SFS 1996:1510 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

SFS 1996_1510 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1510
Utkom från trycket
den 30 december 1996

2705

utfärdad den 25 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige

och Luxemburg undertecknade den 14 oktober 1996 skall, tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla
som lag här i landet.

Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

1

Prop. 1996/97:43, bet. 1996/97:SkUl 1, rskr. 1996/97:37.

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Luxemburg;

background image

2706

SFS 1996:1510

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Luxemburg, skall sådan in-
komst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas
a) beträffande skatt på inkomst som förvärvas den 1 januari året efter det

år då lagen träder i kraft eller senare, och

b) beträffande skatt på förmögenhet som taxeras andra kalenderåret

närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1984:174) om dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Luxemburg samt förordningen (1985:132) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas
a) beträffande skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari året ef-

ter det år då lagen träder i kraft, och

b) beträffande skatt på förmögenhet som taxeras första kalenderåret

närmast efter det år då lagen träder i kraft eller tidigare.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

ERIKÅSBRINK

(Finansdepartementet)

background image

SFS 1996:1510

Bilaga

(översättning)

AVTAL mellan Konungariket Sverige och

Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatte-

flykt beträffande skatter på inkomst och på för-
mögenhet

Konungariket Sveriges regering och Stor-

hertigdömet Luxemburgs regering, som önskar
ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskatt-
ning och förhindrande av skatteflykt beträffan-
de skatter på inkomst och på förmögenhet, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

PERSONER PÅ VILKA AVTALET
TILLÄMPAS

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

SKATTER SOM OMFATTAS AV

AVTALET

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Luxemburg:

1) skatten på fysisk persons inkomst,

2) skatten på bolagsinkomst,
3) den särskilda skatten på styrelsearvoden,
4) förmögenhetsskatten, och
5) kommunalskatten på affärsverksamhet

2707

CONVENTION entre le Royaume de Suède et
le Grand-Duché de Luxembourg tendant à évi-
ter les doubles impositions et à prévenir la
fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune

Le Gouvernement du Royaume de Suède et

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg désireux de conclure une Convention

tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts

sur le revenu et sur la fortune sont convenus de
ce qui suit:

Article 1er

PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux

personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

IMPOTS VISES

1. Les impôts auxquels s'applique la

Convention sont:

a) en ce qui concerne le Luxembourg:

(i) l'impôt sur le revenu des personnes

physiques;

(ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l'impôt sur la fortune et

(v) l'impôt commercial communal;

background image

2708

SFS 1996:1510

(ci-après dénommés "impôt luxem-

bourgeois");

b) en ce qui concerne la Suède:

(i) l'impôt d'Etat sur le revenu (den statliga

inkomstskatten), y compris l'impôt sur les
salaires des gens de mer (sjömansskatten) et
l'impôt retenu sur les dividendes (kupong-
skatten);

(ii) l'impôt sur le revenu des non-résidents

(den särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iii) l'impôt sur le revenu des artistes et

athlètes non-résidents (den sàrskilda in-

komstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.);

(iv) l'impôt communal sur le revenu (den

kommunala inkomstskatten);

(v) l'impôt sur les moyens destinés à des

fins d'expansion (expansionsmedelsskatt) et

(vi) l'impôt sur la fortune (den statliga

förmögenhetsskatten) ;

(ci-après dénommés "impôt suédois").

2. La Convention s'applique aussi aux impôts

de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Con-
vention et qui s'ajouteraient aux impôts visés
au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se
communiqueront les modifications importantes

apportées à leurs législations fiscales re-
spectives.

Article 3

DEFINITIONS GENERALES .

1. Au sens de la présente Convention, à

moins que le contexte n'exige une interpré-
tation différente:

a) le terme "Luxembourg" désigne le Grand-

Duché de Luxembourg et, employé dans un
sens géographique, il désigne le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg;

(i det följande benämnda "luxemburgsk

skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömans-

skatten och kupongskatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.,

4) den kommunala inkomstskatten,

5) expansionsmedelsskatten, och

6) den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av sam-

ma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt 1.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande

staterna skall meddela varandra de väsentliga
ändringar som gjorts i respektive skattelagstift-
ning.

Artikel 3

ALLMÄNNA DEFINITIONER

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Luxemburg" åsyftar Storhertigdömet

Luxemburg och omfattar, när uttrycket används
i geografisk betydelse, Storhertigdömet Luxem-
burgs territorium;

background image

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller

jurisdiktion;

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Luxemburg eller
Sverige, beroende på sammanhanget;

d) "person" inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten" åsyf-

tar företag som bedrivs av person med hemvist
i en avtalsslutande stat respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra

avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar transport med

skepp eller luftfartyg som används av företag i
en avtalsslutande stat utom då skeppet eller
luftfartyget används uteslutande mellan platser
i den andra avtalsslutande staten;

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag och annan

sammanslutning som bildats enligt den lag-
stiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Luxemburg: fmansministern eller den-

nes befullmäktigade ombud, och

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

SFS 1996:1510

2709

b) le terme "Suède" désigne le Royaume de

Suède et, employé dans un sens géographique,
il inclut le territoire national, les eaux terri-

toriales de Suède ainsi que les autres zones ma-
ritimes sur lesquelles la Suède, conformément

au droit international, exerce ses droits de sou-

veraineté ou son autorité judiciaire;

c) les expressions "un Etat contractant" et

"l'autre Etat contractant" désignent, suivant le

cas, le Luxembourg ou la Suède;

d) le terme "personne" comprend les per-

sonnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes;

e) le terme "société" désigne toute personne

morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d'im-
position;

f) les expressions "entreprise d'un Etat

contractant" et "entreprise de l'autre Etat con-
tractant" désignent respectivement une entre-
prise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un
résident de l'autre Etat contractant;

g) l'expression "trafic international" désigne

tout transport effectué par un navire ou un
aéronef exploité par une entreprise d'un Etat
contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans
l'autre Etat contractant;

h) le terme "national" désigne:

(i) toute personne physique qui possède la

nationalité d'un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de

personnes ou association constituée con-
formément à la législation en vigueur dans un

Etat contractant;

i) l'expression "autorité compétente" désigne:

(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le

ministre des Finances ou son représentant

autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Suède, le ministre

des Finances, son représentant autorisé ou
l'autorité désignée comme autorité com-
pétente au sens de la présente Convention.

background image

SFS 1996:1510

2. Pour l'application de la Convention à un

moment donné par un Etat contractant, tout
terme ou expression qui n'y est pas défini a,

sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue le droit de cet
Etat concernant les impôts auxquels s'applique
la Convention, le sens attribué à ce terme ou
expression par le droit fiscal de cet Etat pré-
valant sur le sens que lui attribuent les autres
branches du droit de cet Etat.

