SFS 1993:1538 Lag om periodiseringsfonder

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1993:1538 Lag om periodiseringsfonder
SFS 1993_1538 Lag om periodiseringsfonder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1538 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:58px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om periodiseringsfonder; </b></p> <p style="position:absolute;top:91px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b> Vid ber�kning av inkomst av n�ringsverksamhet enligt kommunal-</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">skattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt f�r <br/>avdrag g�ras enligt denna lag f�r belopp som avsatts till periodiserings-<br/>fond. Schablonbeskattat bostadsf�retag som anges i 2 � 7 mom. samt <br/>investmentf�retag och v�rdepappersfond som anges i 2 � 10 mom. lagen <br/>om statlig inkomstskatt f�r dock inte g�ra s�dant avdrag. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> Avs�ttning till period i seringsfond f�r ett beskattnings�r bildar en <br/>s�rskild fond. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft11">Juridisk person som enligt bokf�ringslagen (1976:125) �r skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">uppr�tta �rsbokslut skall g�ra avs�ttningen till periodiseringsfond i r�ken-<br/>skaperna. Vad som sagts nu g�ller dock ej d�dsbo. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om handelsbolag g�rs avs�ttning till periodiseringsfond hos del-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">�garna. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> F�r juridisk person f�r avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond <br/>uppg� till h�gst 25 procent av inkomsten f�r beskattnings�ret f�re avdra-<br/>get. Vad som sagts nu g�ller dock ej d�dsbo. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om fysisk person och d�dsbo f�r avdraget uppg� till h�gst 25 </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">procent av ett positivt belopp som motsvarar inkomsten eller underskottet <br/>av f�rv�rvsk�llan enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt f�re <br/>avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond med f�ljande justeringar. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft11">Som tillkommande poster r�knas avdrag f�r egenavgifter enligt punkt 19 </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14">av anvisningarna till 23 � kommunalskattelagen (1928:370), avdrag p� <br/>grund av �kning av expansionsmedel enligt 2� lagen (1993:1537) om <br/>expansionsmedel samt uppskov med beskattning enligt skogskontolagen <br/>(1954:142) och lagen (1979:611) om upphovsmannakonto. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft11">Som avg�ende poster r�knas sjukpenning och liknande ers�ttningar, </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14">�terf�rt avdrag f�r egenavgifter enligt punkterna 11 och 13 av anvisningar-<br/>na till 22 � kommunalskattelagen, int�kt p� grund av minskning av expan-<br/>sionsmedel enligt 2 � lagen om expansionsmedel samt belopp som tagits <br/>upp som int�kt enligt skogskontolagen och lagen om upphovsmannakonto. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b> Avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond �terf�rs till beskattning <br/>senast femte beskattnings�ret efter det beskattnings�r d� avs�ttningen <br/>gjordes. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b> Avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond �terf�rs omedelbart till <br/>beskattning om </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">1. den skattskyldige eller, i fr�ga om handelsbolag, detta har upph�rt att </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">bedriva n�ringsverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">3918 </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 december 1993 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:837px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft20">3919 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1993:1538 </b></p> <p style="position:absolute;top:38px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">2. del�gare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget, <br/>3. foretag har uppl�sts genom fusion och fonden inte har �vertagits </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">4. beslut har fattats om att f�retag som innehar fond skall tr�da i </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">likvidation eller </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall f�rs�ttas i kon-</p> <p style="position:absolute;top:135px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">kurs. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b> �verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av den-<br/>na till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbolag <br/>till ett aktiebolag och f�ranleder inte �verf�ringen uttagsbeskattning enligt <br/>punkt 1 fj�rde stycket av anvisningarna till 22 � kommunalskattelagen <br/>(1928:370) anses den fysiska personen eller bolagsmannen och aktiebola-<br/>get som en skattskyldig. Om en fysisk person som �r del�gare i ett handels-<br/>bolag har tilldelats realtillg�ngar i samband med skifte vid uppl�sning av <br/>bolaget och skiftet inte f�ranleder uttagsbeskattning skall del�garens perio-<br/>diseringsfond f�r handelsbolaget i st�llet anses h�nf�rlig till hans enskilda <br/>n�ringsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b> Vid fusion som avses i 2 � 4 mom. f�rsta stycket lagen (1947:576) <br/>om statlig inkomstskatt och vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen <br/>(1987:619) eller 11 kap. 8 a� f�reningsbankslagen (1987:620) och vid <br/>�vertagande enligt 10 kap. 8 a � f�reningsbankslagen och vid �vertagande <br/>som avses i 5 eller 6� lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med <br/>anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m. m. <br/>anses �verl�tande och �vertagande f�retag som ett f�retag. Har en ekono-<br/>misk f�rening skiftat ut aktier enligt punkt 1 a av anvisningarna till 22 � <br/>kommunalskattelagen (1928:370), skall f�reningen och det aktiebolag vars <br/>aktier skiftats ut anses som ett f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994 och till�mpas f�rsta g�ngen </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">vid 1995 �rs taxering. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Underlaget f�r ber�kning av avdrag f�r avs�ttning till periodiserings-</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">fond enligt 3 � skall minskas med belopp som tagits upp till beskattning <br/>enligt lagen (1990:655) om �terf�ring av obeskattade reserver. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft22">BO LUNDGREN <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1538 Lag

