SFS 2005:961 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

050961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1995:1667) om skatt på

naturgrus skall ha följande lydelse.

3 §

2 Skatten tas ut med 13 kronor per ton naturgrus.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:01, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2 Senaste lydelse 2002:999.

SFS 2005:961

Utkom från trycket
den 12 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.