SFS 1995:1504 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta / SFS 1995:1504 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta
SFS 1995_1504 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1504
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Malta under-
tecknade den 9 oktober 1995 skall, tillsammans med det protokoll och den
skriftväxling som är fogade till avtalet och som utgör en del av detta, gälla
som lag här i landet. Avtalets, protokollets och skriftväxlingens innehåll

framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Malta, skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari som

följer närmast efter dagen då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs förordningen (1976:850) om tillämpning av

avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning be-
träffande inkomstskatter, m. m. Den upphävda förordningen skall dock
fortfarande tillämpas på inkomst som förvärvas före den 1 januari som
följer närmast efter dagen då lagen träder i kraft och på förmögenhet som
taxeras andra året efter det då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxe-
ring. Såvitt gäller artikel 5 och artikel 14 i det som bilaga 1 i förordningen
intagna avtalet skall dock dessa bestämmelser alltjämt tillämpas under en
övergångsperiod på tre år från och med den dag då avtalet börjar att tilläm-
pas.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

G�RAN PERSSON
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:95, bet. 1995/96:SkU9, rskr. 1995/96:70.

2828

background image

CONVENTION BETWEEN SWEDEN AND
MALTA FOR THE AVOIDANCE OF

DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Sweden and the

Government of Malta, desiring to conclude
a Convention for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income, have agreed
as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the

Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention

shall apply are:

(a) In Malta:
the income tax
(hereinafter referred to as "Malta tax");

(b) in Sweden:

(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten), including the tax on em-
ployees at sea (sjomansskatten) and the
withholding tax on dividends (kupongskat-
ten);

AVTAL MELLAN SVERIGE OCH
MALTA F�R UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRANDE AV SKATTEFLYKT
BETR�FFANDE SKATTER P�& INKOMST

Sveriges regering och Maltas regering,

som önskar ingå ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skat-
teflykt beträffande skatter pä inkomst, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

är:

a) i Malta:
inkomstskatten,

(i det följande benämnd "maltesisk

skatt")

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömans-

skatten och kupongskatten däri inbegripna,

2829

SFS 1995:1504

Bilaga

(�versättning)

background image

SFS 1995:1504

(ii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iii) the income tax on non-resident artis-

tes and athletes (den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta artister m.fl.);
and

(iv) the municipal income tax (den kom-

munala inkomstskatten)
(hereinafter referred to as "Swedish tax").

(2) The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph (1). The com-
petent authorities of the Contracting States
shall notify each other of any substantial
changes which have been made in their
respective taxation laws.

(3) Notwithstanding the other provisions of

this Article, the Convention shall not apply
to tax paid or payable in Malta in accordance

with the provisions of subsection (13) of
section 56 of the Income Tax Act (Cap.

123), concerning the chargeable income of

any person engaged in the production of
petroleum produced in Malta, or any sub-
stantially similar provision which is imposed
after the date of signature of the Convention.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a) the term "Malta" means the Republic of

Malta and, when used in a geographical
sense, means the Island of Malta, the Island
of Gozo and the other islands of the Maltese
archipelago including the territorial waters

2830

2) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som
efter undertecknandet av avtalet påförs vid
sidan av eller i stället för de skatter som
anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall meddela
varandra de väsentliga ändringar som gjorts
i respektive skattelagstiftning.

3. Utan hinder av övriga bestämmelser i

denna artikel, tillämpas avtalet inte på skatter
som betalas i Malta enligt bestämmelserna i

"subsection (13) of section 56" i "the Income

Tax Act (Cap. 123)", avseende beskattnings-
bar inkomst för en person som bedriver
oljeproduktion i Malta, eller enligt bestäm-
melse av i huvudsak likartat slag, som införs
efter undertecknandet av avtalet.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder

annat, har vid tillämpningen av detta avtal
följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Malta" åsyftar Republiken Malta och

omfattar, när uttrycket används i geografisk
betydelse, ön Malta, ön Gozo och de övriga
öaraa i Maltas arkipelag, däri inbegripet
Maltas territorialvatten, samt varje utanför

background image

SFS 1995:1504

Maltas territorialvatten beläget område vil-

ket, i överensstämmelse med folkrättens
regler och enligt Maltas lagstiftning om
kontinentalsockeln, betecknas eller senare
kommer att betecknas som ett område inom
vilket Malta äger utöva sina rättigheter med
avseende på havsbottnen, dennas underlag
och där befintliga naturtillgångar;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo-
grafisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsom-
råden över vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion;

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Malta eller
Sverige, beroende på sammanhanget;

d) "person" inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behandlas
såsom juridisk person;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och

"foretag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat respektive
företag som bedrivs av person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av
företag i en avtalsslutande stat utom då
skeppet eller luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslutande
staten;

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap

i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag och

annan sammanslutning som bildats enligt
den lagstiftning som gäller i en avtalsslu-
tande stat;
i) "behörig myndighet" åsyftar:

2831

thereof, and any area outside the territorial

waters of Malta which has been or may
hereafter be designated, in accordance with
international law and under the law of Malta
concerning the continental shelf, as an area
within which the rights of Malta with respect
to the seabed and subsoil and their natural
resources may be exercised;

(b) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as other
maritime areas over which Sweden in accor-

dance with international law exercises sove-
reign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Malta or

Sweden, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individu-

al, a company and any other body of per-
sons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a
body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract-
ing State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi-

dent of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated
by an enterprise of a Contracting State,
except when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract-
ing State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the natio-

nality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or

association deriving its status as such from
the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

background image

SFS 1995:1504

(i) in Malta, the Minister responsible for

finance or his authorised representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority
which is designated as a competent authority

for the purposes of this Convention.

(2) As regards the application of the Con-

vention by a Contracting State, any term not
defined therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning which
it has under the law of that State concerning
the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"
means any person who, under the laws of
that State, is liable to tax therein by reason
of his domicile, residence, place of manage-
ment or any other criterion of a similar
nature. But this term does not include any
person who is liable to tax in that State in
respect only of income from sources in that
State.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with
which his personal and economic relations
are closer (centre of vital interests);

2832

1) i Malta, ministern ansvarig för finans-

departementets frågor eller dennes befull-
mäktigade ombud, och

2) i Sverige, finansministern, dennes

befullmaktigade ombud eller den myndig-
het åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar

avtalet anses, såvida inte sammanhanget

föranleder annat, varje uttryck som inte

definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens lagstiftning i

fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat" person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning
eller annan liknande omständighet. Uttrycket
inbegriper emellertid inte person som är
skattskyldig i denna stat endast för inkomst
från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-

tande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat
med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads-
intressena);

background image

SFS 1995:1504

b) om det inte kan avgöras i vilken av-

talsslutande stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i någonde-
ra staten har en bostad som stadigvarande
står till hans förfogande, anses han ha hem-

vist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas stadigvaran-
de i någon av dem, anses han ha hemvist i
den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist

i båda avtalsslutande staterna anses personen
i fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fest driftställe" en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fest driftställe" innefettar

särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar
däri inbegripet plats för borrningsverksamhet
utanför kusten.

