SFS 2011:1541 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift / SFS 2011:1541 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
111541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:484) om dröjs-

målsavgift

dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

2 §

Dröjsmålsavgift tas, om inte annat sägs nedan eller i 3, 4 eller

4 a §, ut med
1. två procent på belopp som betalas före utgången av den månad då be-

loppet ska betalas (förfallomånaden),

2. fyra procent på belopp som betalas under första månaden efter förfallo-

månaden,

3. sex procent på belopp som betalas under andra månaden efter förfallo-

månaden,

4. sex procent, med tillägg av en procentenhet för varje påbörjad ytterli-

gare månad, på belopp som betalas efter andra månaden efter förfallomåna-
den.

Dröjsmålsavgift tas ut med två procent på belopp som betalas inom tio da-

gar från den dag då beloppet skulle ha betalats.

4 §

2

Om den betalningsskyldige skriftligen påmints om sin betalningsskyl-

dighet och betalning sker senast viss i påminnelsen angiven dag, ska dröjs-
målsavgift tas ut som om betalning skett den dag påminnelsen sändes.

4 a §

Dröjsmålsavgift tas inte ut sedan beloppet överlämnats till Kronofog-

demyndigheten för indrivning. Efter överlämnandet för indrivning tas i stäl-
let ränta ut på kapitalbeloppet efter en räntesats som för varje kalenderår be-
räknas med ledning av emissionsräntorna för Riksgäldskontorets statsskuld-
växlar och statsobligationer för de senaste tre åren.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om ränta enligt denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till Kronofog-

demyndigheten för indrivning dessförinnan.

3. Dröjsmålsavgift som är upplupen vid ikraftträdandet kvarstår.

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2011:1541

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1541

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.