SFS 2004:639 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

040639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna;

utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1512) om dub-

belbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det till lagen skall fogas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

1 §

2 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på in-

komst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 23 september 1996 skall tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla som
lag här i landet. Avtalets bestämmelse i artikel 3 punkt 1 a att uttrycket ”Fin-
land” inte inbegriper landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskat-
ten skall inte gälla.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska,

norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en
för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för
Sverige utfärdade texten framgår av bilaga 1 till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda om-

bord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Danmark och Sverige som un-
dertecknades den 30 september 1999 skall gälla som lag här i landet. Avtalet
är avfattat på danska och svenska språken. Den för Sverige utfärdade texten
framgår av bilaga 2 till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Norge som undertecknades den 22 oktober

2002 och som innehåller särskilda bestämmelser för undvikande av dubbel-
beskattning vid byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår i den
nya Svinesundsförbindelsen skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfat-
tat på svenska och norska språken. Den för Sverige utfärdade texten framgår
av bilaga 3 till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor som under-

tecknades den 29 oktober 2003 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är
avfattat på svenska och danska språken. Den för Sverige utfärdade texten
framgår av bilaga 4 till denna lag.

1 Prop. 2003/04:149, bet. 2003/04:SkU31, rskr. 2003/04:269.

2 Senaste lydelse 2002:982.

SFS 2004:639

Utkom från trycket
den 30 juni 2004

background image

2

SFS 2004:639

Bilaga 4

Avtal
mellan Konungariket Sverige och Konungariket Danmark om vissa
skattefrågor

I förhållandet mellan Sverige och Danmark skall följande gälla i förhål-

lande till avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögen-
het.

Artikel 1

1. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär lön eller an-

nan liknande ersättning på grund av anställning, som normalt utförs i den an-
dra avtalsslutande staten, för en arbetsgivare med hemvist i denna andra stat,
eller vid ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning, som personens
arbetsgivare har i denna andra stat, skall arbetet vid tillämpning av artikel 15
punkterna 1 och 2 anses vara utfört i denna andra stat, även om arbetet fak-
tiskt utförts i den förstnämnda staten eller i en tredje stat, om

a) arbetet i den förstnämnda staten utförs av personen i dennes bostad, el-

ler

b) arbetet i den förstnämnda staten eller i en tredje stat utgör tjänsteresor

eller annat arbete av tillfällig natur,
men endast om arbetet i den andra staten uppgår till minst hälften av arbets-
tiden under varje tremånadersperiod.

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller
a) i fall då arbetsgivaren inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten

endast om den lön eller annan liknande ersättning som personen uppbär be-
lastar ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning, som arbetsgivaren
har i den andra staten,

b) i fall då arbetsgivaren har hemvist i den andra avtalsslutande staten en-

dast om den lön eller annan liknande ersättning som personen uppbär inte
belastar ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning, som arbetsgiva-
ren har i den förstnämnda avtalsslutande staten.

Artikel 2

1. Om en fysisk person förvärvar inkomst av rörelse, självständig yrkesut-

övning eller anställning, som enligt artikel 7, 14, 15 eller 19 får beskattas el-
ler beskattas endast i en avtalsslutande stat och är ansluten till en pensions-
ordning i den andra avtalsslutande staten, skall

a) inbetalning som denna person gör till pensionsordningen vara avdrags-

gill i den förstnämnda staten, och

b) inbetalning som denna persons arbetsgivare gör till pensionsordningen

inte anses som skattepliktig inkomst i den förstnämnda staten för personen
samt vara avdragsgill i denna stat för arbetsgivaren.

2. Inbetalningen skall dock endast vara avdragsgill eller inte anses som

skattepliktig inkomst i den förstnämnda avtalsslutande staten inom de be-
loppsgränser som gäller för inbetalningar till en pensionsordning enligt lag-
stiftningen i båda avtalsslutande staterna.

background image

3

SFS 2004:639

3. Denna artikel gäller endast:
a) i fall då person, som får beskattas eller beskattas endast i den först-

nämnda avtalsslutande staten för inkomst av rörelse, självständig yrkesutöv-
ning eller anställning i denna stat, har hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten, om inkomsten utgör minst 75 procent av personens sammanlagda in-
komst av rörelse, självständig yrkesutövning eller anställning efter avdrag
för samtliga utgifter för inkomsternas förvärvande (nettointäkt), och

b) i fall då person, som får beskattas eller beskattas endast i den först-

nämnda avtalsslutande staten för inkomst av rörelse, självständig yrkesutöv-
ning eller anställning i denna stat, har hemvist i denna stat, om personen var
ansluten till och inbetalningar gjordes till pensionsordningen omedelbart
innan personen fick hemvist i denna stat.

4. Vid tillämpning av punkt 1 skall uttrycket ”pensionsordning” innebära

en ordning, som

a) för Danmarks vidkommande omfattas av pensionsbeskattningslagens

avsnitt I,

b) för Sveriges vidkommande omfattas av 28 eller 58 kap. inkomstskatte-

lagen (1999:1229).

