SFS 2002:424 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

020424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1667) om skatt

på naturgrus

dels

att 5 § skall upphöra att gälla,

dels

att 6, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

6 §

Skattskyldighet inträder när

1. naturgrus levereras till en köpare,
2. naturgrus tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller
3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten om-

fattar det naturgrus som då ingår i den skattskyldiges lager.

8 §

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådant naturgrus

1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt, eller
2. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

9 §

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetalningslagen

(1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

SFS 2002:424

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.