
paragraph (3). The competent
authorities of the Contracting Sta-
tes shall notify each other of any
substantial changes which have
been made in their respective taxa-
tion laws.

(6) The provisions of the Con-

2507

å

background image

vention do not cover penalties paid

for violation of taxation legislation
of a Contracting State.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this

Convention, unless the context
otherwise requires:

(a) the term "Ukraine", when

used in a geographical sense, in-
cludes the territorial sea, and any
area outside the territorial sea
which in accordance with interna-
tional law has been or may hereaf-
ter be designated an area in which
Ukraine may exercise rights with
respect to the seabed and subsoil
and their natural resources;

(b) the term "Sweden" means the

Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, in-
cludes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as
other maritime areas over which
Sweden in accordance with interna-
tional law exercises sovereign
rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting

State" and "the other Contracting
State" mean Ukraine or Sweden, as
the context requires;

(d) the term "person" includes an

individual, a company and any
other body of persons;

(e) the term "company" means

any body corporate or any entity
which is treated as a body corpora-
te for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a

Contracting State" and "enterprise
of the other Contracting State"
mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Con-
tracting State and an enterprise
carried on by a resident of the
other Contracting State;

(g) the term "international traf-

inte tillämpliga på straffavgifter,

som erlagts för överträdande av

skattelagstiftningen i en avtalsslu-
tanda stel.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck
nedan angiven betydelse:

a) "Ukraina" innefattar, när

uttrycket används i geografisk
betydelse, det territorialvatten och
varje område utanför territorialvatt-
net som i överensstämmelse med

folkrättens regler har förklarats
eller hädanefter kommer att för-
klaras som ett område inom vilket
Ukraina äger utöva rättigheter
beträffande havsbottnen, dennas
underlag och naturtillgångar;

b) "Sverige" åsyftar Konungari-

ket Sverige, och innefattar, när
uttrycket används i geografisk
betydelse, Sveriges territorium,

Sveriges territorialvatten och andra

havsområden över vilka Sverige, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion;

c) "en avtalsslutande stat" och

"den andra avtalsslutande staten"

åsyftar Ukraina eller Sverige,
beroende på sammanhanget;

d) "person" inbegriper fysisk

person, bolag och annan samman-

slutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person;

f) "företag i en avtalsslutande

stat" och "företag i den andra
avtalsslutande staten" åsyftar före-
tag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat
respektive företag som bedrivs av
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar

2508

SFS 1995:1339

background image

SFS 1995:1339

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en av-
talsslutande stat utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutan-
de mellan platser i den andra av-
talsslutande staten;

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har med-

borgarskap i en avtalsslutande

stat,

2) juridisk person, handels-

bolag och annan sammanslutning

som bildats enligt den lagstift-
ning som gäller i en avtalsslutan-
de stat;
i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Ukraina, finansministern

eller dennes befullmäktigade
ombud,

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndig-
het vid tillämpningen av detta
avtal.

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har enligt den statens lag-

stiftning i fråga om sådana skatter

på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "person med
hemvist i en avtalsslutande stat"
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats
för företagsledning, plats för bo-
lags registrering eller annan lik-
nande omständighet, dock med
förbehåll att

a) uttrycket inte inbegriper per-

son som är skattskyldig i denna
stat endast för inkomst från källa

fie" means any transport by a ship

or aircraft operated by an enterpri-
se of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is opera-
ted solely between places in the
other Contracting State;

(h) the term "citizen" means:

(i) any individual possessing

the citizenship of a Contracting
State;

(ii) any legal person, partner-

ship and association deriving its

status as such from the laws in
force in a Contracting State;

(i) the term "competent authori-

ty" means:

(i) in Ukraine, the Minister of

Finance of Ukraine or his au-
thorized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized represen-
tative or the authority which is
designated as a competent autho-
rity for the purpose of this Con-
vention.

(2) As regards the application of

the Convention by a Contracting
State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which
it has under the law of that State
concerning the taxes to which the

Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this

Convention, the term "resident of
a Contracting State" means any

person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence,

place of management, place of
registration or any other criterion
of a similar nature, provided,
however, that

(a) this term does not include

any person who is liable to tax in
that State in respect only of income

2509

background image

SFS 1995:1339

i denna stat; och

b) beträffande handelsbolag och

dödsbon inbegriper det angivna
uttrycket sådan person endast i den
mån dess inkomst är skattepliktig i
denna stat p samma sått som
inkomst som förvärvas av person
med hemvist där, antingen hos

handelsbolaget eller dödsboet eller
hos dess delägare.

2. Då på grund av bestämmelser-

na i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande sta-
terna, bestäms hans hemvist på

följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den

stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans för-
fogande. Om han har en sådan

bostad i båda staterna, anses han
ha hemvist i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum

för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i

vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han
inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till

hans förfogande, anses han ha
hemvist i den stat där han stadig-
varande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av
dem, anses han ha hemvist i den
stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är med-
borgare i någon av dem, skall de
behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommel-
se.

3. Då på grund av bestämmelser-

na i punkt 1 annan person än fy-
sisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, anses per-
sonen i fråga ha hemvist i den stat

där den har sin verkliga ledning.

2510

from sources in that State; and

(b) in the case of a partnership

or estate this term applies only to
the extent that the income derived
by such partnership or estate is
subject to tax in that State as the
income of a resident, either in its
hands or in the hands of its part-
ners.

(2) Where by reason of the pro-

vision of paragraph (1) an indivi-
dual is a resident of both Contract-
ing States, then his status shall be
determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a

resident of the State in which he
has a permanent home available to

him; if he has a permanent home
available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident of
the State with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

(b) if the State in which he has

his centre of vital interests cannot
be determined, or if he has not a
permanent home available to him
in either State, he shall be deemed
to be a resident of the State in
which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them,
he shall be deemed to be a resident
of the State of which he is a citi-

zen;

(d) if he is a citizen of both

States or of neither of them, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the pro-

vision of paragraph (1) a person
other than an individual is a resi-
dent of both Contracting States,
then it shall be deemed to be a
resident of the State in which its

place of effective management is
situated.

å

background image

SFS 1995:1339

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "fest drift-
ställe" en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller

delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fest driftställe"

innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) febrik,
e) verkstad,
f) affärslokal eller annan lokal

använd som försäljningsställe,

g) en stadigvarande installation

eller konstruktion som används för
utforskning av naturtillgångar,

h) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för
uWinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anlägg-

nings-, monterings- eller installa-
tionsverksamhet eller verksamhet
som består av öveirokning i an-
slutning därtill utgör fest driftställe
endast om verksamheten pågår
under en tidrymd som överstiger
tolv månader.

4. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket "fest driftställe" inte

innefatta:

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget till-
höriga varor,

b) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utläm-
nande,

c) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom
annat företags försorg,

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this

Convention, the term "permanent
establishment" means a fixed place
of business through which the

business of an enterprise is wholly
or partly carried on.

(2) The term "permanent

establishment" includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a store or premises used as a

sales outlet;

(g) a fixed installation or struc-

ture for the exploration of natural
resources; and

(h) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of ex-
traction of natural resources.

(3) The term "permanent

establishment" likewise encompas-
ses a building site, a construction,
assembly or installation project or
supervisory activities in connection
therewith, but only where such
site, project or activities continue

for a period of more than twelve
months.

(4) Notwithstanding the prece-

ding provisions of this Article, the
term "permanent establishment"

shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpo-
se of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpo-
se of processing by another enter-

2511

background image

SFS 1995:1339

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för inköp av varor eller
inhämtande av upplysningar för

företaget,

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-

tande för att för företaget bedriva
annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-

tande för att kombinera verksam-

heter som anges i punkterna a) till
e), under förutsättning att hela
verksamheten som bedrivs frän den

stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet p grund av denna
kombination är av förberedande
eller biträdande art.

