SFS 1995:1468 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

SFS 1995_1468 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981_981)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1468
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Sydafrika;

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Sydafrika
undertecknade den 24 maj 1995, skall gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Sydafrika, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari året

efter det då lagen trädde i kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för be-

skattningsår som börjar den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft
eller senare.

3. Genom lagen upphävs kungörelsen (1956:51) om tillämpning av ett

mellan Sverige och Sydafrikanska unionen den 28 juli 1955 ingånget avtal
för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt be-
träffande inkomstskatter.

Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas före den 1 januari

året efter det då lagen trädde i kraft, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för be-

skattningsår som börjar före den 1 januari året efter det då lagen trädde i
kraft.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

GÖRAN PERSSON
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:54, bet. 1995/96:SkU8, rskr. 1995/96:69.

2742

background image

SFS 1995:1468

Bilaga

(Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH REPUBLIKEN
SYDAFRIKA FÖR UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH

FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT
BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Inledning

Konungariket Sveriges regering och Re-

publiken Sydafrikas regering har, i syfte att

främja och stärka de ekonomiska relationerna
mellan de båda länderna,

kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är

a) i Sydafrika:

1) den normala skatten,

2) aktieägarskatten för utomlands bosatta,

och

3) sekundärskatten för bolag;

(i det följande benämnda "sydafrikansk

skatt"); och

b) i Sverige:

2743

CONVENTION BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND

THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

Preamble

The Government of the Kingdom of

Sweden and the Government of the Republic

of South Africa desiring to promote and
strengthen the economic relations between
the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Personal Scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the

Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

1. The existing taxes to which the Con-

vention shall apply are:

(a) in South Africa:

(i) the normal tax;
(ii) the non-resident shareholders' tax;

and

(iii) the secondary tax on companies;

(hereinafter referred to as "South African

tax"); and

(b) in Sweden:

background image

SFS 1995:1468

(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten), including the tax for em-
ployees at sea (sjomansskatten) and the
withholding tax on dividends (kupongskat-
ten);

(ii) the income tax for non-residents (den

sarskilda inkomstskatten för utomlands

bosatta);

(iii) the income tax for non-resident

artistes and athletes (den sarskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta artister
m.fl.); and

(iv) the municipal income tax (den kom-

munala inkomstskatten);
(hereinafter referred to as "Swedish tax").

2. This Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall notify each other of any

significant changes which have been made in
their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

1. In this Convention, unless the context

otherwise requires:

(a) the term "South Africa" means the

Republic of South Africa and, when used in
a geographical sense, includes the territorial
sea thereof as well as any area outside the

territorial sea, including the continental shelf,

which has been or may hereafter be designa-
ted, under the laws of South Africa and in
accordance with international law, as an area
within which South Africa may exercise
sovereign rights or jurisdiction;

2744

1) den statliga inkomstskatten, sjömans-

skatten och kupongskatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskatten;

(i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som
efter undertecknandet av detta avtal påförs
vid sidan av eller i stället för de för närva-
rande utgående skatterna.

3. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall meddela varandra
de väsentliga ändringar som vidtagits i re-
spektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder

annat, har vid tillämpningen av detta avtal
följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Sydafrika" åsyftar Republiken Sydafri-

ka och innefattar, nar uttrycket används i
geografisk betydelse, dess territorialvatten
och varje område utanför territorialvattnet,
inklusive kontinentalsockeln, som betecknas
eller efter denna tidpunkt kan komma att

betecknas, enligt sydafrikansk lag och i
överensstämmelse med folkrättens regler,

som ett område inom vilket Sydafrika kan

utöva suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

background image

SFS 1995:1468

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo-
grafisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsom-
råden över vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion;

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Sydafrika eller
Sverige, beroende på sammanhanget;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behandlas
såsom bolag eller juridisk person;

e) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Sydafrika, "the Commissioner for

Inland Revenue" eller hans befullmäktigade
ombud; och

2) i Sverige, finansministern, hans be-

fullmäktigade ombud eller den myndighet
åt vilken uppdras att vara behörig myndig-

het vid tillämpningen av detta avtal;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat respektive

företag som bedrivs av person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av
företag i en avtalsslutande stat, utom då
skeppet eller luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslutande
staten;

h) "medborgare" åsyftar fysisk person som

är medborgare i en avtalsslutande stat, juri-
disk person, handelsbolag och annan sam-
manslutning eller enhet som bildats enligt
lagstiftningen i en avtalsslutande stat; och

i) "person" inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning.

2745

(b) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as other
maritime areas over which Sweden in ac-
cordance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean South

Africa or Sweden as the context requires;

(d) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a
company or body corporate for tax purposes;

(e) the term "competent authority" means:

(i) in South Africa, the Commissioner for

Inland Revenue or his authorised repre-
sentative; and

(ii) in Sweden, the Minister of Finance,

his authorised representative or the authori-
ty which is designated as a competent
authority for the purposes of this Conven-
tion;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract-
ing State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi-
dent of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting

State;

(h) the term "nationals" means all individu-

als possessing the nationality of a Contract-
ing State and all legal persons, partnerships,
associations and other entities deriving their
status as such from the laws in force in a

Contracting State; and

(i) the term "person" includes an individu-

al, a company and any other body of per-
sons.

background image

SFS 1995:1468

2. In the application of the provisions of

this Convention by a Contracting State, any
term not otherwise defined herein shall,
unless the context otherwise requires, have
the meaning which it has under the laws of
that State concerning the taxes which are the
subject of this Convention.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention the

term "resident of a Contracting State"
means:

(a) In the case of South Africa, any in-

dividual who is ordinarily resident in South
Africa and any other person which has its
place of effective management in South
Africa.

