SFS 2015:470 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus / SFS 2015:470 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
150470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1667) om skatt
på naturgrus;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1995:1667) om skatt på

naturgrus ska ha följande lydelse.

3 §

2

Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

2 Senaste lydelse 2005:961.

SFS 2015:470

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.