Article 4

RESIDENT

1. Au sens de la présente Convention,

l'expression "résident d'un Etat contractant"
désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt
dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue. Toutefois,
dans le cas des sociétés de personnes ou des
successions, l'expression est applicable

uniquement dans la mesure où les revenus per-
çus ou la fortune possédée par de telles sociétés
de personnes ou successions sont soumis à
l'impôt dans cet Etat comme les revenus ou la
fortune d'un résident, soit dans leur chef, soit
dans le chef de leurs associés. L'expression

«résident d'un Etat contractant» ne comprend
pas les personnes qui ne sont assujetties à
l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de
sources situées dans cet Etat ou pour la fortune
qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du

paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, sa

situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un

résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent; si elle dispose d'un

2710

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning
i denna stat äger företräde framför den betydel-
se uttrycket har enligt någon annan lagstiftning
i denna stat.

Artikel 4

HEMVIST

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket "person med hemvist i en avtalsslutande
stat" person som enligt lagstiftningen i denna
stat är skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning, plats för företagsledning eller annan
liknande omständighet. Beträffande handels-
bolag och dödsbon, inbegriper emellertid det
angivna uttrycket sådan person endast i den
utsträckning dess inkomst eller förmögenhet är
skattepliktig i denna stat på samma sätt som
inkomst eller förmögenhet som förvärvas re-
spektive innehas av en person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet
eller hos dess delägare. Uttrycket "person med
hemvist i en avtalsslutande stat" inbegriper
emellerua inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i denna
stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har

en bostad som stadigvarande står till hans
förfogande; om han har en sådan bostad i båda

background image

SFS 1996:1510

staterna, anses han ha hemvist i den stat med
vilken hans personliga och ekonomiska förbin-
delser är starkast (centrum för levnadsintres-
sena);

b) om det inte kan avgöras i vilken

avtalsslutande stat han har centrum för sin^
levnadsintressen eller om han inte i någondera
staten har en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande, anses han ha hemvist i den
stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist i den stat
där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller

om han inte är medborgare i någon av dem,
skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

Artikel 5

FAST DRIFTSTÄLLE

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,
c) kontor,

2711

foyer d'habitation permanent dans les deux

Etats, elle est considérée comme un résident de
l'Etat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de

ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,
ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans aucun des Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où elle
séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon

habituelle dans les deux Etats ou si elle ne
séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux,
elle est considérée comme un résident de l'Etat
dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des

deux Etats ou si elle ne possède la nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des
Etats contractants tranchent la question d'un
commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du

paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est un résident des deux
Etats contractants, elle est considérée comme
un résident de l'Etat où son siège de direction
effective est situé.

Article 5

ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention,

l'expression "établissement stable" désigne une
installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de

laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.

2. L'expression "établissement stable" com-

prend notamment:

a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,

background image

SFS 1996:1510

d) une usine,
e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz,

une carrière ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage

ne constitue un établissement stable que si sa
durée dépasse 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes

du présent article, on considère qu'il n'y a pas

"établissement stable" si:

a) il est fait usage d'installations aux seules

fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entre-

prise sont entreposées aux seules fins de

stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entre-

prise sont entreposées aux seules fins de trans-
formation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée

aux seules fins d'acheter des marchandises ou
de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée

aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou
auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée

aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités

mentionnées aux alinéas a) à e), à condition
que l'activité d'ensemble de l'installation fixe
d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des para-

graphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le

compte d'une entreprise et dispose dans un Etat
contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habi-

2712

d) fabrik,
e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller in-

stallationsverksamhet utgör fast driftställe en-
dast om verksamheten pågår mer än tolv måna-
der.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket "fast driftställe"
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av
företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar för

företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för före-
taget bedriva annan verksamhet av förbere-
dande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kombinera

verksamheter som anges i punkterna a-e, under
förutsättning att hela den verksamhet som be-
drivs från den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna kombination är

av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person, som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 6 tillämpas,
är verksam för ett företag samt i en avtals-
slutande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag - utan hinder av bestämmelserna i

background image

SFS 1996:1510

punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i denna

stat i fråga om varje verksamhet som denna
person bedriver för företaget. Detta gäller dock
inte, om den verksamhet som denna person be-
driver är begränsad till sådan som anges i
punkt 4 och som om den bedrevs från en sta-
digvarande plats för affärsverksamhet inte
skulle göra denna stadigvarande plats för
affärsverksamhet till fast driftställe enligt be-
stämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande

staten endast på den grund att företaget bedri-
ver affärsverksamhet i denna stat genom för-
medling av mäklare, kornmissionär eller annan
oberoende representant, under förutsättning att
sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

INKOMST AV FAST EGENDOM

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, f r beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

2713

tuellement lui permettant de conclure des con-
trats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement

stable dans cet Etat pour toutes les activités que
cette personne exerce pour l'entreprise, à moins
que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées
par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer
cette installation comme un établissement

stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est

pas considérée comme ayant un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait
qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indé-

pendant, à condition que ces personnes

agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident

d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l'autre
Etat contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établisse-
ment stable ou non) ne suffit pas, en lui-même,
à faire de l'une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l'autre.

Article 6

REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat

contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus des exploitations agricoles
ou forestières) situés dans l'autre Etat
contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.

2. L'expression "biens immobiliers" a le sens

que lui attribue le droit de l'Etat contractant où

å

background image

SFS 1996:1510

les biens considérés sont situés. L'expression
comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles
et forestières, les droits auxquels s'appliquent
les dispositions du droit privé concernant la

propriété foncière, les bâtiments, l'usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements
variables ou fixes pour l'exploitation ou la con-
cession de l'exploitation de gisements mi-
néraux, sources et autres ressources naturelles;

les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1

s'appliquent aux revenus provenant de l'exploi-
tation directe, de la location ou de l'affermage,
ainsi que de toute autre forme d'exploitation de

biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3

s'appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d'une entreprise ainsi

qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

BENEFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat

contractant ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son

activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y

est situé. Si l'entreprise exerce son activité
d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre Etat mais unique-
ment dans la mesure où ils sont imputables à
cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du

paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat
contractant exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établisse-

2714

den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka

bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgäng. Skepp, båtar och luftfartyg anses

inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

INKOMST AV RÖRELSE

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast

så stor del därav som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be-

driver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i

background image

SFS 1996:1510

vardera avtalsslutande staten till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller

liknande villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket driftstället
hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som
uppkommit för det fasta driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta driftstället är
beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det fasta driftställets försorg för före-
taget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder

annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta
avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

SJÖFART OCH LUFTFART

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas
endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

2715

ment stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il
avait constitué une entreprise distincte exerçant
des activités identiques ou analogues dans des

conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il
constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un

établissement stable, sont admises en déduction
les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dé-
penses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat
où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un

établissement stable du fait qu'il a simplement
acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les

bénéfices à imputer à l'établissement stable

sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des

éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, les
dispositions de ces articles ne sont pas

affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation,

en trafic international, de navires ou d'aéronefs
par une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat.

