SFS 1999:639 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

990639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1996:1512) om

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna skall ha följande ly-
delse.

1 §

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på in-

komst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 23 september 1996 skall tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla som
lag här i landet. Avtalets bestämmelse i artikel 3 punkt 1 a att uttrycket ”Fin-
land” inte inbegriper landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskat-
ten skall inte gälla.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska,

norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en
för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för
Sverige utfärdade texten framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:82, bet. 1998/99:SkU16, rskr. 1998/99:184.

SFS 1999:639

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.