SFS 1996:761 Lag om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek / SFS 1996:761 Lag om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
SFS 1996_761 Lag om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1201

SFS 1996:761
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade
bestämmelser om aktiekapitalets storlek;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller regler för beräkning av inkomst enligt kommu-

nalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-
medel, särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på

pensionskostnader samt mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200) i fall då aktiebolag upplösts genom avregistrering enligt punkt 5

1

Prop. 1995/96:168, bet. 1995/96:SkU27, rskr. 1995/96:289.

background image

1202

SFS 1996:761

eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385).

2 § Lagen tillämpas om verksamheten i ett sådant aktiebolag som avses i

1 § tas över av en fysisk person, delägare i ett enkelt bolag, ett dödsbo, ett

handelsbolag, en ekonomisk förening eller ett aktiebolag (övertagaren)
under förutsättning att

1. aktiebolaget sedan ingången av år 1995 i mer än obetydlig omfattning

har bedrivit näringsverksamhet som avses i 21 § kommunalskattelagen
(1928:370),

2. övertagaren har tagit över aktiebolagets hela verksamhet och fort-

farande bedriver denna vid utgången av det beskattningsår då den över-
tagna verksamheten skall redovisas första gången, och

3. aktiebolaget har upprättat en balansräkning med anledning av överta-

gandet.

Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller vidare att den eller

de personer som har tagit över aktiebolagets verksamhet ägde aktierna i
bolaget, direkt eller indirekt, vid utgången av år 1995. �r det fråga om flera
personer, krävs dessutom att de skall ha ägt lika stora andelar vid utgången
av år 1995 som vid övertagandet. Skillnader som beror på arv, testamente
eller bodelning med anledning av en makes död utgör dock inte hinder för

lagens tillämpning.

Befrielse från eller uppskov med skatt

3 § Vid övertagande enligt 2 § skall uttagsbeskattning av aktiebolaget
enligt punkt 1 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370)
eller enligt mervärdesskattelagen (1994:200) inte ske i fråga om tillgångar
som är hänförliga till näringsverksamhet för övertagaren och inte heller
beträffande fastigheter och bostadsrätter som ändrar karaktär till privat-
bostäder vid avregistreringen.

I fråga om egendom för vilken övertagandet skall föranleda uttags-

beskattning av aktiebolaget skall dessutom övertagaren ta upp värdet som
utdelningsinkomst.

I fall då enligt första stycket uttagsbeskattning inte skall ske skall inte

heller beskattning äga rum enligt punkt 14 av anvisningarna till 32 § kom-
munalskattelagen eller 2 § 13 mom. andra stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt.

4 § Skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust skall
inte anses uppkomma genom sådan avregistrering som anges i 1 §. Det-
samma gäller i fråga om tillskott av aktier till handelsbolag eller ekonomisk
förening som övertar verksamheten enligt 2 §.

Avyttras övertagna tillgångar som inte föranlett uttagsbeskattning enligt

3 §, skall aktiebolaget och övertagaren anses utgöra en skattskyldig när

frågan om skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust
bedöms.

5 § När ett sådant småhus eller en sådan bostadsrätt som avses i 25
respektive 26 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt ändrar karaktär
till privatbostadsfastighet respektive privatbostad vid övertagandet, skall

background image

punkterna 4 eller 5 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen
(1928:370) tillämpas beträffande aktiebolaget.

När en sådan fastighet eller bostadsrätt som avses i första stycket avytt-

ras, skall, om fastigheten respektive bostadsrätten utgjort anläggningstill-
gång hos aktiebolaget, anskaffningsvärdet vid realisationsvinstberäkningen
reduceras med 0,8 gånger skillnaden mellan aktiebolagets anskaff-
ningsvärde och marknadsvärdet vid övergången. Om fastigheten respektive
bostadsrätten utgjort lagertillgång hos aktiebolaget, skall anskaff-
ningsvärdet utgöras av det bokförda värdet i aktiebolaget och reduceras
med 2,307 gånger skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvär-
det vid övergången. Om annat inte visas skall marknad värdet vid övergång-
en anses vara 133 procent av taxeringsvärdet och, i fråga om bostadsrätt,

150 procent av bostadsrättens andel av föreningens eller bolagets behållna

förmögenhet, beräknad med utgångspunkt i taxeringsvärdet för år 1994 och
med hänsyn till föreningens eller bolagets övriga tillgångar och skulder
enligt bokslutet för det räkenskapsår som har avslutats närmast före in-
gången av år 1994.

