SFS 1993:1538 Lag om periodiseringsfonder

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1993:1538 Lag om periodiseringsfonder
SFS 1993_1538 Lag om periodiseringsfonder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1538 Lag

om periodiseringsfonder;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunal-

skattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får
avdrag göras enligt denna lag för belopp som avsatts till periodiserings-
fond. Schablonbeskattat bostadsföretag som anges i 2 § 7 mom. samt
investmentföretag och värdepappersfond som anges i 2 § 10 mom. lagen
om statlig inkomstskatt får dock inte göra sådant avdrag.

2 § Avsättning till period i seringsfond för ett beskattningsår bildar en
särskild fond.

Juridisk person som enligt bokföringslagen (1976:125) är skyldig att

upprätta årsbokslut skall göra avsättningen till periodiseringsfond i räken-
skaperna. Vad som sagts nu gäller dock ej dödsbo.

I fråga om handelsbolag görs avsättning till periodiseringsfond hos del-

ägarna.

3 § För juridisk person får avdrag för avsättning till periodiseringsfond
uppgå till högst 25 procent av inkomsten för beskattningsåret före avdra-
get. Vad som sagts nu gäller dock ej dödsbo.

I fråga om fysisk person och dödsbo får avdraget uppgå till högst 25

procent av ett positivt belopp som motsvarar inkomsten eller underskottet
av förvärvskällan enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt före
avdrag för avsättning till periodiseringsfond med följande justeringar.

Som tillkommande poster räknas avdrag för egenavgifter enligt punkt 19

av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370), avdrag på
grund av ökning av expansionsmedel enligt 2§ lagen (1993:1537) om
expansionsmedel samt uppskov med beskattning enligt skogskontolagen
(1954:142) och lagen (1979:611) om upphovsmannakonto.

Som avgående poster räknas sjukpenning och liknande ersättningar,

återfört avdrag för egenavgifter enligt punkterna 11 och 13 av anvisningar-
na till 22 § kommunalskattelagen, intäkt på grund av minskning av expan-
sionsmedel enligt 2 § lagen om expansionsmedel samt belopp som tagits
upp som intäkt enligt skogskontolagen och lagen om upphovsmannakonto.

4 § Avdrag för avsättning till periodiseringsfond återförs till beskattning
senast femte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen
gjordes.

5 § Avdrag för avsättning till periodiseringsfond återförs omedelbart till
beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att

bedriva näringsverksamhet,

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108.

3918

Utkom från trycket

den 29 december 1993

background image

3919

SFS 1993:1538

2. delägare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,
3. foretag har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits

enligt 7 §,

4. beslut har fattats om att företag som innehar fond skall träda i

likvidation eller

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i kon-

kurs.

6 § �verför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av den-
na till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbolag
till ett aktiebolag och föranleder inte överföringen uttagsbeskattning enligt
punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen
(1928:370) anses den fysiska personen eller bolagsmannen och aktiebola-
get som en skattskyldig. Om en fysisk person som är delägare i ett handels-
bolag har tilldelats realtillgångar i samband med skifte vid upplösning av
bolaget och skiftet inte föranleder uttagsbeskattning skall delägarens perio-
diseringsfond för handelsbolaget i stället anses hänförlig till hans enskilda
näringsverksamhet.

7 § Vid fusion som avses i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt och vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619) eller 11 kap. 8 a§ föreningsbankslagen (1987:620) och vid
övertagande enligt 10 kap. 8 a § föreningsbankslagen och vid övertagande
som avses i 5 eller 6§ lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med
anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m. m.
anses överlåtande och övertagande företag som ett företag. Har en ekono-
misk förening skiftat ut aktier enligt punkt 1 a av anvisningarna till 22 §
kommunalskattelagen (1928:370), skall föreningen och det aktiebolag vars
aktier skiftats ut anses som ett företag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången

vid 1995 års taxering.

Underlaget för beräkning av avdrag för avsättning till periodiserings-

fond enligt 3 § skall minskas med belopp som tagits upp till beskattning
enligt lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.