5. Om en person - som inte är

sådan oberoende representant pä
vilken punkt 6 tillämpas - är verk-
sam för ett företag samt i en av-
talsslutande stat har och där regel-
mässigt använder fullmakt att sluta
avtal i företagets namn, anses detta
företag - utan hinder av bestäm-
melserna i punkterna 1 och 2 - ha
fast driftställe i denna stat beträf-
fande varje verksamhet som denna
person bedriver för företaget. Detta
gäller dock inte om den verksam-
het som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i
punkt 4 och som - om den bedrevs
från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet - inte skulle göra
denna stadigvarande plats för af-
färsverksamhet till fast driftställe

enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag anses inte ha fest

driftställe i en avtalsslutande stat
endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoen-
de representant, under förutsättning
att sådan person därvid bedriver

2512

prise;

(d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise or of collecting in-

formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed

place of business solely for any
combination of activities mentioned
in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of
the fixed place of business result-
ing from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provi-

sions of paragraphs (1) and (2),

where a person - other than an
agent of an independent status to
whom paragraph (6) applies - is
acting in a Contracting State on
behalf of an enterprise of the other

Contracting State, that enterprise
shall be deemed to have a perma-
nent establishment in the first-
mentioned Contracting State in
respect of any activities which that

person undertakes for the enterpri-

se, if such a person has and habitu-
ally exercises in that State an au-
thority to conclude contracts in the
name of the enterprise, unless the
activities of such person are limited
to those mentioned in paragraph
(4) which, if exercised through a
fixed place of business, would not
make this fixed place of business a

permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

(6) An enterprise of a Contract-

ing State shall not be deemed to
have a permanent establishment in
the other Contracting State merely
because it carries on business in
that other State through a broker,
general commission agent or any
other agent of an independent

å

background image

SFS 1995:1339

sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat kontrollerar eller kon-

trolleras av ett bolag med hemvist
i den andra avtalsslutande staten
eller ett bolag som bedriver affärs-

verksamhet i denna andra stat

(antingen från fest driftställe eller
på annat sätt), medför inte i och
för sig att någotdera bolaget utgör
fest driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri
inbegripen inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fest egendom" har

den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslu-
tande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fest egendom,
levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka bestämmelserna i privat-
rätten om fest egendom tillämpas,
byggnader, nyttjanderätt till fest
egendom samt rätt till föränderliga
eller festa ersättningar för nyttjan-
det av eller rätten att nyttja mine-
ralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp, båtar och
luftfartyg anses inte vara fest egen-
dom.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, ge-
nom uthyrning eller annan använd-

status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of
their business.

(7) The fect that a company

which is a resident of a Contract-
ing State controls or is controlled
by a company which is a resident
of the other Contracting State, or
which carries on business in that
other State (whether through a
permanent establishment or other-
wise) shall not of itself constitute
either company a permanent estab-
lishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident

of a Contracting State from immo-

vable property (including income

from agriculture or forestry) situ-

ated in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable pro-

perty" shall have the meaning
which it has under the law of the

Contracting State in which the
property in question is situated.
The term shall in any case include
property accessory to immovable
property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of
general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct
of immovable property and rights
to variable or fixed payments as
consideration for the working of,
or the right to work, mineral depo-
sits, sources and other natural
resources; ships, boats and aircraft
shall not be regarded as immovable

property.

(3) The provisions of paragraph

(1) shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use
in any other form of immovable

2513

background image

SFS 1995:1339

ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även pä inkomst av
fast egendom som tillhör företag
och p inkomst av fast egendom
som används vid självständig yr-

kesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som före-

tag i en avtalsslutande stat förvär-
var, beskattas endast i denna stat,
sävida inte företaget bedriver rörel-
se eller har bedrivit rörelse i den
andra avtalsslutande staten frän där
beläget fast driftställe. Om före-
taget bedriver rörelse eller har
bedrivit rörelse p nyss angivet
sätt, får företagets inkomst beskat-
tas i den andra staten, men endast
s stor del därav som är hänforlig
till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande

stat bedriver rörelse eller har be-

drivit rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten från där beläget fast
driftställe, hänförs, om inte be-
stämmelserna i punkt 3 föranleder
annat, i vardera avtalsslutande
staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om
det varit ett fristående foretag, som
bedrivit verksamhet av samma eller

liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt
avslutat affärer med det företag till
vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av ett fast

driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det

fasta driftstället, härunder inbegrip-

na utgifter för företagets ledning
och allmänna förvaltning, oavsett
om utgifterna uppkommit i den stat

2514

property.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (3) shall also apply to the
income from immovable property

of an enterprise and to income
from immovable property used for
the performance of independent

personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise

of a Contracting State shall be
taxable only in that State unless the
enterprise carries on or has carried
on business in the other Contract-
ing State through a permanent
establishment situated therein. If
the enterprise carries on or has
carried on business as aforesaid,
the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so
much of them as is attributable to
that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of

paragraph (3), where an enterprise
of a Contracting State carries on or
has carried on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein,
there shall in each Contracting
State be attributed to that perma-
nent establishment the profits
which it might be expected to
make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the

same or similar activities under the
same or similar conditions and
dealing wholly independently with
the enterprise of which it is a

permanent establishment.

(3) In the determination of the

profits of a permanent establish-
ment, there shall be allowed as
deductions expenses which are
incurred for the purposes of the
business of the permanent

establishment, including executive

å

å

å

background image

där det fasta driftstället är beläget

eller annorstädes. Avdrag medges

emellertid inte för belopp som det

festa driftstället kan ha betalat till
företagets huvudkontor eller annat
företaget tillhörigt kontor (om inte

beloppen utgör ersättning för fak-

tiska utgifter) i form av royalty,
avgift eller annan liknande betal-

ning för nyttjande av patent eller
annan rättighet, eller i form av
ersättning för särskilda tjänster

eller för företagsledning eller -
utom i fråga om bankföretag - i
form av ränta pä kapital utlånat till
det festa driftstället.

4. I den mån inkomst hänforlig

till fest driftställe brukat i en av-
talsslutande stat bestämmas på
grundval av en fördelning av före-
tagets hela inkomst på de olika
delarna av företaget, hindrar be-
stämmelserna i punkt 2 inte att i

denna avtalsslutande stat den skat-
tepliktiga inkomsten bestäms ge-
nom sådant förfarande. Den för-
delningsmetod som används skall
dock vara sådan att resultatet över-
ensstämmer med principerna i
denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fest

driftställe endast av den anledning-
en att varor inköps genom det festa
driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av före-

gående punkter bestäms inkomst
som är hänförlig till det festa drift-
stället genom samma förfarande år
från år, såvida inte goda och till-
räckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse

inkomster eller realisationsvinster

and general administrative expen-

ses so incurred, whether in the

State in which Che permanent estab-
lishment is situated or elsewhere.
However, no such deduction shall
be allowed in respect of amounts,
if any, paid (otherwise than to-
wards reimbursement of actual
expenses) by the permanent estab-
lishment to the head office of the
enterprise or any of its other offi-
ces, by way of royalties, fees or
other similar payments in return
for the use of patents or other
rights, or by way of commission,
for specific services performed or
for management, or, except in the
case of a banking enterprise, by
way of interest on moneys lent to
the permanent establishment.

(4) Insofar as it has been custo-

mary in a Contracting State to
determine the profits to be attribu-
ted to a permanent establishment
on the basis of an apportionment of
the total profits of the enterprise to
its various parts, nothing in para-
graph (2) shall preclude that Con-
tracting State from determining the

profits to be taxed by such an
apportionment as may be customa-

ry; the method of apportionment
adopted shall, however, be such
that the result shall be in accordan-
ce with the principles contained in
this Article.

(5) No profits shall be attributed

to a permanent establishment by
reason of the mere purchase by
that permanent establishment of
goods or merchandise for the en-
terprise.

(6) For the purposes of the pre-

ceding paragraphs, the profits to be
attributed to the permanent
establishment shall be determined
by the same method year by year
unless there is good and sufficient
reason to the contrary.

(7) Where profits include items

of income or capital gains which

SFS 1995:1339

2515

background image

SFS 1995:1339

som. behandlas särskilt i andra.

artiklar av detta avtal, berörs be-

stämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett

företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik,
beskattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna

artikel innefattas i inkomst, som
förvärvas genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internatio-
nell trafik:

a) inkomst som förvärvas genom

uthyrning av obemannade skepp
eller luftfartyg; och

b) inkomst som förvärvats genom

användning, underhåll eller uthyr-
ning av containers (däri inbegripet
släpvagn och annan utrustning för
transport av containers) som an-
vänds för transport av gods eller
varor;
när sådan uthyrning eller använd-
ning, underhall eller uthyrning,
alltefter omständigheterna, är av
underordnad betydelse i förhållan-

de till användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas även på inkomst
som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorgani-
sation.

4. När bolag från olika länder

har överenskommit att bedriva
internationell luftfart i konsortium,
tillämpas bestämmelserna i punk-
terna 1, 2 och 3 beträffande in-
komst som förvärvas av luft-
fartskonsortiet endast i fråga om
den del av inkomsten som motsva-

o

are dealt with separately in other

Articles of this Convention, then
the provisions of those Articles
shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a

Contracting State from the opera-
tion of ships or aircraft in interna-
tional traffic shall be taxable only
in that State.