Reduktion enligt andra stycket skall göras endast om marknadsvärdet

överstiger anskaffningsvärdet.

6 § �&terföringsskyldighet enligt 9 kap. 5-6 §§ mervärdesskattelagen
(1994:200) uppkommer inte när fastighet överlåts i samband med sådan
överföring av verksamhet som anges i 2 §.

�vertagaren inträder i aktiebolagets ställe vad gäller rättigheter och skyl-

digheter enligt mervärdesskattelagen.

Första och andra styckena gäller endast om övertagaren blir skattskyldig

dels vid samma tidpunkt som aktiebolagets skattskyldighet upphör, dels i
samma omfattning som aktiebolaget.

Värdering av tillgångar och skulder

7 § �vertagaren skall ta upp lager, fordringar och liknande tillgångar till
ett belopp motsvarande de utgående värdena i den balansräkning som aktie-

bolaget upprättat vid övertagandet. Det värde som övertagaren skall ta upp

lagret till skall dock jämkas, om lagret omfattat en fastighet som vid
övertagandet ändrar karaktär till privatbostadsfastighet.

Har byggnad, markanläggning, inventarium, patenträtt eller tillgång av

goodwills natur tagits över, skall aktiebolaget och övertagaren anses utgöra
en skattskyldig när värdeminskningsavdrag och liknande avdrag samt vad
som återstår oavskrivet av tillgångens anskaffningsvärde beräknas.

Har betalningsansvaret för framtida utgifter tagits över och har aktiebola-

get medgetts avdrag för utgifterna, skall motsvarande belopp tas upp som
intäkt hos övertagaren. Avdragsrätten för övertagaren prövas med utgångs-
punkt i de förhållanden som gäller vid utgången av beskattningsåret.

Utgör aktierna i aktiebolaget omsättningstillgång enligt punkt 4 av an-

visningarna till 21 § kommunalskattelagen (1928:370) skall aktiebolagets
fastigheter hos övertagaren tas upp till ett belopp motsvarande det värde
aktierna tagits upp till enligt punkt 2 av anvisningarna till 24 § nämnda lag.
Det belopp som övertagaren skall ta upp skall dock jämkas, om värdet på
aktierna i mer än ringa omfattning är hänförligt till annat än sådana fastig-
heter.

1203

SFS 1996:761

background image

SFS 1996:761

Utöver vad som anges i första-fjärde styckena skall övertagaren redovisa

skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader som annars varit hänför-
liga till aktiebolaget.

8 § Om aktiebolaget i sin balansräkning redovisar pensionsskuld eller
avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller i en sådan delpost som
avses i 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m.,
skall övertagaren ta upp disponibla pensionsmedel som intäkt under det
beskattningsår då verksamheten tas över. Intäkten får i stället fördelas
mellan detta beskattningsår och de fyra närmast följande beskattningsåren
på det sätt som övertagaren önskar.

Vid tillämpning av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel och lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
anses aktiebolaget och övertagaren utgöra en skattskyldig.

9 § Vid tillämpningen av reglerna i 2 kap. 3 § och 3 kap. 24 § mervär-
desskattelagen (1994:200) skall aktiebolaget och övertagaren anses utgöra
en skattskyldig.

Bestämmelserna i 8 kap. 16 f § första meningen mervärdesskattelagen

skall tillämpas även vid överföring av varor enligt denna lag.

Reserveringar m.m.