Artikel 3

Fysiska personers utgifter för resor över Öresundsbron skall beaktas vid

fastställande av den skattepliktiga inkomsten, om de avser normala resor
mellan permanentbostaden och arbetsplatsen. Rätt till avdrag föreligger
dock endast om sådana allmänna villkor för vad som föreskrivs för sådana
resor är uppfyllda som avser exempelvis krav på tidsvinst. Utgifterna skall
beräknas med utgångspunkt i den dokumenterade utgiften för billigaste pe-
riodabonnemang för resa med personbil respektive resa med allmänna kom-
munikationer.

Artikel 4

Artikel 31 punkt 5 omfattar inte personer med hemvist i Danmark.

Artikel 5

1.

Den avtalsslutande stat som tillerkänns beskattningsrätten enligt

artikel 1, skall beskatta inkomsttagaren i enlighet med denna stats lagstift-
ning beträffande beskattning av tjänsteinkomster, även om arbetet faktiskt
utförts i den andra avtalsslutande staten eller i en tredje stat.

2. Pension eller livränta som betalas från en avtalsslutande stat till en per-

son med hemvist i denna stat, skall beskattas i enlighet med denna stats all-
männa regler, även om denna stat inte har satt ned sin beskattning i samband
med inbetalningar till denna ordning, när den andra avtalsslutande staten en-
ligt artikel 2 tidigare har ansett att inbetalning som erlagts

a) av den fysiska personen är avdragsgill, eller
b) av den fysiska personens arbetsgivare inte är skattepliktig inkomst för

den fysiska personen samt avdragsgill vid beräkningen av arbetsgivarens
skattepliktiga inkomst.

background image

4

SFS 2004:639

3. Bestämmelserna om avdrag för inbetalning till pensionsordning enligt

artikel 2 och för utgift för resor över Öresundsbron enligt artikel 3 gäller en-
dast om den fysiska personens inkomst beskattas på nettobasis med möjlig-
het till avdrag för kostnader.

Artikel 6

I fall då en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar in-

komst från anställning i den andra avtalsslutande staten (bruttoinkomst) och
denna inkomst för ett beskattningsår uppgår till minst ett belopp motsva-
rande 150 000 danska kronor före avdrag för utgifter för inkomsternas för-
värvande, skall denna andra stat betala ett utjämningsbelopp till den först-
nämnda staten. Denna utjämning skall ske senast den 1 oktober året efter det
aktuella beskattningsåret. Utjämningsbeloppet skall för Danmarks vidkom-
mande vara den genomsnittliga primärkommunala skatten som uppbärs för
inkomst som beskattas i Danmark med stöd av artikel 15. Utjämningsbelop-
pet skall för Sveriges vidkommande vara den genomsnittliga kommunal-
skatten som tas ut för primärkommunernas räkning och som avser inkomst
som beskattas i Sverige med stöd av artikel 15. Denna artikel gäller emeller-
tid inte inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom arbete utfört ombord på svenskt eller danskt skepp i internationell
trafik. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan ingå en
ömsesidig överenskommelse om den närmare utformningen av denna ord-
ning för utjämning. Med ”behörig myndighet” avses den myndighet åt vil-
ken enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna uppdragits
att vara behörig myndighet. De avtalsslutande staterna avser att efter två år
utvärdera denna ordning särskilt såvitt avser nivån för utjämningen och det
faktum att utjämningen endast avser den del av kommunalskatten som tas ut
för primärkommunernas räkning och inte den del som tas ut för landstings-
kommunernas räkning. Därefter sker en utvärdering vart femte år eller vid
väsentliga förändringar av skattesystemen.

Artikel 7

1. Detta avtal träder i kraft den tjugoförsta dagen efter den dag när de två

avtalsslutande staterna skriftligen har meddelat varandra att de konstitutio-
nella åtgärder som krävs i respektive stat har vidtagits, och dess bestämmel-
ser skall tillämpas såvitt avser

a) artikel 2, artikel 3, artikel 5 punkterna 2 och 3 samt artikel 6 i fråga om

skatter på inkomst som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari
2004 eller senare, och

b) artikel 1, artikel 4 och artikel 5 punkt 1 i fråga om skatter på inkomst

som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

2. Om det visar sig föreligga skattemässiga hinder för den fortsatta inte-

grationen i Öresundsregionen är Sverige och Danmark överens om att inleda
diskussioner för att överväga införande av nya bestämmelser eller ändring
av bestämmelserna i detta avtal eller att ta initiativ till ändringar av avtalet
den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbel-
beskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

background image

5

SFS 2004:639

Artikel 8

En avtalsslutande stat kan senast den 30 juni under något kalenderår säga

upp avtalet genom skriftligt meddelande härom till den andra avtalsslutande
staten. Detta avtal upphör då att gälla i fråga om skatter på inkomst som tas
ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer när-
mast efter det år då uppsägningen sker eller senare.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden un-

dertecknat detta avtal.

Som skedde i Köpenhamn den 29 oktober 2003 i två exemplar på svenska

och danska språken vilka båda äger lika vitsord.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004 och tillämpas beträffande
a) artikel 2, artikel 3, artikel 5 punkterna 2 och 3 samt artikel 6 i avtalet i

bilaga 4 för skatter på inkomst som tas ut för beskattningsår som börjar den
1 januari 2004 eller senare, och

b) övriga artiklar och punkter i avtalet i bilaga 4 för skatter som tas ut för

beskattningsår som börjar den 1 januari 2005 eller senare.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.