SFS 1998:644 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1998:644 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv
980644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av
skatteutjämningsreserv;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § lagen (1993:1540) om åter-

föring av skatteutjämningsreserv skall ha följande lydelse.

12 §

�verför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av denna

till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbolag till
ett aktiebolag får kvarvarande skatteutjämningsreserv övertas av och åter-
föras hos aktiebolaget under förutsättning

1. att

överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 av an-

visningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det inte är fråga

om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande överförd skatteutjäm-
ningsreserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av an-

skaffningsvärdet för aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsvärdet
för aktierna minskas med ett belopp motsvarande överförd skatteutjämnings-
reserv minskad med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för
skatt som belöper på skatteutjämningsreserven

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas i fråga om överfö-

ringar efter den 16 mars 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:157, bet. 1997/98:SkU30, rskr. 1997/98:314.

SFS 1998:644

Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.