2. En ce qui concerne les bénéfices réalisés

background image

SFS 1996:1510

par le consortium de transport aérien "Scandi-
navian Airlines System (SAS)" les dispositions
du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à la partie
des bénéfices qui se rapporte à la participation
détenue dans ledit consortium par "AB Aero-

transport (ABA)", le partenaire suédois du

"Scandinavian Airlines System (SAS)".

3. Les dispositions du paragraphe 1

s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un pool, une exploitation en
commun ou un organisme international d'ex-
ploitation.

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIEES

1. Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant

participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une

entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent

directement ou indirectement à la direction, au

contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat
contractant et d'une entreprise de l'autre Etat
contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux
entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui

diffèrent de celles qui seraient convenues entre
des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés

par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en
fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et
imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les

bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et
impose en conséquence - des bénéfices sur
lesquels une entreprise de l'autre Etat con-

2716

beträffande inkomst som förvärvas av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten
som motsvarar den andel i konsortiet som inne-

has av AB Aerotransport (ABA), den svenske

delägaren i Scandinavian Airlines System
(SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

FÖRETAG MED INTRESSEGEMENSKAP

1.1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar

i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag
i en avtalsslutande stat som ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handels-

förbindelser eller finansiella förbindelser av-
talas eller föreskrivs villkor, som avviker från
dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan

sådana villkor skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta

företags inkomst och beskattas i överens-
stämmelse därmed.

2.1 fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar - och i
överensstämmelse därmed beskattar - inkomst,

för vilken ett företag i den andra avtalsslutande

background image

SFS 1996:1510

staten beskattats i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den förstnämn-

da staten om de villkor som avtalats mellan
företagen hade varit sådana som skulle ha avta-
lats mellan av varandra oberoende företag,

skall denna andra stat genomföra vederbörlig

justering av det skattebelopp som påförts för

inkomsten där. Vid sådan justering iakttas öv-
riga bestämmelser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna
överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

UTDELNING

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten far beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som
betalar utdelningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om mottagaren har
rätt till utdelningen får skatten inte överstiga

15 procent av utdelningens bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

skall utdelning vara undantagen från beskatt-

ning i den avtalsslutande stat i vilken det bolag

som betalar utdelningen har hemvist, om den
som har rätt till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag) som under en oav-

bruten period av tolv månader före tidpunkten
för utdelningen direkt innehar minst 10 procent

av det utbetalande bolagets kapital. Befrielsen
gäller endast utdelning som hänför sig till

värdepapper som oavbrutet har innehafts av det

mottagande bolaget under den nämnda perio-
den av tolv månader.

2717

tractant a été imposée dans cet autre Etat, et
que les bénéfices ainsi inclus sont des béné-
fices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre
les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises

indépendantes, l'autre Etat procède à un
ajustement approprié du montant de l'impôt qui

y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer
cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si
c'est nécessaire, les autorités compétentes des
Etats contractants se consultent.

Article 10

DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui

est un résident d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi

imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet Etat, mais si la
personne qui reçoit les dividendes en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 pour cent du montant brut des
dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe

2, les dividendes sont exemptés dans l'Etat
contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, si le bénéficiaire
effectif est une société (autre qu'une société de
personnes) qui détient directement durant une
période ininterrompue de douze mois
précédant la date du paiement de ces

dividendes au moins 10 pour cent du capital de
la société qui paie les dividendes. L'exemption
ne s'applique qu'aux dividendes relatifs aux
titres qui ont été la propriété ininterrompue de
la société bénéficiaire des dividendes durant
ladite période de douze mois.

background image

SFS 1996:1510

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3

n'affectent pas l'imposition de la société au
titre des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.

5. Le terme "dividendes" employé dans le

présent article désigne les revenus provenant
d'actions ou autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus
d'autres parts sociales soumis au même régime
fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'Etat dont la société distributrice
est un résident.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne

s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des dividendes, résident d'un Etat contractant,
exerce dans l'autre Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident,
soit une activité industrielle ou commerciale

par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispo-

sitions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant
les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un

Etat contractant tire des bénéfices ou des
revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans la
mesure où ces dividendes sont payés à un
résident de cet autre Etat ou dans la mesure où
la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement à un établissement stable
ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni
prélever aucun impôt, au titre de l'imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices
non distribués de la société, même si les
dividendes payés ou les bénéfices non distri-
bués consistent en tout ou en partie en béné-
fices ou revenus provenant de cet autre Etat.

2718

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör

inte bolagets beskattning för den vinst av
vilken utdelningen betalas.

5. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter,
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen

behandlas på samma sätt som inkomst av

aktier.

6. Bestämmelserna i punkterna 1 till 3

tillämpas inte, om den som har rätt till
utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, där bolaget som betalar utdelningen har

hemvist, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande
anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-

melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte be-
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och
ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst,
även om utdelningen eller den icke utdelade
vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

background image

SFS 1996:1510

Artikel 11

RÄNTA

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat, om personen i fråga har
rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, antingen

den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till

andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som

utfärdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana
värdepapper, obligationer eller debentures.

Straffavgift på grund av sen betalning anses
inte som ränta vid tillämpningen av denna
artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna and-
ra stat från där belägen stadigvarande anord-
ning, samt den fordran för vilken räntan betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re-
spektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana för-

2719

Article 11

INTERETS

1. Les intérêts provenant d'un Etat

contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant ne sont imposables que dans cet

autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire
effectif.

2. Le terme "intérêts" employé dans le

présent article désigne les revenus des créances
de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation
aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme
des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne

s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts, résident d'un Etat contractant,
exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire

d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que la créance

génératrice des intérêts s'y rattache effective-
ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont

applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales

existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts,

compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence

background image

SFS 1996:1510

de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la légis-
lation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente
Convention.