(2) For the purposes of this

Article, profits from the operation
of ships or aircraft in international
traffic include:

(a) income from the rental on a

bareboat basis of ships or aircraft;
and

(b) profits from the use, mainte-

nance or rental of containers (in-
cluding trailers and related equip-

ment for the transport of contai-

ners) used for the transport of
goods or merchandise;

were such rental or such use,
maintenance or rental, as the case

may be, is incidental to the opera-
tion of ships or aircraft in interna-
tional traffic.

(3) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall also apply to
profits from the participation in a
pool, a joint business or an interna-
tional operating agency.

(4) Whenever companies from

different countries have agreed to
carry on an air transportation busi-
ness together in the form of a
consortium, the provisions of pa-
ragraphs (1), (2) and (3) shall
apply only to such part of the
profits of the consortium as relates

2516

background image

SFS 1995:1339

rar den andel i konsortiet som
innehas av bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller kontrollen av ett
foretag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller

kontrollen av såväl ett företag i en
avtalsslutande stat som ett företag

i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i båda dessa företags

kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella

förbindelser avtalas eller föreskrivs

villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av var-
andra oberoende företag, får all
inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villko-
ren i fråga inte tillkommit detta
företag, inräknas i detta företags
inkomst och beskattas i överens-
stämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat

inräknar i inkomsten för ett företag
i denna stat och i överensstämmel-
se därmed beskattar inkomst för
vilken ett företag i den andra av-
talsslutande staten beskattats i
denna andra stat samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den

förstnämnda staten om de villkor
som avtalats mellan företagen hade

varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende
företag, skall denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av
det skattebelopp som påförts för
inkomsten i denna stat. Vid sådan

to the participation held in that
consortium by a company that is a
resident of a Contracting State.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:
(a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or in-
directly in the management, control
or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the mana-
gement, control or capital of an
enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other
Contracting State,

and in either case conditions are
made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ
from those which would be made
between independent enterprises,
then any profits which would, but
for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have
not so accrued, may be included in
the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State

includes in the profits of an enter-

prise of that State - and taxes
accordingly - profits on which an
enterprise of the other Contracting

State has been charged to tax in
that other State and the profits so
included are profits which would

have accrued to the enterprise of

the first-mentioned State if the
conditions made between the two
enterprises had been those which

would have been made between
independent enterprises, then that
other State shall make an appropri-
ate adjustment to the amount of the
tax charged therein on those pro-

2517

background image

SFS 1995:1339

justering iakttas övriga bestämmel-

ser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall vid behov överlägga
med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande

stat där bolaget som betalar ut-
delningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till utdelningen
får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens

bruttobelopp, om den som har rätt

till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag), som
direkt innehar minst 20 procent av
det utbetalande bolagets kapital,

b) 10 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets

beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Sådan utdelning skall - utan

hinder av bestämmelserna i punkt
2 - beskattas endast i den avtalsslu-
tande stat där den som har rätt till
utdelningen har hemvist om denne
är ett bolag (med undantag för
handelsbolag) som innehar direkt
minst 25 procent av det utbetalande
bolagets sammanlagda röstvärde
och om minst 50 procent av det

sammanlagda röstvärdet i bolaget
som har rätt till utdelningen in-

2518

fits. In detennining such adjust-

ment, due regard shall be had to
the other provisions of this Con-
vention and the competent authori-
ties of the Contracting States shall
if necessary consult each other.

Artide 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company

which is a resident of a Contract-

ing State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) However, such dividends

may also be taxed in the Contract-
ing State of which the company
paying the dividends is a resident
and according to the laws of that
State, but if the recipient is the
beneficial owner of the dividends
the tax so charged shall not ex-
ceed:

(a) 5 per cent of the gross

amount of the dividends if the
beneficial owner is a company
(other than a partnership) which
holds directly at least 20 per cent
of the capital of the company pay-

ing the dividends;

(b) 10 per cent of the gross

amount of the dividends in all
other cases.

This paragraph shall not affect

the taxation of the company in
respect of the profits out of which
the dividends are paid.

(3) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (2) such divi-
dends shall be taxable only in the
Contracting State of which the

beneficial owner is a resident if the
beneficial owner is a company

(other than a partnership) which
holds directly at least 25 per cent
of the voting power of the compa-
ny paying the dividends and at
least 50 per cent of the voting
power of the company, which is

background image

SFS 1995:1339

nehas av personer med hemvist i
denna avtalsslutande stat.

4. Med uttrycket "utdelning"

förstås i denna artikel inkomst av

aktier eller andra rättigheter som
inte är fordringar, med rätt till
andel i vinst, samt inkomst av
andra andelar i bolag, som enligt
lagstiftningen i den stat där det

utdelande bolaget har hemvist vid
beskattningen behandlas p samma

sätt som inkomst av aktier.

5. Bestämmelserna i punkterna

1, 2 och 3 tillämpas inte, om den

som har rätt till utdelningen har

hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse eller har bedrivit
rörelse i den andra avtalsslutande

staten, där bolaget som betalar

utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet eller
har utövat självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den andel på grund av vilken

utdelningen betalas äger verkligt

samband med det festa driftstället

eller den stadigvarande anordning-
en. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andra avtalsslutan-
de staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelning-
en betalas till person med hemvist
i denna andra stat eller i den mån
den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt
samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna
andra stat, och ej heller beskatta
bolagets icke utdelade vinst, även
om utdelningen eller den icke
utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit
i denna andra stat.

the beneficial owner of the divi-
dends, is held by residents of that
Contracting State.

(4) The term "dividends" as used

in this Article means income from
shares or other rights, not being
debt-claims, participating in pro-
fits, as well as income from other

corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a resi-
dent.

(5) The provisions of paragraphs

(1), (2) and (3) shall not apply if
the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Con-
tracting State, carries on or has
carried on business in the other
Contracting State of which the

company paying the dividends is a
resident, through a permanent
establishment situated therein, or
performs or has performed in that
other State independent personal
services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect
of which the dividends are paid is
effectively connected with such

permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions
of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

(6) Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on
the dividends paid by the company,
except insofar as such dividends
are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a
permanent establishment or a fixed
base situated in that other State,
nor subject the company's undistri-
buted profits to a tax on the com-
pany's undistributed profits, even
if the dividends paid or the undi-
stributed profits consist wholly or

2519

å

background image

SFS 1995:1339

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat frän
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om motta-
garen har rätt till räntan får skatten
inte överstiga 10 procent av rän-
tans bruttobelopp.

3. a) Utan hinder av bestämmel-

serna i punkt 2 i denna artikel är
ränta, som härrör från en avtalsslu-
tande stat när den som har rätt till
räntan är, eller när länet för vilket
räntan betalas garanteras eller
försäkras av, regeringen i den
andra avtalsslutande staten eller
någon av dess politiska underav-
delningar eller lokala myndigheter
eller något av dess organ, undanta-
gen från beskattning i den först-
nämnda staten.

b) Utan hinder av bestämmelser-

na i artikel 7 i detta avtal och
punkt 2 i denna artikel är ränta,
som härrör från en avtalsslutande
stat när den som har rätt till räntan
har hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, undantagen från be-
skattning i den förstnämnda staten,
under förutsättning att räntan be-
talas med anledning av lån som
beviljats, garanterats eller försäk-
rats av ett organ med sådan be-
fogenhet för den andra statens
räkning.

4. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 2 skall ränta som härrör

från en avtalsslutande stat beskattas

2520

partly of profits or income arising

in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contract-

ing State and paid to a resident of
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

(2) However, such interest may

also be taxed in the Contracting
State in which it arises and accord-
ing to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial ow-
ner of the interest the tax so char-
ged shall not exceed 10 per cent of
the gross amount of the interest.

(3) (a) Notwithstanding the pro-

visions of paragraph (2) of this
Article, interest arising in a Con-

tracting State where the beneficial
owner of such interest is, or the
loan for which the interest is paid
is guaranteed or insured by, the
Government of the other Contract-
ing State or its political subdivi-
sions or local authorities or any
agencies thereof, shall be exempt
from tax in the first-mentioned
Contracting State.

(b) Notwithstanding the provi-

sions of Article 7 of this Conven-
tion and paragraph (2) of this
Article interest arising in a Con-
tracting State where the beneficial
owner of such interest is a resident

of the other Contracting State shall
be exempt from tax in the first-
mentioned State, provided that the
interest is paid in respect of a loan
made, guaranteed or insured on
behalf of the other Contracting
State by an authority thereof so
entrusted.

