SFS 1994:1888 Lag om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

SFS 1994_1888 Lag om ändring i lagen (1993_1538) om periodiseringsfonder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1888
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1538) om
periodiseringsfonder;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1993:1538) om perio-

diseringsfonder skall ha fojande lydelse.

5 § Avdrag för avsättning till periodiseringsfond återförs omedelbart till
beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att

bedriva verksamhet i den förvärvskälla som avdraget hänför sig till,

2. delägare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,
3. företag har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits

enligt 7 §,

4. beslut har fattats om att företag som innehar fond skall träda i

likvidation,

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i kon-

kurs, eller

6. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller om

sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om
undvikande av dubbelbeskattning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas i fråga om

händelser som inträffar efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95: SkUl 1, rskr. 1994/95:157.

6643

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.