SFS 2019:604 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna / SFS 2019:604 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS2019-604.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1512) om

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Utfärdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1996:1512) om dubbel-
beskattningsavtal mellan de nordiska länderna och bilaga 1 till lagen ska ha
följande lydelse.

1 §2 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island,
Norge och Sverige undertecknade den 23 september 1996 ska tillsammans
med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i
den lydelse dessa har genom de protokoll om ändring i avtalet som
undertecknades den 6 oktober 1997, den 4 april 2008 och den 29 augusti
2018, gälla som lag här i landet. Avtalets bestämmelse i artikel 3 punkt 1 a
att uttrycket "Finland" inte inbegriper landskapet �&land i fråga om den
finska kommunalskatten ska inte gälla.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska,

norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en
för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för
Sverige utfärdade texten framgår av bilaga 1 till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda

ombord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Danmark och Sverige som
undertecknades den 30 september 1999 ska gälla som lag här i landet.
Avtalet är avfattat på danska och svenska språken. Den för Sverige utfärdade
texten framgår av bilaga 2 till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Norge som undertecknades den 22 oktober

2002 och som innehåller särskilda bestämmelser för undvikande av dubbel-
beskattning vid byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår i den
nya Svinesundsförbindelsen ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat
på svenska och norska språken. Den för Sverige utfärdade texten framgår av
bilaga 3 till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor som

undertecknades den 29 oktober 2003 ska gälla som lag här i landet. Avtalet
är avfattat på svenska och danska språken. Den för Sverige utfärdade texten
framgår av bilaga 4 till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Prop. 2018/19:126, bet. 2019/20:SkU2, rskr. 2019/20:6.

2 Senaste lydelse 2008:653.

SFS

2019:604

Publicerad
den

15 oktober 2019

background image

2

SFS

2. Denna lag ska tillämpas på skatter som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då lagen
träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

2019:604

background image

3

Bilaga 1

Avtal mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands,
Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som önskar ingå avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet (i det följande benämnt ⬝avtalet⬝), utan att
skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom
skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad
⬝treaty shopping⬝, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte
är part till detta avtal indirekt ska åtnjuta förmåner enligt detta avtal),

som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande
till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas
självstyrelsekompetens,

har kommit överens om följande:

Artikel 26

Allmänna beskattningsregler

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar eller

förmögenhet som sådan person innehar får inte beskattas i annan
avtalsslutande stat, såvida inte beskattning uttryckligen är tillåten enligt
detta avtal.

2. I fall då beskattningsrätten till en inkomst eller tillgång enligt avtalet

tillagts annan avtalsslutande stat än den där personen som förvärvar
inkomsten eller innehar tillgången har hemvist, och denna andra stat på
grund av sin lagstiftning inte medtar inkomsten eller tillgången, i sin helhet,
vid beskattningen eller endast beaktar inkomsten eller tillgången för
progressionsuppräkning eller annan skatteberäkning, beskattas inkomsten
eller tillgången, såvida inte annat föreskrivs nedan, till den del den inte
medtas vid beskattningen i denna andra stat, endast i den avtalsslutande stat
där personen i fråga har hemvist.

3. I fall då beskattningsrätten enligt artikel 14 punkt 1 samt artikel 15

punkt 2 och punkterna 4 a) och 4 b) till en inkomst som förvärvas av en
person med hemvist i en avtalsslutande stat enligt avtalet tillagts endast
denna stat får inkomsten beskattas i annan avtalsslutande stat om inkomsten
inte kan beskattas i den förstnämnda staten på grund av lagstiftningen i
denna stat.

4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt

avtalet inte kunna åtnjutas i fråga om en inkomst eller en förmögenhets-
tillgång, om det med hänsyn till alla relevanta omständigheter rimligen kan
antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den
transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att komma
i åtnjutande av förmånen. Detta gäller dock inte om det fastställs att
åtnjutandet av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med
avtalets ändamål och syfte.

2019:604

SFS

background image

4

SFS

Artikel 27

Förbud mot diskrimineringArtikel 28

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse


1. Om en person anser att i en eller flera av de avtalsslutande staterna

vidtagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra
beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram
inom fem år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i
avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte

själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka
avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med behörig myndighet i
annan avtalsslutande stat, som berörs av frågan, i syfte att undvika
beskattning som strider mot avtalet. Om den stat hos vars behöriga
myndighet personen i fråga har lagt fram saken inte själv berörs av frågan,
skall denna behöriga myndighet överlämna saken till behörig myndighet i
någon av de stater som berörs av frågan. �verenskommelse som träffats
genomförs utan hinder av tidsgränser i vederbörande avtalsslutande staters
interna lagstiftning.

3. Om svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan avtalsslutande

stater beträffande tolkningen eller tillämpningen av avtalet, skall de
behöriga myndigheterna i dessa stater överlägga för att söka lösa frågan
genom ömsesidig överenskommelse. De behöriga myndigheterna i avtals-
slutande stater kan även överlägga för att undanröja dubbelbeskattning i
sådana fall som inte omfattas av avtalet eller för att genom ömsesidig
överenskommelse lösa frågor som, utan att vara reglerade i avtalet, på grund
av olikhet i vederbörande staters principer för skattens beräkning eller av
andra skäl kan uppkomma i fråga om de skatter som avses i artikel 2.

4. Innan beslut fattas i fråga som avses i punkt 3, skall resultatet av

överläggningar som där avses snarast delges behöriga myndigheter i övriga
avtalsslutande stater. Finner behörig myndighet i en avtalsslutande stat att
överläggningar bör äga rum mellan de behöriga myndigheterna i samtliga
avtalsslutande stater, skall på begäran av den behöriga myndigheten i den
förstnämnda avtalsslutande staten sådana överläggningar äga rum utan
dröjsmål.2019:604

background image

5

SFS

Protokoll


Vid undertecknande av det i dag mellan de nordiska länderna ingångna

avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet har undertecknade kommit överens om följande
bestämmelser som utgör en integrerande del av avtalet:X. Till artikel 25


1. Bestämmelsen i artikel 25 punkt 1 c) kan upphävas på begäran av

Danmark.

Begäran om en sådan ändring görs på diplomatisk väg genom

underrättelse till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder
i kraft trettionde dagen efter den dag då samtliga andra avtalsslutande stater
erhållit sådan underrättelse med verkan på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare.

Bestämmelserna i artikel 25 punkt 1 kan på begäran av Danmark ändras

och ersättas av följande text:

⬝a) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Danmark, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
eller c) föranleder annat,

1) från denna persons danska inkomstskatt avräkna ett belopp mot-

svarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons danska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp

motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av

den danska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas
i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
annan avtalsslutande stat, får Danmark inräkna inkomsten eller förmögen-
heten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på
inkomsten eller förmögenheten genom avdrag med den del av
inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst
som härrör från denna andra stat respektive den förmögenhet som innehas
där.

c) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som avses i

artikel 15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a), får Danmark inräkna inkomsten
i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på in-
komsten genom avdrag med den del av inkomstskatten som belöper på den
inkomst som härrör från denna andra stat.⬝

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse

till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft
trettionde dagen efter den dag då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit
sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt på
förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering
andra kalenderåret efter den dag då ändringen träder i kraft eller senare.

2. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 2 c) kan upphävas på begäran av

Färöarna.

2019:604

background image

6

SFS

Begäran om en sådan ändring görs på diplomatisk väg genom

underrättelse till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen
träder i kraft trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande
stater erhållit sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga
om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som
följer närmast efter den dag då ändringen träder i kraft eller senare.

3. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 3 kan på begäran av Finland ändras

och ersättas av följande text:
2019:604

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.