(b) In the case of Sweden, any person

who, under the laws of Sweden, is liable to
tax therein by reason of his domicile, resi-
dence, place of management or any other
criterion of a similar nature. However, in the
case of a partnership or estate the term
applies only to the extent that the income
derived by such partnership or estate is

subject to tax in Sweden as the income of a
resident, either in its hands or in the hands
of its partners. The term does not include
any person who is liable to tax in Sweden in
respect only of income from sources in

Sweden.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall

be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with

2746

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar

avtalet anses, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens lagstiftning i

fråga om sådana skatter på vilka avtalet

tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat" följande:

a) I Sydafrika, en fysisk person som har

sin ordinarie bosättning (ordinarily resident)
i Sydafrika och annan person som har sin
verkliga ledning i Sydafrika.

b) I Sverige, en person som, enligt svensk

lagstiftning, är skattskyldig i Sverige på
grund av domicil, bosättning, plats för före-
tagsledning eller annan liknande omständig-
het. Beträffande handelsbolag och dödsbon,
inbegriper emellertid det angivna uttrycket
sådan person endast i den mån dess inkomst
är skattepliktig i Sverige på samma sätt som
inkomst som förvärvas av person med hem-
vist där, antingen hos handelsbolaget eller

dödsboet eller hos dess delägare. Uttrycket
inbegriper inte person som är skattskyldig i
Sverige endast för inkomst från källa i Sveri-
ge.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-

tande staterna, bestäms hans hemvist på

följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

med vilken hans personliga och ekonomiska

background image

SFS 1995:1468

förbindelser är starkast (centrum för levnads-
intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen
eller om han inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till hans för-
fogande, anses han ha hemvist i den stat dar
han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas stadigvaran-
de i någon av dem, anses han ha hemvist i
den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist

i båda avtalsslutande staterna, anses personen
i fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe'' en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken ett
företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,
c) kontor,

d) fabrik,
e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

2747

which his personal and economic relations
are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre

of vital interests cannot be determined, or if
he does not have a permanent home available
to him in either State, he shall be deemed to

be a resident of the State in which he has an
habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which
he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities
of the Contracting States shall settle the
question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then

it shall be deemed to be a resident of the
State in which its place of effective manage-
ment is situated.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural resources.

background image

SFS 1995:1468

3. A building site or a construction, in-

stallation or assembly project or supervisory
activities in connection therewith constitutes
a permanent establishment only if such site,

project or activities continue for a period of
more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to in-

clude:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage, display or
delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of processing by

another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting in-

formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying
on, for the enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character; and

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of ac-
tivities mentioned in subparagraphs (a) to (e),
provided that the overall activity of the

fixed place of business resulting from this
combination is of a preparatory or auxiliary
character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person - other than
an agent of an independent status to whom

paragraph 6 applies - is acting in a Con-
tracting State on behalf of an enterprise of

the other Contracting State, that enterprise

2748

3. Byggnads-, anläggnings-, installations-

och monteringsverksamhet eller därmed
sammanhängande övervakande verksamhet
utgör fest driftställe endast om verksamheten

pågår under en tidrymd som överstiger tolv
månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket "fest driftstäl-
le" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan-

de för lagring, utställning eller leverans av
företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, utställning
eller leverans,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning eller

förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för
företaget bedriva annan verksamhet av förbe-
redande eller biträdande art, och

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kom-
binera verksamheter som anges i punkterna
a)-e), under förutsättning att hela den verk-
samhet som bedrivs från den stadigvarande
platsen för affärsverksamhet på grund av
denna kombination är av förberedande eller
biträdande art.

5. Om en person (som inte är sådan obe-

roende representant på vilken punkt 6 till-
lämpas) är verksam i en avtalsslutande stat
för ett företag i den andra avtalsslutande
staten, anses detta företag - utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha

background image

SFS 1995:1468

fest driftställe i den förstnämnda avtalsslutan-

de staten beträffande varje verksamhet som
denna person bedriver för företaget om han

har och i denna stat regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn
såvida inte verksamheten är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som - om

den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet - inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverksamhet till
fest driftställe enligt bestämmelserna i nämn-
da punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses

inte ha fest driftställe i den andra avtalsslu-
tande staten endast på den grund att företaget

bedriver affärsverksamhet i denna stat genom

förmedling av mäklare, kornmissionär eller
annan oberoende representant, under förut-
sättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fest driftställe eller på
annat sätt), medför inte i och för sig att
någotdera bolaget utgör fest driftställe för det
andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fest egendom
(inbegripet inkomst av lantbruk eller skogs-
bruk) belägen i den andra avtalsslutande

staten, får beskattas i denna andra stat.

2749

shall be deemed to have a permanent estab-
lishment in the first-mentioned State in re-
spect of any activities which that person

undertakes for the enterprise, if such a per-

son has, and habitually exercises, in that
State an authority to conclude contracts in

the name of the enterprise, unless the ac-
tivities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if exercised
through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a perma-

nent establishment under the provisions of

that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con-
tracting State merely because it carries on
business in that State through a broker,
general commission agent or any other agent
of an independent status, provided that such

persons are acting in the ordinary course of
their business.

7. The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident
of the other Contracting State, or which
carries on business in that other State (whe-
ther through a permanent establishment or

otherwise), shall not of itself constitute either
company as a permanent establishment of the
other.

Article 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property,
including income from agriculture or fore-
stry, situated in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

background image

SFS 1995:1468

2. The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the pro-
perty in question is situated. The term shall
in any case include property accessory to
immovable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law respect-
ing landed property apply, buildings, usu-
fruct of immovable property and rights to
variable or fixed payments as consideration
for the working of, or the right to work,
mineral deposits, sources and other natural
resources. Ships, boats and aircraft shall not
be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall

apply to income derived from the direct use,
letting or use in any other form of immov-
able property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise and to income
from immovable property used for the per-

formance of independent personal services.

Article 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Con-

tracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business
in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If
the enterprise carries on business as afore-
said, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent

establishment.

