SFS 2013:373 Lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien / SFS 2013:373 Lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
130373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:918) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Indien;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:918) om dub-

belbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

dels att nuvarande 2 § ska betecknas 3 § och att den nuvarande bilagan till

lagen ska betecknas bilaga 1,

dels att 1 § och bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 2 §, av följande lydelse,
dels att det till lagen ska fogas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige
och Indien undertecknade den 24 juni 1997, i den lydelse detta har genom det
protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 februari 2013, ska
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, hindi och engelska.
Den svenska och engelska texten framgår av bilaga 1 till denna lag.

2 §

Den överenskommelse mellan Sverige och Indien om anstånd med be-

talning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse
som undertecknades den 7 februari 2013 ska gälla som lag här i landet. �ver-
enskommelsen är avfattad på engelska. Den engelska texten och en svensk
översättning framgår av bilaga 2 till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmel-

serna får sättas i kraft vid olika tidpunkter och tillämpas från och med ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:89, bet. 2012/13:SkU29, rskr. 2012/13:240.

SFS 2013:373

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:373

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN
INDIENS REGERING F�R UNDVIKANDE
AV DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRANDE AV SKATTEFLYKT
BETR�FFANDE SKATTER P�& INKOMST
OCH P�& F�RM�GENHET

Artikel 27

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska utbyta sådana upplysningar
(dokument och bestyrkta kopior av dokument
däri inbegripna) som kan antas vara relevanta
vid tillämpningen av bestämmelserna i detta
avtal eller för administration eller verkställig-
het av intern lagstiftning i fråga om skatter av
varje slag och beskaffenhet som tas ut för de
avtalsslutande staterna eller för deras politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstiftning inte
strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar be-
gränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer el-
ler myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningarna bara
för sådana ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentlig rättegång eller i domstolsav-
göranden. Utan hinder av detta kan upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit an-

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND ON CAPITAL

Article 27

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
(including documents or certified copies of the
documents) as is foreseeably relevant for carry-
ing out the provisions of this Convention or to
the administration or enforcement of the do-
mestic laws concerning taxes of every kind and
description imposed on behalf of the Contract-
ing States, or of their political subdivisions or
local authorities, insofar as the taxation there-
under is not contrary to the Convention. The
exchange of information is not restricted by
Articles 1 and 2.

(2) Any information received under para-

graph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information ob-
tained under the domestic laws of that State and
shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or collection of,
the enforcement or prosecution in respect of,
the determination of appeals in relation to the
taxes referred to in paragraph 1, or the oversight
of the above. Such persons or authorities shall
use the information only for such purposes.
They may disclose the information in public
court proceedings or in judicial decisions. Not-
withstanding the foregoing, information re-
ceived by a Contracting State may be used for

Bilaga 1

background image

3

SFS 2013:373

vändas för andra ändamål då sådana upplys-
ningar kan användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda staterna och den be-
höriga myndigheten i den stat som lämnar upp-
lysningarna tillåter sådan användning.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 med-

för inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat för-
faringssätt eller upplysningar, vilkas överläm-
nande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra att lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en

rätt för en avtalsslutande stat att vägra att
lämna upplysningar uteslutande därför att upp-
lysningarna innehas av en bank, annan finan-
siell institution, ombud, representant eller för-
valtare eller därför att upplysningarna gäller
äganderätt i en person.

other purposes when such information may be
used for such other purposes under the laws of
both States and the competent authority of the
supplying State authorises such use.

(3) In no case shall the provisions of para-

graphs 1 and 2 be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

(4) If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may
not need such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in the preced-
ing sentence is subject to the limitations of par-
agraph 3 but in no case shall such limitations
be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it
has no domestic interest in such information.

(5) In no case shall the provisions of para-

graph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

background image

4

SFS 2013:373

Till artikel 25:

Beskattningen i Indien av svenska bolags fasta
driftställen skall inte i något fall avvika mer
ifrån beskattningen av liknande indiska bolag
än som föreskrivs i indisk lag vid tidpunkten
för undertecknandet av detta avtal.