Article 12

REDEVANCES

1. Les redevances provenant d'un Etat

contractant et payées à un résident de l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans
cet autre Etat, si ce résident en est le béné-
ficiaire effectif.

2. Le terme "redevances" employé dans le

présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique,
y compris les films cinématographiques et les
films ou bandes utilisés pour les émissions
radiophoniques ou télévisées, d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets ou pour des

informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne

s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d'un Etat contractant,

exerce dans l'autre Etat contractant d'où pro-
viennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le
bien générateur des redevances s'y rattache

effectivement. Dans ce cas, les dispositions de

2720

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

Artikel 12

ROYALTY

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om personen i fråga
har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet
biograffilm och film eller band för radio- eller

televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod eller för upp-

lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn
härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen. I sådant fall tillämpas

background image

SFS 1996:1510

bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel

14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-

jande, den rättighet eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-
bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

Artikel 13

REALISATIONSVINST

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av över-
låtelse av sådan fast egendom som avses i
artikel 6 och som är belägen i den andra avtals-
slutande staten, eller på grund av avyttring av
andelar i ett bolag vars tillgångar i huvudsak

består av sådan egendom, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket ett företag i en av-
talsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom, hänförlig till
stadigvarande anordning för att utöva själv-
ständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av

överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller tillsammans med hela företaget) eller av
sådan stadigvarande anordning.

2721

l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales

existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des rede-
vances, compte tenu de la prestation pour
laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent
qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.

Article 13

GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu'un résident d'un Etat

contractant tire de l'aliénation de biens
immobiliers visés à l'article 6 et situés dans
l'autre Etat contractant, ou de l'aliénation
d'actions d'une société dont l'actif est constitué
principalement par de tels biens, sont
imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de

biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat

contractant a dans l'autre Etat contractant, ou
de biens mobiliers qui appartiennent à une base
fixe dont un résident d'un Etat contractant
dispose dans l'autre Etat contractant pour

l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation
de cet établissement stable (seul ou avec
l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre Etat.

8 6 - S F S 1 9 9 6

background image

SFS 1996:1510

3. Les gains qu'un résident d'un Etat

contractant tire de l'aliénation de navires ou
aéronefs exploités en trafic international ou de
biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que
dans cet Etat.

En ce qui concerne les gains réalisés par le

consortium de transport aérien "Scandinavian
Airlines System (SAS)", les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliquent qu'à la
partie des gains qui se rapporte à la
participation détenue dans ledit consortium par

"AB Aerotransport (ABA)M, le partenaire
suédois du "Scandinavian Airlines System
(SAS)".

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous

biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,
2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat
contractant dont le cédant est un résident.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe

4, les gains qu'une personne physique qui a été
un résident d'un Etat contractant et qui est
devenue un résident de l'autre Etat contractant,
tire de l'aliénation de tous biens, sont
imposables dans le premier Etat lorsque
l'aliénation des biens survient à un moment

quelconque pendant les cinq années suivant
immédiatement la date à laquelle là personne
physique a cessé d'être un résident du premier
Etat.

Article 14

PROFESSIONS INDEPENDANTES

1. Les revenus qu'une personne physique qui

est un résident d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités de
caractère indépendant ne sont imposables que
dans cet Etat, à moins que ce résident ne
dispose de façon habituelle dans l'autre Etat

contractant d'une base fixe pour l'exercice de

2722

3. Vinst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av över-
låtelse av skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik, eller lös egendom som är

hänförlig till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Beträffande vinst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt
endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas
av AB Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System
(SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2
och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat
där överlåtaren har hemvist.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4

får vinst, som fysisk person som har haft hem-
vist i en avtalsslutande stat och som har erhållit
hemvist i den andra avtalsslutande staten
förvärvar på grund av överlåtelse av egendom,
beskattas i den förstnämnda staten om över-

låtelsen av egendomen sker vid något tillfälle
under de fem åren närmast efter det datum då
den fysiska personen upphört att ha hemvist i
den förstnämnda staten.

Artikel 14

SJÄLVSTÄNDIG YRKESUTÖVNING

1. Inkomst, som en fysisk person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att
utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat om
han inte i den andra avtalsslutande staten har

stadigvarande anordning, som regelmässigt står
till hans förfogande för att utöva verksamheten.

background image

SFS 1996:1510

Om han har sådan stadigvarande anordning,

får inkomsten beskattas i denna andra stat men
endast så stor del av den som är hänförlig till
denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig verk-
samhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt,
tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

ENSKILD TJÄNST

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, såvida
inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande
staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får
ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under

tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar under be-
skattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbets-
givaren har i den andra staten.

2723

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe

1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat

contractant reçoit au titre d'un emploi salarié

exercé dans l'autre Etat contractant ne sont

imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat

pendant une période ou des périodes n'excédant

pas au total 183 jours durant toute période de

douze mois commençant ou se terminant durant

l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un

employeur ou pour le compte d'un employeur

qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas

supportée par un établissement stable ou une

base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

1. Sous réserve des dispositions des articles

16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu'un résident d'un
Etat contractant reçoit au titre d'un emploi

salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que 1'emploi ne soit exerce dans 1'autre
Etat contractant. Si 1'emploi y est exerce, les
rémunérations recues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.

ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe,

les revenus sont imposables dans l'autre Etat
mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cette base fixe.

2. L'expression "profession libérale" com-

prend notamment les activités indépendantes
d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éduca-
tif ou pédagogique, ainsi que les activités

indépendantes des médecins, avocats, ingén-
ieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

PROFESSIONS DEPENDANTES

background image

Article 17

ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 14

et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l'autre Etat contractant en tant
qu'artiste tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma,
de la radio ou de la télévision, ou qu'un musi-
cien, ou en tant que sportif, sont imposables
dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un

artiste ou un sportif exerce personnellement et

en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste
ou au sportif lui-même mais à une autre

2724

SFS 1996:1510

3. Nonobstant les dispositions précédentes

du présent article, les rémunérations reçues au
titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un
navire ou d'un aéronef exploité en trafic
international par une entreprise d'un Etat con-
tractant sont imposables dans cet Etat.

Lorsqu'un résident de Suède reçoit des ré-
munérations au titre d'un emploi salarié exercé

à bord d'un aéronef exploité en trafic
international par le consortium de transport
aérien "Scandinavie Airlines System (SAS)",
ces rémunérations ne sont imposables qu'en
Suède.