2833

(b) if the State in which he has his centre

of vital interests cannot be determined, or if
he has not a permanent home available to
him in either State, he shall be deemed to be
a resident of the State in which he has an

habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an indivi-
dual is a resident of both Contracting States,

then it shall be deemed to be a resident of
the State in which its place of effective
management is situated.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;

(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural
resources including an offshore drilling site.

background image

SFS 1995:1504

(3) A b u i l d i n g s i t e or a construction,

assembly or installation project or superviso-
ry activities in connection therewith constitu-
tes a permanent establishment only if such
site, project or activities continue for a
period of more than six months.

(4) Notwithstanding the preceding pro-

visions of this Article, the furnishing of
services, including consultancy services, by
an enterprise through employees or other
personnel engaged by the enterprise for such

purpose shall be considered to constitute a
permanent establishment where activities of

that nature continue (for the same or a con-
nected project) within a Contracting State for
a period or periods aggregating more than
six months within any twelve-month period.

(5) Notwithstanding the preceding pro-

visions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to in-
clude:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage, display or
delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of processing by

another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting in-

formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying
on, for the enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

2834

3. plats för byggnads-, anläggmings-,

monterings- eller installationsverksamhet
eller verksamhet som består av övervakning
i anslutning därtill utgör fest driftställe endast
om verksamheten pågår under en tidrymd
som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses företag som tillhanda-
håller tjänster, däri inbegripet konsulttjänster,
genom anställda eller annan personal som
anlitats av företaget i detta syfte, bedriva
rörelse från fast driftställe om verksamhet av
sådant slag pågår (gällande samma eller
därmed sammanhängande projekt) inom en
avtalsslutande stat under tidrymd eller tid-
rymder som sammanlagt överstiger sex
månader under en tolvmånadersperiod.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket "fest driftstäl-
le" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan-

de för lagring, utställning eller leverans av
företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, utställning
eller leverans,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning eller
förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för
företaget bedriva annan verksamhet av förbe-
redande eller biträdande art,

background image

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of ac-
tivities mentioned in sub-paragraphs (a) to

(e), provided that the overall activity of the
fixed place of business resulting from this
combination is of a preparatory or auxiliary
character.

(6) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2), where a person -
other than an agent of an independent status
to whom paragraph (7) applies - is acting on
behalf of an enterprise and has, and habitual-
ly exercises, in a Contracting State an autho-

rity to conclude contracts in the name of the
enterprise, that enterprise shall be deemed to
have a permanent establishment in that State
in respect of any activities which that person
undertakes for the enterprise, unless the
activities of such person are limited to those

mentioned in paragraph (5) which, if exer-
cised through a fixed place of business,
would not make this fixed place of business
a permanent establishment under the pro-
visions of that paragraph.

(7) An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent
establishment in the other Contracting State
merely because it carries on business in that
other State through a broker, general com-
mission agent or any other agent of an in-
dependent status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of their

business. However, when the activities of
such an agent are devoted wholly or almost
wholly on behalf of that enterprise, he will

not be considered an agent of an independent
status within the meaning of this paragraph.

(8) The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident

of the other Contracting State, or which

SFS 1995:1504

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kom-
binera verksamheter som anges i punkterna
a-e, under förutsättning att hela verksam-
heten som bedrivs från den stadigvarande
platsen för affärsverksamhet på grund av
denna kombination är av förberedande eller
biträdande art.

6. Om en person, som inte är sådan obe-

roende representant på vilken punkt 7 till-
lämpas, är verksam för ett företag samt i en
avtalsslutande stat har och där regelmässigt
använder fullmakt att sluta avtal i foretagets
namn anses detta foretag - utan hinder av

bestämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha

fast driftställe i denna stat i fråga om varje

verksamhet som denna person bedriver för

företaget. Detta gäller dock inte, om den

verksamhet som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i punkt 5 och
som om den bedrevs från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fest driftställe enligt bestämmelserna
i nämnda punkt.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses

inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu-
tande staten endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna stat genom
förmedling av mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under förut-
sättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet. När sådan
mäklare, kommissionär eller representant

bedriver sin verksamhet uteslutande eller
nästan uteslutande för företaget i fråga, anses
han emellertid inte vara en sådan oberoende
representant som avses i denna punkt.

8. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

2835

background image

SFS 1995:1504

carries on business in that other State (whe-
ther through a permanent establishment or
otherwise) shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the
other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a

Contracting State from immovable property
(including income from agriculture or fore-
stry) situated in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the pro-
perty in question is situated. The term shall
in any case include property accessory to
immovable property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law respect-
ing landed property apply, buildings, usu-
fruct of immovable property and rights to
variable or fixed payments as consideration
for the working of, or the right to work,
mineral deposits, sources and other natural
resources; ships, boats and aircraft shall not

be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immo-
vable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(3) shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to
income from immovable property used for
the performance of independent personal
services.

2836

som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen fr

 n fest driftställe eller p

annat sätt), medför inte i och för sig att
n gotdera bolaget utgör fest driftställe för det
andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fest egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan-
de staten, f r beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fest egendom" har den be-

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid
tillbehör till fest egendom, levande och döda
inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig-
heter p vilka bestämmelserna i privaträtten
om fest egendom tillämpas, byggnader,
nyttjanderätt till fest egendom samt rätt till
föränderliga eller festa ersättningar för nytt-

jandet av eller rätten att nyttja mineralfore-

komst, källa eller annan naturtillgäng. Skepp,
båtar och luftfartyg anses inte vara fest
egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas p

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fest egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även p inkomst av fest egendom
som tillhör företag och p inkomst av fest
egendom som används vid självständig yrkes-
utövning.

å

å

å

å

å

å

å

å

background image

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con-

tracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business
in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If
the enterprise carries on business as afore-
said, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent
establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Con-
tracting State through a permanent establish-
ment situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to that perma-

nent establishment the profits which it might
be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or
similar activities under.the same or similar
conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

(3) In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the business of
the permanent establishment, including
executive and general administrative expen-
ses so incurred, whether in the State in

which the permanent establishment is situated
or elsewhere.