Till artikel 27:

1. En avtalsslutande stat får tillåta att före-

trädare för den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten närvarar i den först-
nämnda avtalsslutande staten för att höra fysis-
ka personer och granska handlingar efter skrift-
ligt medgivande av de berörda personerna. Den
behöriga myndigheten i den sistnämnda avtals-
slutande staten ska meddela den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda avtalsslutande sta-
ten om tid och plats för mötet med dessa perso-
ner.

2. På begäran av den behöriga myndigheten

i en avtalsslutande stat får den behöriga myn-
digheten i den andra avtalsslutande staten till-
låta att företrädare för den behöriga myndighe-
ten i den förstnämnda avtalsslutande staten är
närvarande vid skatteutredning i den sist-
nämnda avtalsslutande staten till den del detta
anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat
som utför utredningen snarast möjligt under-
rätta den behöriga myndigheten i den andra av-
talsslutande staten om tid och plats för utred-
ningen, om den myndighet eller person som
bemyndigats att utföra utredningen samt om de
förfaranden och villkor som den förstnämnda
avtalsslutande staten fastställt för utförandet av
utredningen. Alla beslut beträffande utförandet
av utredningen ska fattas av den avtalsslutande
stat som utför utredningen.

With reference to Article 25:

The taxation in India of permanent establish-
ments of Swedish companies, shall in no case
differ more from the taxation of similar Indian
companies than is provided by the Indian law
on the date of signature of this Convention.

With reference to Article 27:

1. A Contracting State may allow represent-

atives of the competent authority of the other
Contracting State to enter the territory of the
first-mentioned Contracting State to interview
individuals and examine records with the writ-
ten consent of the persons concerned. The
competent authority of the second-mentioned
Contracting State shall notify the competent
authority of the first-mentioned Contracting
State of the time and place of the meeting with
the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority

of one Contracting State, the competent author-
ity of the other Contracting State may allow
representatives of the competent authority of
the first-mentioned Contracting State to be
present at the appropriate part of a tax exami-
nation in the second-mentioned Contracting
State.

3. If the request referred to in paragraph 2 is

acceded to, the competent authority of the Con-
tracting State conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the competent
authority of the other Contracting State about
the time and place of the examination, the au-
thority or official designated to carry out the
examination and the procedures and conditions
required by the first-mentioned Contracting
State for the conduct of the examination. All
decisions with respect to the conduct of the tax
examination shall be made by the Contracting
State conducting the examination.

background image

5

SFS 2013:373

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE COMPETENT
AUTHORITY OF SWEDEN AND THE
COMPETENT AUTHORITY OF INDIA
REGARDING SUSPENSION OF
COLLECTION OF TAXES DURING
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

The Competent Authority of Sweden and the
Competent Authority of India;

Having regard to the hardship faced by the

taxpayers during the pendency of a Mutual
Agreement Procedure, under Article 26 of the
Convention between the Government of the
Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of India for the avoidance of dou-
ble taxation and the prevention of fiscal eva-
sion with respect to taxes on income and on
capital, which was signed on 24th June 1997
(the ⬝Convention⬝);

Having determined and agreed that efficient

processing of Mutual Agreement Procedure
(⬝MAP⬝) cases will be facilitated by suspend-
ing collection of any amounts of tax, including
also any related interest or penalties, for any
taxable years which are the subject of MAP
proceedings;

WHEREAS:

(A) The Competent Authorities have ar-

ranged and desired to agree that with regard to
amounts of taxes covered under Article 2 of the
Convention and potentially payable to the
Government of Sweden, the Swedish Tax Au-
thority will suspend collection in accordance
with this Memorandum; and

(B) The Competent Authorities have ar-

ranged and desired to agree that with regard to
amounts of taxes covered under Article 2 of the
Convention and potentially payable to the
Government of India, the Assessing Officer
will suspend collection in accordance with this
Memorandum;

�VERENSKOMMELSE MELLAN DEN
BEH�RIGA MYNDIGHETEN I SVERIGE
OCH DEN BEH�RIGA MYNDIGHETEN I
INDIEN OM ANST�&ND MED BETALNING
AV SKATTER UNDER P�&G�&ENDE
F�RFARANDE F�R �MSESIDIG
�VERENSKOMMELSE