Article 16

TANTIEMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres

rétributions similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre du
conseil d'administration ou de surveillance
d'une société qui est un résident de 1'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som
används i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om
person med hemvist i Sverige uppbär inkomst
av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg
som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

STYRELSEARVODE

Styrelsearvode och annan liknande

ersättning, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

ARTISTER OCH SPORTUTÖVARE

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av under-
hållningsartist, såsom teater- eller filmskå-
despelare, radio- eller televisionsartist eller
musiker, eller i egenskap av sportutövare, be-
skattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som underhållningsartist eller sport-
utövare bedriver i denna egenskap, inte till-
faller underhållningsartisten eller sportutövaren

background image

SFS 1996:1510

själv utan annan person, får denna inkomst,

utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7,

14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat

där underhållningsartisten eller sportutövaren
bedriver verksamheten.

Artikel 18

PENSION, LIVRÄNTA OCH LIKNANDE
BETALNING

1. Pension och annan liknande ersättning,

betalningar enligt socialförsälaingslagstifaiing-
en och livränta som härrör från en avtals-

slutande stat däri inbegripet pension, som beta-
las av, eller från fonder inrättade av, en avtals-
slutande stat, en av dess politiska underavdel-

ningar eller lokala myndigheter och som beta-
las till en person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i den först-
nämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller under
angiven eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att verkställa
dessa betalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars
värde.

Artikel 19

OFFENTLIG TJÄNST

1. a) Ersättning (med undantag för pension),

som betalas av en avtalsslutande stat, en av
dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av
arbete som utförts i denna stats, under-

avdelnings eller myndighets tjänst, beskattas

endast i denna stat.

2725

personne, ces revenus sont imposables, non-

obstant les dispositions des articles 7,14 et 15,
dans l'Etat contractant où les activités de
l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

PENSIONS, ANNUITES ET PAIEMENTS

SIMILAIRES

1. Les pensions et autres rémunérations

similaires, les paiements effectués en vertu de
la législation sur la sécurité sociale et les
annuités provenant d'un Etat contractant, y
compris les pensions payées par un Etat con-
tractant ou l'une de ses subdivisions politiques
ou collectivités locales, soit directement soit
par prélèvement sur des fonds qu'ils ont
constitués, et payés à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans le premier
Etat contractant.

2. Le terme "annuité" désigne une somme

déterminée payable périodiquement à des
époques déterminées pendant la vie d'une
personne ou pendant une période de temps
spécifiée ou déterminée en exécution d'une
obligation d'effectuer les paiements en échange
d'une contre-prestation appropriée et intégrale
en argent ou l'équivalent de l'argent.

Article 19

FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les rémunérations, autres que les

pensions, payées par un Etat contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables
que dans cet Etat.

background image

SFS 1996:1510

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont

imposables que dans l'autre Etat contractant si
les services sont rendus dans cet Etat et si la
personne physique est un résident de cet Etat
qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à
seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 15 et 16

s'appliquent aux rémunérations payées au titre
de services rendus dans le cadre d'une activité
industrielle ou commerciale exercée par un
Etat contractant ou l'une de ses subdivisions

politiques ou collectivités locales.

Article 20

ETUDIANTS

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire

qui est, ou qui était immédiatement avant de se

rendre dans un Etat contractant, un résident de
l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses
frais d'entretien, d'études ou de formation ne
sont pas imposables dans cet Etat, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en
dehors de cet Etat.

Article 21

AUTRES REVENUS

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un

Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne
sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que
dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne

s'appliquent pas aux revenus autres que les

2726

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om

arbetet utförs i denna andra stat och personen i

fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16

tillämpas på ersättning som betalas på grund av
arbete som utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller lokala myndig-
heter.

Artikel 20

STUDERANDE

Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller

praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, under förutsättning att be-
loppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

ANNAN INKOMST

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte be-

handlas i föregående artiklar av detta avtal be-

skattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast

background image

SFS 1996:1510

egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken inkomsten be-
talas äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

Artikel 22

FÖRMÖGENHET

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6 punkt 2, vilken
person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar och vilken är belägen i den andra

avtalsslutande staten, eller förmögenhet bestå-

ende av andelar i bolag vars tillgångar huvud-

sakligen utgörs av sådan egendom, får beskat-

tas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,

som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom hänförlig till stadigvarande an-
ordning för att utöva självständig yrkesverk-
samhet, som person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och

luftfartyg som används i internationell trafik av
företag i en avtalsslutande stat samt av lös
egendom som är hänförlig till användningen av
sådana skepp och luftfartyg beskattas endast i
denna stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som

2727

revenus provenant de biens immobiliers tels

qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6,
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établisse-

ment stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y
est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article

14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22

FORTUNE

1. La fortune constituée par des biens

immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article
6, que possède un résident d'un Etat contractant
et qui sont situés dans l'autre Etat contractant,
ou par des actions d'une société dont l'actif est
principalement constitué par de tels biens est
imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens

mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant, ou
par des biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant
dispose dans l'autre Etat contractant pour

l'exercice d'une profession indépendante, est
imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et

des aéronefs exploités en trafic international
par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi
que par des biens mobiliers affectés* à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est
imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un

background image

SFS 1996:1510

résident d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe

4, la fortune que possède une personne
physique qui a été un résident d'un Etat
contractant et qui est devenue un résident de
F autre Etat contractant, est imposable dans le
premier Etat à tout moment pendant les cinq
années suivant la date à laquelle la personne
physique a cessé d'être un résident du premier
Etat. Lorsque cet Etat ne peut pas imposer ces
éléments de fortune en vertu de sa législation,
la fortune n'est imposable que dans l'autre Etat
contractant.

6. En ce qui concerne la fortune que possède

le consortium de transport aérien "Scandi-
navian Airlines System (SAS)", les dispositions
des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent qu'à la
partie de la fortune qui se rapporte à la
participation détenue dans ledit consortium par

"AB Aerotransport (ABA)", le partenaire
suédois du SAS.

Article 23

ELIMINATION DES DOUBLES

IMPOSITIONS

1. En ce qui concerne le Luxembourg, la

double imposition est évitée de la manière
suivante:

a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit

des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont imposables en Suède, le
Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus

ou cette fortune, sous réserve des dispositions
des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour
calculer le montant de l'impôt sur le reste des
revenus ou de la fortune du résident, appliquer

les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la
fortune n'avaient pas été exemptés.

