SFS 2011:1385 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift / SFS 2011:1385 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
111385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1997:484) om dröjs-

målsavgift ska ha följande lydelse.

5 §

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag jämställs med inbetal-

ning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt
bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för verkställighet och ställande

av säkerhet enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1385

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.