(4) Insofar as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on
the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts,
nothing in paragraph (2) shall preclude that
Contracting State from detennining the

SFS 1995:1504

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast
i denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del därav som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten från där beläget fast driftställe hänförs,
om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder
annat, i vardera avtalsslutande staten till det
fasta driftstället den inkomst som det kan
antas att driftstället skulle ha förvärvat om
det varit ett fristående företag som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande slag

under samma eller liknande villkor och

självständigt avslutat affärer med det företag
till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fest driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som
uppkommit för det festa driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det festa driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fest

driftställe brukat i en avtalsslutande stat
bestämmas på grundval av en fördelning av

företagets hela inkomst på de olika delarna
av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt

2 inte att i denna avtalsslutande stat den
skattepliktiga inkomsten bestäms genom

2837

background image

SFS 1995:1504

profits to be taxed by such an apportionment
as may be customary; the method of appor-
tionment adopted shall, however, be such
that the result shall be in accordance with the
principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a

permanent establishment by reason of the
mere purchase by that permanent establish-
ment of goods or merchandise for the enter-
prise.

(6) For the purposes of the preceding

paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined
by the same method year by year unless
there is good and sufficient reason to the
contrary.

(7) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other
Articles of this Convention, then the pro-
visions of those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

(8) The provisions of this Article shall not

affect the provisions of the law of a Con-
tracting State regarding the taxation of profits
from the business of insurance.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contract-

ing State from the operation of ships or
aircraft in international traffic shall be tax-
able only in that State.

(2) With respect to profits derived by the

air transport consortium Scandinavian Air-
lines System (SAS) the provisions of para-
graph (1) shall apply only to such part of the

profits as corresponds to the participation
held in that consortium by AB Aerotransport

2838

sådant förfarande. Den fördelningsmetod som
används skall dock vara sådan att resultatet
överensstämmer med principerna i denna
artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fest driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det festa driftstället försorg för före-
taget.

6. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
festa driftstället genom samma förfelande år
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av
detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

8. Bestämmelserna i denna artikel påver-

kar inte bestämmelserna i en avtalsslutande
stats lagstiftning gällande beskattning av
inkomst av försäkringsrörelse.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik
beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

beträffande inkomst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av inkom-
sten som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av AB Aerotransport (ABA),

background image

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in
a pool, a joint business or an international
operating agency.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the

management, control or capital of an enter-
prise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which
differ from those which would be made
between independent enterprises, then any
profits which would, but for those condi-
tions, have accrued to one of the enterprises,
but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of
that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State -
and taxes accordingly - profits on which an
enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and
the profits so included are profits which
would have accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made

between the two enterprises had been those

SFS 1995:1504

den svenske delägaren i Scandinavian Airli-
nes System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta-
gande i en pool, ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett
företag i en avtalsslutande stat som ett före-
tag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags kapital, iakttas
följande.

Om mellan företagen i fråga om handels-

förbindelser eller finansiella förbindelser
avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker
från dem som skulle ha avtalats mellan av

varandra oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha tillkommit
det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag,
inräknas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkom-

sten för ett företag i denna stat inräknar -
och i överensstämmelse därmed beskattar -
inkomst, för vilken ett företag i den andra
avtalsslutande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten
är sådan som skulle ha tillkommit företaget
i den förstnämnda staten om de villkor som
avtalats mellan företagen hade varit sådana

2839

background image

SFS 1995:1504

which would have been made between in-
dependent enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjustment to the
amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of
this Convention and the competent authorities
of the Contracting States shall if necessary
consult each other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed
in that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that State, but:

(a) Where the dividends are paid by a

company which is a resident of Sweden to a
resident of Malta who is the beneficial owner
thereof, the Swedish tax so charged shall not
exceed 15 per cent of the gross amount of

the dividends. However, if the beneficial
owner is a company which holds at least 10

per cent of the voting power of the company
paying the dividends, the dividends shall be
exempt from tax in Sweden.

(b)(i) Where the dividends are paid by a

company which is a resident of Malta to a
resident of Sweden who is the beneficial
owner thereof, Malta tax on the gross
amount of the dividends shall not exceed that
chargeable on the profits out of which the
dividends are paid.

(ii) Notwithstanding the provisions of

sub-paragraph (i) hereof, Malta tax shall
not exceed 15 per cent of the dividends if
such dividends are paid out of gains or

profits earned in any year in respect of

2840

som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, skall denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av det
skattebelopp som påförts för inkomsten där.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel-
ser i detta avtal och de behöriga myndig-

heterna i de avtalsslutande staterna över-
lägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas
i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat, men:

a) om utdelningen betalas av bolag med

hemvist i Sverige till person med hemvist i

Malta och mottagaren har rätt till utdelningen
får den svenska skatten inte överstiga 15
procent av utdelningens bruttobelopp. Om
emellertid den som har rätt till utdelningen är
ett bolag som innehar minst 10 procent av
det utbetalande bolagets röstetal, skall ut-

delningen undantas från skatt i Sverige;

b) 1) om utdelningen betalas av ett bolag

med hemvist i Malta till person med hemvist
i Sverige och mottagaren har rätt till utdel-
ningen får maltesisk skatt på utdelningens
bruttobelopp inte överstiga den skatt som kan

påföras inkomst som utdelningen betalas av;

2) om utdelningen betalas av vinst eller

inkomst, som intjänats under år då bolaget
åtnjutit skatteförmån enligt bestämmelserna
om stöd till industriföretag i Malta samt
aktieägaren lämnar in deklarationer och

background image

which the company is in receipt of any tax
benefit under the provisions regulating aids
to industries in Malta, and the shareholder
submits returns and accounts to the taxa-
tion authorities of Malta in respect of his
income liable to Malta tax for the relative
year of assessment.
The provisions of sub-paragraph (b)(ii) of

this paragraph shall apply for the first ten
years during which this Convention is effec-
tive. This period may be extended by a
mutual agreement between the competent
authorities.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out
of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares or other
rights, not being debt-claims, participating in

profits, as well as income from other corpo-
rate rights which is subjected to the same
taxation treatment as income from shares by
the laws of the State of which the company
making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the beneficial owner of
the dividends, being a resident of a Contract-
ing State, carries on business in the other
Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively connec-
ted with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of

Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

SFS 1995:1504

räkenskaper till Maltas skattemyndigheter
avseende den inkomst för vilken han skall
erlägga maltesisk skatt för motsvarande

beskattningsår, får maltesisk skatt, utan
hinder av bestämmelserna i 1) ovan, inte
överstiga 15 procent av utdelningen.

