SFS 1998:1617 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv / SFS 1998:1617 Lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv
981617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av
skatteutjämningsreserv;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11�13 §§ lagen (1993:1540) om

återföring av skatteutjämningsreserv skall ha följande lydelse.

11 §

2

�&terstående del av belopp som avses i 1�6 §§ återförs omedelbart till

beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att

bedriva verksamhet i förvärvskällan, skattskyldigheten för inkomst av för-
värvskällan har upphört eller om sådan inkomst skall undantas från beskatt-
ning på grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning,

2. företaget har upplösts genom fusion eller fission och 13 § inte är till-

lämplig,

3. beslut har fattats om att företaget skall träda i likvidation eller
4. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs.

12 §

3

�verför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av

denna till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbo-
lag till ett aktiebolag får kvarvarande skatteutjämningsreserv övertas av och
återföras hos aktiebolaget under förutsättning

1. att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 a eller

1 b av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det inte är fråga

om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande överförd skatteutjäm-
ningsreserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av an-

skaffningsvärdet för aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsvärdet
för aktierna minskas med ett belopp motsvarande överförd skatteutjämnings-
reserv minskad med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för
skatt som belöper på skatteutjämningsreserven.

1

Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67.

2

Senaste lydelse 1994:1892.

3

Senaste lydelse 1998:644.

SFS 1998:1617

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1617

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

13 §

4

Vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) och vid

övertagande som avses i 5 § lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med
anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m. an-
ses överlåtande och övertagande företag som ett företag. Har en ekonomisk
förening skiftat ut aktier på sätt anges i 3 § 8 mom. tredje stycket lagen om
statlig inkomstskatt, skall föreningen och det aktiebolag vars aktier skiftats
ut anses som ett företag.

I 11, 18 och 26 §§ lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fis-

sioner och verksamhetsöverlåtelser finns bestämmelser om övertagande av
kvarvarande skatteutjämningsreserv vid fusion m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid

taxeringen år 2000.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1995:1589.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.