(4) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (2) interest
arising in a Contracting State shall

background image

SFS 1995:1339

endast i den andra avtalsslutande
staten när mottagaren är ett foretag
med hemvist i denna andra stat
som har rätt till räntan och räntan
betalas med anledning av skuld
som uppkommit vid detta företags
försäljning pä kredit av varor eller
industriell, kommersiell eller veten-
skaplig utrustning till ett företag i
den förstnämnda staten utom i fall
dä försäljningen sker mellan när-
stående eller fordran uppkommer
mellan närstående personer.

5. Med uttrycket "ränta" förstås

i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den säker-
ställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen
den medför rätt till andel i gäldenä-
rens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värde-

papper, som utfärdats av staten,
och inkomst av obligationer eller
debentures, däri inbegripna agiobe-
lopp och vinster som hänför sig till
sådana värdepapper, obligationer
eller debentures. Straffavgift på
grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av
denna artikel.

6. Bestämmelserna i punkterna

1, 2, 3 a) och 4 tillämpas inte, om

den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse eller har bedrivit
rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken räntan härrör,
från där beläget fast driftställe eller
utövar eller har utövat självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat
från där belägen stadigvarande
anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordning-
en. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren
är den staten själv, en politisk

be taxable only in the other Con-
tracting State if the recipient is an
enterprise of that other State which
is the beneficial owner of the in-
terest, and the interest is paid with
respect to indebtedness arising on
the sale on credit, by that enterpri-
se, of any merchandise or industri-
al, commercial or scientific equip-
ment to an enterprise of the first-
mentioned State, except where the
sale or indebtedness is between
related persons.

(5) The term "interest" as used

in this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits,
and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, includ-
ing premiums and prizes attaching
to such securities, bonds or deben-
tures. Penalty charges for late

payment shall not be regarded as
interest for the purpose of this
Article.

(6) The provisions of paragraphs

(1), (2), (3) (a) and (4) shall not
apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Con-
tracting State, carries on or has
carried on business in the other
Contracting State in which the
interest arises, through a perma-
nent establishment situated therein,
or performs or has performed in
that other State independent perso-
nal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim
in respect of which the interest is
paid is effectively connected with

such permanent establishment or
fixed base. In such case the pro-

visions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

(7) Interest shall be deemed to

arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a

2521

background image

SFS 1995:1339

underavdelning, lokal myndighet

eller person med hemvist i denna

stat. Om emellertid den person

som betalar räntan, antingen, han

har hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigvaran-
de anordning i samband med vilken
den skuld uppkommit för vilken
räntan betalas, och räntan belastar
det festa driftstället eller den sta-
digvarande anordningen, anses
räntan härröra från den stat där det
festa driftstället eller den stadigva-
rande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tilläm-
pas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i var-
dera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, far beskattas
i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be-

skattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till royaltyn,
får skatten inte överstiga 10 pro-

2522

political subdivision, a local autho-

rity or a resident of that State.
Where, however, the person pay-

ing, the interest, whetket he is, a.

resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed
base in connection with which the
indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such
interest is borne by such permanent

establishment or fixed base, then
such interest shall be deemed to
arise in the State in which the
permanent establishment or fixed
base is situated.

(8) Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other per-
son, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the
amount which would have been
agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the pay-
ments shall remain taxable accord-
ing to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the
other provisions of this Conven-
tion.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Con-

tracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may
be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may

also be taxed in the Contracting
State in which they arise and ac-
cording to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial
owner of the royalties the tax so

background image

SFS 1995:1339

cent av royaltyns bruttobelopp.
Utan hinder av föregående mening
är royaltyn undantagen från be-
skattning i den avtalsslutande stat

från vilken den härrör om royaltyn

avser betalning för patent avseende
industriellt kunnande och kunska-

per om tillverkningsmetoder såväl
som royalty som kan hänföras till

jordbruk, läkemedelsindustrin, da-

torer, programvara för datorer och

byggnation, hemligt recept eller
tillverkningsmetod, eller för upp-
lysningar om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller veten-
skaplig natur.

3. Med uttrycket "royalty" för-

stås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till
litterärt, konstnärligt eller veten-
skapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och film eller band för
radio- eller televisionsutsandning,

patent, varumärke, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod
eller för upplysning om erfaren-
hetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver
eller har bedrivit rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från

vilken royaltyn härrör, från där
beläget fest driftställe eller utövar
eller har utövat självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från

där belägen stadigvarande anord-
ning, samt den rättighet eller egen-
dom i fråga om vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med
det festa driftstället eller den sta-
digvarande anordningen. I sådant

fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren

charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the
royalties. Notwithstanding the
preceding sentence, if the royalties
are paid with respect to any patent
concerning industrial and manufac-
turing know-how or process as

well as agriculture, pharmaceuti-
cal, computers, software and build-
ing constructions, secret formula or
process, or for information con-
cerning industrial, commercial or
scientific experience, such royalties
shall be exempt from tax in the
Contracting State in which they
arise.

(3) The term "royalties" as used

in this Article means payments of
any kind received as a considera-
tion for the use of, or the right to
use, any copyright of literary,
artistic or scientific work including
cinematograph films and films or
tapes for radio or television broad-

casting, any patent, trade mark,
design or model, plan, secret for-
mula or process, or for information
concerning industrial, commercial
or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall not apply if the
beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting
State, carries on or has carried on

business in the other Contracting
State in which the royalties arise,
through a permanent establishment

situated therein, or performs or has
performed in that other State in-
dependent personal services from a
fixed base situated therein, and the
right or property in respect of
which the royalties are paid is
effectively connected with such
permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions
of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to

arise in a Contracting State when

2523

background image

SFS 1995:1339

är den staten själv, en politisk
underavdelning, en lokal myndig-
het eller en person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den
person som betalar royaltyn, an-
tingen han har hemvist i en av-
talsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftstäl-

le eller stadigvarande anordning i
samband varmed skyldigheten att

betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det festa driftstäl-

let eller den stadigvarande anord-

ningen, anses royaltyn härröra från
den stat där det festa driftstället
eller den stadigvarande anordning-
en finns.

6. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn
eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hän-
syn till det nyttjande, den rätt eller
den upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetala-
ren och den som har rätt till royal-
tyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämn-
da belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstift-
ningen i vardera avtalsslutande
staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna arti-

kel tillämpas inte om det huvud-

sakliga syftet eller ett av de huvud-
sakliga syftena för en person del-
aktig i tillskapandet eller bestäm-

mandet av de rättigheter för vilka
royaltyn betalas var att uppnå
fördelarna i denna artikel med

hjälp av detta tillskapande eller
bestämmande.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hem-

2524

the payer is that State itself, a
political subdivision, a local autho-
rity or a resident of that State.
Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed
base in connection with which the
liability to pay the royalties was
incurred, and such royalties are
borne by such permanent establish-
ment or fixed base, then such
royalties shall be deemed to arise
in the State in which the permanent
establishment or fixed base is
situated.

(6) Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other per-
son, the amount of the royalties,
having regard to the use, right or
information for which they are
paid, exceeds the amount which

would have been agreed upon by
the payer and the beneficial owner
in the absence of such relationship,

the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain
taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard
being had to the other provisions
of this Convention.

(7) The provisions of this Article

shall not apply if it was the main

purpose or one of the main purpo-

ses of any person concerned with
the creation or assignment of the

rights in respect of which the roy-
alties are paid to take advantage of
this Article by means of that crea-
tion or assignment.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident

background image

SFS 1995:1339

vist i en avtalsslutande stat för-
värvar p grund av överlåtelse av
sådan fast egendom som avses i
artikel 6 och som är belägen i den
andra avtalsslutande staten eller
vinst vid överlåtelse av andelar i
ett bolag eller handelsbolag vars
tillgångar huvudsakligen består av
sådan egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse

av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande

staten, eller av lös egendom, hän-
förlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkes-

verksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i
den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Det-

samma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela
företaget) eller av sådan stadigva-
rande anordning.

3. Vinst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat för-
värvar på grund av överlåtelse av
skepp eller luftfartyg som används
i internationell trafik eller av lös
egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

Beträffande vinst som förvärvas

av luftfartskonsortium bestående av
bolag från olika länder tillämpas
bestämmelserna i denna punkt
endast i fråga om den del av vins-
ten som motsvarar den andel av
konsortiet som innehas av bolag

med hemvist i en avtalsslutande
stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2 och 3 be-

skattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

of a Contracting State from the
alienation of immovable property
referred to in Article 6 and situated
in the other Contracting State, or
from the alienation of shares in a
company or shares in a partnership
the assets of which consist prin-
cipally of such property, may be
taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of

movable property forming part of
the business property of a perma-
nent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in
the other Contracting State or of
movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of
a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose
of performing independent personal
services, including such gains from
the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed
base, may be taxed in that other

State.