Bestämmelserna i b 2) i denna punkt gäller

i fråga om de tio första åren under vilka
detta avtal tillämpas. Denna period kan
forlängas genom ömsesidig överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte

bolagets beskattning för den vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier eller andra
rättigheter, som inte är fordringar, med rätt
till andel i vinst, samt inkomst av andra
andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i
den stat där det utdelande bolaget har hem-
vist vid beskattningen behandlas på samma
sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till ut-
delningen har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan-
de staten, där bolaget som betalar utdelning-
en har hemvist, från där beläget fest driftstäl-
le eller utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den andel på grund av

vilken utdelningen betalas äger verkligt
samband med det festa driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respekti-
ve artikel 14.

2841

background image

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat
inte beskatta utdelning som bolaget betalar,
utom i den mån utdelningen betalas till

person med hemvist i denna andra stat eller
i den mån den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband
med fast driftställe eller stadigvarande anord-
ning i denna andra stat, och ej heller på
bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt
som utgår på bolaget icke utdelade vinst,
även om utdelningen eller den icke utdelade

vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst

som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om personen i
fråga har rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, an-
tingen den säkerställts genom inteckning i

fast egendom eller inte och antingen den

medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av

värdepapper som utfärdats av staten och
inkomst av obligationer eller debentures, däri
inbegripna agiobelopp och vinster som hän-
för sig till sådana värdepapper, obligationer
eller debentures. Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid tillämp-
ningen av denna artikel.

2842

SFS 1995:1504

(5) Where a company which is a resident

of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that
other State may not impose any tax on the
dividends paid by the company, except
insofar as such dividends are paid to a resi-
dent of that other State or insofar as the
holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a perma-
nent establishment or a fixed base situated in
that other State, nor subject the company's
undistributed profits to a tax on the compa-

ny's undistributed profits, even if the divi-
dends paid or the undistributed profits consist
wholly or partly of profits or income arising
in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-
ing State shall be taxable only in that other
State if such resident is the beneficial owner
of the interest.

(2) The term "interest" as used in this

Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mort-
gage and whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits, and in

particular, income from government securiti-
es and income from bonds or debentures,
including premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regar-
ded as interest for the purpose of this Ar-
ticle.

background image

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till räntan har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse
i den andra avtalsslutande staten, från vilken
räntan härrör, från där beläget fest driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det
festa driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fell tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan

person räntebeloppet, med hänsyn tagen till
den fordran för vilken räntan betalas, över-

stiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan om sådana förbindelser inte förelegat,

tillämpas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I sådant fell
beskattas överskjutande belopp enligt lagstift-
ningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty som härrör från en avtalsslutan-

de stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas endast i denna andra stat, om

personen i fråga har rätt till royaltyn.

2843

SFS 1995:1504

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the interest arises,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed

base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effec-
tively connected with such permanent es-
tablishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

(4) Where by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest,

having regard to the debt-claim for which it
is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of

this Convention.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-
ing State shall be taxable only in that other
State if such resident is the beneficial owner
of the royalties.

background image

SFS 1995:1504

(2) The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right
to use, any copyright of literary, artistic or
scientific work including cinematograph films
and films or tapes for radio or television

broadcasting, any patent, trade mark, design
or model, plan, secret formula or process, or

for information concerning industrial, com-
mercial or scientific experience.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed
base situated therein, and the right or pro-

perty in respect of which the royalties are
paid is effectively connected with such per-
manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article

14, as the case may be, shall apply.

(4) Where by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties,
having regard to the use, right or information
for which they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absen-
ce of such relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of
this Convention.

2844

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot
såsom ersättning för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,

konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri
inbegripet biograffilm och film eller band för
radio- eller televisionsutsändning, patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning,
hemligt recept eller hemlig tillverknings-

metod eller för upplysning om erfarenhetsrön
av industriell, kommersiell eller vetenskaplig

natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse
i den andra avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget fest drift-
ställe eller utövar självständig yrkesverksam-

het i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med det festa
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fell tillämpas bestämmelser-

na i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royalty beloppet, med hänsyn tagen till
det nyttjande, den rättighet eller den upp-
lysning för vilken royaltyn betalas, överstiger
det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till royaltyn
om sådana förbindelser inte förelegat, till-
lämpas bestämmelserna i denna artikel endast
på sistnämnda belopp. I sådant fell beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande
av övriga bestämmelser i detta avtal.

background image

Article 13

Alienation of property

(1) Income or gains derived by a resident

of a Contracting State from the alienation of
immovable property referred to in Article 6
and situated in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

(2) Income or gains from the alienation of

shares or comparable interests in a company,
the assets of which consist wholly or prin-
cipally of immovable property, may be taxed
in the Contracting State in which the assets
or the principal assets of the company are
situated.

(3) Income or gains from alienation of

movable property forming part of the busi-

ness property of a permanent establishment
which an enterprise of a Contracting State
has in the other Contracting State or of

movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State
in the other Contracting State for the purpose
of performing independent personal services,
including such income or gains from the
alienation of such a permanent establishment
(alone or with the whole enterprise) or of
such fixed base, may be taxed in that other
State.

(4) Income or gains derived by a resident

of a Contracting State from the alienation of
ships or aircraft operated in international
traffic or movable property pertaining to the
operation of such ships or aircraft, shall be
taxable only in that State.

Artikel 13

�verlåtelse av egendom

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av sådan fast egendom som avses
i artikel 6 och som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av an-

delar eller liknande rättigheter i ett bolag
vars tillgångar uteslutande eller huvudsakli-
gen består av fast egendom får beskattas i
den avtalsslutande stat i vilken bolagets

tillgångar eller huvuddelen av tillgångarna är

belägna.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgång-
arna i fest driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, eller av lös egendom, hänförlig
till stadigvarande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detsamma gäller vinst på
grund av överlåtelse av sådant fest driftställe
(för sig eller tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik, eller lös
egendom som är hänförlig till användningen
av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas
endast i denna stat.

2845

SFS 1995:1504

background image

SFS 1995:1504

With respect to income or gains derived by

the air transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), the provisions of this

paragraph shall apply only to such portion of
the income or gains as corresponds to the
participation held in that consortium by AB

Aerotransport (ABA), the Swedish partner of
Scandinavian Airlines System (SAS).

