SFS 2000:503 Lag om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek

000503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

s

Lag
om ändring i lagen (1996:761) om
inkomstskatteregler m.m. med anledning av
ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1996:761) om inkomst-

skatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapita-
lets storlek skall ha följande lydelse.

6 §

2

Övertagaren inträder i aktiebolagets ställe vad gäller rättigheter och

skyldigheter enligt mervärdesskattelagen om övertagaren blir skattskyldig
dels vid samma tidpunkt som aktiebolagets skattskyldighet upphör, dels i
samma omfattning som aktiebolaget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser om åter-

föringsskyldighet gäller fortfarande då överlåtelse skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245.

2

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2000:503

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.