SFS 2002:999 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

020999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1995:1667) om skatt på

naturgrus skall ha följande lydelse.

3 §

Skatten tas ut med 10 kronor per ton naturgrus.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

SFS 2002:999

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.