2750

2. Uttrycket "fest egendom" har den be-

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är

belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid
tillbehör till fast egendom, levande och döda
inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig-
heter på vilka bestämmelserna i privaträtten
om fest egendom tillämpas, byggnader,
nyttjanderätt till fest egendom samt rätt till
föränderliga eller festa ersättningar for nytt-

jandet av eller rätten att nyttja mineral före-

komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp,
båtar och luftfartyg anses inte vara fest
egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fest egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fest egendom
som tillhör företag och på inkomst av fest
egendom som används vid självständig yrkes-
utövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast
i denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från

där beläget fest driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del därav som är
hän förlig till det festa driftstället.

background image

SFS 1995:1468

2. Om foretag i en avtalsslutande stat

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten från dar beläget fest driftställe, hän-
förs, om inte bestämmelserna i punkt 3
föranleder annat, i vardera avtalsslutande
staten till det festa driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället skulle ha
förvärvat, om det varit ett fristående företag,
som bedrivit verksamhet av samma eller

liknande slag under samma eller liknande

villkor och självständigt avslutat affärer med
det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fest driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som
uppkommit för det festa driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det festa driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänforlig till fest

driftställe brukat i en avtalsslutande stat
bestämmas på grundval av en fördelning av

företagets hela inkomst på de olika delarna

av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt
2 inte att i denna avtalsslutande stat den
skattepliktiga inkomsten bestäms genom ett
sådant förfarande. Den fördelningsmetod som
används skall dock vara sådan att resultatet
överensstämmer med principerna i denna
artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fest driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det festa driftställets försorg för
företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänforlig till det
fasta driftstället genom samma förfarande år

2751

2. Subject to the provisions of para-

graph 3, where an enterprise of a Contract-
ing State carries on business in the other
Contracting State through a permanent estab-
lishment situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to that perma-

nent establishment the profits which it might
be expected to make if it were a distinct and

separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar

conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the permanent
establishment including executive and general
administrative expenses so incurred, whether
in the Contracting State in which the perma-
nent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on
the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts,
nothing in paragraph 2 shall preclude that
Contracting State from determining the

profits to be taxed by such an apportionment
as may be customary. The method of appor-
tionment adopted shall, however, be such
that the result shall be in accordance with the
principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a per-

manent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined

background image

SFS 1995:1468

by the same method year by year unless
there is good and sufficient reason to the
contrary.

7. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other
Articles of this Convention, then the pro-
visions of those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft
in international traffic shall be taxable only
in that Contracting State.

2. For the purposes of this Article, profits

from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall include:

(a) profits derived from the rental on a

bare boat basis of ships or aircraft used in
international traffic,

(b) profits derived from the use or rental

of containers,

if such profits are incidental to the profits to
which the provisions of paragraph 1 apply.

3. With respect to profits derived by the

air transport consortium Scandinavian Air-

lines System (SAS) the provisions of para-
graph 1 shall apply only to such part of the
profits as corresponds to the participation
held in that consortium by AB Aerotransport
(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

4. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international
operating agency.

2752

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av
detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik

beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel skall

inkomst från användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik inkludera:

a) inkomst som förvärvas genom uthyrning

av obemannade skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik,

b) inkomst som förvärvas genom använ-

dande eller uthyrning av containers,

om sådan inkomst har samband med för-
värvandet av inkomst som avses i punkt 1.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

beträffande inkomst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av inkoms-
ten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines

System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta-
gande i en pool, ett gemensamt foretag eller
en internationell driftsorganisation.

background image

SFS 1995:1468

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett foretag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett foretag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett

foretag i en avtalsslutande stat som ett fore-
tag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags kapital, iakttas
följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från
dem som skulle ha avtalats mellan av varand-
ra oberoende företag, får all inkomst, som
utan sådana villkor skulle ha tillkommit det
ena företaget men som på grund av villkoren
i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas
i detta företags inkomst och beskattas i

överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkoms-

ten för ett företag i denna stat inräknar -
och i överensstämmelse därmed beskattar -
inkomst, för vilken ett företag i den andra
avtalsslutande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten

är sådan som skulle ha tillkommit företaget
i den förstnämnda staten om de villkor som
avtalats mellan företagen hade varit sådana
som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, skall denna andra stat

genomföra vederbörlig justering av det
skattebelopp som påförts för inkomsten där.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel-
ser i detta avtal och de behöriga myndig-

heterna i de avtalsslutande staterna över-
lägger vid behov med varandra.

2753

Article 9

Associated Enterprises

1. Where:

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enter-
prise of the other Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting

State,

and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which
differ from those which would be made

between independent enterprises, then any
profits which would, but for those condi-

tions, have accrued to one of the enterprises,
but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of
that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State -
and taxes accordingly - profits on which an
enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and
the profits so included are profits which
would have accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made

between the two enterprises had been those
which would have been made between in-
dependent enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those
profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of
this Convention and the competent authorities
of the Contracting States shall if necessary
consult each other.

87-SFS 1995

background image

SFS 1995:1468

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, such dividends may also be taxed in
the Contracting State of which the company

paying the dividends is a resident and ac-
cording to the laws of that State, but if the

recipient is the beneficial owner of the divi-
dends, the tax so charged shall not exceed 15
per cent of the gross amount of the divi-
dends. However, if the beneficial owner is a
company (other than a partnership) which

holds at least 25 per cent of the capital of the
company paying the dividends, the dividends
shall -

(a) be exempt from tax in the Contracting

State of which the company paying the
dividends is a resident if such dividends are,
without having regard to any tax payable in
terms of this paragraph, exempt from tax in
the State of which the recipient is a resident;

or

(b) be subject to tax in the Contracting

State of which the company paying the
dividends is a resident at a rate not exceed-
ing 7.5 per cent of the gross amount of the
dividends in any other case.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out
of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares or other
rights participating in profits (not being
debt-claims), as well as income from other

corporate rights which is subjected to the
same taxation treatment as income from

