SFS 1995:1667 Lag om skatt på naturgrus

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus / SFS 1995:1667 Lag om skatt på naturgrus
SFS 1995_1667 Lag om skatt på naturgrus

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1667
Utkom från trycket
den 4 januari 1996

Lag
om skatt på naturgrus;

utfärdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för

brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset

1. kräver tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822),

2. sker med stöd av tillstånd som lämnats enligt vattenlagen (1983:291)

och utvinningen sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov,
eller

3. sker med stöd av rätt till täkt på annans mark enligt 38 § väglagen

(1971:948).

2 § Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till över-
vägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block.

3 § Skatten tas ut med fem kronor per ton naturgrus.

4 § Skattskyldig är den som

1. exploaterar en takt som kräver tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen

(1964:822),

1

Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122.

3355

background image

SFS 1995:1667

2. för annat ändamål än markinnehavarens husbehov exploaterar en takt

med tillstånd enligt vattenlagen (1983:291), eller

3. enligt 38 § väglagen (1971:948) har fått rätt till takt på annans mark.
Har föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om vem som är exploa-

tör av takten meddelats med stöd av 18 a § andra stycket naturvårdslagen,
är tillståndshavaren tillsammans med exploatören skattskyldig för tiden till
dess sådan uppgift har lämnats.

5 § Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskattnings-
myndigheten.

6 § Skattskyldighet inträder när

1. naturgrus levereras till en köpare,

2. naturgrus tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller

3. den skattskyldige avregistreras, varvid skattskyldigheten omfattar det

naturgrus som då ingår i hans lager.

7 § Skattskyldighet inträder inte för

1. naturgrus som används enbart för ändamål som är nödvändiga för

täktverksamhetens bedrivande, eller

2. naturgrus som används för efterbehandling av takten.

8 § I en deklaration som avser naturgrusskatt får avdrag göras för skatt
på sådant naturgrus

1. för vilket skattskyldighet tidigare inträtt, eller

2. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

9 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

G�RAN PERSSON
(Finansdepartementet)

3356

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.