(3) Gains derived by a resident

of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft ope-
rated in international traffic or
movable property pertaining to the
operation of such ships or aircraft,
shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by

an air transport consortium formed
by companies from different count-
ries, the provisions of this para-
graph shall apply only to such part
of the gains as relate to the partici-
pation held in that consortium by a
company that is a resident of a

Contracting State.

(4) Gains from the alienation of

any property other than that refer-
red to in paragraphs (1), (2) and

(3), shall be taxable only in the
Contracting State of which the
alienator is a resident.

2525

å

background image

SFS 1995:1339

5. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 4 får vinst, som fysisk
person som nar haft hemvist i en
avtalsslutande stat och som erhållit
hemvist i den andra avtalsslutande
staten förvärvar på grund av över-
låtelse av egendom, beskattas i den
förstnämnda staten om överlåtelsen
av egendomen sker vid något till-
fälle under en femårsperiod efter
det datum då den fysiska personen
upphört att ha hemvist i den först-

nämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person

med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar genom att utöva fritt
yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna
stat om han inte i den andra av-
talsslutande staten har en stadigva-
rande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande för att
utöva verksamheten. Om han har
en sådan stadigvarande anordning,
får inkomsten beskattas i denna

andra stat men endast så stor del
av den som är hänförlig till denna
stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbe-

griper särskilt självständig veten-
skaplig, litterär och konstnärlig
verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt
sådan självständig verksamhet som
läkare, advokat, ingenjör, arkitekt,
tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan
liknande ersättning som person

2526

(5) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (4), gains from
the alienation of any property
derived by an individual who has
been a resident of a Contracting
State and who has become a resi-
dent of the other Contracting State,
may be taxed in the first-mentioned
State if the alienation of the pro-

perty occur at any time during the

five years following the date on

which the individual has ceased to
be a resident of the first-mentioned
State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an indivi-

dual who is a resident of a Con-
tracting State in respect of pro-
fessional services or other activities
of an independent character shall
be taxable only in that State unless
he has a fixed base regularly avail-
able to him in the other Contract-
ing State for the purpose of per-
forming his activities. If he has
such a fixed base, the income may

be taxed in the other State but only
so much thereof as is attributable
to that fixed base.

(2) The term "professional servi-

ces" includes especially indepen-
dent scientific, literary, artistic,
educational or teaching activities as
well as the independent activities
of physicians, lawyers, engineers,
architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of

Articles 16, 18 and 19, salaries,
wages and other similar remunera-
tion derived by a resident of a

background image

SFS 1995:1339

med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbar på grund av anställning
endast i denna stat, såvida inte

arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i
denna andra stat, får ersättning
som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt 1 beskattas ersättning,

som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär för arbe-
te som utförs i den andra avtalsslu-
tande staten, endast i den först-

nämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidrymd eller tidrym-
der som sammanlagt inte överstiger

183 dagar under en tolvmånaders-

period; och

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes väg-
nar; samt

c) ersättningen inte belastar fest

driftställe eller stadigvarande an-
ordning som arbetsgivaren har i
den andra staten.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel får
ersättning for arbete, som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg

som används i internationell trafik
av ett företag i en avtalsslutande
stat, beskattas i denna stat. Om
person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär inkomst av arbe-
te, vilket utförs ombord på ett
luftfartyg som används i internatio-
nell trafik av ett luftfertskonsortium
bildat av bolag från olika länder
inklusive ett bolag med hemvist i
denna stat, beskattas sådan ersätt-
ning endast i denna stat.

Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only
in that State unless the employment

is exercised in the other Contract-
ing State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in
that other State.

(2) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (1), remunera-
tion derived by a resident of a
Contracting State in respect of
employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days within any period of 12
months; and

(b) the remuneration is paid by,

or on behalf of, an employer who
is not a resident of the other State;
and

(c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment or a

fixed base which the employer has

in the other State.

(3) Notwithstanding the prece-

ding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of
an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in interna-
tional traffic by an enterprise of a
Contracting State may be taxed in
that State. Where a resident of a

Contracting State derives remune-
ration in respect of an employment
exercised aboard an aircraft opera-
ted in international traffic by an air
transport consortium formed by
companies from different countries
including a company that is a
resident of that State, such remune-
ration shall be taxable only in that
State.

2527

background image

SFS 1995:1339

Artikel 16

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbar i egenskap av medlem i

styrelse eller annat liknande organ
i bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelser-

na i artiklarna 14 och 15 får in-
komst, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i
den andra avtalsslutande staten i
egenskap av artist, såsom teater-
eller filmskådespelare, radio- eller

televisionsartist eller musiker, eller
av idrottsman, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom per-

sonlig verksamhet, som artist eller
idrottsman utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan
person, får denna inkomst, utan

hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller
idrottsmannen utövar verksamhe-
ten.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande
ersättning

1. Om inte bestämmelserna i

artikel 19 punkt 2 föranleder annat

får pension och annan liknande
ersättning, utbetalning enligt social-
forsakringslagstiftningen och liv-
ränta, vilka härrör från en avtals-

2528

Article 16

Directors' fees and other similar

payments derived by a resident of
a Contracting State in his capacity
as a member of the board of direc-

tors of a company which is a resi-
dent of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

Article 17

Entertainers and sportsmen

Styrelsearvode

Directors' fees

(1) Notwithstanding the provi-

sions of Articles 14 and 15, in-
come derived by a resident of a
Contracting State as an entertainer,
such as theatre, motion picture,
radio or television artiste, or a
musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such
exercised in the other Contracting
State, may be taxed in that other
State.

(2) Where income in respect of

personal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his
capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself
but to another person, that income
may, notwithstanding the provi-
sions of Articles 7, 14 and 15, be
taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertai-
ner or sportsman are exercised.

Article 18

Pensions, annuities and similar

payments

(1) Subject to the provisions of

paragraph (2) of Article 19, pen-

sions and other similar remunera-
tion, disbursements under the
Social Security legislation and
annuities arising in a Contracting

background image

SFS 1995:1339

slutande stat och betalas till person
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas i den först-

nämnda staten.

2. Med uttrycket "livränta"

förstås ett fastställt belopp, som

utbetalas periodiskt på fastställda
tider under en persons livstid eller
under angiven eller festställbar

tidsperiod och som utgår på grund
av förpliktelse att verkställa dessa

utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i
penningar eller penningars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag

för pension), som betalas av en

avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförs i denna stats,
politiska underavdelningars eller
lokala myndigheters tjänst, beskat-
tas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas

emellertid endast i den andra av-
talsslutande staten om arbetet ut-
förs i denna andra stat och perso-
nen i fråga har hemvist i denna stat
och:

1) är medborgare i denna stat,

eller

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av,

eller från fonder inrättade av, en
avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförts i denna stats,
politiska underavdelningars eller
myndigheters tjänst, beskattas en-
dast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emel-

lertid endast i den andra avtalsslu-
tande staten om personen i fråga

80-SFS 1995

State and paid to a resident of the

other Contracting State may be
taxed in the first-mentioned Con-
tracting State.

(2) The term "annuity" means a

stated sum payable to an individual
periodically at stated times during
life or during a specified or ascer-
tainable period of time under an
obligation to make the payments in
return for adequate and full consi-
deration in money or money's

worth.

Article 19

Government service

(1) (a) Remuneration, other than

a pension, paid by a Contracting
State or political subdivision or a
local authority thereof to an in-
dividual in respect of services
rendered to that State or subdivi-
sion or authority shall be taxable

only in that State.

(b) However, such remuneration

shall be taxable only in the other
Contracting State if the services

are rendered in that other State and
the individual is a resident of that
State who:

(i) is a citizen of that State; or

(ii) did not become a resident

of that State solely for the purpo-
se of rendering the services.

(2) (a) Any pension paid by, or

out of funds created by, a Con-
tracting State or a political sub-
division or a local authority thereof
to an individual in respect of servi-
ces rendered to that State or sub-
division or authority shall be tax-
able only in that State.

(b) However, such pension shall

be taxable only in the other Con-
tracting State if the individual is a

2529

background image

SFS 1995:1339

har hemvist och är medborgare i

denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna

15, 16 och 18 tillämpas på ersätt-

ning och pension som betalas på
grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av
en avtalsslutande stat, dess politis-
ka underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Artikel 20

Studerande

1. Studerande, affarspraktikant

eller lärling, som har eller ome-
delbart före vistelsen i en avtals-
slutande stat hade hemvist i den
andra av tal ssluitande staten och som
vistas i den förstnämnda staten
uteslutande för sin undervisning
eller utbildning, beskattas inte i
denna stat för belopp som han
erhåller för sitt uppehälle, sin
undervisning eller utbildning,
under förutsättning att beloppen
härrör från källa utanför denna
stat.