2754

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas
i denna andra stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 får emellertid utdelningen beskattas även i

den avtalsslutande stat där bolaget som
betalar utdelningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om mottagaren

har rätt till utdelningen får skatten inte över-

stiga 15 procent av utdelningens bruttobe-
lopp. Om emellertid den som har rätt till

utdelningen är ett bolag (med undantag för
handelsbolag) som innehar minst 25 procent
av det utdelande bolagets kapital, skall ut-
delningen

a) vara undantagen från beskattning i den

avtalsslutande stat i vilken det bolag som
betalar utdelningen har hemvist om utdel-
ningen är, utan hänsyn till sådan skatt som
avses i denna punkt, undantagen från skatt i
den stat där mottagaren har hemvist; eller

b) kunna beskattas i den avtalsslutande stat

i vilken bolaget som betalar utdelningen har

hemvist med högst 7,5 procent av utdelning-
ens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt-

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier eller andra
rättigheter, som inte är fordringar, med rätt
till andel i vinst, samt inkomst av andra an-
delar i bolag som enligt lagstiftningen i den
avtalsslutande stat där det utdelande bolaget

background image

SFS 1995:1468

har hemvist vid beskattningen behandlas på

samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till ut-
delningen har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan-
de staten, där bolaget som betalar utdelning-
en har hemvist, från där beläget fest driftstäl-
le eller utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den andel på grund av

vilken utdelningen betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant fell
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respekti-
ve artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat
inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till
person med hemvist i denna andra stat eller

i den mån den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband
med fest driftställe eller stadigvarande anord-
ning i denna andra stat, och ej heller på
bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt
som utgår på icke utdelad vinst, även om

utdelningen eller den icke utdelade vinsten
helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, beskattas

endast i denna andra stat, om personen i

2755

shares by the laws of the Contracting State
of which the company making the distribu-
tion is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State of which the company paying
the dividends is a resident, through a perma-

nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent perso-
nal services from a fixed base situated there-
in, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected

with such permanent establishment or fixed
base. In such a case, the provisions of Ar-
ticle 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

5. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the divi-
dends paid by the company, except in so far
as such dividends are paid to a resident of

that other State or in so far as the holding in
respect of which the dividends are paid is
effectively connected with a permanent
establishment or a fixed base situated in that
other State, nor subject the company's undi-
stributed profits to a tax on undistributed
profits, even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly or partly
of profits or income arising in such other
State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-
ing State shall be taxable only in that other
State, provided such resident is the beneficial

background image

SFS 1995:1468

owner of the interest and is subject to tax
thereon in that other State.

2. The term "interest" as used in this

Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mort-

gage and whether or not carrying a right to

participate i n t h e d e b t o r ' s a n d i n

particular, income from government securiti-
es and income from bonds or debentures,
including premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regard-
ed as interest for the purposes of this Article.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of
which the interest is paid is effectively con-

nected with such permanent establishment or

fixed base. In such a case, the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

4. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a political subdivision, a local authori-

ty or a resident of that State. Where, how-
ever, the person paying the interest, whether
he is a resident of a Contracting State or not,

has in a Contracting State a permanent estab-
lishment or a fixed base in connection with

which the indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment or
fixed base, then such interest shall be dee-

med to arise in the State in which the perma-

nent establishment or fixed base is situated.

2756

fråga har rätt till räntan och är skattskyldig
för räntan i denna andra stat.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, an-
tingen den säkerställts genom inteckning i

fast egendom eller inte och antingen den

inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av
värdepapper, som utfärdats av staten, och
inkomst av obligationer eller debentures, däri
inbegripna agiobelopp och vinster som hän-
för sig till sådana värdepapper, obligationer
eller debentures. Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid tillämp-

ningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkten 1 tillämpas

inte, om den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den fordran
för vilken räntan betalas äger verkligt sam-

band med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respekti-
ve artikel 14.

4. Ränta anses härröra från en avtalsslutan-

de stat om utbetalaren är den staten själv,
politisk underavdelning, lokal myndighet
eller person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan,
antingen han har hemvist i en avtalsslutande
stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast
driftställe eller stadigvarande anordning i
samband med vilken den skuld uppkommit
på vilken räntan betalas, och räntan belastar
det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses räntan härröra från den
stat där det fasta driftstället eller den stadig-

varande anordningen finns.

background image

SFS 1995:1468

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran for vilken räntan betalas, överstiger
det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till räntan
om sådana förbindelser inte förelegat, till-
lämpas bestämmelserna i denna artikel endast
på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande
av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas endast i denna andra stat, om
personen i fråga har rätt till royaltyn och är
skattskyldig för royaltyn i denna andra stat.

2. Med uttrycket "royalty" forstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot
såsom ersättning för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri

inbegripet biograffilm och film, band eller
skivor för radio- eller televisionsutsändning,

patent, varumärke, mönster eller modell,
ritning, hemligt recept eller hemlig tillverk-
ningsmetod eller för upplysning om erfaren-
hetsrön av industriell, kommersiell eller

vetenskaplig natur.

2757

5. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for which it
is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned
amount. In such a case, the excess part of
the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of
this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-
ing State shall be taxable only in that other

State if such resident is the beneficial owner
of the royalties and is subject to tax thereon
in that other State.

2. The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right
to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work, including cinematograph
films and films, tapes or discs for radio or
television broadcasting, any patent, trade
mark, design or model, plan, secret formula
or process, or for information concerning
industrial, commercial or scientific experien-
ce.

background image

SFS 1995:1468

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect
of which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establishment
or fixed base. In such a case, the provisions
of Article 7 or Article 14, as the case may
be, shall apply.

4. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a political subdivision, a local authori-
ty or a resident of that State. Where, how-
ever, the person paying the royalties, whe-

ther he is a resident of a Contracting State or

not, has in a Contracting State a permanent
establishment or a fixed base with which the
right or property in respect of which the
royalties are paid is effectively connected,

and such royalties are borne by such perma-
nent establishment or fixed base, then such
royalties shall be deemed to arise in the State
in which the permanent establishment or
fixed base is situated.

5. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties
paid, having regard to the use, right or in-

formation for which they are paid, exceeds
the amount which would have been agreed
upon by the payer and the beneficial owner

in the absence of such relationship, the

provisions of this Article shall apply only to
the last-mentioned amount. In such a case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Con-
tracting State, due regard being had to the

other provisions of this Convention.

2758

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse
i den andra avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget fest drift-
ställe eller utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med det festa
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelser-
na i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet
eller person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar royaltyn,
antingen han har hemvist i en avtalsslutande
stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fest
driftställe eller stadigvarande anordning med
vilken den rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt sam-
band, och royaltyn belastar det festa driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen,
anses royaltyn härröra från den stat där det
festa driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan
person, det erlagda royaltybeloppet, med
hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller
den upplysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn om sådana förbindelser inte före-
legat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant
fell beskattas överskjutande belopp enligt
lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten
med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

background image

SFS 1995:1468

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av sådan fat egendom som avses
i artikel 6 och som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, eller på grund av
avyttring av andelar i ett bolag vars tillgång-
ar i huvudsak består av sådan egendom, får
beskattas i den stat där egendomen är be-
lägen.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångar-
na i fast driftställe, vilket ett foretag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, eller av lös egendom, hänforlig
till stadigvarande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detsamma gäller vinst på
grund av överlåtelse av sådant fast driftställe

(för sig eller tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik eller av lös
egendom som är hänforlig till användningen
av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas
endast i denna stat. Bestämmelserna i denna
punkt tillämpas beträffande vinst som för-
värvas av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS) men endast i fråga
om den del av vinsten som motsvarar den

andel i konsortiet vilken innehas av AB
Aerotransport (ABA), den svenske delägaren
i Scandinavian Airlines System (SAS).

2759

Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State, or
from the alienation of shares in a company
the assets of which consist principally of
such property, may be taxed in that other
State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business pro-
perty of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State or of movable pro-

perty pertaining to a fixed base available to
a resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform-
ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed base, may
be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation
of such ships or aircraft, shall be taxable
only in that State. With respect to gains

derived by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), the

provisions of this paragraph shall apply only
to such portion of the gains as corresponds to
the participation held in that consortium by

AB Aerotransport (ABA), the Swedish part-
ner of Scandinavian Airlines System (SAS).

background image

SFS 1995:1468

4. Gains from the alienation of any pro-

perty other than that referred to in para-
graphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in
the Contracting State of which the alienator
is a resident.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graph 4, gains from the alienation of shares
or other corporate rights of a company which
is a resident of one of the Contracting States
derived by an individual who was a resident
of that State and who after acquiring such
shares or rights has become a resident of the
other Contracting State, may be taxed in the
first-mentioned State if the alienation of the
shares or other corporate rights occur at any
time during the period of ten years next

following the date on which the individual

has ceased to be a resident of the first-men-
tioned State.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is

a resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only
in that State unless he has a fixed base regu-
larly available to him in the other Contract-

ing State for the purpose of performing his
activities. If he has such a fixed base, the
income may be taxed in the other State but
only so much of it as is attributable to that

fixed base.

2. The term "professional services" in-

cludes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching
activities as well as the independent activities
of physicians, lawyers, engineers, architects,
dentists and accountants.

2760

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna

1-3 beskattas endast i den avtalsslutande stat

där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av andelar

eller andra rättigheter i ett bolag, med hem-
vist i en av de avtalsslutande staterna, som

förvärvas av en fysisk person som har haft

hemvist i denna stat och som efter förvärvet
av andelarna eller rättigheterna fått hemvist
i den andra avtalsslutande staten får - utan
hinder av bestämmelserna i punkt 4 - be-

skattas i den förstnämnda avtalsslutande
staten om avyttringen av andelarna eller
rättigheterna inträffar vid något tillfälle under
en period av tio år som följer närmast efter
det att personen upphört att ha hemvist i den
förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom att utöva fritt yrke eller annan själv-
ständig verksamhet, beskattas endast i denna
stat om han inte har en stadigvarande anord-
ning i den andra avtalsslutande staten som
regelmässigt står till hans förfogande för att
utöva versamheten. Om så är fallet, får
sådan inkomst också beskattas i den andra
avtalsslutande staten, men endast så stor del
av den som är hänförlig till denna stadigva-
rande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

background image

SFS 1995:1468

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning endast i denna stat,
såvida inte arbetet utförs i den andra av-
talsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs for
arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete som utförs i den andra avtalsslutande

staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar
under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbets-
givaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av foregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av ett företag
med hemvist i en avtalsslutande stat, be-
skattas i denna stat. Om person med hemvist
i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket
utförs ombord på ett luftfartyg som används
i internationell trafik av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS), beskat-
tas inkomsten endast i Sverige.

2761

Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18, and 19, salaries, wages and other similar

remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employ-
ment shall be taxable only in that State
unless the employment is exercised in the
other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an em-

ployment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-men-
tioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in
the aggregate 183 days in any twelve month
period commencing or ending in the fiscal

year concerned; and

(b) the remuneration is paid by or on

behalf of an employer who is not a resident
of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard

a ship or aircraft operated in international
traffic by an enterprise of a Contracting State
may be taxed in that State. Where a resident
of Sweden derives remuneration in respect of
an employment exercised aboard an aircraft
operated in international traffic by the air
transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

background image

SFS 1995:1468

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments deri-

ved by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of
directors of a company which is a resident of

the other Contracting State may be taxed in
that other State.

Article 17

Entertainers and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Ar-

ticles 7, 14 and 15, income derived by a
resident of a Contracting State as an entertai-
ner such as a theatre, motion picture, radio
or television artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activities as
such exercised in the other Contracting State,
may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not
to the entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in

which the activities of the entertainer or

sportsman are exercised.