om periodiseringsfonder;

utf�rdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Vid ber�kning av inkomst av n�ringsverksamhet enligt kommunal-

skattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt f�r
avdrag g�ras enligt denna lag f�r belopp som avsatts till periodiserings-
fond. Schablonbeskattat bostadsf�retag som anges i 2 � 7 mom. samt
investmentf�retag och v�rdepappersfond som anges i 2 � 10 mom. lagen
om statlig inkomstskatt f�r dock inte g�ra s�dant avdrag.

2 � Avs�ttning till period i seringsfond f�r ett beskattnings�r bildar en
s�rskild fond.

Juridisk person som enligt bokf�ringslagen (1976:125) �r skyldig att

uppr�tta �rsbokslut skall g�ra avs�ttningen till periodiseringsfond i r�ken-
skaperna. Vad som sagts nu g�ller dock ej d�dsbo.

I fr�ga om handelsbolag g�rs avs�ttning till periodiseringsfond hos del-

�garna.

3 � F�r juridisk person f�r avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond
uppg� till h�gst 25 procent av inkomsten f�r beskattnings�ret f�re avdra-
get. Vad som sagts nu g�ller dock ej d�dsbo.

I fr�ga om fysisk person och d�dsbo f�r avdraget uppg� till h�gst 25

procent av ett positivt belopp som motsvarar inkomsten eller underskottet
av f�rv�rvsk�llan enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt f�re
avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond med f�ljande justeringar.

Som tillkommande poster r�knas avdrag f�r egenavgifter enligt punkt 19

av anvisningarna till 23 � kommunalskattelagen (1928:370), avdrag p�
grund av �kning av expansionsmedel enligt 2� lagen (1993:1537) om
expansionsmedel samt uppskov med beskattning enligt skogskontolagen
(1954:142) och lagen (1979:611) om upphovsmannakonto.

Som avg�ende poster r�knas sjukpenning och liknande ers�ttningar,

�terf�rt avdrag f�r egenavgifter enligt punkterna 11 och 13 av anvisningar-
na till 22 � kommunalskattelagen, int�kt p� grund av minskning av expan-
sionsmedel enligt 2 � lagen om expansionsmedel samt belopp som tagits
upp som int�kt enligt skogskontolagen och lagen om upphovsmannakonto.

4 � Avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond �terf�rs till beskattning
senast femte beskattnings�ret efter det beskattnings�r d� avs�ttningen
gjordes.

5 � Avdrag f�r avs�ttning till periodiseringsfond �terf�rs omedelbart till
beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fr�ga om handelsbolag, detta har upph�rt att

bedriva n�ringsverksamhet,

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108.

3918

Utkom fr�n trycket

den 29 december 1993

background image

3919

SFS 1993:1538

2. del�gare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,
3. foretag har uppl�sts genom fusion och fonden inte har �vertagits

enligt 7 �,

4. beslut har fattats om att f�retag som innehar fond skall tr�da i

likvidation eller

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall f�rs�ttas i kon-

kurs.

6 � �verf�r en fysisk person sin n�ringsverksamhet eller driften av den-
na till ett aktiebolag eller �verf�rs n�ringsverksamheten i ett handelsbolag
till ett aktiebolag och f�ranleder inte �verf�ringen uttagsbeskattning enligt
punkt 1 fj�rde stycket av anvisningarna till 22 � kommunalskattelagen
(1928:370) anses den fysiska personen eller bolagsmannen och aktiebola-
get som en skattskyldig. Om en fysisk person som �r del�gare i ett handels-
bolag har tilldelats realtillg�ngar i samband med skifte vid uppl�sning av
bolaget och skiftet inte f�ranleder uttagsbeskattning skall del�garens perio-
diseringsfond f�r handelsbolaget i st�llet anses h�nf�rlig till hans enskilda
n�ringsverksamhet.

7 � Vid fusion som avses i 2 � 4 mom. f�rsta stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt och vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619) eller 11 kap. 8 a� f�reningsbankslagen (1987:620) och vid
�vertagande enligt 10 kap. 8 a � f�reningsbankslagen och vid �vertagande
som avses i 5 eller 6� lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med
anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m. m.
anses �verl�tande och �vertagande f�retag som ett f�retag. Har en ekono-
misk f�rening skiftat ut aktier enligt punkt 1 a av anvisningarna till 22 �
kommunalskattelagen (1928:370), skall f�reningen och det aktiebolag vars
aktier skiftats ut anses som ett f�retag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994 och till�mpas f�rsta g�ngen

vid 1995 �rs taxering.

Underlaget f�r ber�kning av avdrag f�r avs�ttning till periodiserings-

fond enligt 3 � skall minskas med belopp som tagits upp till beskattning
enligt lagen (1990:655) om �terf�ring av obeskattade reserver.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.