SFS 2017:1209 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

171209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1995:1667) om skatt på

naturgrus ska ha följande lydelse.

3 §

2

Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska skatten tas ut med

belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna
skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som
anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast
före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017 med ett årligt tillägg av
två procentenheter.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.
Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2015:470.

SFS 2017:1209

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.