2. Såvitt avser bidrag, stipendier

eller inkomst från någon sysselsätt-
ning som inte omfattas av bestäm-
melserna i punkt 1, skall en stu-
dent eller affärspraktikant som
avses i punkt 1 vara berättigad att
erhålla samma befrielse, lättnader
och förmåner vid beskattningen
som gäller för personer med hem-
vist i den stat som han besöker.
Denna punkt tillämpas bara om
studenten eller praktikanten stannar
mer än sex månader i denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med

hemvist i en avtalsslutande stat

förvärvar och som inte behandlas i

2530

resident of, and a citizen of, that

State.

(3) The provisions of Articles

15, 16 and 18 shall apply to remu-

neration and pensions in respect of
services rendered in connection
with a business carried on by a
Contracting State or a political
subdivision or a local authority
thereof.

Article 20

Students

(1) Payments which a student or

business apprentice who is or was
immediately before visiting a Con-
tracting State a resident of the
other Contracting State and who is
present in the first-mentioned State

solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the

purpose of his maintenance, educa-
tion or training shall not be taxed
in that State, provided that such
payments arise from sources out-
side that State.

(2) In respect of grants, scholar-

ships or income from any kind of

activity not covered by paragraph

(1), a student or business apprenti-

ce referred to in paragraph (1)

shall be entitled to the same ex-

emptions, reliefs or reductions in
respect of taxes available to resi-
dents of the Contracting State he is
visiting. This paragraph shall only
apply if the student or apprentice

stays for more than six months in
that State.

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident

of a Contracting State, wherever
arising, not dealt with in the fore-

background image

SFS 1995:1339

föregående artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oav-

sett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med
undantag for inkomst av fest egen-
dom som avses i artikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har
hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten från där beläget
fest driftställe eller utövar själv-
ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt den rät-
tighet eller egendom i fråga om
vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det festa
driftstället eller den stadigvarande

anordningen. I sådant fell tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respekti-
ve artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av

dubbelbeskattning

1. Beträffande Ukraina skall

dubbelbeskattning undvikas på föl-

jande sätt:

Vad beträffar tillämpningen av

bestämmelserna i ukrainsk lagstift-
ning om skattebefrielse för skatt
erlagd utanför Ukrainas territo-
rium, (vilken inte skall stå i mot-
satsförhållande till huvudprinciper-
na i denna punkt) skall svensk
skatt, som erlagts enligt svensk
lagstiftning och enligt bestämmel-
serna i detta avtal, oberoende av
om detta skett direkt eller genom
avdrag, på vinst, inkomst eller
egendom som härrör från Sverige,
avräknas från ukrainsk skatt som
beräknats på sådan vinst, inkomst
eller egendom.

2. Beträffande Sverige skall

dubbelbeskattning undvikas på föl-

going Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph

(1) shall not apply to income, other
than income from immovable
property as defined in paragraph
(2) of Article 6, if the recipient of
such income, being a resident of a
Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State
through a permanent establishment
situated therein, or performs in that
other State independent personal
services from a fixed base situated
therein, and the right or property
in respect of which the income is
paid is effectively connected with
such permanent establishment or
fixed base. In such case the pro-

visions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of Ukraine,

double taxation shall be avoided as

follows:

As regards the application of the

provisions of Ukraine legislation
concerning the tax exemption in
respect of tax paid outside the
territory of Ukraine, (which shall
not be contrary to the main prin-
ciples of this paragraph) Swedish
tax which is paid under Swedish
legislation in accordance with this
Convention directly or by way of
deductions from profit, income or
property from Swedish sources, the
reduction shall be done by way of
a credit against any Ukrainian tax
computed in respect of such profit,
income or property in respect of
which this Ukrainian tax is compu-
ted.

(2) In the case of Sweden,

double taxation shall be avoided as

2531

background image

SFS 1995:1339

jande sätt:

a) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt ukrainsk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Ukraina,
skall Sverige - med beaktande av

bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse
de framdeles kan få genom att
ändras utan att den allmänna prin-
cip som anges här ändras) - från
den svenska skatten på inkomsten
avräkna ett belopp motsvarande
den ukrainska skatt som erlagts för
inkomsten.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal

beskattas endast i Ukraina, får

Sverige - vid bestämmandet av
svensk progressiv skatt - för fast-
ställande av denna skattesats, och
endast för att uppnå detta ändamål,
beakta inkomsten som skall be-
skattas endast i Ukraina.

c) Utan hinder av bestämmelser-

na i punkt a är utdelning från bolag
med hemvist i Ukraina till bolag
med hemvist i Sverige undantagen

från svensk skatt i den mån ut-

delningen skulle ha varit undanta-
gen från beskattning enligt svensk
lagstiftning om båda bolagen hade
varit svenska. Sådan skattebefrielse
medges dock endast om

1) den vinst av vilken utdel-

ningen betalas underkastats den
normala bolagsskatten i Ukraina
eller en inkomstskatt jämförlig
därmed, eller

2) utdelningen som betalas av

bolag med hemvist i Ukraina
uteslutande eller nästan uteslutan-
de består av utdelning som detta
bolag under ifrågavarande år

eller tidigare år mottagit på
aktier som bolaget innehar i
bolag med hemvist i tredje stat,
vilken utdelning skulle ha varit

skattebefriad i Sverige om de
aktier för vilka utdelningen be-
talas hade innehafts direkt av

2532

follows:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the
laws of Ukraine and in accordance

with the provisions of this Con-
vention may be taxed in Ukraine,

Sweden shall allow - subject to the

provisions of the law of Sweden
concerning credit for foreign tax

(as it may be amended from time
to time without changing the gene-
ral principle hereof) - as a deduc-
tion from the tax on such income,

an amount equal to the Ukrainian
tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordan-
ce with the provisions of this Con-
vention, shall be taxable only in
Ukraine, Sweden may, when deter-
mining the graduated rate of Swe-
dish tax, take solely for determi-
ning that rate of tax into account
the income which shall be taxable
only in Ukraine.

(c) Notwithstanding the provi-

sions of sub-paragraph (a), divi-
dends paid by a company which is
a resident of Ukraine to a company

which is a resident of Sweden shall
be exempt from Swedish tax to the
extent that the dividends would
have been exempt under Swedish
law if both companies had been
Swedish companies. This exemp-
tion shall not apply unless:

(i) the profits out of which the

dividends are paid have been
subjected to the normal corporate
tax in Ukraine or an income tax
comparable thereto, or

(ii) the dividends paid by the

company which is a resident of
Ukraine consist wholly or almost
wholly of dividends which that
company has received, in the
year or previous years, in re-

spect of shares held by it in a
company which is a resident of a
third State and which would have
been exempt from Swedish tax if
the shares in respect of which
they are paid had been held

background image

SFS 1995:1339

bolaget med hemvist i Sverige.

d) Vid tillämpningen av punkter-

na 2 a och c i denna artikel anses
uttrycken "den ukrainska skatt som
erlagts" och "den normala bolags-
skatten i Ukraina eller en inkomst-
skatt jämförlig därmed" innefatta
ukrainsk inkomstskatt som skulle
ha erlagts, men som p grund av
tidsbegränsade bestämmelser i
ukrainsk lagstiftning avsedd att
främja ekonomisk utveckling inte

erlagts eller erlagts med lägre
belopp.

e) Bestämmelserna i punkt 2 d

gäller endast i fr

 ga om de fem

första åren fr

 n det datum som

detta avtal träder i kraft. De behö-
riga myndigheterna skall överlägga
med varandra för att avgöra om
dessa bestämmelser skall tillämpas
efter denna period.

3. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal skall, med
undantag av fall då tillämpning
sker av den metod för att undvika
dubbelbeskattning som normalt
tillämpas av hemviststaten, punkt 2
d i denna artikel och övriga be-
stämmelser i detta avtal som med-
ger undantag från eller nedsättning
av skatt inte tillämpas på inkomst
som bolag med hemvist i en av-
talsslutande stat förvärvar och inte

heller på utdelning som betalas av
sådant bolag när

a) bolaget förvärvar sina inkoms-

ter huvudsakligen från andra stater

1) från aktiviteter sådana som

bank-, sjöfarts-, finans- eller

försäkringsverksamhet eller

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller en
liknande enhet som tillhandahål-

ler administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag
som bedriver rörelse huvudsakli-
gen i andra stater, och
b) sådan inkomst beskattas på-

tagligt lägre enligt den statens

directly by the company which is
a resident of Sweden.
(d) For the purposes of para-

graphs (2) (a) and (c) of this Ar-
ticle the terms "the Ukrainian tax
paid" and "the normal corporate
tax in Ukraine or an income tax

comparable thereto" shall be deem-
ed to include Ukrainian income tax
which would have been paid but

for the exemption or reduction of

tax granted under time-limited
incentive provisions contained in
Ukrainian laws designed to pro-
mote economic development.