Den behöriga myndigheten i Sverige och den
behöriga myndigheten i Indien,

Som beaktar de svårigheter som möter skatt-

skyldiga under pågående förfarande för ömse-
sidig överenskommelse enligt artikel 26 i avta-
let mellan Konungariket Sveriges regering och
Republiken Indiens regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst och på för-
mögenhet, undertecknat den 24 juni 1997 (⬝av-
talet⬝),

Som har enats om att en effektiv handlägg-

ning av ärenden enligt förfarande vid ömsesi-
diga överenskommelser, främjas av att anstånd
medges med betalning av skattebelopp, däri in-
begripet ränta eller straffavgift, som hänför sig
till beskattningsår som är föremål för ett förfa-
rande vid ömsesidig överenskommelse,

UNDER DET ATT:

A. De behöriga myndigheterna önskat kom-

ma överens om att Skatteverket, enligt denna
överenskommelse, ska bevilja anstånd med be-
talning av sådana skattebelopp som omfattas av
artikel 2 i avtalet och som ska betalas i Sverige,
och

B. De behöriga myndigheterna önskat kom-

ma överens om att the Assessing Officer, enligt
denna överenskommelse, ska bevilja anstånd
med betalning av sådana skattebelopp som om-
fattas av artikel 2 i avtalet och som ska betalas i
Indien,

Bilaga 2

(�versättning)

background image

6

SFS 2013:373

NOW THEREFORE, in consideration of the
premises, covenants and conditions herein con-
tained and in implementing this arrangement:

HAVE AGREED as follows:

(1) The tax authorities of India and Sweden

shall retain the right to demand security in ap-
propriate cases, as deemed fit and necessary to
avoid prejudicing the interests of their respec-
tive governments.

(2) In India, as security, a taxpayer shall pro-

vide an irrevocable Bank Guarantee issued by
any scheduled bank, or by an Indian branch of
a foreign bank approved by the Reserve Bank
of India to carry out banking business in India,
as per annexure �SA⬝ to this Memorandum.

(3) In Sweden, as security, a taxpayer shall,

upon demand, provide an irrevocable Bank
Guarantee issued by a bank that is authorized
by the Swedish Financial Supervisory Author-
ity or any other form of security deemed ade-
quate by the Swedish Tax Authority.

(4) The amount, if any, for which security is

demanded under paragraph (2) or (3) above, as
the case may be, shall not exceed the amount of
additional tax demanded by the tax authority
requiring the security (aggregated for all the
periods pending before the Competent Authori-
ties), and, if applicable, as adjusted by the As-
sessing Officer in accordance with domestic
laws, and subject to further adjustment for in-
terest on these amounts calculated at the statu-
tory rate on non-payments.

(5) Collection of any interest or penalty lev-

ied from the concerned taxpayer, in relation to
amounts suspended from collection under this
Memorandum, shall also be suspended subject
to paragraph (4). For the avoidance of doubt,
interest, if appropriate, will continue to run
while the collection is suspended.

(6) The Competent Authorities shall endeav-

our to either resolve or close the case within a

HAR, med beaktande av de föresatser, bestäm-
melser och villkor som följer av denna över-
enskommelse samt genom implementeringen
av denna,

KOMMIT �VERENS OM följande:

1. Skattemyndigheterna i Indien och Sverige

har kvar rätten att begära säkerhet i fall där så-
dan bedöms vara nödvändig för att undvika att
allmänna intressen i respektive stat skadas.

2. I Indien ska den skattskyldige lämna sä-

kerhet, i enlighet med bilaga ⬝A⬝ till denna
överenskommelse, i form av en oåterkallelig
bankgaranti utställd av en registrerad bank el-
ler av en utländsk banks indiska filial, vilken
av the Reserve Bank of India godkänts att be-
driva bankverksamhet i Indien.

3. I Sverige ska den skattskyldige, på begä-

ran, lämna säkerhet i form av en oåterkallelig
bankgaranti utställd av en bank som bedriver
verksamhet med tillstånd av Finansinspektio-
nen, eller annan sådan form av säkerhet som
Skatteverket finner lämplig.

