SFS 1993:1540 Lag om återföring av skatteutjämningsreserv

SFS 1993_1540 Lag om återföring av skatteutjämningsreserv

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3924

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108.

SFS 1993:1540 Lag

om återföring av skatteutjämningsreserv;

Utkom från trycket
den 29 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Har avdrag gjorts för avsättning till skatteutjämningsreserv vid 1994

års taxering och överstiger avdraget inte motsvarande avdrag vid närmast
föregående taxering återförs hälften av avdraget till beskattning

vid 1995 års taxering med minst en femtedel,
vid 1995 - 1996 års taxeringar med minst två femtedelar,
vid 1995 - 1997 års taxeringar med minst tre femtedelar,
vid 1995 - 1998 års taxeringar med minst fyra femtedelar, och
vid 1995- 1999 års taxeringar eller, om taxering inte sker år 1999, vid

1995 - 2000 års taxeringar med hela beloppet.

2 § Om avdraget för avsättning till skatteutjämningsreserv vid 1994 års
taxering överstiger avdraget vid närmast föregående taxering återförs den
överskjutande delen till beskattning vid 1995 års taxering eller, om taxe-
ring inte sker år 1995, vid 1996 års taxering. Hälften av återstående del av
avdraget återförs till beskattning i den ordning som anges i 1 §.

3 § Om taxering inte sker år 1994 återförs hälften av avdraget för avsätt-
ning till skatteutjämningsreserv vid närmast föregående taxering till be-
skattning i den ordning som anges i 1 §.

background image

3925

4 § Överstiger det sammanlagda belopp som skall återföras till beskatt-
ning i den ordning som anges i 1 § inte 4 000 kronor återförs i stället hela
beloppet vid 1995 års taxering eller, om taxering inte sker år 1995, vid

1996 års taxering.

5 § Om taxering inte sker ett visst år läggs vid taxeringen det följande
året till det belopp som då tas upp till beskattning ett belopp motsvarande
statslåneräntan vid utgången av november året före taxeringsåret multipli-
cerad med det belopp som lägst skulle ha tagits upp till beskattning det
förstnämnda året.

6 § Har avdrag för avsättning till skatteutjämningsreserv vid taxeringen

närmast före 1994 års taxering medgetts på grundval av ett yrkande om
avdrag som framställts efter den 30 september 1993, skall vid tillämpning
av 1 - 3 §§ avdraget anses uppgå till ett belopp som motsvarar vad avdra-
get skulle ha varit om yrkandet inte framställts, såvida avdraget för avsätt-

ning till skatteutjämningsreserv därigenom blir mindre.

Vid tillämpning av 1 — 3 §§ skall bortses från ett yrkande om att värde-

minskningsavdrag skall göras med ett lägre belopp, att lager eller pågående
arbeten skall värderas till ett högre belopp eller att uppskovsbelopp enligt
lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver skall tas upp till ett
högre belopp om yrkandet framställts efter nämnda tidpunkt.

7 § Föreligger ett underskott i verksamheten vid taxeringen närmast före

1994 års taxering, skall avdraget för avsättning till skatteutjämningsreserv

vid taxeringen anses uppgå till ett belopp som motsvarar avdraget minskat
med underskottet.

8 § Vid tillämpning av 1 § skall, för företag som avses i 1 och 2 §§ lagen
(1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstrukture-

ringar inom den finansiella sektorn, m.m., 50% av de avsättningar som
avses i 2 § första stycket den lagen, anses utgöra avdrag för avsättning till
skatteutjämningsreserv vid närmast föregående taxering.

9 § Vid tillämpning av föreskrifterna i 28 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt om justerat ingångsvärde på andel i handelsbolag skall ett
belopp motsvarande den del av avdraget som inte skall återföras till
beskattning enligt denna lag ändå anses utgöra skattepliktig intäkt i bola-
get.

10 § Uppgår avsättningen till skatteutjämningsreserv enligt räkenska-

perna för det beskattningsår som taxeringen avser till ett lägre belopp än
det avdrag som ännu ej behövt återföras till beskattning enligt 1 § multipli-
cerat med två, tas ett belopp som svarar mot hälften av skillnaden mellan
de jämförda beloppen upp som skattepliktig intäkt. Vid jämförelsen får
beloppet avseende avsättningen till skatteutjämningsreserv ökas med be-
lopp som återförts till beskattning utöver vad som behövt återföras enligt

SFS 1993:1540

background image

SFS 1993:1540

11 § Återstående del av belopp som avses i 1 — 6 §§ återförs omedelbart

till beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att

bedriva näringsverksamhet,

2. företaget har upplösts genom fusion och 13 § inte är tillämplig,
3. beslut har fattats om att företaget skall träda i likvidation eller
4. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i kon-

kurs.

Vid tillämpning av första stycket gäller även bestämmelserna i 10 §. I

sådana fall anses avsättningen till skatteutjämningsreserv uppgå till noll
kronor.

12 § Överför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av

denna till ett aktiebolag, eller överförs näringsverksamheten i ett handels-

bolag till ett aktiebolag och föranleder överföringen inte uttagsbeskattning
enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskatte-
lagen (1928:370) anses den fysiska personen eller bolagsmannen och aktie-
bolaget som en skattskyldig.

13 § Vid fusion som avses i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576)

om statlig inkomstskatt, vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619) eller 11 kap. föreningsbankslagen (1987:620) och vid överta-
gande enligt 10 kap. 8 a § föreningsbankslagen och vid övertagande som
avses i 5 § lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av
vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m. m. anses överlå-
tande och övertagande företag som ett företag. Har en ekonomisk förening
skiftat ut aktier på sätt anges i punkt 1 a av anvisningarna till 22 § kommu-
nalskattelagen (1928:370), skall föreningen och det aktiebolag vars aktier
skiftats ut anses som ett företag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 varvid lagen (1990:654) om

skatteutjämningsreserv skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen skall
dock alltjämt tillämpas vid 1992 — 1994 års taxeringar utom såvitt gäller
punkt 6 av övergångsbestämmelserna till den upphävda lagen.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

3926

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.