(5) Income or gains from the alienation of

any property other than that referred to in
paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be
taxable only in the Contracting State of
which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by a resident of a

Contracting State in respect of professional
services or other activities of an independent
character shall be taxable only in that State.
However, such income may be taxed in the
other Contracting State in the following
circumstances:

(a) if he has a fixed base regularly avail-

able to him in the other Contracting State for
the purpose of performing his activities; in
that case, only so much of the income as is
attributable to that fixed base may be taxed
in that other Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting

State is for a period or periods amounting to
or exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve-month period commencing or
ending in the fiscal year concerned; in that
case, only so much of the income as is

derived from the activity exercised in the
other Contracting State may be taxed in that
other State; or

2846

Beträffande vinst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) tillämpas bestämmelserna i denna

punkt endast i fråga om den del av vinsten

som motsvarar den andel i konsortiet vilken
innehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1,
2, 3 och 4 beskattas endast i den avtalsslu-
tande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en person med hemvist i

en avtalsslutande stat förvärvar genom att
utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat.
Sådan inkomst får emellertid beskattas i den
andra avtalsslutande staten under följande
omständigheter:

a) om han i den andra avtalsslutande staten

har en stadigvarande anordning, som regel-
mässigt står till hans förfogande för att utöva
verksamheten; i sådant fall får endast så stor
del av inkomsten beskattas i denna andra av-
talsslutande stat som är hänförlig till denna
stadigvarande anordning, eller

b) om han vistas i den andra avtalsslutande

staten under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt uppgår till eller överstiger 183
dagar under en tolvmånadersperiod som
börjar eller slutar under beskattningsåret i
fråga; i sådant fall får endast så stor del av
inkomsten beskattas i denna andra avtalsslu-
tande stat som är hänförlig till verksamheten
som utövas där, eller

background image

(c) if the remuneration for his activities in

the other Contracting State is paid by a
resident of that Contracting State or is borne
by a permanent establishment or fixed base
situated in that Contracting State and exceeds
in the fiscal year the equivalent of 25 000
United States dollars.

(2) The term "professional services" in-

cludes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching
activities as well as the independent activities
of physicians, lawyers, engineers, architects,
dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles

16, 18 and 19, salaries, wages and other

similar remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment shall be taxable only in that State
unless the employment is exercised in the

other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1), remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of
an employment exercised in the other Con-
tracting State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in
the aggregate 183 days in any twelve-month

period commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on

behalf of, an employer who is not a resident
of the other State; and

SFS 1995:1504

c) om ersättningen för hans verksamhet i

den andra avtalsslutande staten betalas av
person med hemvist i denna avtalsslutande
stat eller belastar fest driftställe eller stadig-
varande anordning i denna avtalsslutande stat
samt överstiger ett värde motsvarande 25 000
U.S. dollar under beskattningsåret.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning endast i denna stat,
såvida inte arbetet utförs i den andra av-
talsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för
arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete som utförs i den andra avtalsslutande

staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar
under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

2847

background image

SFS 1995:1504

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding pro-

visions of this Article, remuneration derived
in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in interna-
tional traffic by an enterprise of a Contract-
ing State may be taxed in that State. Where
a resident of Sweden derives remuneration in
respect of an employment exercised aboard
an aircraft operated in international traffic by
the air transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), such remuneration
shall be taxable only in Sweden.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as a member of the board of
directors of a company which is a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

Article 17

Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of

Articles 14 and 15, income derived by a
resident of a Contracting State as an entertai-
ner, such as a theatre, motion picture, radio
or television artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activities as
such exercised in the other Contracting State,

may be taxed in that other State.

2848

c) ersättningen inte belastar fest driftställe

eller stadigvarande anordning som arbets-

givaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som
används i internationell trafik av ett företag
i en avtalsslutande stat, beskattas i denna
stat. Om person med hemvist i Sverige
uppbär inkomst av arbete, vilket utförs
ombord på ett luftfartyg som används i in-
ternationell trafik av luftfartskonsortiet Scan-
dinavian Airlines System (SAS), beskattas
inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag
med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat förvär-
var genom sin personliga verksamhet i den
andra avtalsslutande staten i egenskap av

underhållningsartist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller i egenskap av sportutöva-
re, beskattas i denna andra stat.

background image

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not
to the entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7 , 1 4 and

15, be taxed in the Contracting State in

which the activities of the entertainer or

sportsman are exercised.

Article 18

Pensions and social security payments

(1) Subject to the provisions of paragraph

(2) of Article 19, pensions and other similar
remuneration paid to a resident of a Con-
tracting State in consideration of past em-
ployment shall be taxable only in that State.

(2) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1), pensions paid and other pay-

ments made under the social security legisla-
tion of a Contracting State shall be taxable
only in that State.

Article 19

Government service

(l)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that other State
and the individual is a resident of that State
who:

90-SFS 1995

SFS 1995:1504

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som underhållningsartist eller sport-

utövare bedriver i denna egenskap, inte till-

faller underhållningsartisten eller sportutöva-
ren själv utan annan person, får denna in-

komst, utan hinder av bestämmelserna i
artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där underhållningsartisten
eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Artikel 18

Pension och socialförsäkringsbetalningar

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19

punkt 2 föranleder annat, beskattas pension
och annan liknande ersättning som med
anledning av tidigare anställning betalas till
person med hemvist i en avtalsslutande stat,
endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas pension och annan betalning som

görs enligt socialforsakringslagstiftningen i
en avtalsslutande stat endast i denna stat.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,
en av dess politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter till fysisk person på
grund av arbete som utförts i denna stats,
underavdelnings eller myndighets tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om
arbetet utförs i denna andra stat och personen
i fråga har hemvist i denna stat och

2849

background image

SFS 1995:1504

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering
the services.

(2)(a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the
individual is a resident of, and a national of,
that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and

18 shall apply to remuneration and pensions

in respect of services rendered in connection
with a business carried on by a Contracting
State or a political subdivision or a local
authority thereof.

Article 20

Students and business apprentices

Payments which a student or business

apprentice who is or was immediately before

visiting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the pur-
pose of his education or training receives for
the purpose of his maintenance, education or

training shall not be taxed in that State,

provided that such payments arise from

sources outside that State.

