SFS 1996:1436 Lag med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län

SFS 1996_1436 Lag med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1436
Utkom från trycket

den 23 december 1996

Lag
med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i
Skåne län;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning
beträffande Skattemyndigheten i Kristianstads län eller Skattemyndigheten
i Malmöhus län skall efter utgången av år 1996 i stället gälla Skattemyn-
digheten i Skåne län.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS ÖSTROS

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:1 utg. omr. 3, bet. 1996/97:SkUl, rskr. 1996/97:91.

2624

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.