Article 18

Pensions, Annuities and Similar Payments

1. Pensions and other similar remunera-

tion, disbursements under the Social Security
legislation and annuities arising in a Con-
tracting State and paid to a resident of the

2762

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och liknande ersättning,

som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse
i bolag med hemvist i den andra avtalsslutan-

de staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 7, 14 och 15 får inkomst, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat förvär-
var genom sin personliga verksamhet i den
andra avtalsslutande staten i egenskap av
artist, såsom teater- eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller av sportutövare, beskattas i denna andra
stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller sportutövare utövar
i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelser-
na i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller sport-
utövaren utövar verksamheten.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Pension och annan liknande ersättning,

utbetalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, vilka härrör från en
avtalsslutande stat och betalas till person med

background image

SFS 1995:1468

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den förstnämnda staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett

festställt belopp, som utbetalas periodiskt på
fastställda tider under en persons livstid eller

under angiven eller festställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i pengar eller

pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,
en av dess politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter till fysisk person på

grund av arbete som utförs i denna stats,
underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten, om
arbetet utförs i denna andra stat och personen
i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu-

tande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16

tillämpas på ersättning som betalas på grund
av arbete som utförts i samband med rörelse
som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess

politiska underavdelning eller lokala myndig-
het.

2763

other Contracting State, may be taxed in the
first-mentioned State.

2. The term "annuity" means a stated sum

payable periodically at stated times during
life or during a specified or ascertainable
period of time under an obligation to make
the payments in return for adequate and full
consideration in money or money's worth.

Article 19

Government Service

1. (a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that other State

and the individual is a resident of that State
who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering
the services.

2. The provisions of Articles 15 and 16

shall apply to remuneration in respect of
services rendered in connection with a busi-

ness carried on by a Contracting State or a
political subdivision or a local authority
thereof.

background image

SFS 1995:1468

Article 20

Students and Business Apprentices

A student or business apprentice who is

present in a Contracting State solely for the
purpose of his education or training and who
is, or immediately before being so present
was, a resident of the other Contracting
State, shall be exempt from tax in the first-
mentioned State on payments received from

outside that first-mentioned State for the
purposes of his maintenance, education or
training.

Article 21

Other Income

1. Items of income of a resident of a

Contracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Con-

vention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph
2 of Article 6, if the recipient of such in-
come, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State through a permanent establish-

ment situated therein, or performs in that
other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the

income is paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base.

In such a case, the provisions of Article 7 or
Article 14,as the case may be, shall apply.

2764

Artikel 20

Studerande och affärspraktikanter

Studerande eller affärspraktikant som vistas

i en avtalsslutande stat uteslutande för sin

undervisning eller praktik och som har, eller
omedelbart före vistelsen, hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten, beskattas inte i
den förstnämnda staten för belopp som han
erhåller från källa utanför den förstnämnda
staten för sitt uppehälle, sin undervisning
eller praktik.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av

fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har hemvist i

en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe eller utövar självstän-
dig yrkesverksamhet i denna andra stat från
där belägen stadigvarande anordning, samt
den rättighet eller egendom i fråga om vilken
inkomsten betalas äger verkligt samband med
det lasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-

melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

background image

SFS 1995:1468

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning skall undvikas på följan-

de sätt:

1. I Sydafrika; skatt som person med

hemvist i Sydafrika erlagt för inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal, får be-
skattas i Sverige, skall avräknas från den
skatt som utgår i enlighet med sydafrikansk
skattelagstiftning, dock inte med ett belopp
överstigande den andel av den sydafrikanska
skatten som sådan inkomst utgör av hela
inkomsten.

2. I Sverige:
a) Om person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt sydafrikansk
lagstiftning och i enlighet med bestämmelser-

na i detta avtal får beskattas i Sydafrika skall

Sverige - med beaktande av bestämmelserna
i svensk lagstiftning beträffande avräkning av

utländsk skatt (även i den lydelse de fram-
deles kan få genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här ändras) -

från den svenska skatten på inkomsten av-
räkna ett belopp motsvarande den skatt som
erlagts i Sydafrika för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som, enligt bestämmelser-

na i detta avtal, beskattas endast i Sydafrika,

får Sverige vid fastställandet av skattesatsen
för svensk progressiv skatt beakta den in-

komst som skall beskattas endast i Sydafrika.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a)

ovan skall utdelning från bolag med hemvist
i Sydafrika till bolag med hemvist i Sverige

vara undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om skattebefri-
else för utdelning som erhålls av svenska
bolag från dotterbolag utomlands.

2765

Article 22

Elimination of Double Taxation

Double taxation shall be eliminated as

follows:

1. In South Africa, taxes paid by South

African residents in respect of income tax-
able in Sweden, in accordance with the

provisions of this Convention, shall be de-
ducted from the taxes due according to the
South African fiscal law but in an amount
not exceeding that proportion of the South
African tax which such items of income bear

to the entire income.

2. In Sweden:
(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of South Africa
and in accordance with the provisions of this
Convention may be taxed in South Africa,
Sweden shall allow - subject to the provi-
sions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be amended

from time to time without changing the
general principle hereof) - as a deduction
from the tax on such income, an amount
equal to the South African tax paid in respect
of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the pro-
visions of this Convention, shall be taxable
only in South Africa, Sweden may, when
determining the graduated rate of Swedish
tax, take into account the income which shall

be taxable only in South Africa.

(c) Notwithstanding the provisions of

subparagraph (a) of this paragraph, dividends

paid by a company which is a resident of

South Africa to a company which is a resi-
dent of Sweden shall be exempt from Swe-

dish tax according to the provisions of Swe-
dish law governing the exemption of tax on
dividends paid to Swedish companies by
subsidiaries abroad.

background image

SFS 1995:1468

Article 23

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State

shall not be subjected in the other Contract-
ing State to any taxation or any requirement

connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances are or may
be subjected. This provision shall, notwith-
standing the provisions of Article 1, also
apply to persons who are not residents of one
or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same
activities.