2850

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu-

tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en

av dess politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter till fysisk person på
grund av arbete som utförts i denna stats,
underavdelnings eller myndighets tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om
personen i fråga har hemvist och är med-
borgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, och

18 tillämpas på ersättning och på pension

som betalas på grund av arbete som utförts i
samband med rörelse som bedrivs av en
avtalsslutande stat, dess politiska underav-
delningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande och affärspraktikant

Studerande och affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämn-
da staten uteslutande för sin undervisning
eller praktik, beskattas inte i denna stat för

belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik, under förut-
sättning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

background image

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a

Contracting State, wherever arising, not dealt

with in the foregoing Articles of this Con-
vention shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph

(2) of Article 6, if the recipient of such
income, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State through a permanent establish-
ment situated therein, or performs in that
other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the
income is paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of Malta, double taxation

shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of the law of

Malta regarding the allowance of a credit
against Malta tax in respect of foreign tax,
where, in accordance with the provisions of
this Convention there is included in a Malta
assessment income from sources within
Sweden, the Swedish tax on such income
shall be allowed as a credit against the relati-

ve Malta tax payable thereon.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

SFS 1995:1504

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av

fest egendom som avses i artikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten från där

beläget fest driftställe eller utövar självstän-
dig yrkesverksamhet i denna andra stat från
där belägen stadigvarande anordning, samt
den rättighet eller egendom i fråga om vilken

inkomsten betalas äger verkligt samband med
det festa driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Malta skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

I enlighet med maltesisk lagstiftning i fråga

om avräkning från maltesisk skatt av ut-
ländsk skatt skall, då enligt bestämmelserna
i detta avtal inkomst från källa i Sverige
tagits till beskattning i Malta, svensk skatt på
sådan inkomst avräknas från maltesisk skatt
på inkomsten.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbe-

skattning undvikas på följande sätt:

2851

background image

SFS 1995:1504

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Malta and in

accordance with the provisions of this Con-
vention may be taxed in Malta, Sweden shall
allow - subject to the provisions of the laws
of Sweden concerning credit for foreign tax
(as it may be amended from time to time
without changing the general principle here-
of) - as a deduction from the tax on such
income, an mount equal to the Malta tax

paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the pro-
visions of this Convention, shall be taxable
only in Malta, Sweden may, when determi-
ning the graduated rate of Swedish tax, take
into account the income which shall be
taxable only in Malta.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends
paid by a company which is a resident of
Malta to a company which is a resident of

Sweden shall be exempt from Swedish tax

according to the provisions of Swedish law
governing the exemption of tax on dividends
paid to Swedish companies by subsidiaries
abroad.

(d) For the purposes of sub-paragraph (a)

of this paragraph the term "Malta tax paid"
shall be deemed to include the Malta tax
which would have been paid but for any
time-limited exemption or reduction of tax
granted under incentive provisions contained
in the Malta law designed to promote econo-
mic development to the extent that such
exemption or reduction is granted for profits
from industrial or manufacturing activities or
from agriculture, fishing or tourism (inclu-
ding restaurants and hotels) provided that the
activities have been carried out within Malta.
For the purposes of sub-paragraph (c) of this

paragraph a tax of 15 per cent calculated on

2852

a) Om person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt maltesisk
lagstiftning och i enlighet med bestämmelser-
na i detta avtal får beskattas i Malta, skall

Sverige - med beaktande av bestämmelserna
i svensk lagstiftning beträffande avräkning av

utländsk skatt (även i den lydelse de fram-
deles kan fä genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här ändras) -
från den svenska skatten på inkomsten av-
räkna ett belopp motsvarande den maltesiska
skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestämmelser-

na i detta avtal beskattas endast i Malta, får
Sverige vid fastställandet av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den inkomst
som skall beskattas endast i Malta.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan

är utdelning från bolag med hemvist i Malta
till bolag med hemvist i Sverige undantagen
från svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för utdelning
som erhålls av svenska bolag från dotterbo-
lag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a) ovan anses "den

maltesiska skatt som erlagts" innefatta skatt
som skulle ha erlagts, men som på grund av
av tidsbegränsade bestämmelser i maltesisk
lagstiftning avsedd att främja ekonomisk

utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre
belopp, under förutsättning att sådan befriel-
se eller lättnad från skatt givits beträffande
vinst från industriell verksamhet eller till-
verkningsverksamhet eller från jordbruk,
fiske, turism (däri inbegripet restaurang- och
hotell verksamhet), allt under forutsättning att
verksamheten bedrivits i Malta. Vid tillämp-
ningen av c) ovan skall en skatt på 15 pro-
cent på ett underlag beräknat efter svenska

background image

a Swedish tax base shall be considered to
have been paid for such activities under
those conditions mentioned in the previous
sentence.

The competent authorities may agree to

extend the application of this provision also
to other activities.

(e) The provisions of sub-paragraph (d) of

this paragraph shall apply for the first ten
years during which this Convention is effec-
tive. This period may be extended by a
mutual agreement between the competent
authorities.

(3) Where the Convention provides that

income (including capital gains) arising in a
Contracting State shall be relieved from tax
in that State, either in full or in part, and,
under the law in force in the other Contrac-
ting State, such income is subject to tax by
reference to the amount thereof which is
remitted to or received in that other State
and not by reference to the full amount
thereof, then the relief to be allowed in the

first-mentioned State shall apply only to such

portion of the income as is remitted to or
received in the other State.

Article 23

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement
connected therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances are or may
be subjected. This provision shall, notwith-
standing the provisions of Article 1, also

SFS 1995:1504

regler anses ha erlagts beträffande verksam-
het som anges i föregående mening under där
angivna villkor.

De behöriga myndigheterna kan komma

överens om att utvidga tillämpningen av
denna bestämmelse även till andra verksam-
heter.

e) Bestämmelserna i d) ovan gäller endast

i fråga om de tio första åren under vilka
detta avtal tillämpas. Denna period kan
förlängas genom ömsesidig överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna.

3. I fall då avtalet föreskriver att beskatt-

ningen av inkomst (däri inbegripet realisa-

tionsvinst) som härrör från en avtalsslutande
stat helt eller delvis skall lindras i denna stat
och då sådan inkomst, på grund av gällande
lagstiftning i den andra avtalsslutande staten,
beskattas med avseende på sådant belopp
därav som överförs till eller tas emot i denna
andra stat och inte med avseende på hela

beloppet därav, tillämpas reglerna om lin-
drande av beskattningen i den förstnämnda
staten endast på sådan del av inkomsten som
överförs eller tas emot i den andra staten.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden
är eller kan bli underkastad. Utan hinder av
bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna

2853

background image

SFS 1995:1504

apply to persons who are not residents of one
or both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same
activities. This provision shall not be con-
strued as obliging a Contracting State to
grant to residents of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs and
reductions for taxation purposes on account
of civil status or family responsibilities

which it grants to its own residents.

(3) Except where the provisions of para-

graph (1) of Article 9, paragraph (4) of Ar-
ticle 11, or paragraph (4) of Article 12,
apply, interest, royalties and other disburse-
ments paid by an enterprise of a Contracting
State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining
the taxable profits of such enterprise, be
deductible under the same conditions as if
they had been paid to a resident of the
first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the
first-mentioned State to any taxation or any
requirement connected therewith which is
other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which other

similar enterprises of the first-mentioned
State are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall

apply to the taxes which are the subject of
this Convention.