(e) The provisions of paragraph

(2) (d) shall apply for a period of
five years from the date of the

entry into force of this Convention.
The competent authorities shall
consult each other in order to
determine whether the provisions
of these paragraphs shall be appli-
cable after that period.

(3) Notwithstanding any other

provision of this Convention,
where

(a) a company that is a resident

of a Contracting State derives its
income primarily from other States

(i) from activities such as bank-

ing, shipping, financing or in-
surance or

(ii) from being the headquar-

ters, co-ordination centre or
similar entity providing admini-
strative services or other support
to a group of companies which
carry on business primarily in
other States; and
(b) except for the application of

the method of elimination of

2533

å

å

å

background image

SFS 1995:1339

lagstiftning än inkomst av liknande
verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller inkomst frän verk-
samhet som huvudkontor, coordi-

nation centre eller en liknande
enhet som tillhandahåller admini-

strativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörel-
se i denna stat.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutan-

de stat skall inte i den andra av-
talsslutande staten bli föremål for
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli under-
kastad. Utan hinder av bestämmel-
serna i artikel 1 tillämpas denna
bestämmelse även på person som
inte har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

2. Statslös person med hemvist i

en avtalsslutande stat skall inte i
någondera avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller där-
med sammanhängande krav Som är
av annat slag eller mer tyngande än

den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborga-
re i staten i fråga under samma

förhållanden är eller kan bli under-

kastad.

3. Beskattningen av fast driftstal -

2534

double taxation normally applied
by that State, such income would
bear a significantly lower tax under
the laws of that State than income
from similar activities carried out
within that State or from being the
headquarters, co-ordination centre
or similar entity providing admini-
strative services or other support to
a group of companies which carry
on business in that State, as the
case may be, sub-paragraph (2) (d)
of this Article and any other pro-

visions of this Convention con-

ferring an exemption or a reduction

of tax shall not apply to the income
of such company and to the divi-
dends paid by such company.

Article 23

Non-discrimination

(1) Citizens of a Contracting

State shall not be subjected in the
other Contracting State to any
taxation or any requirement con-

nected therewith, which is other or
more burdensome than the taxation
and connected requirements to
which citizens of that other State in
the same circumstances are or may
be subjected. This provision shall,
notwithstanding the provisions of
Article 1, also apply to persons
who are not residents of one or
both of the Contracting States.

(2) Stateless persons who are

residents of a Contracting State
shall not be subjected in either
Contracting State to any taxation or
any requirement connected there-
with, which is other or more bur-
densome than the taxation and
connected requirements to which
citizens of the State concerned in
the same circumstances are or may
be subjected.

(3) The taxation on a permanent

background image

SFS 1995:1339

le, som företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten, skall i denna andra stat inte
vara mindre fördelaktig än beskatt-

ningen av företag i denna andra

stat, som bedriver verksamhet av
samma slag.

4. Utom i de fall då bestämmel-

serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkt 8 eller artikel 12 punkt 6
tillämpas, är ränta, royalty och

annan betalning fr

 n företag i en

avtalsslutande stat till person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten avdragsgilla vid bestämman-
det av den beskattningsbara in-
komsten för sådant företag på
samma villkor som betalning till
person med hemvist i den först-
nämnda staten. På samma sätt är
skuld som företag i en avtalsslutan-
de stat har till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av
sådant företags beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som
skuld till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande

stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, skall inte i den först-
nämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande
foretag i den förstnämnda staten är
eller kan bli underkastat.

6. Bestämmelserna i denna arti-

kel skall tillämpas på de skatter
som omfattas av detta avtal.

7. Bestämmelserna i detta avtal

skall inte tolkas så att det före-
ligger skyldighet för en avtalsslu-
tande stat att medge person med

establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be
less favourably levied in that other
State than the taxation levied on
enterprises of that other State
carrying on the same activities.

(4) Except where the provisions

of paragraph (1) of Article 9,
paragraph (8) of Article 11, or
paragraph (6) of Article 12, apply,
interest, royalties and other dis-
bursements paid by an enterprise
of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State
shall, for the purpose of determi-
ning the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-men-
tioned State. Similarly, any debts
of an enterprise of a Contracting
State to a resident of the otter
Contracting State shall, for the

purpose of determining the taxable
capital of such enterprise, be de-
ductible under the same conditions
as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned
State.

(5) Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is whol-
ly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or
more residents of the other Con-
tracting State, shall not be subjec-
ted in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement
connected therewith which is other
or more burdensome than the
taxation and connected require-
ments to which other similar enter-
prises of the first-mentioned State
are or may be subjected.

(6) The provisions of this Article

shall apply to the taxes which are
the subject of this Convention.

(7) Nothing in this Convention

shall be construed as obliging a
Contracting State to grant to resi-
dents of the other Contracting State

2535

å

background image

SFS 1995:1339

hemvist i den andni avtalsslutande
staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse
eller skattenedsättning som medges
person med hemvist i den egna
staten enligt bestämmelser andra än
bestämmelserna i allmän skattelag-

stiftning eller på grund av civil-
stånd eller familjeforpliktelser.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse

1. Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda av-
talsslutande staterna vidtagit åt-
gärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal kan han, utan att detta
påverkar hans rätt att använda sig
av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, fram-
lägga saken för den behöriga myn-
digheten i den avtalsslutande stat
där han har hemvist eller, om fråga
är om tillämpning av artikel 23
punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han är medborgare. Saken skall
framläggas inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan f till stånd en till-
fredsställande lösning, skall myn-

digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider
mot avtalet. �verenskommelse som
träffats skall genomforas utan
hinder av tidsgränser i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i

2536

any personal allowances, reliefs
and reductions for taxation purpo-
ses which are given to a person
who is a resident, according to
criterias other than the criterias of
the general tax legislation or on
account of civil status or family
responsibilities which it grants to
its own residents.

Article 24

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers

that the actions of one or both of
the Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by
the domestic law of those States,

present his case to the competent
authority of the Contracting State
of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph (1) of
Article 23, to that of the Contract-
ing State of which he is a citizen.
The case must be presented within
three years from the first notifica-
tion of the action resulting in taxa-

tion not in accordance with the

provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Con-
tracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not
in accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of
the Contracting States.

(3) The competent authorities of

å

background image

SFS 1995:1339

de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller tvi-

velsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen
av avtalet. De kan även överlägga
i syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda
i direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffe överenskommelse i
de fall som angivits i föregående

punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är
nödvändiga för att tillämpa bestäm-
melserna i detta avtal eller i de
avtalsslutande staternas interna
lagstiftning, särskilt för att före-
bygga skattebrott och för att under-
lätta tillämpandet av lagregler till
förebyggande av skatteflykt, be-
träffande skatter som omfattas av
avtalet, i den mån beskattningen
enligt denna lagstiftning inte strider
mot detta avtal. Upplysningar som
en avtalsslutande stat mottagit skall

behandlas såsom hemliga och får
yppas endast för personer eller
myndigheter (däri inbegripet dom-
stolar och administrativa myndig-
heter) som fastställer, uppbär eller
indriver eller handlägger åtal eller
besvär i fråga om de skatter som
omfattas av avtalet. Dessa personer
eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana
ändamål. De far yppa upplysning-
arna vid offentliga rättegångar eller
i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1

anses inte medföra skyldighet för

the Contracting States shall endea-

vour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or
application of the Convention.
They may also consult together for
the elimination of double taxation
in cases not provided for in the
Convention.

(4) The competent authorities of

the Contracting States may commu-
nicate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding

paragraphs.

Article 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of

the Contracting States shall ex-
change such information as is

necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of
the domestic laws of the Contract-
ing States concerning taxes covered
by this Convention, insofar as the
taxation thereunder is not contrary
to this Convention, in particular, to
prevent fraud and to facilitate the
administration of statutory pro-
visions against legal avoidance.
Any information received by a

Contracting State shall be treated
as secret and shall be disclosed
only to persons or authorities (in-
cluding courts and administrative
bodies) involved in the assessment
or collection of, the enforcement
or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation
to, the taxes covered by this Con-
vention. Such persons or authoriti-
es shall use the information only
for such purposes. They may dis-
close the information in public
court proceedings or in judicial

decisions.

