SFS 2010:1461 Lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

101461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1468) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Sydafrika;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1995:1468) om dubbel-

beskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika och bilagan till lagen ska ha
följande lydelse.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Sydafrika under-
tecknade den 24 maj 1995, i den lydelse som detta erhållit genom det proto-
koll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 juli 2010, ska gälla som
lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på

skatt som tas ut på belopp som betalas eller tillgodoförs efter dagen för
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:11, bet. 2010/11:SkU9, rskr. 2010/11:17.

SFS 2010:1461

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1461

CONVENTION BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

2.

2 However, such dividends may

also be taxed in the Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident and
according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged
shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount

of the dividends if the beneficial
owner is a company (other than a
partnership) which holds at least
10 per cent of the capital of the
company paying the dividends; or

(b) 15 per cent of the gross

amount of the dividends in all other
cases.

This paragraph shall not affect the

taxation of the company in respect
of the profits out of which the divi-
dends are paid.

3. The term “dividends” as used

in this Article means income from
shares or other rights participating in
profits (not being debt-claims), as
well as income from other corporate

Bilaga

(Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH REPUBLI-
KEN SYDAFRIKA FÖR UNDVI-
KANDE AV DUBBELBESKATT-
NING OCH FÖRHINDRANDE AV
SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE
SKATTER PÅ INKOMST

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2.

2 Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där det bolag som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till utdelningen har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens

bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag) som
innehar minst 10 procent av det
utdelande bolagets kapital, eller

b) 15 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets

beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning”

förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter, som
inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt inkomst av andra ande-

2 Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 7 juli 2010.

background image

3

SFS 2010:1461

rights which is subjected to the same
taxation treatment as income from
shares by the laws of the Contracting
State of which the company making
the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resi-
dent of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident, through a
permanent establishment situated
therein, or performs in that other
State independent personal services
from a fixed base situated therein,
and the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
a case, the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

5. Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the
dividends paid by the company,
except in so far as such dividends
are paid to a resident of that other
State or in so far as the holding in
respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a
permanent establishment or a fixed
base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed
profits to a tax on undistributed prof-
its, even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly
or partly of profits or income arising
in such other State.

6.

3 If any agreement or conven-

tion between South Africa and a
third state provides that South Africa
shall exempt from tax dividends
(either generally or in respect of
specific categories of dividends)

lar i bolag som enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där det
utdelande bolaget har hemvist vid
beskattningen behandlas på samma
sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, från där beläget
fast driftställe eller utövar självstän-
dig yrkesverksamhet i denna andra
stat från där belägen stadigvarande
anordning, samt den andel på grund
av vilken utdelningen betalas äger
verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar inkomst
från den andra avtalsslutande staten,
får denna andra stat inte beskatta
utdelning som bolaget betalar, utom
i den mån utdelningen betalas till
person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på
grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anord-
ning i denna andra stat, och ej heller
på bolagets icke utdelade vinst ta ut
en skatt som utgår på icke utdelad
vinst, även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller
delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

6.

3 Om en överenskommelse eller

ett avtal mellan Sydafrika och tredje
stat föreskriver att Sydafrika ska
skattebefria utdelning (antingen
generellt eller i förhållande till
särskilda kategorier av utdelning)

3 Artikel 10 punkt 6 har tillkommit genom protokollet den 7 juli 2010.

background image

4

SFS 2010:1461

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

arising in South Africa, or limit the
tax charged in South Africa on such
dividends (either generally or in
respect of specific categories of divi-
dends) to a rate lower than that
provided for in subparagraph (a) of
paragraph 2, such exemption or
lower rate shall automatically apply
to dividends (either generally or in
respect of those specific categories
of dividends) arising in South Africa
and beneficially owned by a resident
of Sweden and dividends (either
generally or in respect of those
specific categories of dividends)
arising in Sweden and beneficially
owned by a resident of South Africa,
under the same conditions as if such
exemption or lower rate had been
specified in that subparagraph.

härrörande från Sydafrika, eller
begränsa den skatt som tas ut i
Sydafrika avseende sådan utdelning
(antingen generellt eller i förhållan-
de till särskilda kategorier av utdel-
ning) till en skattesats som understi-
ger den som föreskrivs i punkt 2 a),
ska sådan skattebefrielse eller lägre
skattesats automatiskt tillämpas
avseende utdelning (antingen gene-
rellt eller i förhållande till dessa
särskilda kategorier av utdelning)
härrörande från Sydafrika och som
betalas till en person med hemvist i
Sverige som har rätt till denna och
utdelning (antingen generellt eller i
förhållande till dessa särskilda kate-
gorier av utdelning) härrörande från
Sverige och som betalas till en
person med hemvist i Sydafrika som
har rätt till denna, på samma villkor
som om sådan skattebefrielse eller
sådan lägre skattesats hade före-
skrivits i nämnda punkt.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.