3. Except where the provisions of para-

graph 1 of Article 9, paragraph 5 of Article

11 or paragraph 5 of Article 12 apply, in-

terest, royalties and other disbursements paid

by an enterprise of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State shall,
for the purpose of determining the taxable
profits of such enterprise, be deductible
under the same conditions as if they had
been paid to a resident of the first-mentioned

State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the first-men-
tioned State to any taxation or any requi-
rement connected therewith which is other or
more burdensome than the taxation and

2766

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgarna i en avtalsslutande stat

skall inte i den andra avtalsslutande staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som medborgare i

denna andra stat under samma förhållanden
är eller kan bli underkastad. Utan hinder av
bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna
bestämmelse även på person som inte har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av last driftställe, som

foretag i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, skall i denna
andra stat inte vara mindre fördelaktig än

beskattningen av företag i denna andra stat,
som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i

artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 5 eller
artikel 12 punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty
och annan betalning från företag i en av-
talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid
bestämmandet av den beskattningsbara in-
komsten för sådant foretag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera perso-

ner med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, skall inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed

background image

SFS 1995:1468

sammanhängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är eller kan

bli underkastat.

5. Ingenting i denna artikel anses medföra

skyldighet för en avtalsslutande stat att med-
ge fysisk person som saknar hemvist i denna
stat sådant personligt avdrag vid beskatt-
ningen, sådan skattebefrielse eller skattened-
sättning som medges fysisk person som har
sådan hemvist.

6. Med "beskattning" avses i denna artikel

skatter som omfattas av detta avtal.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutan-

de stat eller båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal, kan han,
utan att detta påverkar hans rätt att använda
sig av de rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning, framlägga saken för den
behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist eller, om fråga är
om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare.

Saken skall framläggas inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till beskattning

som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få
till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten
i syfte att undvika beskattning som strider
mot avtalet. Överenskommelse som träffats

2767

connected requirements to which other simi-
lar enterprises of that first-mentioned State
are or may be subjected.

5. Nothing contained in this Article shall

be construed as obliging either Contracting

State to grant to individuals not resident in
that State any of the personal allowances,
reliefs and reductions for taxation purposes
which are granted to individuals so resident.

6. In this Article the term "taxation"

means taxes which are the subject of this
Convention.

Article 24

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the

actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation
not in accordance with this Convention,
he may, irrespective of the remedies provid-
ed by the domestic law of those States,
present his case to the competent authority of

the Contracting State of which he is a resi-
dent or, if his case comes under paragraph 1
of Article 23, to that of the Contracting State
of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation
not in accordance with the provisions of this
Convention.

2. The competent authority shall endea-

vour, if the objection appears to it to be

justified and if it is not itself able to arrive at

an appropriate solution, to resolve the case
by mutual agreement with the competent
authority of the other Contracting State, with
a view to the avoidance of taxation which is
not in accordance with the Convention. Any

background image

genomförs utan hinder av tidsgränser i de
avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna kan träda i direkt för-
bindelse med varandra i syfte att träffe över-
enskommelse i de fall som angivits i före-
gående punkter. Om muntliga överläggningar
anses underlätta en överenskommelse, kan
sådana överläggningar äga rum inom en
kommission som består av representanter för
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutan-
de staterna.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall utbyta sådana
upplysningar som är nödvändiga för att
tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i
de avtalsslutande staternas interna lagstiftning
i fråga om skatter som omfattas av avtalet i
den mån beskattningen enligt denna lagstift-

ning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av artikel 1.
Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på
samma sätt som upplysningar som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i denna stat
och får yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripna domstolar och
administrativa myndigheter) som festställer,
uppbär eller indriver de skatter som omfattas

SFS 1995:1468

agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domes-
tic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of this Convention. They may also consult
together for the elimination of double taxa-
tion in cases not provided for in this Con-

vention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding
paragraphs. When it seems advisable in
order to reach agreement to have an oral
exchange of opinions, such exchange may

take place through a commission consisting
of representatives of the competent authoriti-
es of the Contracting States.

Article 25

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of the
domestic laws of the Contracting States
concerning taxes covered by this Convention

in so far as the taxation thereunder is not
contrary to this Convention. The exchange of
information is not restricted by Article 1.
Any information received by a Contracting
State shall be treated as secret in the same
manner as information obtained under the

domestic law of that State and shall be dis-
closed only to persons or authorities (in-
cluding courts and administrative bodies)
involved in the assessment or collection of,
the enforcement or prosecution in respect of,

2768

background image

SFS 1995:1468

av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna
endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentliga rättegångar
eller i domstolsavgöranden.

2. De behöriga myndigheterna kan, genom

överläggningar, utveckla lämpliga betingel-
ser, förfaringssätt och tekniker för utbytet av
upplysningar, däri inbegripet utbyte av upp-
lysningar rörande skatteflykt om detta anses
lämpligt.

3. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig
administrativ praxis i denna avtalsslutande
stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot all-
männa hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Begränsningar av förmåner

1. Om en avtalsslutande stat, efter under-

tecknandet av detta avtal, inför lagstiftning
(annan än lagstiftning i Sydafrika i enlighet
med de allmänna bestämmelser som gäller i
Sydafrika, vid datumet för undertecknandet,

beträffande beskattningen av inkomst som

2769

or the determination of appeals in relation to,
the taxes covered by this Convention. Such
persons or authorities shall use the informa-
tion only for such purposes. They may
disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions.

2. The competent authorities may, through

consultation, develop appropriate conditions,
methods and techniques concerning the
matters in respect of which such exchanges
of information shall be made, including,

where appropriate, exchanges of information
regarding tax avoidance.

3. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws or the administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the
other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade
process, or information, the disclosure of
which would be contrary to public policy

(ordre public).

Article 26

Limitation of Benefits

1. If after the date of signature hereof a

Contracting State introduces legislation (other
than legislation introduced in South Africa in

accordance with the general rule applicable
in South Africa as at that date regarding the
taxation of income derived from a source

background image

SFS 1995:1468

within South Africa) in terms of which
offshore income derived by a company from:

(a) shipping;
(b) banking, financing, insurance or similar

activities; or

(c) being the headquarters, co-ordination

centre or similar entity providing admini-
strative services or other support to a group
of companies which carry on business prima-
rily in other States,

is not taxed in that State or is taxed at a rate
of tax which is significantly lower than the
rate of tax which is applied to income from
similar onshore activities, any limitation
imposed under this Convention on the right
of the other Contracting State to tax the
income derived by the company from such
offshore activities, or to tax the dividends
paid by the company, shall not apply.