2728

person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar, beskattas endast i denna stat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4

får förmögenhet, som innehas av fysisk person

som har haft hemvist i en avtalsslutande stat
och som har erhållit hemvist i den andra avtals-
slutande staten, beskattas i den förstnämnda av-

talsslutande staten under de första fem åren

som följer efter det datum då den fysiska perso-

nen upphört att ha hemvist i den förstnämnda

staten. Om denna stat enligt lagstiftningen i
staten i fråga, inte kan beskatta detta slags till-
gångar, beskattas dessa endast i den andra av-
talsslutande staten.

6. Beträffande förmögenhet som innehas av

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines
System (SAS), tillämpas bestämmelserna i
punkterna 3 och 4 endast i fråga om sådan för-
mögenhet som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i SAS.

Artikel 23

UNDANRÖJANDE AV
DUBBELBESKATTNING

1. Beträffande Luxemburg skall dubbel-

beskattning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Luxemburg

förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet

som enligt bestämmelserna i detta avtal får

beskattas i Sverige, skall Luxemburg, såvida
inte bestämmelserna i punkterna b) och c)
föranleder annat, undanta sådan inkomst eller
förmögenhet från skatt, men får, vid bestäm-
mandet av skatten på denna persons åter-

stående inkomst eller förmögenhet tillämpa
samma skattesatser som skulle ha gällt om in-

komsten eller förmögenheten inte hade undan-
tagits från skatt.

background image

SFS 1996:1510

b) Om person med hemvist i Luxemburg för-

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i
artikel 10, artikel 13 punkt 5 och artikel 18 får

beskattas i Sverige, skall Luxemburg från
skatten på denna persons inkomst avräkna ett
belopp motsvarande den skatt som betalats i

Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid

inte överstiga den del av skatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som uppburits från Sverige.

c) Om ett bolag med hemvist i Luxemburg

uppbär utdelning från svensk källa skall
Luxemburg undanta sådan utdelning från skatt.
Detta gäller endast om bolaget med hemvist i
Luxemburg, sedan ingången av räkenskapsåret
innehar direkt minst 10 procent av det utde-
lande bolagets kapital och om detta bolag i

Sverige är underkastat en beskattning motsva-

rande skatten på bolagsinkomst i Luxemburg.

Ovan nämnda aktier eller andelar i det svenska

bolaget är, under samma förutsättningar, un-
dantagna från förmögenhetsskatten i Luxem-
burg.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt luxemburgsk
lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna

i detta avtal får beskattas i Luxemburg, skall

Sverige - med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande avräkning av

utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) - från den

svenska skatten på inkomsten avräkna ett

belopp motsvarande den luxemburgska skatt
som erlagts på inkomsten. Om en person med
hemvist i Sverige innehar förmögenhet som i
enlighet med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Luxemburg, skall Sverige från

skatten på denna persons förmögenhet avräkna
ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt

2729

b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit

des revenus qui, conformément aux disposi-
tions de l'article 10, de l'article 13 paragraphe 5
et de l'article 18 sont imposables en Suède, le

Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit
sur les revenus de ce résident, une déduction
d'un montant égal à l'impôt payé en Suède.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la
fraction de l'impôt, calculé avant déduction,
correspondant à ces éléments de revenus reçus
de Suède.

c) Lorsqu'une société qui est un résident du

Luxembourg reçoit des dividendes de sources
suédoises, le Luxembourg exempte de l'impôt
ces dividendes, pourvu que cette société qui est
un résident du Luxembourg détienne directe-
ment depuis le début de son exercice social au
moins 10 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes et si cette société est

assujettie en Suède à un impôt correspondant à
l'impôt sur le revenu des collectivités luxem-
bourgeois. Les actions ou parts susvisées de la
société suédoise sont, aux mêmes conditions,
exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la
fortune.

2. En ce qui concerne la Suède, la double

imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des

revenus, qui en vertu de la législation du
Luxembourg et conformément aux dispositions
de la présente Convention, sont imposables au
Luxembourg, la Suède accorde - sous réserve
des dispositions prévues par la législation

suédoise en matière de déduction des impôts
étrangers (et de toute modification ultérieure de
cette législation qui n'en affecterait pas le
principe général) - sur l'impôt qu'elle perçoit

sur ces revenus une déduction d'un montant

égal à l'impôt payé au Luxembourg sur ces
revenus. Lorsqu'un résident de Suède possède
de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, est
imposable au Luxembourg, la Suède accorde
sur l'impôt qu'elle perçoit sur cette fortune une

background image

SFS 1996:1510

déduction d'un montant égal à l'impôt sur la
fortune payé au Luxembourg sur cette fortune.
Cette déduction ne peut, toutefois, excéder la
fraction de l'impôt suédois sur la fortune,
calculé avant déduction, correspondant à la
fortune imposable au Luxembourg.

b) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des

revenus qui, conformément aux dispositions de

la présente Convention, ne sont imposables
qu'au Luxembourg, la Suède peut, pour
déterminer le taux progressif de l'impôt
suédois, tenir compte des revenus qui ne sont
imposables qu'au Luxembourg.

c) Nonobstant les dispositions du sous-

paragraphe a) du présent paragraphe, les
dividendes payés par une société qui est un
résident du Luxembourg à une société qui est
un résident de Suède sont exemptés de l'impôt
suédois conformément aux dispositions pré-
vues par la législation suédoise réglant l'ex-
emption en matière d'impôt sur les dividendes
payés aux sociétés suédoises par leurs filiales

situées à l'étranger.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont

soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les nationaux de cet
autre Etat qui se trouvent dans la même
situation. La présente disposition s'applique
aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1,
aux personnes qui ne sont pas des résidents

d'un Etat contractant ou des deux Etats con-
tractants.

2. L'imposition d'un établissement stable

qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet

2730

som erlagts i Luxemburg på denna förmögen-

het. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte
överstiga den del av den svenska förmögen-
hetsskatten, beräknad utan sådan avräkning,
som belöper på den förmögenhet som får

beskattas i Luxemburg.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i
detta avtal beskattas endast i Luxemburg, får

Sverige vid fastställandet av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den inkomst
som skall beskattas endast i Luxemburg.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan

är utdelning från bolag med hemvist i Luxem-
burg till bolag med hemvist i Sverige undan-
tagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för utdelning som
erhålls av svenska bolag från dotterbolag utom-
lands.