2854

bestämmelse även på person som inte har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

foretag i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, skall i denna
andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat,
som bedriver verksamhet av samma slag.
Denna bestämmelse anses inte medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat att med-
ge person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt mot familj som medges

person med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i

artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller
artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty
och annan betalning från företag i en av-
talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid
bestämmandet av den beskattningsbara in-
komsten för sådant företag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera perso-
ner med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, skall inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är eller kan

bli underkastat.

5. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas

på skatter som omfattas av detta avtal.

background image

Article 24

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the

actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation
not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the
remedies provided by the domestic law of
those States, present his case to the compe-
tent authority of the Contracting State of
which he is a resident or, if his case comes
under paragraph (1) of Article 23, to that of
the Contracting State of which he is a natio-

nal. The case must be presented within three
years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with
the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endea-

vour, if the objection appears to it to be

justified and if it is not itself able to arrive at

a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent autho-

rity of the other Contracting State, with a
view to the avoidance of taxation which is
not in accordance with the Convention. Any
agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domes-
tic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Convention. They may also consult
together for the elimination of double taxa-
tion in cases not provided for in the Con-

vention.

SFS 1995:1504

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutan-

de stat eller båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal, kan han,
utan att detta påverkar hans rätt att använda
sig av de rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den avtalsslutan-
de stat där personen har hemvist, eller om

fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt

1, i den avtalsslutande stat där han är med-

borgare. Saken skall läggas fram inom tre år

från den tidpunkt då personen i fråga fick

vetskap om den åtgärd som givit upphov till
beskattning som strider mot bestämmelserna
i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan f
till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten
i syfte att undvika beskattning som strider
mot avtalet. �verenskommelse som träffats
skall genomforas utan hinder av tidsgränser
i de avtalsslutande staternas interna lagstift-
ning.

3. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

2855

å

background image

SFS 1995:1504

(4) The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding

paragraphs.

Article 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of the
domestic laws of the Contracting States
concerning taxes covered by the Convention,
insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Article 1.
Any information received by a Contracting
State shall be treated as secret in the same
manner as information obtained under the
domestic laws of that State and shall be

disclosed only to persons or authorities

(including courts and administrative bodies)
involved in the assessment or collection of,
the enforcement or prosecution in respect of,
or the determination of appeals in relation to,
the taxes covered by the Convention. Such

persons or authorities shall use the informa-
tion only for such purposes. They may
disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of pa-

ragraph (1) be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the
other Contracting State;

2856

4. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna kan träda i direkt för-
bindelse med varandra i syfte att träffe över-
enskommelse i de fall som angivits i före-
gående punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall utbyta sådana
upplysningar som är nödvändiga för att
tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i
de avtalsslutande staternas interna lagstiftning

beträffande skatter som omfattas av avtalet,
i den mån beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av artikel 1.
Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på
samma sätt som upplysningar, som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i denna stat
och får yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som festställer, uppbär
eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller besvär i
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna
endast för sådana ändamål. De får yppa

upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig
administrativ praxis i denna avtalsslutande
stat eller i den andra avtalsslutande staten,

background image

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade
process, or information, the disclosure of
which would be contrary to public policy
(ordre public).

Article 26

Limitation of relief

The provisions of this Convention shall not

apply to persons entitled to any special tax
benefit under:

(a) a law of either one of the Contracting

States which has been identified in an Ex-
change of Notes between the Contracting
States; or

(b) any substantially similar law subse-

quently enacted.

Article 27

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or
consular officers under the general rules of
international law or under the provisions of
special agreements.

Article 28

Entry into force

(1) The Contracting States shall notify each

other that the constitutional requirements for
the entry into force of this Convention have
been complied with.

SFS 1995:1504

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot all-
männa hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Begränsning av förmåner

Bestämmelserna i detta avtal tillämpas inte

på person som är berättigad till någon speci-
ell skatteförmån enligt:

a) lagstiftning i någon av de avtalsslutande

staterna som anges i noter som utväxlas
mellan de avtalsslutande staterna, eller

b) någon i huvudsak likartad lag som sena-

re införs.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt

folkrättens allmänna regler eller bestämmel-
ser i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska företrädare eller konsulära
tjänstemän.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela

varandra att de konstitutionella åtgärder
vidtagits som krävs för att detta avtal skall
träda i kraft.

2857

background image

SFS 1995:1504

(2) This Convention shall enter into force

thirty days after the date of the later of the
notifications referred to in paragraph (1) and
its provisions shall have effect:

(a) in Sweden, on income derived on or

after the first day of January immediately

following the date on which the Convention

enters into force; and

(b) in Malta, on income derived during any

calendar year or accounting period, as the
case may be, beginning on or after the first
day of January immediately following the
date on which the Convention enters into

force.

(3) Upon the coming into effect of this

Convention, the Agreement and accompa-
nying Protocol between Malta and Sweden
for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income, signed at Stock-
holm on May 30, 1975, as modified by a
Protocol signed at Valetta on June 25, 1986,
shall terminate. The provisions of the 1975
Agreement, as modified, shall cease to have

effect from the date on which the correspon-
ding provisions of this Convention shall, for

the first time, have effect according to the

provisions of paragraph (2) of this Article.
With regard to the provisions of Articles 5
and 14 of the 1975 Agreement, where any
greater relief from tax would have been
offered by the application of those provi-
sions, any such provision as aforesaid shall
continue to have effect:

(a) in Sweden, on income derived on or

before the last day of the second calendar
year next following that in which this Con-
vention came into effect; and

(b) in Malta, on income derived on or

before the last day of the second calendar
year or accounting period, as the case may
be, next following the calendar year in which
this Convention came into effect.

2858

2. Detta avtal trader i kraft trettio dagar

efter dagen för det sista av de meddelanden
som avses i punkt 1 och avtalets bestämmel-
ser tillämpas:

a) i Sverige, på inkomst som förvärvas

den 1 januari som följer närmast efter dagen
då avtalet träder i kraft eller senare, och

b) i Malta, på inkomst som förvärvas

under ett kalenderår respektive ett räken-

skapsår som börjar den 1 januari närmast
efter dagen då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Genom att detta avtal blir tillämpligt

upphör avtalet med därtill hörande protokoll
mellan Malta och Sverige för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter
som undertecknades den 30 maj 1975 i