2. If in terms of any provision of this

Convention other than Article 10, the right
of a Contracting State to tax any income is
limited and, by reason of the f a c t that such
income is under the laws of the other Con-
tracting State regarded as being derived from

a source outside that other State, such in-
come is not subjected to tax in that other
State, the first-mentioned State may tax such
income as if such provision did not exist.

Article 27

Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or

consular officers under the general rules of
international law or under the provisions of
special agreements.

2770

härrör fr n källa i Sydafrika) enligt vilken

"offehore" inkomst förvärvad av bolag ge-

nom:

a) sjöfartsverksamhet,
b) bank-, finans-, försäkrings- eller lik-

nande verksamhet, eller

c) genom att vara huvudkontor, coordina-

tion centre eller en liknande enhet som
tillhandahåller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag som bedriver

verksamhet huvudsakligen i andra stater,

inte beskattas i denna stat eller beskattas
väsentligt lägre än inkomst frän liknande

"onshore" aktiviteter, gäller inte de begräns-

ningar i detta avtal som avser den andra
avtalsslutande statens rätt att ta ut skatt på
inkomst från sådan "offehore" verksamhet,
eller att beskatta utdelning som betalas av
bolaget.

2. Om enligt bestämmelser i detta avtal,

med undantag för artikel 10, rätten för en
avtalsslutande stat att beskatta en inkomst är
begränsad, och sådan inkomst enligt lagstift-
ningen i den andra avtalsslutande staten anses

härröra från källa utanför denna andra stat
och därför inte beskattas i denna andra stat,

får den förstnämnda staten beskatta inkoms-
ten som om sådana bestämmelser inte fanns.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt

folkrättens allmänna regler eller bestämmel-
ser i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska företrädare eller konsulära
tjänstemän.

å

background image

SFS 1995:1468

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall under-

rätta varandra om när de åtgärder vidtagits
som enligt respektive stats lagstiftning krävs
för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet
träder i kraft 14 dagar efter det att den sista
underrättelsen gjorts.

2. Bestämmelserna i detta avtal skall till-

lämpas:

a) i fråga om källskatter, beträffande be-

lopp som erlagts eller gottskrivits den 1

januari det år som följer närmast efter det år

då avtalet träder i kraft eller senare, och

b) i fråga om övriga skatter, beträffande

beskattningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter det år då avtalet
träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Kungl. svenska regering-

en och Sydafrikanska unionens regering för
undvikande av dubbelbeskattning och för-
hindrande av skatteflykt beträffande inkomst-
skatter, undertecknat i Stockholm den 28 juli

1955, skall upphöra att gälla när detta avtal

träder i kraft. Bestämmelserna i 1955 års
avtal skall emellertid fortsätta att gälla till
dess bestämmelserna i detta avtal, enligt
punkt 2 i denna artikel, skall tillämpas.

Artikel 29

Upphörande

1. Detta avtal skall förbli i kraft utan

tidsbegränsning men vardera avtalsslutande
staten kan på diplomatisk väg, skriftligen

2771

Article 28

Entry into Force

1. Each of the Contracting States shall

notify to the other the completion of the
procedures required by its law for the bring-
ing into force of this Convention. The Con-
vention shall enter into force fourteen days
after the date of the later of these notifica-
tions.

2. The provisions of this Convention shall

apply:

(a) with regard to taxes withheld at source,

in respect of amounts paid or credited on or
after the first day of January next following
the date upon which this Convention enters
into force; and

(b) with regard to other taxes, in respect of

taxable years beginning on or after the first
day of January next following the date upon

which this Convention enters into force.

3. The Convention between the Govern-

ment of the Union of South Africa and the
Royal Government of Sweden for the avoid-
ance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on in-
come, signed at Stockholm on the 28th day
of July 1955, shall terminate upon the entry
into force of this Convention. However, the
provisions of the 1955 Convention shall
continue in effect until the provisions of this
Convention, in accordance with the provi-
sions of paragraph 2 of this Article, shall

have effect.

Article 29

Termination

1. This Convention shall remain in force

indefinitely but either of the Contracting
States may terminate the Convention through

background image

SFS 1995:1468

diplomatic channels, by giving to the other

Contracting State written notice of termina-
tion not later than 30 June of any calendar

year starting five years after the year in
which the Convention entered into force.

2. In such event the Convention shall cease

to have effect:

(a) with regard to taxes withheld at source,

in respect of amounts paid or credited after
the end of the calendar year in which such
notice is given; and

(b) with regard to other taxes, in respect of

taxable years beginning after the end of the
calendar year in which such notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersig-

ned, being duly authorised thereto, have
signed this Convention.

DONE at Stockholm in duplicate, this 24th

day of May of the year One Thousand Nine
Hundred and Ninety Five, in English.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Lena Hjelm-Willén

For the Government of
the Republic of South Africa

Alfred B. Nzo

2772

uppsäga avtalet genom underrättelse till den
andra avtalsslutande staten senast den 30 juni
något kalenderår som börjar efter en tidrymd
av fem år efter det år då avtalet trädde i
kraft.

2. I händelse av sådan uppsägning upphör

avtalet att gälla:

a) i fråga om källskatter, beträffande be-

lopp som erlagts eller gottskrivits efter ut-
gången av det kalenderår då uppsägningen
skedde, och

b) i fråga om övriga skatter, beträffande

beskattningsår som börjar efter utgången av
det kalenderår då uppsägningen skedde.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 24 maj 1995,

i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket
Sveriges regering

Lena Hjelm-Wallén

För Republiken
Sydafrikas regering

Alfred B. Nzo

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.