Artikel 24

FÖRBUD MOT DISKRIMINERING

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli
föremål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

background image

SFS 1996:1510

inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-

melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge person med hemvist

i den andra avtalsslutande staten sådant person-
ligt avdrag vid beskattningen, sådan skatte-

befrielse eller skattenedsättning på grund av
civilstånd eller försörjningsplikt mot familj
som medges person med hemvist i den egna
staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12

punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtals-

slutande staten avdragsgilla vid bestämmandet
av den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid
bestämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda
staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhängande
krav som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande
krav som annat liknande företag i den först-
nämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

2731

autre Etat d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre Etat
qui exercent la même activité. La présente
disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux
résidents de l'autre Etat contractant les

déductions personnelles, abattements et ré-
ductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses
propres résidents.

3. A moins que les dispositions du

paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de
l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12
ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise
d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de
cette entreprise, dans les mêmes conditions que

s'ils avaient été payés à un résident du premier

Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un
Etat contractant envers un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination de la fortune imposable de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que si
elles avaient été contractées envers un résident
du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont

le capital est en totalité ou en partie, directe-
ment ou indirectement, détenu ou contrôlé par
un ou plusieurs résidents de l'autre Etat
contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y

relative, qui est autre ou plus lourde que celles

auxquelles sont ou pourront être assujetties les
autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article

s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature pu
dénomination.

background image

SFS 1996:1510

Article 25

PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les

mesures prises par un Etat contractant ou par

les deux Etats contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non
conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut, indépendamment des

recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l'autorité compétente de
l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si
son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à
celle de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité. Le cas doit être soumis dans les
trois ans qui suivent la première notification de
la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si ' la

réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas
elle-même en mesure d'y apporter une solution
satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de
l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les
délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats

contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner
lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en

vue d'éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.

4 Les autorités compétentes des Etats

contractants peuvent communiquer directement

entre elles en vue de parvenir à un accord

2732

Artikel 25

FÖRFARANDET VID ÖMSESIDIG

ÖVERENSKOMMELSE

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att

detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där
personen har hemvist, eller om fråga är om
tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtals-
slutande stat där han är medborgare. Saken
skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt
då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd
som givit upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avtalet.
Överenskommelse som träffats skall genom-
föras utan hinder av tidsgränser i de avtals-
slutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbel-

beskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse

med varandra i syfte att träffa överenskom-

background image

SFS 1996:1510

melse i de fall som angivits i föregående
punkter.

Artikel 26

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR

1. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upp-
lysningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals-
slutande staternas interna lagstiftning beträf-
fande skatter som omfattas av avtalet, i den

mån beskattningen enligt denna lagstiftning

inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysning-
ar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar
som en avtalsslutande stat mottagit skall be-

handlas såsom hemliga på samma sätt som
upplysningar, som erhållits enligt den interna

lagstiftningen i denna stat och får yppas endast
för personer eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan) som fast-
ställer, uppbär eller indriver de skatter som
omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller
besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer
eller myndigheter skall använda upplysning-
arna endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig
administrativ praxis i denna avtalsslutande stat
eller i den andra avtalsslutande staten,

2733

comme il est indiqué aux paragraphes
précédents.

Article 26

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des Etats

contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la
législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit
n'est pas contraire à la Convention. L'échange
de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1. Les renseignements reçus par un

Etat contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en

application de la législation interne de cet Etat
et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l'établissement
ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, ou par les décisions sur
les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes

ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à
ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques
de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuv-

ent en aucun cas être interprétées comme im-
posant à un Etat contractant l'obligation:

a) de prendre des mesures administratives

dérogeant à sa législation et à sa pratique

administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne

pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique

administrative normale ou de celles de l'autre
Etat contractant;

background image

SFS 1996:1510

c) de fournir des renseignements qui

révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait
contraire à l'ordre public.

Article 27

ASSISTANCE EN MATIERE DE
RECOUVREMENT

1. Les Etats contractants s'engagent à se

prêter aide et assistance pour le recouvrement
des impôts qui font l'objet de la présente
Convention et pour celui des intérêts, des frais,
des suppléments d'impôt et des amendes qui
n'ont pas le caractère pénal.

2. La demande formulée à cette fin doit être

accompagnée des documents exigés par les lois
de l'Etat requérant pour établir que les sommes
à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations

et mesures de recouvrement et de perception
ont lieu dans l'Etat requis conformément aux
lois applicables pour le recouvrement et la
perception de ses propres impôts. Les titres de
perception, en particulier, sont rendus exé-
cutoires dans la forme prévue par la législation
de cet Etat.

4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront

pas considérées comme des créances privi-
légiées dans l'Etat requis.

5. En ce qui concerne les créances fiscales

qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat
créancier peut, pour la sauvegarde de ses
droits, demander à l'autre Etat de prendre des
mesures conservatoires, auxquelles les
dispositions précédentes sont d'application
correspondante.

2734

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-

hemlighet, industri-, handels- eller yrkeshem-
lighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas överläm-
nande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

Artikel 27

BISTAND MED INDRIVNING

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att

lämna varandra bistånd och handräckning för
att driva in skatter som omfattas av avtalet,
räntor som utgår på dessa, kostnader, tillägg till
dessa skatter samt viten som inte har straff-
rättslig karaktär.

2. Framställning om sådan handräckning

skall vara åtföljd av handlingar som enligt
lagstiftningen i den stat som begärt handräck-
ningen krävs för att fastställa att de belopp som
skall indrivas förfallit till betalning.

3. Med iakttagande av dessa handlingar sker

delgivningar samt indrivnings- och uppbörds-

åtgärder i den stat där handräckning skall ske
enligt den statens lagstiftning om indrivning
och uppbörd av dess egna skatter. I synnerhet
skall beslut om uppbörd göras exigibla på sätt
som anges i denna stats lagstiftning.

4. Den skattefordran som skall drivas in an-

ses inte som förmånsberättigad fordran i den
stat där handräckningen sker.

5. I fråga om skattefordran som ännu inte

blivit slutgiltigt fastställd kan borgenärsstaten,
för att säkerställa sin rätt, göra framställning
hos den andra staten om säkringsåtgärder.
Beträffande sådana åtgärder äger föregående
bestämmelser motsvarande tillämpning.

background image

SFS 1996:1510

Artikel 28

MEDLEMMAR AV DIPLOMATISK
BESKICKNING OCH KONSULAT

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning eller kon-
sulat.

Artikel 29

IKRAFTTRÄDANDE

1. De avtalsslutande staterna skall meddela

varandra när de åtgärder vidtagits som enligt
respektive lagstiftning krävs för att detta avtal
skall träda i kraft.

2. Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter

den dag då det senare av dessa meddelanden
tas emot och tillämpas:

a) i Luxemburg:

1) beträffande källskatter, på inkomst som

förvärvas den första januari närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller senare;

2) beträffande övriga skatter, på beskatt-

ningsperioder som slutar den första januari
närmast efter den dag då avtalet träder i kraft
eller senare;

b) i Sverige:

1) beträffande skatter på inkomst, på in-

komst som förvärvas den första januari
närmast efter den dag då avtalet träder i kraft
eller senare;

2) beträffande förmögenhetsskatten, på

skatt som utgår på grund av taxering andra

2735

Article 28

MEMBRES DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES ET POSTES
CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention

ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques ou postes consulaires en vertu
soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29

ENTREE EN VIGUEUR

1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre

Etat l'accomplissement des formalités consti-
tutionnelles requises pour l'entrée en vigueur
de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur trente

jours après la date de la dernière de ces
notifications et s'appliquera:

a) au Luxembourg:

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à

la source, aux revenus attribués le ou après le
premier janvier suivant immédiatement la
date à laquelle la Convention entre en
vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts,

aux périodes imposables prenant fin le ou
après le premier janvier suivant immédiate-
ment la date à laquelle la Convention entre
en vigueur;
b) en Suède:

(i) en ce qui concerne les impôts sur le

revenu, aux revenus attribués le ou après le
premier janvier suivant immédiatement la
date à laquelle la Convention entre en
vigueur;

(ii) en ce qui concerne l'impôt sur la

fortune, à l'impôt qui est établi pour la

background image

SFS 1996:1510

deuxième année civile suivant celle au coursde
laquelle la Convention entre en vigueur et pour
les années suivantes.

3. La Convention du 14 juillet 1983 entre le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Suède tendant à éviter les doubles impo-
sitions et à établir des procédures d'assistance
administrative réciproque en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune cessera ses effets
au moment de la mise en application de la
présente Convention et du Protocole y joint.
Les dispositions de la Convention de 1983
cesseront de s'appliquer à partir de la date où
les dispositions correspondantes de la présente
Convention et du Protocole y joint seront
applicables, conformément aux dispositions du

paragraphe 2 du présent article, pour la
première fois.

Article 30

DENONCIATION

La présente Convention demeurera en

vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par
un Etat contractant. Chaque Etat contractant
peut dénoncer la Convention par voie diplo-
matique par écrit avec un préavis minimum de

six mois avant la fin de chaque année civile.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable aux revenus attribués et à la fortune
possédée le ou après le premier janvier de
l'année civile suivant immédiatement la fin de
la période de six mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.

2736

kalenderåret efter det då avtalet träder i kraft
eller senare.

3. Avtalet den 14 juli 1983 mellan

Konungariket Sverige och Storhertigdömet
Luxemburg för undvikande av dubbelbeskatt-
ning och fastställande av bestämmelser om
ömsesidig handräckning beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet skall upphöra att
gälla från det datum detta avtal med därtill
hörande protokoll skall tillämpas. Bestämmel-
serna i 1983 års avtal skall upphöra att tilläm-
pas från och med det datum då motsvarande
bestämmelser i detta avtal med därtill hörande
protokoll för första gången blir tillämpliga i
enlighet med bestämmelserna i punkt 2 i denna
artikel.

Artikel 30

UPPHÖRANDE

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg säga
upp avtalet genom skriftlig underrättelse härom
minst sex månader före utgången av varje
kalenderår. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla beträffande inkomst
som förvärvas eller förmögenhet som innehas
den första januari det kalenderår som följer
närmast efter utgången av sexmånadersperio-
den eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

background image

Fait à Stockholm, le 14 octobre 1996, en

double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement du
Royaume de Suède

Thomas Östros

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg

François Bremer

SFS 1996:1510

Som skedde i Stockholm, den 14 oktober

1996, i två exemplar på franska språket.

För Konungariket

Sveriges regering

Thomas Östros

För Storhertigdömet
Luxemburgs regering

François Bremer

2737

background image

SFS 1996:1510

PROTOCOLE

A la signature d'aujourd'hui de la Convention

entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché
de Luxembourg tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ci-après dénommée "la Convention"), les
soussignés sont convenus que les dispositions
suivantes font partie intégrante de la Conven-
tion:

1) La Convention ne s'applique pas aux

sociétés holding au sens de la législation
particulière luxembourgeoise régie actuelle-
ment par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté
grand-ducal du 17 décembre 1938 ni aux
organismes de placement collectif au sens de la
législation luxembourgeoise du 30 mars 1988.

Elle ne s'applique pas non plus aux autres
entités soumises à un régime fiscal similaire
introduit après la signature de la présente

Convention.

2) La Convention ne s'applique pas à une

entreprise d'un Etat contractant qui tire ses
revenus principalement d'autres Etats si ces
revenus supportent un impôt considérablement
inférieur que des revenus ayant leurs sources
dans cet Etat contractant.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

2738

PROTOKOLL

Vid undertecknandet i dag av avtalet mellan

Konungariket Sverige och Storhertigdömet
Luxemburg för undvikande av dubbelbeskatt-
ning och förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst och på förmögenhet (i
det följande benämnt "avtalet"), har underteck-
nade kommit överens om att följande bestäm-
melser skall utgöra en integrerande del av av-
talet:

1) Avtalet tillämpas inte beträffande dels

holdingbolag i den mening som avses i den
speciella lagstiftning i Luxemburg som för när-
varande gäller enligt lagen den 31 juli 1929
och storhertigens förordning den 17 december

1938, dels beträffande åtaganden för kollektiva

investeringar (organismes de placement
collectif) som avses i den luxemburgska lagen
den 30 mars 1988. Avtalet tillämpas inte heller
beträffande andra subjekt som underkastas lik-
nande lagstiftning som tillkommer efter under-
tecknandet av detta avtal.

2) Avtalet tillämpas inte beträffande företag

med hemvist i en avtalsslutande stat som för-
värvar sina inkomster huvudsakligen från andra

stater om sådan inkomst beskattas väsentligt
lägre än inkomst som härrör från denna avtals-
slutande stat.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

background image

Fait à Stockholm, le 14 octobre 1996, en

double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement du
Royaume de Suède

Thomas Östros

Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg

François Bremer

SFS 1996:1510

Som skedde i Stockholm, den 14 oktober

1996, i två exemplar på franska språket.

För Konungariket

Sveriges regering

Thomas Östros

För Storhertigdömet
Luxemburgs regering

François Bremer

2739

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.