SFS 2007:767 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

070767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna;

utfärdad den 1 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1512) om dub-

belbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna ska upphöra att gälla,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.

6 § Bestämmelsen i artikel 31 punkt 3 i avtalet ska tillämpas utan den be-
gränsning i tiden som följer av punktens andra mening. Artikel 26 punkt 2 i
avtalet ska inte gälla i de fall artikel 31 punkt 3 i avtalet tillämpas.

Vad som föreskrivs i första stycket ska, oberoende av bestämmelserna i

bilaga 2 till denna lag, också gälla för inkomst som en person med hemvist i
Sverige uppbär för arbete ombord på danskt skepp i internationell färjetrafik
mellan Sverige och Danmark.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Cecilia Bohlin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3.

SFS 2007:767

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.