4. Varje belopp för vilket säkerhet begärs

enligt punkt 2 respektive 3 ovan, får inte över-
stiga den skatt (sammanlagd beräknad för alla
beskattningsperioder som är föremål för pågå-
ende förfarande om ömsesidig överenskom-
melse mellan de behöriga myndigheterna) som
påförts av den skattemyndighet som begär sä-
kerheten och, i förekommande fall, såsom
denna skatt justerats av the Assessing Officer,
enligt intern lagstiftning och med förbehåll för
ytterligare justering för lagstadgad ränta för
utebliven betalning.

5. Anstånd med betalning ska � med de be-

gränsningar som följer av punkt 4 � också
medges för ränta eller straffavgift som påförs
berörd skattskyldig och som hänför sig till be-
lopp för vilka anstånd medgivits enligt denna
överenskommelse. För att undvika tvivelsmål,
i förekommande fall får ränta beräknas under
tid för vilken anstånd med betalning medgivits.

6. De behöriga myndigheterna ska söka lösa

eller avsluta ärendet inom två år från den dag

background image

7

SFS 2013:373

period of two years from the date on which one
Competent Authority notifies the other that the
application from the Taxpayer(s) for assistance
under the MAP has been received.

(7) The maximum period for which collec-

tion can be suspended under this Memorandum
shall be two years unless extended by mutual
consent by both the Competent Authorities.
However, in no case shall the aggregate peri-
ods for which collection is suspended exceed
five years.

(8) Any draw-down upon a Bank Guarantee

referred to in paragraph (2) or (3) above will be
done only after notification by one Competent
Authority to the other about the completion of
the Mutual Agreement Procedure, or of the
time limit under paragraph (7), whichever ear-
lier.

(9) In the event of a lapse of security under

paragraph (2) or (3), the taxpayer shall be per-
mitted to substitute another form of security
under such paragraph, provided such substitu-
tion takes effect not less than 30 days prior to
the lapse of the prior security. Such substitu-
tion will relieve the bank which provided the
first Bank Guarantee from its obligations to the
concerned Government of India or Sweden un-
der that first security.

(10) The terms of this Memorandum may be

reviewed by the Competent Authorities at any-
time in the future upon the request of either
party.

(11) This Agreement shall enter into force

on the thirtieth day after the notification in
writing by the Competent Authority of Sweden
to the Competent Authority of India of the
completion of the procedures required by its
law for the entry into force of this Agreement.

Dated at Stockholm, 7 February 2013

For the Competent Authority of Sweden

Ingela Willfors

For the Competent Authority of India

Sanjay Kumar Mishra

då en behörig myndighet underrättar den andra
om att den mottagit en ansökan om ömsesidig
överenskommelse från den skattskyldige.

7. Anstånd enligt denna överenkommelse

kan medges i högst två år, såvida inte de behö-
riga myndigheterna kommer överens om att
anståndet ska förlängas. Den sammanlagda
tidsperiod för vilken anstånd kan medges, ska
emellertid inte i något fall överstiga fem år.

8. Bankgaranti som avses i punkt 2 eller 3

ovan får endast tas i anspråk efter att den ena
behöriga myndigheten underrättat den andra
om att förfarandet för ömsesidig överenskom-
melse är slutfört, eller att den tidsperiod som
anges i punkt 7 löpt ut, beroende på vilket som
inträffar först.

9. I händelse av att säkerhet som avses i

punkt 2 eller 3 upphör, får den skattskyldige er-
sätta denna med annan säkerhet i enlighet med
en av dessa punkter, såvida detta sker senast 30
dagar innan den tidigare säkerheten upphör.
Vid sådant ersättande befrias den bank som
ställde ut förstnämnda bankgaranti från sina
skyldigheter enligt garantin gentemot berörd
myndighet i Indien eller Sverige.


10. Bestämmelserna i denna överenskom-

melse kan på begäran av endera parten när som
helst bli föremål för översyn av de behöriga
myndigheterna.

11. Denna överenskommelse träder i kraft

den trettionde dagen efter den dag då den behö-
riga myndigheten i Sverige skriftligen underrät-
tar den behöriga myndigheten i Indien om att de
konstitutionella åtgärder som krävs för att över-
enskommelsen ska träda ikraft har vidtagits.

Stockholm, den 7 februari 2013

För den behöriga myndigheten i Sverige

Ingela Willfors

För den behöriga myndigheten i Indien

Sanjay Kumar Mishra

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.