10 § Har aktiebolaget gjort avsättning enligt lagen (1990:663) om ersätt-

ningsfonder eller enligt lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder, får en
sådan fond övertas.

Fonderna skall anses avsatta under det år då avsättningen har skett hos

aktiebolaget.

11 § �vertagaren övertar aktiebolagets rätt till avdrag enligt lagen
(1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet med de
begränsningar som följer av andra stycket.

Har aktiebolaget genomgått en ägarförändring inom fem år före det be-

skattningsår då övertagandet sker har övertagaren rätt till avdrag för gam-
malt underskott först vid taxeringen för det sjätte beskattningsåret efter
ägarförändringen. Detta gäller om

1. övertagaren är ett annat aktiebolag eller en ekonomisk förening,

2. övertagaren vid tiden för övertagandet även bedriver annan verksam-

het eller

3. övertagaren är ett handelsbolag som helt eller delvis ägs av ett företag

som avses i 3 § första stycket lagen om avdrag för underskott av närings-
verksamhet.

I fråga om fysisk person medges inte avdrag för underskott enligt be-

stämmelserna i 46 § 1 mom. första stycket kommunalskattelagen
(1928:370).

Underskott som avses i 2 § 14 mom. första stycket lagen (1947:576) om

statlig inkomstskatt får tas över av aktiebolag, ekonomisk förening eller
handelsbolag. Avdragsrätten för sådant underskott är för handelsbolag
begränsad till 70 procent av underskottet.

12 § Har ett handelsbolag som övertar verksamheten erhållit aktierna från

delägare, skall tillskottet vid beräkning av delägarens justerade ingångs-

1204

background image

värde enligt 24 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt bestäm-
mas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 27 § 2 mom. samma lag
för de tillskjutna aktierna.

13 § När fördelningsunderlag enligt 2 § lagen (1993:1536) om ränteför-

delning vid beskattning första gången skall beräknas för övertagaren, sker
beräkningen med beaktande av aktiebolagets utgående värden.

14 § Vid tillämpning av lagen (1993:1537) om expansionsmedel gäller att

övertagaren vid taxeringen för det närmast föregående beskattningsåret
skall anses ha expansionsmedel som svarar mot 138,89 procent av ett
belopp som utgörs av aktiebolagets eget kapital minskat med tillskjutet
kapital. I fråga om delägare i handelsbolag och enkelt bolag gäller mot-
svarande beträffande dennes del av kapitalet.

�verstiger anskaffningsvärdet för aktierna, beräknat enligt 27 § 2 mom.

lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, det tillskjutna kapitalet, skall det
egna kapitalet minskas med anskaffningsvärdet.

15 § Vid tillämpning av lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjäm-

ningsreserv anses aktiebolaget och övertagaren som ett företag.

�vriga bestämmelser

16 § En kopia av sådan balansräkning som avses i 2 § första stycket 3
skall ges in med den självdeklaration i vilken den övertagna verksamheten
skall redovisas första gången. Uppgifter skall lämnas om vilka personer
som var aktieägare i bolaget vid utgången av år 1995 och vid upplösningen.

Dessa uppgifter skall lämnas även i den självdeklaration där aktiebolagets
verksamhet skall redovisas sista gången.

17 § �vertagaren svarar solidariskt med de personer, som enligt punkt 5

eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385) svarar för bolagets förpliktelser, för sådana

aktiebolagets skatter och avgifter som anges i 1 § lagen (1971:1072) om
förmånsberättigade skattefordringar m.m.

18 § Beteckningar i denna lag som förekommer i kommunalskattelagen

(1928:370) och i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har samma

betydelse som i de lagarna.

SFS 1996:761

1205

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas i fråga om aktie-

bolag som avregistrerats efter ikraftträdandet. På begäran av övertagaren
eller, om övertagandet görs av flera personer, samtliga övertagare tilllämpas
lagen även i fråga om aktiebolag som avregistrerats under perioden den 1

januari 1996-den 30 juni 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS �STROS
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.