SFS 2023:755 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

SFS2023-755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Utfärdad den 30 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus ska ha följande lydelse.

3 §2 Skatten tas ut med 22 kronor per ton naturgrus.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skatten tas ut med

belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna
skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som
anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast
före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.
Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade

skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47.
2 Senaste lydelse 2017:1209.

SFS

2023:755

Publicerad
den

5 december 2023

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.