SFS 2005:580 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

050580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1995:1667) om

skatt på naturgrus skall ha följande lydelse.

1 §

2 Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för bru-

tet naturgrus om utvinningen av naturgruset sker för annat ändamål än mark-
innehavarens husbehov och

1. sker med stöd av tillstånd som har lämnats enligt 11 kap. miljöbalken

eller vattenlagen (1983:291), eller

2. kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

4 §

3 Skattskyldig är den som exploaterar en naturgrustäkt.

Har föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om vem som är exploatör

av täkten meddelats med stöd av 26 kap. 21 a § första stycket miljöbalken, är
tillståndshavaren tillsammans med exploatören skattskyldig för tiden till dess
sådan uppgift har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

2 Senaste lydelse 1998:851.

3 Senaste lydelse 1998:851.

SFS 2005:580

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

4 SFS 2005:552–589

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.