Stockholm och ändrades genom protokoll
som undertecknades den 25 juni 1986 i
Valetta att gälla. Bestämmelserna i 1975 års
ändrade avtal skall upphöra att gälla från den
dag motsvarande bestämmelser i detta avtal
för första gången blir tillämpliga enligt

bestämmelserna i punkt 2. Beträffande be-
stämmelserna i artiklarna 5 och 14 i 1975 års
avtal skall, när större skattelättnader skulle
ha erhållits genom tillämpning av de bestäm-
melserna, dessa bestämmelser fortsätta att
tillämpas:

a) i Sverige, på inkomst som förvärvas

sista dagen det andra kalenderåret som följer
närmast efter det då detta avtal kom att
tillämpas eller tidigare, och

b) i Malta, på inkomst som förvärvas sista

dagen det andra kalenderåret respektive
räkenskapsåret som följer närmast efter det
kalenderår då detta avtal kom att tillämpas
eller tidigare.

background image

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Con-
vention, through diplomatic channels, by
giving notice of termination at least six
months before the end of any calendar year
beginning after the expiration of a period of

five years from the date of its entry into
force. In such case, the Convention shall

cease to have effect:

(a) in Sweden, on income derived on or

after the first day of January of the calendar
year next following the date on which the
notice is given; and

(b) in Malta, on income derived during any

calendar year or accounting period, as the
case may be, beginning on or after the first
day of January immediately following the
date on which the notice is given.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Convention.

Done at Washington, this 9th day of Oc-

tober 1995, in duplicate in the English langu-
age.

For the Government of Sweden

Goran Fersson

For the Government of Malta

John Dalli

SFS 1995:1504

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera av-
talsslutande staten kan p diplomatisk väg
säga upp avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av något
kalenderår som följer efter en tidrymd av

fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I

händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att gälla:

a) i Sverige, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter dagen då avtalet sägs upp eller
senare, och

b) i Malta, på inkomst som förvärvas

under ett kalenderår respektive ett räken-

skapsår som börjar den 1 januari närmast
efter dagen då avtalet sägs upp eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta avtal.

Som skedde i Washington, den 9 oktober

1995, i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering

Göran Persson

För Maltas regering

John Dalli

2859

å

background image

SFS 1995:1504

PROTOCOL

At the signing of the Convention between

Sweden and Malta for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income, the

undersigned have agreed that the following
shall form an integral part of the Convention:

Notwithstanding the provisions of para-

graph (5) of Article 13, gains from the
alienation of shares or other corporate rights
derived by an individual who has been a
resident of a Contracting State and who has
become a resident of the other Contracting
State, may be taxed in the first-mentioned
State if the alienation of the shares or other
corporate rights occur at any time during the
five years next following the date on which
the individual has ceased to be a resident of
the first-mentioned State.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Protocol.

Done at Washington, this 9th day of Oc-

tober 1995, in duplicate in the English langu-

age.

For the Government of Sweden

Gdran Persson

For the Government of Malta

John Dalli

2860

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan

Sverige och Malta for undvikande av dubbel-

beskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst, har under-
tecknade kommit överens om att följande
bestämmelser skall utgöra en integrerande
del av avtalet:

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 13

punkt 5 far vinst som fysisk person som har
haft hemvist i en avtalsslutande stat och som
erhållit hemvist i den andra avtalsslutande

staten förvärvar på grund av överlåtelse av

andelar eller andra rättigheter i bolag, be-
skattas i den förstnämnda staten om över-
låtelsen av andelarna eller rättigheterna sker

vid något tillfälle under de fem år som följer
närmast efter det datum då den fysiska perso-
nen upphört att ha hemvist i den förstnämnda

staten.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta protokoll.

Som skedde i Washington, den 9 oktober

1995, i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering

Göran Persson

För Maltas regering

John Dalli

background image

SKRIFTV�XLING

SFS 1995:1504

(�versättning)

I have the honour to refer to the Convention,
signed today, and to propose on behalf of the
Government of Sweden that:

With reference to Article 26, the provi-

sions of this Convention shall not apply:

(i) to persons who are entitled to a special

tax benefit under the Malta Financial Servi-
ces Centre Act (Cap. 330) except for those
persons who opt under section 41 of the said
Act to be subject to the normal provisions of
the Income Tax Act (Cap. 1-3) and of the
Income Tax Management Act, 1994; or

(ii) to persons who are entitled to exemp-

tion or any other special tax benefit under
the provisions of the Merchant Shipping Act,

1973. However, this does not apply to in-

come that is subject to the normal Malta
income tax; or

(iii) to persons entitled to any special tax

benefit under any substantially similar law.

If the foregoing proposals are acceptable to

the Government of Malta, I have the honour
to suggest that the present Note and Your
Excellency's reply to that effect shall be
regarded as constituting an agreement bet-

ween the two Governments in this matter,
which shall enter into force at the same time
as the entry into force of the Convention.

Göran Persson

Jag har äran att hänvisa till det denna dag
undertecknade avtalet och att på uppdrag av

Sveriges regering foreslå att:

Med hänvisning till artikel 26 skall be-

stämmelserna i detta avtal inte tillämpas:

1) på personer som är berättigade till

särskilda skattelättnader enligt "the Malta
Financial Services Centre Act (Cap. 330)"
med undantag for sådana personer som enligt
sektion 41 i nämnda lag valt att bli beskatta-

de enligt de vanliga bestämmelserna i "the
Income Tax (Cap. 1-3) Act" och "the In-
come Tax Management Act, 1994", eller

2) på personer som är berättigade till

särskilda skattelättnader enligt bestämmelser-

na i "the Merchant Shipping Act, 1973"

(Detta gäller dock inte beträffande inkomst
som beskattas med den normala maltesiska
inkomstskatten.), eller

3) på personer berättigade till särskilda

skattelättnader enligt någon annan huvud-
sakligen likartad lag.

Om ovanstående bestämmelser kan godtas

av Maltas regering, har jag äran att foreslå
att förevarande note samt Ert brev med
samma innehåll anses utgöra en överenskom-
melse mellan de båda regeringarna i denna
fråga, vilken träder i kraft på samma gång
som avtalet träder i kraft.

Göran Persson

2861

background image

SFS 1995:1504

(Oversattning)

I have the honour to acknowledge the receipt
of your note of today's date which reads as
follows:

"I have the honour- - -Convention."

The foregoing proposals being acceptable

to the Government of Malta, I have the

honour to confirm that Your Excellency's
Note and this reply shall be regarded as
constituting an agreement between the two
Governments in this matter, which shall
enter into force at the same time as the entry
into force of the Convention.

John Dalli

Jag har äran att erkänna mottagandet av Er
note med dagens datum, vilken har följande
lydelse:

"Med hänvisning till- - -trader i kraft"

Ovanstående förslag godtas av Maltas rege-

ring, och jag har äran att bekräfta att Ers
Excellens note och detta svar anses utgöra en

överenskommelse mellan de båda regeringar-
na i denna fråga, vilken träder i kraft på
samma gång som avtalet träder i kraft.

John Dalli

2862

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.