SFS 1998:851 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

980851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1995:1667) om

skatt på naturgrus skall ha följande lydelse.

1 §

Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för brutet

naturgrus om utvinningen av naturgruset sker för annat ändamål än markin-
nehavarens husbehov och

1. sker med stöd av tillstånd som har lämnats enligt 11 kap. miljöbalken

eller vattenlagen (1983:291), eller

2. kräver tillstånd enligt 12 kap. miljöbalken.

4 §

Skattskyldig är den som exploaterar en naturgrustäkt.

Har föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om vem som är exploatör

av täkten meddelats med stöd av 12 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, är
tillståndshavaren tillsammans med exploatören skattskyldig för tiden till
dess sådan uppgift har lämnats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 a § andra stycket natur-

vårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 4 §
andra stycket anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 kap.
5 § andra stycket miljöbalken.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

SFS 1998:851

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.