(2) In no case shall the provi-

sions of paragraph (1) be construed

2537

background image

SFS 1995:1339

en avtalsslutande stat att

a) vidta forvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

b) lämna upplysningar som inte

är tillgängliga enligt lagstiftning
eller sedvanlig administrativ praxis
i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärshemlighet, industri-,
handels- eller yrkeshemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat för-

faringssätt eller upplysningar,

vilkas överlämnande skulle strida
mot normal praxis.

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och

konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid be-
skattningen som enligt folkrättens
allmänna regler eller bestämmelser
i särskilda överenskommelser
tillkommer diplomatiska företräda-
re eller konsulära tjänstemän.

Artikel 27

Ikraftträdande

De avtalsslutande staterna skall

pä diplomatisk väg underrätta
varandra när de konstitutionella
åtgärder som enligt respektive stats
lagstiftning krävs för att detta avtal

skall träda i kraft har vidtagits.
Detta avtal skall träda i kraft den
dag då den sista av dessa under-
rättelser tas emot och skall därvid
tillämpas

a) i Sverige:
beträffande inkomst, som förvär-

vats den 1 januari året närmast
efter det år då avtalet träder i kraft
eller senare;

2538

so as to impose on a Contracting
State the obligation:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that
or of the other Contracting State;

(b) to supply information which

is not obtainable under the laws or
in the normal course of the admini-
stration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-

sional secret or trade process, or
information, the disclosure of
which would be contrary to normal
practice.

Article 26

Diplomatic agents and consular

officers

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of diplo-
matic agents or consular officers
under the general rules of interna-
tional law or under the provisions
of special agreements.

Article 27

Entry into force

Each of the Contracting States

shall notify to the other, through
the diplomatic channel the comple-
tion of the procedures required by
its domestic law for the bringing
into force of this Convention. This
Convention shall enter into force
on the date of the later of these

notifications and shall thereupon
have effect:

(a) in Sweden:
in respect of income derived on

or after the first day of January of
the year next following that of the
entry into force of the Convention;

background image

SFS 1995:1339

b) i Ukraina:

1) beträffande skatt på utdel-

ningar, ränta eller royalty for
betalningar den sextionde dagen
närmast efter den dag då avtalet
träder i kraft eller senare;

2) beträffande skatt på vinster

(inkomst) från foretag avseende
beskattningsår som börjar den 1

januari det kalenderår som följer

närmast efter det då avtalet trä-
der i kraft eller senare;

3) beträffande inkomstskatt for

medborgare i Ukraina, utländska
medborgare och statslösa perso-
ner for betalningar den sextionde
dagen närmast efter den dag då
avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess

att det sägs upp av en avtalsslutan-
de stat. Vardera avtalsslutande
staten kan på diplomatisk väg,
uppsäga avtalet genom underrättel-
se härom minst sex månader före
utgången av varje kalenderår med
början efter utgången av fem år
från det datum då avtalet träder i
kraft. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla

a) i Sverige:
beträffande inkomst som för-

värvas den 1 januari det kalenderår

som följer närmast efter det år
under vilket underrättelsen om
upphörande lämnas eller senare;

b) i Ukraina:

1) beträffande skatt på utdel-

ningar, ränta eller royalty för
betalningar den sextionde dagen
närmast efter den dag då under-
rättelsen lämnas eller senare;

2) beträffande skatt på vinster

(inkomst) från foretag avseende

beskattningsår som börjar den 1

(b) in Ukraine:

(i) in respect of taxes on divi-

dends, interest or royalties for
any payments made on or after
the sixtieth day following that
day on which the Convention
enters into force;

(ii) in respect of tax on profits

(income) of enterprises for any
taxation period beginning on or
after 1 January in the calendar
year next following that in which
the Convention enters into force;

(iii) in respect of income tax on

citizens of Ukraine, foreign
citizens and stateless persons for
any payments made on or after
the sixtieth day following that
day on which the Convention
enters into force.

Article 28

Termination

This Convention shall remain in

force until terminated by one of the
Contracting States. Either Con-
tracting State may terminate the
Convention, through the diplomatic

channel, by giving notice of termi-
nation at least six months before
the end of any calendar year be-
ginning after the expiry of five
years from the date of entry into

force of the Convention. In such
event, the Convention shall cease
to have effect:

(a) in Sweden:
in respect of income derived on

or after the first day of January of
the year next following that in
which the notice of termination is
given;

(b) in Ukraine:

(i) in respect of taxes on divi-

dends, interest or royalties for
any payments made on or after
the sixtieth day following that
day on which the notice is given;

(ii) in respect of tax on profits

(income) of enterprises for any
taxation period beginning on or

2539

background image

SFS 1995:1339

januari det kalenderår som följer

närmast efter det då underrättel-

sen lämnas eller senare;

3) beträffande inkomstskatt för

medborgare i Ukraina, utländska
medborgare och statslösa perso-
ner för betalningar den sextionde
dagen närmast efter den dag då
underrättelsen lämnas eller sena-
re.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
avtal.

Som skedde i Kiev den 14 au-

gusti 1995, i tre exemplar på eng-
elska, ukrainska och svenska språ-
ken. I händelse av skiljaktigheter
skall den engelska texten äga vits-
ord.

För Sverige

Pierre Schori

För Ukraina

M.I. Syvulskij

after 1 January in the calendar

year next following, that in which,

the notice is given;

(iii) in respect of income tax on

citizens of Ukraine, foreign
citizens and stateless persons for
any payments made on or after
the sixtieth day following that
day on which the notice is given.

In witness whereof the under-

signed being duly authorized there-
to have signed the present Con-

vention.

Done at Kiev, this fourteenth day

of August, 1995, in the English,
Ukrainian and Swedish languages.
In case of divergency the English
text shall prevail.

For Sweden

Pierre Schori

For Ukraine

M.I. Syvulskij

2540

background image

SFS 1995:1339

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet

mellan Sverige och Ukraina för att
undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt beträffande
skatter på inkomst, har underteck-

nade kommit överens om att följan-
de bestämmelser skall utgöra en

integrerande del av avtalet.

I. Till artikel 2

Sociala avgifter omfattas inte av

detta avtal även om de ingår i

företagens totala beräkning av
löner och ersättningar.

II. Till artikel 11

Ränta erhållen från eller på lån

garanterade av den svenska statliga
myndigheten "SwedeCorp" skall
vara skattebefriad i Ukraina.

III. Till artikel 13

Andra meningen i punkt 3 i

artikel 13 behandlar realisations-
vinster från överlåtelse av egendom
tillhörigt ett konsortium. Om en
delägare i ett konsortium erhåller
en realisationsvinst på grund av
överlåtelse av egendom som tillhör
denne delägare, skall de andra
bestämmelserna i artikel 13 (inklu-
sive den första meningen i punkt 3)
tillämpas.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
protokoll.

PROTOCOL

At the moment of signing the

Convention between Sweden and
Ukraine for the avoidance of

double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to
taxes on income, the undersigned
have agreed that the following
provisions shall form an integral
part of the Convention.

I. Ad Article 2

It is agreed that social security

fees are not covered by this Con-

vention even though they may be
calculated on the total amounts of
wages or salaries paid by enterpri-
ses.

II. Ad Article 11

It is further agreed that interest

received by or on loans guaranteed
by the Swedish Government autho-
rity "SwedeCorp" shall be exempt
from tax in Ukraine.

III. Ad Article 13

It is understood that the second

sentence of paragraph (3) of Ar-
ticle 13 deals with capital gains
from the alienation of property
belonging to a consortium. If a

partner of a consortium realises a
capital gain from the alienation of
property that belongs to that part-
ner, the other provisions of Article

13 (including the first sentence of

paragraph 3) will apply.

In witness whereof the under-

signed being fully authorized there-
to have signed the present Pro-
tocol.

2541

background image

SFS 1995:1339

Som skedde i Kiev den 14 au-

gusti 1995, i tre exemplar på eng-
elska, ukrainska och svenska språ-
ken. I händelse av skiljaktigheter
skall den engelska texten äga före-
trade.

För Sverige

Pierre Schori

För Ukraina

M.L Syvulskij

Done at Kiev, this fourteenth day

of August, 1995, in the English,
Ukrainian and Swedish languages.
In case of divergency the English
text shall prevail.

For Sweden

Pierre Schori

For Ukraine

M.I. Syvulskij

2542

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.